| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 1147/XLV/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego

z dnia 29 marca 2010r.

w sprawie zmiany budżetu województwa pomorskiego na 2010 rok

Na podstawie art. 18 pkt. 6 i pkt. 19 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zmianami: z roku 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z roku 2003 Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1206, z roku 2006 Nr 126 poz. 875, Nr 227, poz.1658, z roku 2007 Nr 173, poz. 1218, z roku 2008 Nr 180, poz.1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223 poz. 1458) oraz art. 121 ust. 4, ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240).
Sejmik Województwa Pomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 1050/XLI/09 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa pomorskiego na 2010 rok, ze zmianami1) wprowadza się następujące zmiany:

1.treść § 1 otrzymuje brzmienie: " § 1 Dochody budżetu województwa w wysokości 739 223 714 zł (zwiększenie o kwotę 1 565 226 zł), zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1)dochody bieżące - kwota 535 373 253 zł,

2)dochody majątkowe - kwota 203 850 461 zł."

2.treść załącznika nr 1 zmienia się w zakresie określonym w załączniku nr 1a do niniejszej uchwały;

3.wprowadza się jednolitą treść planu dochodów budżetu województwa stanowiącego załącznik nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1b do niniejszej uchwały;

4. treść § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2.1 Wydatki budżetu województwa w wysokości 940 752 855 zł (zwiększenie o kwotę 17 558 826 zł), zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące - kwota 511 207 497 zł,

2)wydatki majątkowe - kwota 429 545 358 zł.

2. Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 2a.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 2b.

4. Wydatki przypadające do spłaty, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo w kwocie 16 500 000 zł zgodnie z zawartymi umowami."

5.treść załącznika nr 2 zmienia się w zakresie określonym w załączniku nr 2a do niniejszej uchwały;

6.wprowadza się jednolitą treść planu wydatków budżetu województwa stanowiącego załącznik nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały;

7. treść załącznika nr 2a, 2b zmienia się odpowiednio do treści załącznika nr 2c, 2d do niniejszej uchwały;

8. treść § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3

1.Przychody budżetu województwa w wysokości 208 229 141 zł ( zwiększenie o kwotę 15 993 600 zł) i rozchody budżetu województwa w wysokości 6 700 000 zł (bez zmian), zgodnie z załącznikiem nr 3

2. Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 201 529 141 zł są przychody województwa pochodzące z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz wolnych środków zgodnie z załącznikiem nr 3

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1)pokrycie przejściowego deficytu do kwoty 5 000 000 zł,

2)finansowanie planowanego deficytu do kwoty 201 529 141 zł,

3)spłatę kredytów z lat ubiegłych do kwoty 4 700 000 zł."

9. treść załącznika nr 3 zmienia się odpowiednio do treści załącznika nr 3.

10. treść § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4 w budżecie tworzy się:

1.REZERWA OGÓLNA - kwota 5 717 951 zł;

2.REZERWA CELOWA - kwota 20 742 823 zł, w tym:

REZERWY NA ZADANIA BIEŻĄCE - kwota 14 397 416 zł:

-Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego (zgodnie z art. 26, pkt. 4 Ustawy z dn. 26.04.2007 o zarządzaniu kryzysowym)- kwota 20 000 zł,

-Finansowanie projektów nieinwestycyjnych realizowanych ze środków UE i innych źródeł zagranicznych- kwota 848 188 zł,

-Restrukturyzacja jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa Pomorskiego kwota 1 000 000 zł,

-Zadania oświatowe- kwota 4 529 228 zł,

-Zadania nieinwestycyjne z zakresu drogownictwa- kwota 8 000 000 zł.

REZERWY NA ZADANIA INWESTYCYJNE - kwota 6 345 407 zł:

- Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego- kwota 500 000 zł,

- Finansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków UE i innych źródeł zagranicznych- kwota 3 845 407 zł,

-Zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami- kwota 2 000 000 zł".

11. treść § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6 Dochody w kwocie 2 500 000 zł z tytułu wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości alkoholu do 18%, wydawanych przez Marszałka Województwa i wydatki w łącznej kwocie 2 500 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w:

1) Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii - kwota 504 000 zł ,

2) Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -1 996 000 kwota zł ".

12. treść załącznika nr 5,7,9 zmienia się odpowiednio do treści załącznika nr 4,5,6 do niniejszej uchwały;

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO


Brunon Synak

1) Uchwałą Sejmiku Woj. Pomorskiego nr 1079/XLII/10 z dnia 25.01.2010 r., uchwałą Zarządu Woj. Pomorskiego nr 69/287/10 z dnia 26.01.2010 r., uchwałą Zarządu Woj. Pomorskiego nr 112/289/10 z dnia 02.02.2010 r., Uchwałą Sejmiku Woj. Pomorskiego nr 1109/XLIII/10 z dnia 22.02.2010 r., uchwałą Zarządu Woj. Pomorskiego nr 226/295/10 z dnia 24.02.2010 r., uchwałą Zarządu Woj. Pomorskiego nr 227/296/10 z dnia 02.03.2010 r., uchwałą Zarządu Woj. Pomorskiego nr 312/298/10 z dnia 11.03.2010 r.,

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1147/XLV/10
Sejmiku Województwa Pomorskiego
z dnia 29 marca 2010 r.
Zalacznik1.doc

zal 1a

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1147/XLV/10
Sejmiku Województwa Pomorskiego
z dnia 29 marca 2010 r.
Zalacznik2.pdf

zal 1b

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 1147/XLV/10
Sejmiku Województwa Pomorskiego
z dnia 29 marca 2010 r.
Zalacznik3.doc

zal 2a

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 1147/XLV/10
Sejmiku Województwa Pomorskiego
z dnia 29 marca 2010 r.
Zalacznik4.doc

zal 2b

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 1147/XLV/10
Sejmiku Województwa Pomorskiego
z dnia 29 marca 2010 r.
Zalacznik5.xls

zal 2c

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 1147/XLV/10
Sejmiku Województwa Pomorskiego
z dnia 29 marca 2010 r.
Zalacznik6.xls

zal 2d

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 1147/XLV/10
Sejmiku Województwa Pomorskiego
z dnia 29 marca 2010 r.
Zalacznik7.xls

zal 3-5

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Rudzka Kancelaria Doradcy Podatkowego

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podatkowo-prawnej dużych i średnich polskich firm, międzynarodowych korporacji oraz podmiotów publicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »