| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Burmistrza Miasta Redy; Burmistrza Miasta Rumi

z dnia 1 września 2010r.

w sprawie przyjmowania i kształcenia uczniów niepełnosprawnych z Gminy Reda w klasach integracyjnych w Szkole Podstawowej Nr 6 i Gimnazjum Nr 4 w Rumi

pomiędzy Gminą Reda, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Redy - Krzysztofa Krzemińskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Redy - Jadwigi Dobrzyńskiej a Gminą Rumia, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Rumi - Elżbietę Rogala - Kończak

§ 1

Przedmiotem Porozumienia jest określenie zasad przyjmowania i kształcenia uczniów niepełnosprawnych z Gminy Redy w klasach integracyjnych w Szkole Podstawowej Nr 6 i Gimnazjum Nr 4 w Rumi.

§ 2

Gmina Rumia zobowiązuje się do:

1. przyjmowania i kształcenia uczniów niepełnosprawnych - mieszkańców Gminy Reda w klasach integracyjnych w Szkole Podstawowej Nr 6 i Gimnazjum Nr 4 tylko w przypadku, gdy ilość tych dzieci nie spowoduje zwiększenia ilości oddziałów integracyjnych w tych szkołach,

2. zapewnienia warunków nauki, wychowania i opieki uczniowi z Gminy Reda na takim samym poziomie jak uczniom z Rumi,

3. informowania Gminy Reda o planowanych wydatkach wynikających z zawartego Porozumienia w terminie do 30 października każdego roku,

4. przedstawienia ostatecznego rozliczenia faktycznie poniesionych w danym roku wydatków bieżących, opartego na sprawozdaniu z wykonania budżetu danej szkoły, w terminie do 31 marca roku następnego.

5. proporcjonalnego rozliczenia wydatków w sposób określony w ust. 4 w stosunku do okresu trwania niniejszego porozumienia za 2010 rok.

§ 3

Gmina Reda zobowiązuje się do:

1. zapewnienia uczniom dojazdu do szkół i bezpieczeństwa w czasie tego dojazdu,

2. partycypowania na rzecz Gminy Rumia w wydatkach na kształcenie ucznia niepełnosprawnego w proporcjonalnej część do różnicy między wydatkami rzeczywistymi szkoły (bez uwzględniania wydatków inwestycyjnych związanych z modernizacją i rozbudową szkoły), a subwencją oświatową,

3. zapłacenia należności, o której mowa w ust. 2, przelewem na konto Urzędu Miasta Rumi nr: 39 8351 0003 0000 2394 2000 0110 w terminie do 30 kwietnia każdego roku.

§ 4

W przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, których orzeczenia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej wskazywać będą na konieczność prowadzenia z nimi dodatkowej terapii indywidualnej - za zajęcia te Gmina Reda zostanie obciążone dodatkowo.

§ 5

Porozumienie zawarte zostaje na czas uczęszczania uczniów - mieszkańców Gminy Reda do szkół, o których mowa w § 2 ust. 1.

§ 6

Wszelkie spory wynikające z niniejszego Porozumienia rozstrzygane będą w postępowaniu cywilnym.

§ 7

Treść Porozumienia zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

§ 8

Porozumienie zostaje sporządzone w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Gminy Reda i trzy egzemplarze dla Gminy Rumia.

BURMISTRZ MIASTA REDY


BURMISTRZ MIASTA RUMI


POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Krasoń, Home Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »