| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/385/2010 Rady Gminy Choczewo

z dnia 3 września 2010r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 113 we wsi Sasino w gminie Choczewo

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 , z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413.), art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 , z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, oraz z 2009r. Nr 223, poz. 1458, Nr 52, poz. 420, Nr 157. poz.1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142)

Rada Gminy Choczewo uchwala, co następuje:

§ 1. Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choczewo" uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 113 we wsi Sasino w gminie Choczewo, zwany dalej "planem", obejmujący obszar o powierzchni 2,3ha, jak na rysunku planu.

§ 2. Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym planie:

1) teren - obszar wydzielony liniami rozgraniczającymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, którego przeznaczenie zostało określone w § 3 oraz odpowiedniej karcie terenu, przeznaczony także pod zieleń, ciągi komunikacyjne, miejsca postojowe, sieci i urządzenia sieciowe oraz obsługujące je obiekty budowlane infrastruktury technicznej;

2) intensywność zabudowy - stosunek powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków na działce do powierzchni działki;

3) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy - linia ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz - określonych w ustaleniach planu - budowli. Linia nie dotyczy: balkonów, wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, podokienników, zadaszeń nad wejściami, ryzalitów, przedsionków, schodów zewnętrznych, pochylni, tarasów, części podziemnych obiektów budowlanych;

4) układ odwadniający - układ obejmujący szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej, cieki naturalne, kanały, rowy i drenaże;

5) mieszkanie integralnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą - mieszkanie właściciela podmiotu gospodarczego na działce wspólnej z obiektem gospodarczym. Łączna powierzchnia użytkowa mieszkania nie może przekraczać łącznej powierzchni użytkowej wykorzystywanej na cele działalności gospodarczej.

§ 3. 1. Oznaczenia literowe dotyczące przeznaczenia terenu użyte w niniejszym planie:

MN,U - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej

W terenie MN,U dopuszcza się:

1) zabudowę jednorodzinną;

2) usługi turystyki (w tym między innymi: pensjonaty, hotele, ośrodki wypoczynkowe, wynajem pokoi);

3) usługi sportu i rekreacji;

4) usługi zdrowia z wykluczeniem szpitali i domów opieki społecznej;

5) usługi handlu detalicznego, gastronomię, biura, pracownie, kancelarie, gabinety - mieszczące się w wyłącznie w lokalach użytkowych do 50m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, nie przekraczające 50% powierzchni użytkowej budynku, nie kolidujące z funkcją mieszkaniową.

L,UT - teren zabudowy letniskowej - rekreacji indywidualnej, usług turystyki (pensjonaty, hotele, ośrodki wypoczynkowe, wynajem pokoi) oraz usług sportu i rekreacji. Dopuszcza się mieszkania integralnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

2. Ustalone w planie zasady podziału terenów na działki nie dotyczą wydzieleń geodezyjnych dla sieci, urządzeń oraz budynków obsługujących sieciową infrastrukturę techniczną, a także ciągów komunikacyjnych.

§ 4. 1. Ustala się następujące wskaźniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe (mp) dla samochodów osobowych:

1) budynek jednorodzinny: minimum 2mp na mieszkanie;

2) budynek letniskowy - rekreacji indywidualnej: minimum 2mp na budynek letniskowy - rekreacji indywidualnej;

3) pensjonaty, hotele, ośrodki wypoczynkowe, wynajem pokoi: minimum 1 mp na pokój noclegowy;

4) usługi handlu: minimum 2mp oraz minimum 1mp na 10 zatrudnionych;

5) gastronomia (restauracje, kawiarnie, bary, itp.): minimum 2mp na 10 miejsc konsumpcyjnych oraz minimum 1mp na 10 zatrudnionych;

6) usługi zdrowia, biura, gabinety, kancelarie, pracownie: minimum 2mp;

7) obiekty sportu i rekreacji: minimum 2,5mp na każde rozpoczęte 100m2 powierzchni użytkowej oraz minimum 1mp na 10 zatrudnionych;

8) korty tenisowe, boiska do koszykówki, siatkówki, itp. (bez miejsc dla widzów): minimum 2mp na kort/boisko;

9) boiska do piłki nożnej (bez miejsc dla widzów): minimum 6mp na boisko.

2. Dla funkcji nie wymienionych w ust. 1 powyższe wskaźniki stosuje się odpowiednio.

§ 5. 1. Ustala się podział obszaru objętego planem na 2 tereny oznaczone kolejnymi cyframi od 1 do 2.

2. Ustalenia szczegółowe planu są następujące:

KARTA TERENU

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA DZIAŁKI NR 113

WE WSI SASINO W GMINIE CHOCZEWO

__________________________________________________________________

1. NUMER TERENU: 1

2. POWIERZCHNIA: 0,95ha

3. PRZEZNACZENIE TERENU: MN,U - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej, bez ustalania proporcji pomiędzy funkcjami

4. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA O PARAMETRACH INNYCH NIŻ USTALONE W PLANIE UZNANE ZA ZGODNE Z PLANEM: nie ustala się

5. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:

5.1 zakaz lokalizacji nośników reklamowych,

5.2 dopuszcza się szyldy o maksymalnej łącznej powierzchni 2m2 na działkę,

5.3 stosuje się zasady zawarte w pkt 6, 8,

5.4 zakaz stosowania ogrodzeń pełnych i z prefabrykowanych płytowych elementów betonowych

6. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU:

6.1 linie zabudowy:

a) maksymalne nieprzekraczalne, jak na rysunku planu,

b) pozostałe - zgodnie z przepisami,

6.2 maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 20%,

6.3 minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej działki: 50%,

6.4 intensywność zabudowy działki - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 0,4,

6.5 wysokość zabudowy:

a) dla pensjonatów i hoteli - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 10,5m (maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne; dopuszcza się piwnice),

b) dla pozostałej zabudowy - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 9m (maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne; dopuszcza się piwnice),

6.6 poziom posadzki parteru nad terenem - maksymalnie: 0,6m,

6.7 kształt dachu - dwuspadowy, z dopuszczeniem naczółków, o symetrycznych kątach nachylenia połaci 40-45 stopni; dopuszcza się dachy dwuspadowe o symetrycznych kątach nachylenia połaci 22-25 stopni pod warunkiem zastosowania wysokiej ścianki kolankowej o wysokości: minimalnej - 0,8m, maksymalnej - 1,8m,

6.8 formy zabudowy - wolnostojące,

6.9 ilość budynków na działce: maksymalnie 1 budynek na każde 1000m2 powierzchni działki; dopuszcza się dodatkowo realizację budynku gospodarczego lub garażu,

6.10 maksymalna powierzchnia zabudowy 1 budynku:

a) dla pensjonatów i hoteli - 250m2 ,

b) dla pozostałych - 180m2 ,

6.11 minimalna powierzchnia działki budowlanej: 1000m2,

6.12 szerokość dojazdów: minimalnie 8m,

6.13 należy stosować formy architektoniczne nawiązujące do tradycji budowlanej regionu Pasa Nadmorskiego Kaszub Północnych

7. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: nie dotyczy

8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY:

8.1 wprowadzanie gatunków drzew i krzewów zgodnych z miejscowymi warunkami siedliskowymi,

8.2 zachowanie otwartego koryta istniejącego rowu odwadniającego; dopuszcza się kładki i przepusty,

8.3 dopuszcza się zmianę przebiegu rowu odwadniającego, o którym mowa w pkt 8.2,

8.4 stosowanie biologicznej obudowy oraz materiałów naturalnych do umocnienia brzegów rowu odwadniającego, o którym mowa w pkt 8.2,

8.5 na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową obowiązuje dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną

9. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: nie dotyczy

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie dotyczy

11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: nie dotyczy

12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: nie dotyczy

13. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:

13.1 dostępność drogowa - spoza granic planu; zapewnić dostępność do terenu 2.L,UT,

13.2 parkingi - do realizacji na terenie inwestycji, zgodnie z § 4,

13.3 zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej,

13.4 odprowadzenie ścieków - do kanalizacji sanitarnej,

13.5 zagospodarowanie wód opadowych - zagospodarowanie na terenie lub do układu odwadniającego,

13.6 zaopatrzenie w energię elektryczną - z sieci elektroenergetycznej,

13.7 zaopatrzenie w gaz - z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,

13.8 zaopatrzenie w ciepło - z niskoemisyjnych źródeł lokalnych,

13.9 gospodarka odpadami - zgodnie z przepisami odrębnymi

14. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

14.1 do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków bytowych do zbiornika lub zbiorników bezodpływowych lub zastosowanie innych rozwiązań zgodnych z przepisami odrębnymi,

14.2 do czasu realizacji sieci wodociągowej dopuszcza się indywidualne ujęcia wody zgodnie z przepisami odrębnymi

15. STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA DO NALICZANIA OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU WARTOŚCI TERENU: 30%

16. INFORMACJE I ZALECENIA NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH:

16.1 zaleca się kolorystykę projektowanej zabudowy w barwach naturalnych materiałów budowlanych takich jak: drewno, cegła, wyprawy tynkowe gliniane i wapienne,

16.2 zalecany podział na działki, jak na rysunku planu

KARTA TERENU

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA DZIAŁKI NR 113 WE WSI SASINO W GMINIE CHOCZEWO

_______________________________________________

1. NUMER TERENU: 2

2. POWIERZCHNIA: 1,35ha

3. PRZEZNACZENIE TERENU: L,UT - teren zabudowy letniskowej - rekreacji indywidualnej, usług turystyki (pensjonaty, hotele, ośrodki wypoczynkowe, wynajem pokoi) oraz usług sportu i rekreacji, bez ustalania proporcji pomiędzy funkcjami

4. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA O PARAMETRACH INNYCH NIŻ USTALONE W PLANIE UZNANE ZA ZGODNE Z PLANEM: nie ustala się

5. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:

5.1 zakaz lokalizacji nośników reklamowych,

5.2 dopuszcza się szyldy o maksymalnej łącznej powierzchni 2m2 na działkę,

5.3 stosuje się zasady zawarte w pkt 6, 8,

5.4 zakaz stosowania ogrodzeń pełnych i z prefabrykowanych płytowych elementów betonowych

6. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU:

6.1 linie zabudowy - w tym od granicy istniejącego lasu ewidencyjnego (poza granicami planu, jak na rysunku planu) - zgodnie z przepisami,

6.2 maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 20%,

6.3 minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej działki:

a) dla pensjonatów i hoteli: 50%,

b) dla pozostałej zabudowy: 70%,

6.4 intensywność zabudowy działki - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 0,4,

6.5 wysokość zabudowy:

a) dla pensjonatów i hoteli - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 10,5m (maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne; dopuszcza się piwnice),

b) dla pozostałej zabudowy - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 9m (maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne; dopuszcza się piwnice),

6.6 poziom posadzki parteru nad terenem - maksymalnie: 0,6m,

6.7 kształt dachu - dwuspadowy, z dopuszczeniem naczółków, o symetrycznych kątach nachylenia połaci 40-45 stopni; dopuszcza się dachy dwuspadowe o symetrycznych kątach nachylenia połaci 22-25 stopni pod warunkiem zastosowania wysokiej ścianki kolankowej o wysokości: minimalnej - 0,8m, maksymalnej - 1,8m,

6.8 formy zabudowy - wolnostojące,

6.9 ilość budynków na działce: maksymalnie 1 budynek na każde 1000m2 powierzchni działki; dopuszcza się dodatkowo realizację budynku gospodarczego lub garażu,

6.10 maksymalna powierzchnia zabudowy 1 budynku:

a) dla pensjonatów i hoteli - 250m2 ,

b) dla pozostałych - 180m2 ,

6.11 minimalna powierzchnia działki budowlanej: 1200m2,

6.12 szerokość dojazdów: minimalnie 8m,

6.13 należy stosować formy architektoniczne nawiązujące do tradycji budowlanej regionu Pasa Nadmorskiego Kaszub Północnych

7. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: nie dotyczy

8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY:

8.1 wprowadzanie gatunków drzew i krzewów zgodnych z miejscowymi warunkami siedliskowymi,

8.2 zachowanie otwartego koryta istniejących rowów odwadniających; dopuszcza się kładki i przepusty,

8.3 dopuszcza się zmianę przebiegu rowów odwadniających, o których mowa w pkt 8.2,

8.4 stosowanie biologicznej obudowy oraz materiałów naturalnych do umocnienia brzegów rowów odwadniających, o których mowa w pkt 8.2,

8.5 obowiązuje poziom hałasu w środowisku jak dla terenów przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

9. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: nie dotyczy

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie dotyczy

11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: nie dotyczy

12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: nie dotyczy

13. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 13.1 dostępność drogowa - poprzez teren 1.MN,U oraz spoza granic planu,

13.2 parkingi - do realizacji na terenie inwestycji, zgodnie z § 4,

13.3 zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej,

13.4 odprowadzenie ścieków - do kanalizacji sanitarnej,

13.5 zagospodarowanie wód opadowych - zagospodarowanie na terenie lub do układu odwadniającego,

13.6 zaopatrzenie w energię elektryczną - z sieci elektroenergetycznej,

13.7 zaopatrzenie w gaz - z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,

13.8 zaopatrzenie w ciepło - z niskoemisyjnych źródeł lokalnych,

13.9 gospodarka odpadami - zgodnie z przepisami odrębnymi

14. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

14.1 do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków bytowych do zbiornika lub zbiorników bezodpływowych lub zastosowanie innych rozwiązań zgodnych z przepisami odrębnymi,

14.2 do czasu realizacji sieci wodociągowej dopuszcza się indywidualne ujęcia wody zgodnie z przepisami odrębnymi

15. STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA DO NALICZANIA OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU WARTOŚCI TERENU: 30%

16. INFORMACJE I ZALECENIA NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH:

16.1 zaleca się kolorystykę projektowanej zabudowy w barwach naturalnych materiałów budowlanych takich jak: drewno, cegła, wyprawy tynkowe gliniane i wapienne,

16.2 zalecany podział na działki, jak na rysunku planu.

§ 6. Załącznikami do niniejszej uchwały, stanowiącymi jej integralne części są:

1) część graficzna - rysunek planu w skali 1:1000 (załącznik nr 1);

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu (załącznik nr 2);

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania (załącznik nr 3).

§ 7. Zobowiązuje się Wójta Gminy Choczewo do:

1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej uchwały wraz z dokumentacją planistyczną w celu oceny zgodności z prawem;

2) publikacji niniejszej uchwały na stronie internetowej Gminy Choczewo.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z wyjątkiem § 7, który wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.


Uzasadnienie

Projekt planu opracowany został w oparciu o Uchwałę nr XXVIII/339/2010 Rady Gminy w Choczewie z dnia 30 marca 2010r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 113 we wsi Sasino w gminie Choczewo.
Projekt planu obejmuje obszar o powierzchni 2,3ha. W granicach przystąpienia nie obowiązuje żaden plan miejscowy.
Celem przedmiotowego planu jest dopuszczenie zabudowy letniskowej - rekreacji indywidualnej oraz zabudowy usługowej.
Plan ustala nawiązanie do tradycyjnych gabarytów i form architektonicznych charakterystycznych dla regionu Pasa Nadmorskiego Kaszub Północnych. Rozwiązania przedmiotowego planu są zgodne z polityką przestrzenną gminy Choczewo, określoną w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Przestrzennego Gminy Choczewo, uchwalonym uchwałą Nr VI/58/2003 Rady Gminy w Choczewie z dnia 9 czerwca 2003 r.
Przedmiotowy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego był wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 28 lipca do 17 sierpnia 2010 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Choczewie.
Do projektu planu miejscowego nie wpłynęły żadne uwagi.
Plan sporządzony został zgodnie z obowiązującą procedurą (ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku) spełnia obowiązujące w tym zakresie warunki i może być zatwierdzony.


opracowanie:
em2 Michał Peszkowski 80-394 Gdańsk, ul. Kołobrzeska 54e/7 Północna Okręgowa Izba Urbanistów w Gdańsku, czł. nr G-185/2004

M-PRO Michał Szatybełko 81-367 Gdynia, ul. Obrońców Wybrzeża 3/2 Północna Okręgowa Izba Urbanistów w Gdańsku, czł. nr G-177/2004

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/385/2010
Rady Gminy Choczewo
z dnia 3 września 2010 r.
Zalacznik1.jpg

Rysunek planu


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/385/2010
Rady Gminy Choczewo
z dnia 3 września 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU

Art.1. Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 113 we wsi Sasino w gminie Choczewo w ustawowym terminie nie wpłynęły żadne uwagi.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/385/2010
Rady Gminy Choczewo
z dnia 3 września 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA

Art.1. W obszarze w/w planu miejscowego nie przewiduje się realizacji nowych układów drogowych i nowej infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

APRIL Polska Service sp. z o.o.

Multiagencja ubezpieczeniowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »