| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 12 Powiatem Wejherowskim oraz Gminą Choczewo

z dnia 13 września 2010r.

W SPRAWIE PRZEKAZANIA GMINIE CHOCZEWO SPRAW ZWIĄZANYCH Z ZARZĄDZANIEM DROGĄ POWIATOWĄ

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr. 19 poz. 115 ze zm.), art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.), uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego Nr III/XLV/396/10 z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie podpisania porozumienia z Gminą Choczewo dotyczącego przejęcia przez Gminę spraw związanych z utrzymaniem drogi powiatowej nr 1460G Borkowo - Zwartówko - DP nr 1322G, art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Choczewo Nr XXXIV/391/2010 z dnia 3 września 2010 r. w sprawie przejęcia w zarząd drogi powiatowej

Powiat Wejherowski reprezentowany przez:

1. Józefa Reszke - Starostę Wejherowskiego

2. Grzegorza Gasztę - Wicestarostę Wejherowskiego

oraz Gmina Choczewo reprezentowana przez:

Jacka Michałowskiego - Wójta Gminy Choczewo

zawierają porozumienie następującej treści:

§ 1.

Zarząd Powiatu Wejherowskiego działając jako zarządca dróg powiatowych przekazuje, a Wójt Gminy działając jako zarządca dróg gminnych przejmuje prowadzenie niżej wymienionych spraw dotyczących drogi powiatowej nr 1460G Borkowo - Zwartówko - DP nr 1322G, wynikających z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz.U. Nr 19 poz. 115 ze zm.):

1) opracowywanie i zgłaszanie Zarządowi Powiatu propozycji do planów rozwoju sieci dróg powiatowych (art.20 pkt.1),

2) opracowywanie i przekazywanie Zarządowi Powiatu do zatwierdzenia projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony drogi oraz drogowych obiektów inżynierskich (art.20 pkt.2),

3) pełnienie funkcji inwestora w związku z budową, rozbudową i remontami drogi (art.20 pkt.3),

4) utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą (art.20 pkt.4),

5) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu (art.20 pkt.5),

6) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju (art.20 pkt.6),

7) koordynacja robót w pasie drogowym (art.20 pkt.7) :

a) przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu robót w pasie drogowym i przywróceniu odcinka pasa do poprzedniego stanu użyteczności ,

b) dokonywanie komisyjnego odbioru zajmowanych odcinków pasa drogowego ,

c) uzgadnianie projektów i wydawanie opinii w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów,

8) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych (art.20 pkt.8),

9) prowadzenie ewidencji drogi i drogowych obiektów mostowych (art.20 pkt.9) a także sporządzanie informacji o drogach oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad (art. 20 pkt 9a),

10) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu drogi i drogowych obiektów inżynierskich (art. 20 pkt.10),

11) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających (art.20 pkt.11),

12) przeciwdziałanie niszczeniu drogi przez ich użytkowników (art.20 pkt.12),

13) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania drogi (art.20 pkt.13),

14) wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie drogi i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia (art.20 pkt.14),

15) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego (art.20 pkt.15),

16) utrzymywanie zieleni w pasie drogowym; w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów (art. 20 pkt. 16),

17) uzgadnianie zmian zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego oraz uzgadnianie zmian sposobu użytkowania obiektu budowlanego w zakresie możliwości włączenia do drogi ruchu drogowego spowodowanego tą zmianą (art. 35 ust. 3),

§ 2.

Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo nadzorowania, kontrolowania i dokonywania oceny prowadzenia spraw wymienionych w § 1 porozumienia wg kryteriów legalności, celowości i gospodarności.

§ 3.

Wójt Gminy może powierzyć innemu podmiotowi prowadzenie spraw wymienionych w § 1 jedynie po uzyskaniu zgody Zarządu Powiatu.

§ 4.

Zarząd Powiatu w projekcie budżetu uwzględnia corocznie środki finansowe na pokrycie prowadzenia spraw określonych w § 1.

§ 5.

1) Na prowadzenie spraw określonych § 1 porozumienia Zarząd Powiatu przekazuje stronie przejmującej, w miesięcznych ratach, środki finansowe w postaci dotacji celowej, zgodnie z zasadami określonymi w załączniku do niniejszego porozumienia.

2) O wysokości dotacji, o której mowa w pkt. 1, Zarząd Powiatu zawiadamia Wójta Gminy każdego roku, niezwłocznie po uchwaleniu budżetu powiatu.

§ 6.

Opłaty i kary, o których mowa w § 1 pkt. 8 porozumienia pozostają w dyspozycji Wójta Gminy, z przeznaczeniem na utrzymanie drogi powiatowej będącej przedmiotem niniejszego porozumienia.

§ 7.

1) Porozumienie niniejsze strony zawierają na czas nieokreślony.

2) Każda ze stron niniejszego porozumienia może je rozwiązać za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec ostatniego miesiąca.

3) Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

§ 8.

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

§ 9.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem 1 września 2010 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Wójt Gminy Choczewo


Jacek Michałowski

Starosta Wejherowski


Józef Reszke


Wicestarosta Wejherowski


Grzegorz Gaszta


Załącznik do Porozumienia Nr 12
Powiatu Wejherowskiego oraz Gminy Choczewo
z dnia 13 września 2010 r.

Wyliczenie dotacji na rok 2010 dla Gminy Choczewo

Długość dróg powiatowych zamiejskich 321,1 km

Długość drogi powiatowej Nr 1460G Borkowo - Zwartówko 4,9 km

Wysokość nakładów na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w roku - 5.000.000 zł

Wysokość nakładów na utrzymanie dróg powiatowych w miastach - Reda, Rumia, Wejherowo - 667.562 zł

Wysokość nakładów na utrzymanie Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego - 1.050.000 zł

Koszty zimowego utrzymania dróg w Gminach Linia i Szemud - 150.000 zł

Razem 3.132.438,00 zł

Wyliczenie nakładów na 1km 3.132.438/321,1 = 9755,33 zł/km

Wielkość dotacji dla Gminy 4,9 x 9755,33 = 47.801,12 zł - rocznie

Słownie (czterdzieści siedem tysięcy osiemset jeden zł 12/100.)

47.801,12/12 = 3983,43 zł - miesięcznie

Realizacja od 1.09.2010 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

adw. Agata Stanilewicz-Krzysztofiak

Partner Kancelarii Kawczyński i Kieszkowski Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. www.kklaw.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »