| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/334/2010 Rady Miasta Jastarni

z dnia 16 czerwca 2010r.

w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie ulic Ceynowy, Portowej i Mickiewicza


Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 zm.: Dz. U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, z 2006 Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz.1635, z 2008 r. Nr 123 poz. 803, Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413) i art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami).
Rada Miasta Jastarni uchwala co następuje:
§ 1. Stosownie do uchwały Nr XXXI/180/2009 Rady Miasta Jastarni z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Jastarnia w rejonie ulic Ceynowy, Portowej i Mickiewicza uchwalonego uchwałą Rady Miasta Jastarni Nr XXXIII/335/01 z dnia 25 września 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego nr 52, poz. 823 z dnia 15 kwietnia 2003 r.), uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie ulic Ceynowy, Portowej i Mickiewicza zwaną dalej "planem", dla terenu ograniczonego od zachodu ul. Portową, od południowego wschodu i południa ul. Mickiewicza, od północy ul. Ceynowy i granicami działek.
§ 2. Stwierdza się zgodność planu wymienionego w §1 z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jastarni, uchwalonym uchwałą Nr XXXI/193/05 Rady Miasta Jastarni z dnia 28 października 2005 r.
§ 3. Integralnymi częściami uchwały są:
1) Obszar objęty planem dzieli się na tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi, o różnych sposobach użytkowania i zagospodarowania zgodnie z rysunkiem planu, oznaczone symbolami cyfrowymi i literowymi, gdzie symbole cyfrowe oznaczają kolejny numer terenu, a symbole literowe przeznaczenie terenu - główną funkcję.
2) Ustala się podział obszaru objętego planem na 35 terenów o łącznej powierzchni 8,74 ha, oznaczonych symbolami cyfrowymi od 01 do 35 i symbolami literowymi:
1) załącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1: 1000 wraz z wyrysem ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jastarni;
2) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;
3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.
Rozdział 1
Ustalenia ogólne
§ 4. 1. Obszar objęty planem dzieli się na tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi, o różnych sposobach użytkowania i zagospodarowania zgodnie z rysunkiem planu, oznaczone symbolami cyfrowymi i literowymi, gdzie symbole cyfrowe oznaczają kolejny numer terenu, a symbole literowe przeznaczenie terenu - główną funkcję.
2. Ustala się podział obszaru objętego planem na 35 terenów o łącznej powierzchni 8,74 ha, oznaczonych symbolami cyfrowymi od 01 do 35 i symbolami literowymi:
1) MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
2) MNU - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami;
3) MU - tereny zabudowy mieszkaniowo usługowej;
4) U - tereny zabudowy usługowej;
5) KP - tereny urządzeń transportu drogowego - parkingi;
6) ZP - tereny zieleni urządzonej;
7) KDG - tereny dróg publicznych - ulice główne;
8) KDD - tereny dróg publicznych - ulice dojazdowe;
9) KDX - publiczne ciągi pieszo jezdne;
10) KX - publiczne ciągi piesze
11) K - tereny infrastruktury technicznej - kanalizacja.
3. Wyjaśnienie określeń i pojęć użytych w niniejszym planie:
1) intensywność zabudowy - określają, ustalone w kartach terenu: dopuszczalna wysokość zabudowy oraz maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji;
2) wysokość zabudowy - wysokość budynku mierzona od naturalnej warstwicy terenu uśrednionej w granicach rzutu budynku do kalenicy względnie innego najwyższego punktu budynku lub wg ustaleń szczegółowych (nie dotyczy kominów i akcentów architektonicznych);
3) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji - dopuszczalna wielkość powierzchni zabudowy określona w procentach, wyrażająca stosunek powierzchni wszystkich budynków (mierzonej po obrysie ścian zewnętrznych) zlokalizowanych na terenie inwestycji do powierzchni tego terenu; do powierzchni zabudowy nie wlicza się: powierzchni obiektów budowlanych ani ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu oraz powierzchni elementów drugorzędnych np. schodów zewnętrznych, ramp zewnętrznych, daszków, markiz, występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego;
4) zabudowa odtworzeniowa - zabudowa, która w przypadku rozbiórki istniejących budynków może być zrealizowana na powierzchni o dotychczasowej wielkości (z wyłączeniem budynków gospodarczych i garaży i innych nietrwale związanych z gruntem) z możliwością zmiany lokalizacji i formy wg ustaleń planu oraz do ustalonej planem wysokości zabudowy;
5) powierzchnia biologicznie czynna - powierzchnia niezabudowana i nieutwardzona, pokryta roślinnością urządzoną lub naturalną oraz wodą, w tym 1/2 powierzchni parkingów o nawierzchni trawiastej;
6) linie zabudowy - nie dotyczą balkonów, wykuszy, logii, gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami, części podziemnych obiektów budowlanych i tarasów, które nie zawężają pasa drogowego;
a) nieprzekraczalna linia zabudowy - linia ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków zgodnie z ustaleniami planu;
7) usługi nieuciążliwe - usługi, których funkcjonowanie nie powoduje przekroczenia żadnego z parametrów dopuszczalnego poziomu szkodliwych lub uciążliwych oddziaływań na środowisko poza zajmowanym obiektem; nie jest źródłem uciążliwych lub szkodliwych odpadów; nie powoduje nieodwracalnych zmian w środowisku przyrodniczym w obrębie zajmowanej działki; w żaden inny znaczący sposób nie pogarsza warunków użytkowania terenów sąsiadujących; w szczególności nie przekracza dopuszczalnego poziomu hałasu zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi; nie powoduje wibracji o natężeniu oddziałującym szkodliwie na środowisko a zwłaszcza na zdrowie ludzi oraz otaczające obiekty budowlane; nie powoduje powstawania promieniowania niejonizującego, stwarzającego zagrożenie zdrowia i życia ludzi, uszkodzenie albo zniszczenie środowiska; nie powoduje emisji substancji zanieczyszczających powietrze atmosferyczne lub emisji nieprzyjemnych zapachów w ilościach ponadnormatywnych;
8) zasady podziału terenów - nie dotyczą wydzieleń geodezyjnych dla sieci i urządzeń sieciowych infrastruktury technicznej oraz podziałów korygujących i porządkujących;
9) stawka procentowa - podstawa do określenia jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy, określonej w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu na zasadach określonych w art. 36 ust. 4 wymienionej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
10) stan istniejący - stan na rok 2009;
11) karta terenu - zbiór przepisów szczegółowych niniejszej uchwały odnoszących się do terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi;
12) wielkoformatowy nośnik reklamowy - nośnik reklamowy, którego powierzchnia przekracza 1,0 m2 z wyjątkiem nośników reklamujących finansowanie inwestycji z środków Unii Europejskiej.
Rozdział 2
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
§ 5.
1. Elementami kształtującymi ład przestrzenny na obszarze objętym przedmiotowym planem są:
1) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania lub różnych zasadach zagospodarowania;
2) nieprzekraczalne linie zabudowy;
3) ustalenia w zakresie struktury funkcjonalno-przestrzennej obszaru planu zawarte na rysunku planu;
4) ustalenia dla poszczególnych terenów zawarte w kartach terenów.
2. Wszelkie działania inwestycyjne należy realizować z poszanowaniem zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego w myśl ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określonych w niniejszej uchwale. Ustala się, że projekty obiektów budowlanych na obszarze objętym planem muszą każdorazowo uzyskać uzgodnienie Burmistrza Miasta Jastarni.
3. Na terenie objętym planem obowiązuje zakaz sytuowania wszelkich form wielkoformatowych nośników reklamowych. Ustala się, że reklamy lokalizowane na obszarze objętym planem muszą każdorazowo uzyskać uzgodnienie Burmistrza Miasta Jastarni.
4. Dopuszcza się sytuowanie na granicy działki budynków w zabudowie bliźniaczej, w zabudowie odtworzeniowej oraz innych budynków wg ustaleń § 7 ust. 3.
5. Ustala się zakaz lokalizacji nowej zabudowy zwartej.
6. Ogrodzenia działek od strony frontowej - wyłącznie w formie ażurowej o transparentności min. 80% lub żywopłotów. Ustala się maksymalną wysokość ogrodzeń - 1,20 m od rzędnej terenu. Ustala się zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych. Ogrodzenia w zasięgu wyznaczonego na rysunku planu zabytkowego zespołu ruralistycznego i dla otoczenia budynków objętych ochroną konserwatorską (dotyczy zespołów i budynków położonych poza zabytkowym zespołem ruralistycznym wpisanym do rejestru zabytków) - wg ustaleń zawartych w § 7.
7. Ustala się zakaz lokalizowania na dachach i na elewacjach budynków - urządzeń klimatyzacyjnych, maszynowni, wentylatorowni - widocznych z publicznych ulic, placów i parkingów.
8. W granicach obszaru objętego planem ustala się zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej.
Rozdział 3
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
§ 6. 1. Obszar objęty planem położony jest w zasięgu Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, dla którego obowiązują przepisy odrębne zawarte w Rozporządzeniu Wojewody Pomorskiego Nr 55/06 z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 01 czerwca 2006 r. Nr 58, poz. 1192) oraz w Rozporządzeniu nr 10/08 Wojewody Pomorskiego z dnia 06 marca 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dn. 21 marca 2008 Nr 22, poz. 630).
2. Obszar objęty planem położony jest w granicach obszaru Natura 2000 PLH "Zatoka Pucka i Półwysep Helski". Realizacja inwestycji nie może pogorszyć stanu siedlisk gatunków obszaru Natura 2000 PLH "Zatoka Pucka i Półwysep Helski". Na etapie projektowania i realizacji należy zapewnić warunki niezbędne do ochrony siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków tego obszaru.
3. Ustala się nakaz zachowania jak największej powierzchni przyrodniczo czynnej oraz istniejących drzewostanów.
4. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych publicznych dróg oraz parkingów, przed odprowadzeniem do odbiornika należy podczyszczać w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań określonych w przepisach odrębnych. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Wskazane jest maksymalne ograniczenie stosowania szczelnych, nieprzepuszczalnych nawierzchni dla utwardzenia dróg dojazdowych i miejsc postojowych dla samochodów osobowych tak, aby zapewnić maksymalną retencję wód opadowych na obszarze objętym planem.
5. Na obszarze objętym planem ustala się zasadę, że uciążliwe oddziaływanie działalności gospodarczej nie może przekraczać granic terenu, do którego właściciel ma tytuł prawny.
6. Zastosowane rozwiązania projektowo-budowlane muszą zapewniać na granicy funkcji mieszkaniowych warunki akustyczne zgodne z obowiązującymi przepisami. Działalność usługowa nie może powodować na granicy działki przekroczenia standardów jakości środowiska wymaganych dla zabudowy mieszkaniowej.
7. Ustala się, że ustalone przedmiotowym planem funkcje i sposób ich realizacji w terenie nie spowodują:
1) przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu;
2) emisji substancji zanieczyszczających powietrze atmosferyczne w ilościach ponadnormatywnych;
3) wystąpienia wibracji o natężeniu oddziałującym szkodliwie na środowisko, a zwłaszcza na zdrowie ludzi oraz otaczające obiekty budowlane;
4) wystąpienia promieniowania niejonizującego, stwarzającego zagrożenie zdrowia i życia ludzi, bądź uszkodzenia albo zniszczenia środowiska;
5) zrzutu ścieków, które mogłyby zakłócić istniejącą równowagę systemu ekologicznego najbliższego otoczenia oraz wywołać pogorszenie jakości środowiska przyrodniczego.
Rozdział 4
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
§ 7. 1. Część obszaru objętego planem w granicach jak na rysunku planu znajduje się w obszarze objętym decyzją o wpisie do rejestru zabytków zespołu ruralistycznego dawnej osady rybackiej Bór, numer rejestru: 959. Granice obszaru objętego decyzją są tożsame z wyznaczoną w decyzji strefą ochrony konserwatorskiej: strefą restauracji urbanistycznej. Pozostała część obszaru objętego planem znajduje się w zasięgu ustalonej w w/w decyzji strefy ochrony otoczenia zabytkowego zespołu ruralistycznego: strefy ograniczenia gabarytu zabudowy.
2. W granicach obszaru objętego planem obowiązuje:
1) uzyskanie pozwolenia właściwego rzeczowo i terenowo konserwatora zabytków na prowadzenie wszelkich prac i robót budowlanych a także podziałów nieruchomości i prowadzenie badań;
2) ochrona struktury przestrzennej w skali architektonicznej poprzez:
a) ochronę historycznego układu przestrzennego, którego charakterystyczne elementy stanowią: nieregularny układ dróg i ścieżek, klawiszowy układ zabudowy, stopień zagęszczenia zabudowy, naturalne piaszczyste nawierzchnie, częściowy brak wygrodzeń domostw, historyczna zabudowa, nieregularny podział na działki,
b) zachowanie skali zabudowy (wysokości elewacji w pierzejach) oraz kontynuowanie zasady historycznej kompozycji urbanistycznej i architektonicznej (proporcji, skali budynków i bryły budynków);
3. W granicach strefy restauracji urbanistycznej ustala się:
1) zasady zagospodarowania terenów:
a) drogi, przejścia i place oznaczone na rysunku planu - do zachowania jako historyczne tereny publiczne, ogólnodostępne,
b) historyczne podziały parcelacyjne (linie parcelacyjne) - należy zaakcentować w przestrzeni żywopłotem lub innym rodzajem nawierzchni, zakaz lokalizacji budynków na historycznych podziałach parcelacyjnych,
c) przy sytuowaniu budynków na działkach budowlanych kontynuować historycznie wykształcony sposób sytuowania budynków na działkach - w sposób nieregularny lub zgodnie z historycznym sposobem zabudowy na danej działce lub działkach sąsiednich;
d) dopuszcza się lokalizację budynków na granicy działki budowlanej lub w odległości do 1,5 m od granicy działki budowlanej;
2) zasady urządzania terenów:
a) dla ogrodzeń ustala się: ogrodzenia drewniane (sztachety pionowe, deski na styk, w ogrodzeniach bocznych i pomiędzy posesjami dopuszcza się panele drewniane pełne przeplatane; kolor naturalny, brązowy lub zielony), ogranicza się wysokość ogrodzeń do 1,2 m,
b) wprowadzenie zieleni (w tym żywopłotów) z roślin o gatunkach rodzimych wzdłuż ogrodzeń od strony ulic oraz od strony ciągów pieszych i pieszo jezdnych,
c) wprowadzenie nasadzeń z roślin ozdobnych (o gatunkach miejscowych) w ogródkach od strony frontowej,
d) wprowadzenie wzdłuż ulic oraz wzdłuż ciągów pieszo - jezdnych nasadzeń drzew niskopiennych (jako akcenty dopuszcza się wprowadzanie nasadzenia drzew wysokopiennych np. lipa),
e) na działkach budowlanych nawierzchnie utwardzone (wjazdy i dojścia) urządzać w bezpośrednim sąsiedztwie budynków, materiał nawierzchni: klinkier, polbruk, kamień łamany o niewielkich rozmiarach,
f) zakaz lokalizowania reklam na budynkach historycznych i na ogrodzeniach,
g) dopuszcza się szyldy związane z prowadzoną działalnością o powierzchni do 0,5 m2,
h) oświetlanie ulic: latarnie neutralne w formie; zaleca się przyjęcie rozwiązania jednolitego dla całego obszaru wpisanego do rejestru zabytków,
i) nawierzchnie historycznie wykształconych dróg (Ceynowy, Kościuszki, Rybacka, Południowa) w kolorystyce materiałów naturalnych, nawierzchnie tradycyjnych przejść rybackich szerokości do 2,5 m z materiałów naturalnych;
3) dla nowych budynków lokalizowanych w obrębie zabytkowego zespołu ruralistycznego ustala się następujące parametry budynków:
budynek typu A:
a) parterowy z poddaszem, przykryty dachem dwuspadowym o kącie nachylenia w przedziale od 40° do 45° z naczółkiem lub bez; dopuszcza się okna połaciowe i lukarny przykryte dachem dwuspadowym symetrycznym lub jednospadowym (dla budynków usytuowanych na granicy lub w odległości do 1,5 m od granicy); pokrycie dachu dachówką lub blachodachówką (esówką) w kolorze ciemnoczerwonym,
b) rzut prostokątny o wymiarach maksymalnych 6,00m x 9,00m (z tolerancją +10%) i proporcjach rzutu 1:1,5,
c) maksymalna wysokość budynku 8,50 m; maksymalna wysokość do okapu dachu 4,00 m; poziom posadowienia parteru maksimum 0,30 m od poziomu terenu od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku,
d) zalecana stolarka okienna i drzwiowa drewniana; kolorystyka stolarki: brąz ciemny, brąz naturalny, biały lub niebieski (stosować farby matowe kryjące),
e) materiał elewacji: drewno, tynk gładki w kolorze beżowym lub białym, cegła ceramiczna czerwona lub biała (wykluczone okładziny z pcv);
budynek typu B:
a) parterowy z poddaszem, przykryty dachem dwuspadowym o kącie nachylenia pomiędzy 20° - 30° ,
b) rzut prostokątny o wymiarach podstawowych: szerokość maksimum 8,00 m, długość maksimum 15 m,
c) maksymalna wysokość budynku 8,50 m (ścianka kolankowa maksimum 1,50 m); maksymalna wysokość do okapu dachu 5 m, poziom posadowienia parteru maksimum 0,30 m od poziomu terenu,
d) otwory okienne: prostokątne lub kwadratowe (dopuszcza się zamknięcie odcinkiem łuku), umieszczenie na wspólnej dolnej i górnej linii osadzenia; zaleca się utrzymać wielkości i proporcje otworów w budynkach zabytkowych (lub powiększonych o max. 30% z zachowaniem wzajemnych proporcji wysokości i szerokości otworu),
e) zalecana stolarka okienna i drzwiowa drewniana; kolorystyka stolarki: brąz ciemny, brąz naturalny, biały lub niebieski (stosować farby matowe kryjące),
f) materiał elewacji: cegła biała lub czerwona, tynk gładki w kolorze beżowym lub białym;
4) dla przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy budynków istniejących w obrębie zabytkowego zespołu ruralistycznego, nie objętych ochroną konserwatorską (jak w ust. 3) ustala się:
a) maksymalna wysokość 8,50 m lub nie wyżej niż w stanie istniejącym, jeżeli wysokość budynku przekracza 8,50 m,
b) dach o kącie nachylenia ok. 45o, lub maksymalnie jak w stanie istniejącym jeżeli kąt nachylenia jest większy niż 45o,
c) dla budynków istniejących dwukondygnacyjnych z płaskim dachem dopuszcza się dach dwuspadowy symetryczny, o kącie nachylenia ok. 35°, bez ścianki kolankowej, kalenica równoległa do drogi, z której następuje dojazd,
d) stolarka okienna i drzwiowa: drewniana w kolorze brązu ciemnego, brązu naturalnego, białym, niebieskim (stosować farby matowe kryjące),
e) materiał elewacji: drewno, tynk gładki w kolorze beżowym lub białym, cegła ceramiczna czerwona lub biała (wykluczone okładziny z pcv).
4. W zasięgu strefy ochrony otoczenia zespołu zabytkowego, w strefie ograniczenia gabarytu zabudowy ustala się:
1) elementy historycznej struktury przestrzennej, które obejmuje się ochroną:
a) walory krajobrazowe i ekspozycyjne istniejącej struktury przestrzennej,
b) przebieg i parametry historycznie wykształconych dróg (Ceynowy, Kościuszki, Rybacka, Południowa),
c) otwarcia widokowe w kierunku Zatoki Puckiej,
d) zieleń przyuliczna,
e) tradycyjne zasady zabudowy i zagospodarowania terenu,
f) obiekty historyczne o wartościach kulturowych do ochrony w planie;
2) zasady ochrony elementów dziedzictwa kulturowego:
a) utrzymanie parametrów i form zabudowy dominującej:
- budynki wolnostojące,
- maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji - 30%, dla działek wzdłuż ulic Mickiewicza dopuszcza się 25%, nie więcej niż 300 m2 powierzchni zabudowy jednego budynku,
- wysokość do 2 kondygnacji (8,5 m), budynki (parterowe z poddaszem), dach o kącie 40o- 45o, wysokość do 8,5 m; dla działek wzdłuż ulic Portowej i Mickiewicza dopuszcza się wysokość zabudowy do 12 m (budynki trzykondygnacyjne, w tym poddasze, dach symetryczny o kącie nachylenia od 40o do 45o),
- nawierzchnie historycznie wykształconych dróg (Ceynowy, Kościuszki, Rybacka, Południowa) w kolorystyce materiałów naturalnych, nawierzchnie tradycyjnych przejść rybackich szerokości do 2,5 m z materiałów naturalnych,
- ogrodzenia przezierne o wys. do 1,2 m z wykluczeniem przęseł z prefabrykatów betonowych, dla otoczenia budynków objętych ochroną konserwatorską wg ustaleń w ust. 6 pkt 5;
b) ochrona zabudowy historycznej wg ustaleń w ust. 6.
5. W granicach obszaru objętego planem wyróżniono 10 budynków historycznych, które obejmuje się ochroną konserwatorską. Są to:
1) dom mieszkalny, ul. Ceynowy 37 z lat 30-tych XX w.;
2) dom mieszkalny, ul. Ceynowy 69/71 z lat 20-tych XX w.;
3) dom mieszkalny, ul. Ceynowy 73 z 1927 r.;
4) dom mieszkalny, ul. Ceynowy 75 z ok. 1920 r.;
5) dom mieszkalny, ul. Kościuszki 13 z ok. 1928 r.;
6) dom mieszkalny, ul. Kościuszki 14 z lat 20 - 30-tych XX w.;
7) dom mieszkalny, ul. Kościuszki 15 z lat 20 - 30-tych XX w.;
8) willa "Halina" budynek mieszkalno-pensjonatowy, obecnie mieszkalny, ul. Portowa 39 z 1929 r.;
9) pensjonat "Gwiazda Morza", obecnie dom mieszkalny, ul. Rybacka 12 z 1936 r.
Budynki objęte ochroną konserwatorską wyszczególniono w kartach terenu i oznaczono na rysunku planu.
6. Dla budynków objętych ochroną konserwatorską, ustala się:
1) ochronę formy i substancji zabytkowej budynków, poprzez:
a) zachowanie kształtu bryły budynku (w tym rodzaju i kształtu dachu z dopuszczeniem wprowadzenia okien połaciowych i wykluczeniem wprowadzania lukarn) - z dopuszczeniem rozbudowy na warunkach podanych w pkt 2,
b) zachowanie kompozycji elewacji to jest: rozmieszczenia i wielkości otworów okiennych i drzwiowych z dopuszczeniem powiększenia otworów okiennych w kierunku posadzki wzdłuż istniejącej szerokości, zachowanie zasady podziałów wewnętrznych stolarki okiennej, wyklucza się stosowanie stolarki plastikowej, dopuszcza się wymianę technicznie zużytych elementów budynku (okien, drzwi, itp.),
c) zachowanie pierwotnego materiału elewacji i kolorystyki (tynk: kolor jasny piasek, biały; drewno - kolor brązowy; ściana ceglana - cegła ceramiczna czerwona) oraz oryginalnego detalu elewacji,
d) kolorystyka stolarki okiennej i drzwiowej: brąz ciemny, brąz naturalny świeżego drewna, biel, niebieski; zaleca się stosowanie kolorów matowych,
e) zachowanie detalu architektonicznego, balkonów, tarasów oraz cennych pod względem kulturowym elementów małej architektury (ogrodzenia, pomniki, rzeźby),
f) zakaz lokalizowania reklam na budynku i na ogrodzeniach,
g) dopuszczenie szyldów związanych z prowadzoną działalnością o powierzchni do 0,5 m2;
2) dopuszcza się rozbudowę budynków o maksimum 30% powierzchni zabudowy - po uzyskaniu zgody właściwego konserwatora zabytków, według następujących zasad:
a) rozbudowa wzdłuż dłuższego boku lub prostopadle do dłuższego boku - maksimum na 1/3 długości budynku,
b) kąt nachylenia dachu jak w budynku istniejącym,
c) wysokość części projektowanej maksymalnie do 8,50 m,
d) zróżnicowanie materiałowe elewacji części istniejącej i projektowanej (tynk: kolor jasny piasek, biały; drewno - kolor brązowy; ściana ceglana - cegła ceramiczna czerwona),
e) pokrycie dachu z dachówki ceramicznej lub blachodachówki w odcieniach czerwieni, lub wg ustaleń szczegółowych zawartych w kartach terenu;
3) w przypadku zniszczenia części lub całości budynku (na skutek wypadków losowych lub całkowitego zużycia materiału), obowiązuje odtworzenie budynku (bryły, elewacji) na podstawie dostępnych źródeł informacji;
4) dla zespołów budynków ustala się:
a) zachowanie czytelności przestrzennej zespołu (układu budynków),
b) dopuszczenie wprowadzenia nowej zabudowy jako kontynuacji historycznej zasady zabudowy; zakaz wprowadzania zabudowy zacierającej historyczny układ budynków,
c) wyróżnienie granic zespołu (działki) ogrodzeniem, formowaną zielenią ( żywopłotem);
5) dla otoczenia budynków objętych ochroną konserwatorską (dotyczy zespołów i budynków położonych poza zabytkowym zespołem ruralistycznym wpisanym do rejestru zabytków) ustala się:
a) ogrodzenia drewniane (sztachety pionowe, deski na styk, w ogrodzeniach bocznych i pomiędzy posesjami dopuszcza się panele drewniane pełne - przeplatane o obrysie prostokąta lub kwadratu; kolor naturalny, brązowy lub zielony), ogranicza się wysokość ogrodzeń do 1,2 m,
b) wzdłuż ogrodzeń (lub jako ogrodzenie) od strony ulic, ciągów pieszych i pieszo jezdnych stosować żywopłoty z roślin zimozielonych,
c) w ogródkach od strony frontowej wprowadzać nasadzenia : bukszpanów, hortensji, róże pnące drobnokwiatowe, pojedynczych drzew i krzewów iglastych (tuje, cyprysiki, jałowce),
d) nawierzchnie utwardzone działki powinny stanowić maksimum 20% powierzchni niezabudowanej, materiał nawierzchni: klinkier, polbruk, kamień łamany o niewielkich rozmiarach, drewno; wykluczone wzory geometryczne i kompozycje kolorystyczne.
7. Dla innych obiektów zabytkowych (kapliczki, ogrodzenia) ustala się:
1) zachowanie obiektów;
2) zachowanie pierwotnych materiałów lub w wypadku złego stanu technicznego odbudowę obiektu z użyciem podobnych materiałów.
8. Należy zastosować się do ustaleń zawartych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.), jeśli w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych odkryto przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem.
Rozdział 5
Szczególne warunki zagospodarowania terenów
§ 8. 1. Obszar objęty planem położony jest w obszarze pasa ochronnego brzegu morskiego, którego granice ustanowione zostały Zarządzeniem Nr 9 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 18.04.2005 r. w sprawie określenia granic pasa ochronnego na terenie Miasta i Gminy Jastarnia (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2005 r. Nr 51, poz. 997). Wszelkie zmiany sposobu użytkowania i zagospodarowania terenu należy uzgodnić z właściwym terytorialnie organem administracji morskiej.
2. Obszar objęty planem położony jest w obrębie bezpośredniego zagrożenia powodzią. Dla inwestycji wymagane jest:
1) uzyskanie decyzji dyrektora właściwego urzędu morskiego zwalniającej z zakazów określonych w art. 82 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami);
2) uzyskanie decyzji dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej zwalniającej z zakazów określonych w art. 40 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami);
3) uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego zgodnie z art. 122 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 82 ust. 3 pkt 1 i art. 82 ust. 4 wymienionej wyżej ustawy.
3. Niezbędne jest zastosowanie rozwiązań technicznych zabezpieczających inwestycje przed wzrostem poziomu wód gruntowych do rzędnej +1,25 m n.p.m. oraz przed powodzią morską do rzędnej +2,50 m n.p.m.
4. Na obszarze objętym planem należy zastosować takie rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, aby zagwarantować ochronę brzegu morskiego, zapewnić bezpieczeństwo dla przeprowadzenia ewentualnej akcji powodziowej oraz nie naruszyć trwale stosunków wodnych.
5. Realizowana zabudowa winna być tak zaprojektowana i wykonana, aby maksymalnie osłonić budynki i obsługujące je budowle, urządzenia i elementy zagospodarowania terenu i zminimalizować straty w wyniku ewentualnego zalania.
6. Dokumentacje techniczne wszystkich inwestycji należy uzgodnić z Komendantem Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie.
7. Zapewnić dla ludności z obszaru objętego planem źródła nieskażonej wody pitnej i technologicznej w ilościach co najmniej minimalnych, przewidzianych dla okresu ograniczonych dostaw. Zapewnić słyszalność syreny alarmowej.
Rozdział 6
Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości
§ 9. 1. Przebieg linii rozgraniczających tereny o różnym sposobie użytkowania może być zmieniony w celu dostosowania go do aktualnego stanu własności lub użytkowania pod warunkiem, że odległość linii nowo poprowadzonej od ustalonej na rysunku planu nie przekroczy 2 m oraz, że powierzchnia żadnego z obszarów z podstawowym przeznaczeniem nie będzie pomniejszona o więcej niż 15% powierzchni ustalonej na rysunku planu.
2. Dopuszcza się wydzielanie nowych działek według zasad określonych w kartach terenu. Na nowo wydzielonych działkach bilansować przestrzeń niezbędną dla prawidłowego funkcjonowania zabudowy biorąc pod uwagę niezbędne przeznaczenie towarzyszące (między innymi miejsce gromadzenia odpadów stałych, komunikację wewnętrzną wraz z niezbędną ilością miejsc parkingowych).
3. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem określa się w kartach terenów.
Rozdział 7
Zasady obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej
§ 10. 1. Ustalenia w zakresie komunikacji:
1) powiązanie komunikacyjne obszaru planu z układem zewnętrznym w oparciu o istniejącą drogę gminną - ul. Jeżynową;
2) wskaźniki parkingowe do obliczenia zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe (mp) dla samochodów osobowych:
a) minimum 1 mp / 1 mieszkanie,
b) minimum 1 mp / 1 pokój gościnny,
c) minimum 1 mp / 1 pokój hotelowy (pensjonatowy),
d) minimum 1 mp / 1 obiekt usług lub wg ustaleń szczegółowych zawartych w kartach terenu;
3) zabezpieczenie potrzeb parkingowych w granicach działki;
4) w obszarze planu dopuszcza się realizację jedno poziomowych parkingów podziemnych pod warunkiem posadowienia posadzki parkingu powyżej poziomu wód gruntowych lub wg ustaleń zawartych w kartach terenów.
2. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w wodę:
1) zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej, na zasadach określonych przez zarządzającego siecią;
2) dopuszcza się możliwość rozbudowy i modernizacji istniejących sieci.
3. Ustalenia w zakresie odprowadzenia ścieków:
1) odprowadzenie ścieków sanitarnych z terenu objętego planem istniejącym systemem zbiorczej kanalizacji sanitarnej do istniejącej oczyszczalni na zasadach określonych przez zarządzającego siecią;
2) dopuszcza się możliwość rozbudowy i modernizacji istniejących sieci.
4. Ustalenia w zakresie odprowadzenia wód opadowych:
1) odprowadzenie wód opadowych z dachów i z nawierzchni utwardzonych do gruntu lub do kanalizacji deszczowej;
2) odprowadzenie wód opadowych z jezdni ulicy głównej do kanalizacji deszczowej po oczyszczeniu z substancji ropopochodnych; z jezdni ulic dojazdowych do kanalizacji deszczowej po oczyszczeniu z substancji ropopochodnych lub w inny sposób określony przez Urząd Miejski w Jastarni; z ciągów pieszojezdnych do gruntu.
5. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w ciepło:
1) zaopatrzenie w ciepło z kotłowni lokalnych i ze źródeł indywidualnych w oparciu o ekologiczne, nisko emisyjne czynniki grzejne np. olej opałowy, gaz, energia elektryczna, biomasa, pompy cieplne.
6. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
1) adaptuje się istniejący system zaopatrzenia w energię elektryczną;
2) nowo wznoszone obiekty realizujące funkcje ustalone planem zasilać liniami kablowymi niskiego napięcia przez zintegrowane złącza kablowe z układem pomiarowym;
3) dopuszcza się możliwość rozbudowy i modernizacji istniejących sieci;
4) dopuszcza się możliwość budowy stacji transformatorowych, o ile nie naruszy to innych ustaleń planu oraz interesów prawnych właścicieli terenów.
7. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w gaz:
1) po zrealizowaniu gazociągu dosyłowego i sieci rozdzielczej - z sieci gazowej, na zasadach ustalonych przez zarządzającego siecią, do czasu realizacji sieci - poprzez gaz bezprzewodowy.
8. Ustalenia w zakresie gospodarki odpadami:
1) wprowadza się obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z zaleceniem podziału na frakcje suchą i mokrą; ustala się gromadzenie i selektywną zbiórkę odpadów stałych, ich wywóz przez specjalistyczne służby na wysypisko komunalne;
2) ustala się zakaz wytwarzania odpadów niebezpiecznych w terenie objętym opracowaniem.
Rozdział 8
Zasady tymczasowego zagospodarowania
1. Dopuszcza się dotychczasowy sposób użytkowania terenu do czasu realizacji ustaleń planu.
2. Zakazuje się tymczasowego użytkowania, zagospodarowania i urządzania terenu w sposób niezgodny z ustalonym w planie.
Rozdział 9
Ustalenia szczegółowe - karty terenów
§ 12. Ustalenia szczegółowe dla 35 terenów, o których mowa w §4, wydzielonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, zawarte w 15 kartach terenu, są następujące:
infoRgrafika
infoRgrafika
infoRgrafika
infoRgrafika
infoRgrafika
infoRgrafika
infoRgrafika
infoRgrafika
infoRgrafika
infoRgrafika
infoRgrafika
infoRgrafika
infoRgrafika
infoRgrafika
infoRgrafika
Rozdział 10
Przepisy końcowe
§ 13. Uchyla się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Jastarnia w rejonie ulic Ceynowy, Portowej i Mickiewicza uchwalony uchwałą Rady Miasta Jastarni Nr XXXIII/335/01 z dnia 25 września 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego nr 52, poz. 823 z dnia 15 kwietnia 2003 r.).
§ 14. 1. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Jastarni do przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej uchwały wraz z dokumentacją planistyczną w celu oceny jej zgodności z prawem.
2. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Jastarni do publikacji uchwały na stronie internetowej gminy.
3. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Jastarni do umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu do dokumentów przedstawiających plan i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach określonych w art. 30 ust. 2 wymienionej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z wyjątkiem § 14 ust. 1, który wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.
Przewodnicząca RM Jastarni

Elżbieta Budzisz
Przewodnicząca RM Jastarni

Elżbieta Budzisz
UZASADNIENIE
Projekt zmiany planu opracowany został w oparciu o uchwałę Nr XXXI/180/2009 Rady Miasta Jastarni z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Jastarnia w rejonie ulic Ceynowy, Portowej i Mickiewicza uchwalonego uchwałą Rady Miasta Jastarni Nr XXXIII/335/01 z dnia 25 września 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego nr 52, poz. 823 z dnia 15 kwietnia 2003 r.).
Zgodnie z w/w uchwałą Rady Miasta Jastarni zmiana planu obejmuje teren o powierzchni 8,74 ha ograniczony od zachodu ul. Portową, od południowego wschodu i południa ul. Mickiewicza, od północy ul. Ceynowy i granicami działek.
Przedmiotem opracowania jest ustalenie nowych warunków urbanistycznych, sposobu zagospodarowania i zabudowy powyższego obszaru.
Struktura przestrzenna obszaru objętego przedmiotową zmianą planu jest w dużej mierze ukształtowana. Projektowane regulacje dotyczą niewielkich możliwości w zakresie uzupełnień zabudowy i rozbudowy budynków oraz korekty układu drogowego, w tym w dostosowaniu do projektu przebudowy ul. Mickiewicza (drogi wojewódzkiej). Między innymi zakłada się możliwość wykorzystania dla zabudowy usługowej narożnika ulic Portowej i Mickiewicza oraz inne przedsięwzięcia inwestycyjne i regulacje mające na celu uzyskanie architektury i zagospodarowania terenu odpowiadających randze lokalizacji w centralnej części Jastarni. Regulacje w zakresie układu funkcjonalno przestrzennego polegają na możliwie harmonijnej kontynuacji dotychczasowego i planowanego rozwoju w tej części miasta.
Projekt zmiany planu ustala w szczególności przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym również linie zabudowy i gabaryty obiektów, zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.
Projekt zmiany planu uzyskał niezbędne uzgodnienia i został wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 15 marca 2010 r. do 09 kwietnia 2010 r. W ustalonym terminie do dnia 19 kwietnia 2010 r. do projektu zmiany planu wpłynęły uwagi od czterech osób. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu wraz z uzasadnieniem zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
Rozwiązania przedmiotowego projektu zmiany planu są zgodne z polityką przestrzenną miasta określoną w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jastarni uchwalonym Uchwałą Nr XXXI/193/05 Rady Miasta Jastarni z dnia 28 października 2005 r. Projekt zmiany planu sporządzony został zgodnie z procedurą ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r., spełnia obowiązujące w tym zakresie warunki i tym samym może być uchwalony.
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLV/334/2010
Rady Miasta Jastarni
z dnia 16 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.pdf

ZAŁĄCZNIK NR1 DO UCHWALY XLV 334 10


Załącznik 2 do Uchwały Nr XLV/334/2010 Rady Miasta Jastarni z dnia 16.06.2010r w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie ulic Ceynowy, Portowej i Mickiewicza

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu
Część I. Projekt zmiany planu został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 15.03.2010 r. do 09.04.2010 r. W ustalonym terminie do dnia 23.04.2010 r. do projektu zmiany planu uwagi wnieśli:
1. p. Karolina Wilk, ul. Szkolna 29, 84-140 Jastarnia. Uwagi dotyczą:
1) dopuszczenia możliwości budowy domków letniskowych na działce 22/6 przy ul. Portowej;
2. p.p. Jerzego i Magdaleny Boszke, ul. Hermanna 16, 84-140 Jastarnia. Uwagi dotyczą:
2) zmiany warunków zabudowy na działkach nr 50/5, 49/3 przy ul. Hermanna 16; składający uwagę wnoszą o zmianę dopuszczalnej wysokości zabudowy do wysokości bezpośrednio sąsiadującego budynku;
3. p. Jana Murańskiego, ul. Rybacka 8, 84-140 Jastarnia. Uwagi dotyczą:
3) zmiany warunków zabudowy na działkach nr 11, 12, 13/1, 13/2 mapa nr 25; składający uwagę wnosi o zmianę dopuszczalnej wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu z przyjętej w projekcie planu 30% do 40%;
4) dopuszczenia wysokości zabudowy do 2,5 kondygnacji na w/w działkach.
4. p. Elżbiety Olszewskiej-Hebanowskiej i p. Hebanowskiego, ul. 3-go Maja 27/31 m. 11 Gdynia.
Uwagi dotyczą działki przy ul. Portowej 15, w tym:
5) przeznaczenia na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami w parterze;
6) wysokości zabudowy do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze i kąta nachylenia połaci dachowych 40÷45o;
7) dojazdu od ulic Portowej i Ceynowy;
8) wskaźnika miejsc postojowych (mp) - 1 mp/1 lokal, łącznie 3 mp z możliwością ich lokalizacji wzdłuż ulic Portowej i Ceynowy;
9) procentu zabudowy w wielkości 40%.
Część II. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag:
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona
Rozstrzygnięcie uzasadnia się następująco: działka nr 22/6 położona jest przy ul. Portowej. Ulica ta, położona w centrum Jastarni, jest jednym z wyróżnionych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - głównych ciągów usługowo-spacerowych. W związku z powyższym, biorąc pod uwagę zasady ładu przestrzennego, w projekcie planu nie dopuszcza się tymczasowej zabudowy w postaci domków letniskowych.
Ad. 2) Uwaga uwzględniona
Rozstrzygnięcie uzasadnia się następująco: posesja przy ul. Hermanna 16 (działki nr 50/5 i 49/3) zabudowana budynkiem o dwóch kondygnacjach nadziemnych bezpośrednio sąsiaduje z posesją przy ul. Hermanna 18, gdzie znajduje się budynek o dwóch kondygnacjach przykryty dachem spadzistym. W związku z tym nie widzi się przeciwwskazań w dopuszczeniu wnioskowanego zwiększenia dopuszczalnej wysokości zabudowy w pierzei ul. Hermanna do wysokości budynku przy ul. Hermana 18.
Ad. 3) Uwaga nieuwzględniona
Rozstrzygnięcie uzasadnia się następująco: w projekcie planu, na terenie 10.MU, w granicach którego znajdują się przedmiotowe działki, przyjęto maksymalną wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji - 25%. Przedmiotowy teren położony jest w zasięgu strefy ochrony otoczenia zabytkowego zespołu ruralistycznego dawnej osady rybackiej Bór, wpisanego do rejestru zabytków województwa pomorskiego pod nr 959, strefy ograniczenia gabarytu zabudowy. Przyjęte w projekcie planu ustalenia mają na celu zachowanie zasady kameralnej zabudowy otoczonej zielenią. Ponadto zwiększenie wielkości powierzchni zabudowy nastąpiłoby kosztem terenów zielonych na działce. W związku z tym wniesioną uwagę uznano za niemożliwą do uwzględnienia w projekcie planu.
Ad. 4) Uwaga bezprzedmiotowa
Rozstrzygnięcie uzasadnia się następująco: ustalenia projektu planu dla terenu 10.MU, w granicach którego znajduje się przedmiotowa działka, dopuszczają wysokość zabudowy do 12,0 m, do trzech kondygnacji, w tym poddasze użytkowe, zgodnie z wnioskiem wnoszącego uwagę.
Ad. 5) Uwaga bezprzedmiotowa
Rozstrzygnięcie uzasadnia się następująco: ustalenia projektu planu dla terenu 02.MNU, w granicach którego znajduje się przedmiotowa działka, dopuszczają możliwość jej przeznaczenia na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami w parterze, zgodnie z wnioskiem wnoszących uwagę.
Ad. 6) Uwaga bezprzedmiotowa
Rozstrzygnięcie uzasadnia się następująco: ustalenia projektu planu dla terenu 02.MNU, w granicach którego znajduje się przedmiotowa działka, dopuszczają wysokość zabudowy do 12 m (budynki trzykondygnacyjne, w tym poddasze, dach symetryczny o kącie nachylenia od 40o do 45o, zgodnie z wnioskiem wnoszących uwagę.
Ad. 7) Uwaga bezprzedmiotowa
Rozstrzygnięcie uzasadnia się następująco: ustalenia projektu planu dla terenu 02.MNU, w granicach którego znajduje się przedmiotowa działka, dopuszczają dojazd od ulic Portowej i Ceynowy, zgodnie z wnioskiem wnoszących uwagę.
Ad. 8) Uwaga uwzględnionaczęściowo
Rozstrzygnięcie uzasadnia się następująco: projekt planu ustala wskaźniki parkingowe do obliczenia zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe (mp) dla samochodów osobowych, w tym: minimum 1 mp / 1 mieszkanie i minimum 1 mp / 1 obiekt usług, zgodnie z wnioskiem wnoszących uwagę. Natomiast wnioskowaną lokalizację miejsc postojowych w pasach drogowych ulic Portowej i Ceynowy uznano za niemożliwą do uwzględnienia w projekcie planu. Projekt planu, ze względu na trudną sytuację parkingową w mieście ustala wymóg zabezpieczenia potrzeb parkingowych w granicach działki.
Ad. 9) Uwaga nieuwzględniona
Rozstrzygnięcie uzasadnia się następująco: w projekcie planu, na terenie 02.MNU, w granicach którego znajduje się przedmiotowa działka, przyjęto maksymalną wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji - 30%. Przedmiotowy teren położony jest w zasięgu strefy ochrony otoczenia zabytkowego zespołu ruralistycznego dawnej osady rybackiej Bór, wpisanego do rejestru zabytków województwa pomorskiego pod nr 959, strefy ograniczenia gabarytu zabudowy. Przyjęte w projekcie planu warunki zabudowy mają na celu zachowanie zasady kameralnej zabudowy otoczonej zielenią. Ponadto zwiększenie wielkości powierzchni zabudowy nastąpiłoby kosztem terenów zielonych na działce. W związku z tym wniesioną uwagę uznano za niemożliwą do uwzględnienia w projekcie planu.


Załącznik 3 do Uchwały Nr XLV/334/2010 Rady Miasta Jastarni z dnia 16.06.2010r w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie ulic Ceynowy, Portowej i Mickiewicza

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania
Część I. BUDOWA DRÓG:
1. tereny 22.KDD, 23.KDD - publiczne ulice dojazdowe - przyjęto powierzchnię w liniach rozgraniczających, łącznie ok. 8000 m2,
2. tereny 24.KDX, 25.KDX, 26.KDX, 27.KDX, 28.KDX, 29.KDX, 30.KDX, 31.KDX, 32.KDX, 33.KDX publiczne ciągi pieszo jezdne - przyjęto powierzchnię w liniach rozgraniczających, łącznie ok. 5300 m2,
3. teren 34.KX - publiczny ciąg pieszy - przyjęto powierzchnię w liniach rozgraniczających ok. 370 m2.
Źródła finansowania mogą stanowić: środki pochodzące z budżetu miasta (środki własne), środki pomocowe, partycypacja inwestorów w kosztach budowy. Będzie to realizowane za pomocą montaży finansowych, ogólnie przyjętej metody konstruowania budżetu projektów.
Warunkiem pozyskania środków pomocowych jest uzyskanie spójności celów strategicznych i realizujących je programów rozwojowych z Narodowym Planem Rozwoju.
Część II. BUDOWA SIECI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
1. poza pasami drogowymi nie przewiduje się inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.
Przewodnicząca RM Jastarni

Elżbieta Budzisz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Skrivanek Tłumaczenia i szkolenia językowe

Skrivanek jest agencją translatorską, która oferuje kompleksowe rozwiązania z zakresu tłumaczeń i szkoleń językowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »