| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/383/2010 Rady Gminy Choczewo

z dnia 3 września 2010r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 64/25 w Choczewku w gminie Choczewo

Na podstawie art. 20, ust. 1, w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 , z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413 z 2010 r. Nr 24, poz. 124), art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 , z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, oraz z 2009r. Nr 223, poz. 1458, Nr 52, poz. 420 z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230)

Rada Gminy Choczewo uchwala, co następuje:

§ 1. Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choczewo" uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 64/25 w Choczewku w gminie Choczewo, zwany dalej "planem", obejmujący obszar o powierzchni ~4ha, jak na rysunku planu.

§ 2. Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym planie:

1) teren - obszar wydzielony liniami rozgraniczającymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, którego przeznaczenie zostało określone w § 3 oraz karcie terenu, przeznaczony także pod zieleń, ciągi komunikacyjne, miejsca postojowe, sieci i urządzenia sieciowe oraz obsługujące je obiekty budowlane infrastruktury technicznej;

2) intensywność zabudowy - stosunek powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków na działce do powierzchni działki;

3) wysokość zabudowy - wysokość mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do kalenicy lub najwyżej położonej górnej powierzchni przekrycia budynku; ustalenia wysokości zabudowy nie dotyczą obiektów budowlanych nie będących budynkami, takich jak np.: wolnostojące maszty antenowe (w tym odgromnikowe), urządzenia techniczne (m.in.: kotły, kominy, wentylatornie), wolnostojące instalacje przemysłowe;

4) układ odwadniający - układ obejmujący szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej, cieki naturalne, kanały, rowy i drenaże;

5) mieszkanie integralnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą - mieszkanie właściciela podmiotu gospodarczego, na działce wspólnej z obiektem gospodarczym. Łączna powierzchnia użytkowa mieszkania nie może przekraczać łącznej powierzchni użytkowej wykorzystywanej na cele działalności gospodarczej.

§ 3. Oznaczenie literowe dotyczące przeznaczenia terenu użyte w niniejszym planie:

RU - teren obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz gospodarstwach leśnych i rybackich

W terenie RU dopuszcza się mieszkanie integralnie związane z prowadzoną działalnością.

§ 4. 1. Ustala się obszar objęty planem jako 1 teren oznaczony cyfrą "1".

2. Ustalenia szczegółowe planu są następujące:

KARTA TERENU

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA DZIAŁKI NR 64/25

W CHOCZEWKU W GMINIE CHOCZEWO

_______________________________________________________________

1. NUMER TERENU: 1

2. POWIERZCHNIA: 4ha

3. PRZEZNACZENIE TERENU: RU - teren obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz gospodarstwach leśnych i rybackich bez ustalania proporcji pomiędzy funkcjami

4. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM : nie ustala się

5. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: stosuje się zasady zawarte w pkt 6, 8, 9

6. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU:

6.1 linie zabudowy - w tym od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi powiatowej nr 1306G - zgodnie z przepisami,

6.2 maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 70%,

6.3 minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej działki: 10%,

6.4 intensywność zabudowy działki - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 0,7,

6.5 wysokość zabudowy:

a) dla budynku mieszkalnego (integralnie związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą) - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 9m, (maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne; dopuszcza się piwnice),

b) dla pozostałych funkcji - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 14m,

6.7 kształt dachu:

a) dla budynku mieszkalnego (integralnie związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą) - dwuspadowy, z dopuszczeniem naczółków, o symetrycznych kątach nachylenia połaci 40-45 stopni,

b) dla pozostałych - płaski lub o maksymalnym kącie nachylenia połaci 45 stopni

7. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: nie dotyczy

8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY:

8.1 pas zieleni wielopiętrowej o charakterze krajobrazowo-izolacyjnym szerokości minimalnej 10m - jak na rysunku planu - z dopuszczeniem przekraczania komunikacją kołową oraz pieszą,

8.2 wprowadzanie zieleni w formie grup drzew i krzewów z gatunków zgodnych z miejscowymi warunkami siedliskowymi

9. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:

9.1 strefy ochrony dóbr kultury - teren objęty strefą ochrony ekspozycji zespołu dworsko-parkowego w Choczewku,

9.2 zasady kształtowania struktury przestrzennej:

a) zakaz lokalizacji wolnostojących nośników reklamowych; dopuszcza się szyldy oraz tablice informacyjne,

b) zakaz stosowania ogrodzeń pełnych i z prefabrykowanych płytowych elementów betonowych,

9.3 zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych - nie dotyczy

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie dotyczy

11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW : nie dotyczy

12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: nie dotyczy

13. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:

13.1 dostępność drogowa - od drogi powiatowej nr 1306G poprzez 1 zjazd na teren,

13.2 parkingi:

a) mieszkanie integralnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą - minimum 2 miejsca postojowe do realizacji na terenie inwestycji,

b) pozostałe funkcje - minimum 1 miejsce postojowe do realizacji na terenie inwestycji,

13.3 zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej lub własnego ujęcia,

13.4 odprowadzenie ścieków - komunalne do kanalizacji sanitarnej, pozostałe zgodnie z przepisami odrębnymi,

13.5 zagospodarowanie wód opadowych - zagospodarowanie na terenie lub do układu odwadniającego,

13.6 zaopatrzenie w energię elektryczną - z sieci elektroenergetycznej,

13.7 zaopatrzenie w gaz - z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,

13.8 zaopatrzenie w ciepło - z niskoemisyjnych źródeł lokalnych,

13.9 gospodarka odpadami - zgodnie z przepisami odrębnymi

14. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU: do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków bytowych do zbiornika lub zbiorników bezodpływowych lub zastosowanie innych rozwiązań zgodnych z przepisami odrębnymi

15. STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA DO NALICZANIA OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU WARTOŚCI TERENU : 30%

16. INFORMACJE I ZALECENIA NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH:

16.1 istniejąca zewnętrzna krawędź jezdni drogi powiatowej nr 1306G (poza granicami planu) - jak na rysunku planu,

16.2 teren położony w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 108 "Salino",

16.3 teren sąsiaduje od zachodu z zespołem dworsko-parkowym w Choczewku (m.in.: dwór z parkiem, zespół gospodarczych budynków folwarcznych),

16.4 zaleca się kolorystykę projektowanej zabudowy w barwach naturalnych materiałów budowlanych takich jak: drewno, cegła, wyprawy tynkowe gliniane i wapienne,

16.5 zaleca się gromadzenie wód opadowych i roztopowych z dachów obiektów kubaturowych w celu ich późniejszego wykorzystania,

16.6 zaleca się zebranie wierzchniej warstwy gruntu (pokrywy glebowej) w celu jej późniejszego wykorzystania do prac pielęgnacyjno-porządkowych.

§ 5. Załącznikami do niniejszej uchwały, stanowiącymi jej integralne części są:

1) część graficzna - rysunek planu w skali 1:1000 (załącznik nr 1);

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu (załącznik nr 2);

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania (załącznik nr 3).

§ 6. Zobowiązuje się Wójta Gminy Choczewo do:

1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej uchwały wraz z dokumentacją planistyczną w celu oceny zgodności z prawem;

2) publikacji niniejszej uchwały na stronie internetowej Gminy Choczewo.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z wyjątkiem § 6, który wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.


Uzasadnienie

Projekt planu opracowany został w oparciu o Uchwałę nr XXVII/326/2009 Rady Gminy Choczewo z dnia 18 grudnia 2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 64/25 w Choczewku w gminie Choczewo.
Projekt planu obejmuje obszar o powierzchni ~4ha. W granicach przystąpienia obowiązują:
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 64/21 w Choczewku w gminie Choczewo (uchwała Rady Gminy Choczewo Nr XXII/256/2009 z dnia 28 maja 2009r.),
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wiatraki w Choczewku" gmina Choczewo (uchwała Rady Gminy Choczewo Nr XIV/143/2008 z dnia 19 marca 2008r.).
Głównym celem realizacji przedmiotowego planu jest racjonalizacja zapisów w dotychczas obowiązującym planie miejscowym dla części działki nr 64/21. Dopuszcza się zabudowę związaną z obsługą produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych (w tym w gospodarstwach leśnych i rybackich) o podwyższonej wysokości maksymalnej 14m (dla zabudowy mieszkaniowej integralnie związanej z prowadzoną działalnością dopuszcza się maksymalną wysokość zabudowy: 9m).
Rozwiązania przedmiotowego planu są zgodne z polityką przestrzenną gminy Choczewo, określoną w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Przestrzennego Gminy Choczewo, uchwalonym uchwałą Nr VI/58/2003 Rady Gminy w Choczewie z dnia 9 czerwca 2003 r. Projekt przedmiotowego planu miejscowego był wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 28 lipca 2010 roku do 17 sierpnia 2010 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Choczewie.
W dniu 16 sierpnia 2010 roku odbyła się publiczna dyskusja na temat rozwiązań przyjętych w projekcie przedmiotowego planu. Do projektu planu miejscowego nie wpłynęły żadne uwagi. Plan sporządzony został zgodnie z obowiązującą procedurą (ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku) spełnia obowiązujące w tym zakresie warunki i może być zatwierdzony.

zespół projektowy:
mgr inż. arch. Michał Szatybełko POIU nr G-177/2004
mgr inż. arch. Michał Peszkowski POIU nr G-185/2004

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/383/2010
Rady Gminy Choczewo
z dnia 3 września 2010 r.
Zalacznik1.jpg

Rysunek planu


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/383/2010
Rady Gminy Choczewo
z dnia 3 września 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU

Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 64/25 w Choczewku w gminie Choczewo w ustawowym terminie nie wpłynęły żadne uwagi.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/383/2010
Rady Gminy Choczewo
z dnia 3 września 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA

W obszarze w/w planu miejscowego nie przewiduje się realizacji nowych układów drogowych i nowej infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kalicińska

Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »