| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/282/10 Rady Gminy Cedry Wielkie

z dnia 27 sierpnia 2010r.

w sprawie utworzenia Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego "Żuławski Słonecznik" w Giemlicach

Na podstawie z art. 2 ust 5, art. 5 ust. 5a i 5b, oraz art. 58 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami) oraz art. 8 ust 2a i art. 18 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Cedry Wielkie uchwala, co następuje:

§ 1. W wykonaniu porozumienia zawartego w dniu 27 sierpnia 2010r. z Powiatem Gdańskim, z dniem 1 września 2010 r. tworzy się Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy "Żuławski Słonecznik" w Giemlicach.

§ 2. Akt założycielski stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Nadaje się Statut Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego "Żuławski Słonecznik" w Giemlicach, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cedry Wielkie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą od 1 września 2010 r.

Przewodniczący Rady

Bożena Daszewska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/282/10
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 27 sierpnia 2010 r.

AKT ZAŁOŻYCIELSKI

Na podstawie z art. 2 ust 5, art. 5 ust. 5a i 5b, oraz art. 58 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami) oraz art. 8 ust 2a i art. 18 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami)

RADA GMINY CEDRY WIELKIE ZAKŁADA z dniem 1 września 2010 r. publiczną placówkę oświatową o nazwie: Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy "Żuławski Słonecznik" w Giemlicach z siedzibą w Giemlicach. Placówka jest ośrodkiem rewalidacyjno-wychowawczym umożliwiającym dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Przewodniczący Rady

Bożena Daszewska


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/282/10
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 27 sierpnia 2010 r.

Statut Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego "Żuławski Słonecznik" w Giemlicach

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy "Żuławski Słonecznik" w Giemlicach, zwany dalej Ośrodkiem, działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

2) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim (Dz. U. Nr 14, poz. 76),

3) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U. Nr 52, poz. 466),

4) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. Nr 52, poz. 467, z późn. zm.),

5) niniejszego statutu.

§ 2. 1. Ośrodek jest publiczną placówką oświatową dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 lat z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny i obowiązek nauki.

2. Ośrodek mieści się w Giemlicach.

3. Organem prowadzącym jest Gmina Cedry Wielkie.

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku.

5. Ośrodek jest jednostką budżetową.

Rozdział 2.
Cele i zadania placówki

§ 3. 1. Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz uzyskanie niezależności od innych osób w funkcjonowaniu w codziennym życiu.

2. Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 lat do udziału w życiu społecznym, poprzez rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz uzyskiwanie w miarę możliwości niezależności od innych osób w funkcjonowaniu w życiu codziennym oraz realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i nauki.

3. Ośrodek zapewnia w szczególności:

1) wychowankom z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim udział w zajęciach:

a) rewalidacyjno-wychowawczych, prowadzonych indywidualnie lub w zespołach,

b) specjalistycznych dostosowanych do potrzeb wychowanków, w szczególności w zakresie terapii psychologicznej i rewalidacji, w tym ruchowej,

c) rekreacyjnych,

2) wychowankom upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację indywidualnego programu edukacyjnego uwzględniającego podstawę programową kształcenia ogólnego i orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

3) wspomaganie rodziców (opiekunów prawnych) w pełnieniu funkcji wychowawczych i edukacyjnych, w szczególności przez organizowanie konsultacji, zajęć psychoedukacyjnych, warsztatów umiejętności i grup wsparcia.

4. Szczegółowe zadania i cele pracy dydaktyczno - opiekuńczo - wychowawczej oraz rewalidacyjnej z dziećmi wynikają z zadań pedagogiki specjalnej, dostosowanej do rozwoju i stopnia niepełnosprawności intelektualnej poszczególnych wychowanków.

5. Dla dzieci i młodzieży upośledzonych w stopniu głębokim organizuje się zespołowe zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz, we współpracy z rodzicami (opiekunami prawnymi), indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, zwane dalej "zajęciami".

6. Ośrodek wykonuje swoje zadania przez:

1) zespołową działalność nauczycieli, pedagoga, psychologa, logopedy, pracowników służby zdrowia oraz personelu administracyjno-obsługowego,

2) bieżącą realizację poszczególnych zadań zawartych w planie dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczym Ośrodka, zatwierdzonym przez Radę Pedagogiczną.

Rozdział 3.
Organy placówki i ich kompetencje

§ 4. Organami Ośrodka są:

1) Dyrektor,

2) Rada Pedagogiczna,

3) Rada Rodziców.

§ 5. 1. Dyrektor kieruje działalnością Ośrodka oraz reprezentuje go na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w nim nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

2. Dyrektor za zgodą organu prowadzącego może tworzyć stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

3. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

1) kierowanie i organizowanie działalności dydaktyczno-wychowawczej,

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

3) określanie zakresu zadań pracowników pedagogicznych oraz innych pracowników Ośrodka,

4) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji,

5) dysponowanie środkami finansowymi Ośrodka i odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

6) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i innych pracowników Ośrodka,

7) przyznawanie nagród i wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Ośrodka,

8) występowanie z wnioskami w sprawie odznaczeń, nagród oraz wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników Ośrodka, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i związków zawodowych,

9) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych,

10) Dyrektor ma prawo do wstrzymania uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa oświatowego, o czym zawiadamia kuratora oświaty i organ prowadzący,

11) w wykonywaniu swoich zadań Dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną i rodzicami.

4. Tryb powołania i odwołania Dyrektora określa ustawa o systemie oświaty i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.

§ 6. 1. Radę Pedagogiczna tworzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Ośrodku.

2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Ośrodka, który przygotowuje i prowadzi zebrania oraz odpowiada za powiadomienie jej członków o terminie i porządku obrad.

§ 7. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:

1) zatwierdzanie rocznego planu pracy Ośrodka,

2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych po zaopiniowaniu projektu przez radę Ośrodka,

3) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

4) opracowywanie i uchwalanie systemu oceniania uczestników,

5) opracowywanie i uchwalanie programu wychowawczego Ośrodka po zasięgnięciu opinii rady rodziców,

6) występowanie do uprawnionego organu z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora Ośrodka lub z innego stanowiska kierowniczego.

§ 8. 1. Rada Pedagogiczna opiniuje:

1) roczną organizację pracy placówki,

2) projekt planu finansowego,

3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych.

2. Regulamin Rady Pedagogicznej określa szczegółowe zasady jej działalności.

3. Rada Pedagogiczna przygotowuje i uchwala zmiany statutu Ośrodka.

§ 9. 1. Regulamin, zasady tworzenia i pracy Rady Rodziców uchwala zebranie przedstawicieli rodziców (opiekunów prawnych) wszystkich grup uczestników.

2. Rada Rodziców jest reprezentacją ogółu rodziców i wspiera działalność statutową Ośrodka.

3. Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności:

1) inicjowanie i organizacja pomocy rodziców dla Ośrodka,

2) gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz prowadzenie działalności celem pozyskania środków finansowych z innych źródeł na działalność Ośrodka,

3) środki, o których mowa w pkt 3 są przechowywane na osobnym rachunku bankowym, a zasady ich wydatkowania określa regulamin Rady Rodziców,

4) występowanie z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Ośrodka do Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

§ 10. W sprawach spornych pomiędzy organami Ośrodka mediatorem jest Dyrektor.

Rozdział 4.
Organizacja Ośrodka

§ 11. 1. Szczegółową organizację zajęć, wychowania i opieki w Ośrodku określa arkusz organizacji na dany rok szkolny opracowany przez Dyrektora do dnia 30 kwietnia każdego roku.

2. W arkuszu organizacji Ośrodka określa się w szczególności:

1) liczbę pracowników placówki, w tym zajmujących stanowiska kierownicze,

2) ogólną liczbę godzin zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

3. Arkusz organizacji placówki zatwierdza organ prowadzący do dnia 30 maja.

§ 12. 1. Podstawową formą organizacyjną pracy z wychowankami w Ośrodku jest grupa wychowawcza.

2. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej wynosi:

1) w przypadku wychowanków z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim od 2 do 4,

2) w przypadku wychowanków z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami od 6 do 8, z tym że w przypadku współwystępującego autyzmu od 2 do 4.

3. Grupą wychowawczą opiekuje się wychowawca.

4. W Ośrodku do każdej grupy wychowawczej zatrudnia się pomoc wychowawcy.

§ 13. Wymiar zajęć, w zależności od możliwości psychofizycznych oraz specyficznych potrzeb rewalidacyjnych uczestników zajęć, wynosi:

1) 4 godziny dziennie na zajęciach zespołowych,

2) 2 godziny dziennie na zajęciach indywidualnych.

§ 14. 1. Tryb i zasady kwalifikowania i kierowania dzieci i młodzieży do udziału w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych określają przepisy w sprawie zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz innych publicznych poradni specjalistycznych.

2. Podstawą skierowania dziecka do Ośrodka jest orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane przez publiczną poradnię, o której mowa w ust. 1.

3. Zajęciami indywidualnymi mogą być objęte dzieci i młodzież, w stosunku do których poradnia, o której mowa w ust. 1 orzekła taką formę zajęć.

§ 15. 1. Zajęcia obejmują przede wszystkim:

1) naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości uczestnika,

2) kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom wychowanka,

3) usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki, wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej,

4) wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia,

5) rozwijanie zainteresowań otoczeniem, wielozmysłowe poznawanie tego otoczenia, naukę rozumienia zachodzących w nim zjawisk oraz kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu i współżycia w grupie,

6) naukę celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości i zainteresowań wychowanka oraz jego udział w ekspresyjnej aktywności.

2. Indywidualny program zajęć opracowuje prowadzący te zajęcia nauczyciel we współpracy z psychologiem i rodzicami (opiekunami prawnymi) na podstawie wskazań zawartych w orzeczeniu kwalifikacyjnym.

§ 16. 1. Dokumentacja zajęć obejmuje:

1) orzeczenie kwalifikacyjne poradni, o którym mowa w § 15 ust. 2,

2) dziennik zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, według wzoru określonego w odrębnych przepisach dla dziennika zajęć dydaktyczno-wychowawczych i specjalistycznych,

3) zeszyt obserwacji.

2. Zeszyt obserwacji prowadzony jest odrębnie dla każdego wychowanka objętego zajęciami.

3. Do zeszytu obserwacji wpisuje się informacje dotyczące:

1) zmian w zakresie dużej motoryki (postawa, lokomocja, koordynacja ruchów),

2) zmian w zakresie małej motoryki (koordynacja ruchów rąk, koordynacja wzrokowo-ruchowa, manipulacja),

3) napędu - aktywności nie kierowanej,

4) koncentracji uwagi (podczas aktywności spontanicznej, w zabawie, w zadaniu; czas koncentracji),

5) współdziałania (w różnych sytuacjach; czas współdziałania),

6) opanowywania nowych umiejętności (tempo, trwałość, stopień trudności),

7) dominującego nastroju i emocji,

8) gotowości do kontaktów (rodzaje, kierunek),

9) umiejętności w zakresie samoobsługi,

10) udziału w czynnościach porządkowych,

11) zachowań trudnych (opis tych zachowań oraz sytuacji, w których występują, reakcje nauczyciela, zmiany w zachowaniu).

§ 17. Za prawidłową realizację zajęć oraz ich dokumentację odpowiedzialny jest Dyrektor Ośrodka.

§ 18. 1. Ośrodek jest placówką prowadzącą działalność od poniedziałku do piątku.

2. Czas pracy Ośrodka wynosi od 8 do 10 godzin dziennie.

§ 19. 1. W Ośrodku działa zespół wychowawczy do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków, powołany przez Dyrektora Ośrodka.

2. Do zadań zespołu wychowawczego należy w szczególności:

1) diagnozowanie problemów wychowanka oraz opracowanie indywidualnego programu pracy z wychowankiem,

2) określenie form pracy z wychowankiem,

3) analizowanie stosowanych metod pracy z wychowankiem i wybór skutecznych form pomocy,

4) okresowe ocenianie efektów pracy z wychowankiem, jego rodzicami (prawnymi opiekunami) i środowiskiem lokalnym,

5) ocenianie zasadności dalszego pobytu wychowanka w Ośrodku,

6) ustalanie, na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) wychowanka, zakresu współpracy z wychowankiem i jego rodziną po opuszczeniu przez wychowanka Ośrodka.

3. W skład zespołu wychowawczego wchodzą:

1) Dyrektor Ośrodka lub upoważniona przez niego osoba - jako przewodniczący zespołu,

2) wychowawca grupy wychowawczej,

3) pedagog,

4) psycholog,

5) w zależności od potrzeb - pracownik socjalny oraz inni specjaliści.

§ 20. 1. Uczniowie, wychowankowie, nauczyciele oraz inni pracownicy mogą korzystać ze stołówki w siedzibie Ośrodka.

2. Szczegółowe warunki korzystania ze stołówek określa Regulamin utworzony przez Dyrektora.

Rozdział 5.
Nauczyciele i inni pracownicy placówki.

§ 21. W placówce zatrudnia się:

1) nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych,

2) specjalistów niebędących pracownikami pedagogicznymi,

3) pracowników administracji i obsługi.

§ 22. 1. Zajęcia prowadzi wychowawca posiadający odpowiednie przygotowanie pedagogiczne.

2. Opiekę niezbędną w czasie prowadzenia zajęć sprawuje pomoc wychowawcy.

§ 23. Do zadań wychowawcy należy w szczególności:

1) otaczanie indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków oraz opracowywanie w porozumieniu z psychologiem i rodzicami (opiekunami prawnymi) programu zajęć na poziomie indywidualnych możliwości wychowanka,

2) utrzymywanie systematycznego kontaktu z rodzicami (opiekunami prawnymi) wychowanków, udzielanie im informacji, porad oraz wskazówek ułatwiających rozwiązywanie problemów,

3) współpraca z pedagogiem i psychologiem w zakresie analizy stosowanych metod prac z wychowankiem i wyboru najbardziej skutecznych form pomocy,

4) dokonywanie oceny postępów rewalidacyjno - wychowawczych wychowanka i przedstawiania ich na posiedzeniach zespołu wychowawczego,

5) systematyczne prowadzenie dokumentacji działalności wychowawczo-opiekuńczej (dziennika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i zeszytu obserwacji),

6) korzystanie z pomocy merytorycznej poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz innych publicznych poradni specjalistycznych,

7) koordynowanie prac z zakresu profilaktyki wychowawczej i zdrowotnej.

§ 24. Do zadań psychologa i pedagoga należy w szczególności:

1) utrzymywanie systematycznego kontaktu z rodzicami (opiekunami prawnymi) wychowanków, udzielanie im informacji, porad oraz wskazówek ułatwiających rozwiązywanie problemów,

2) współpraca z wychowawcami oraz udział w posiedzeniach zespołu wychowawczego w zakresie oceny postępów rewalidacyjno-wychowawczych wychowanka,

3) współpraca w realizacji swoich zadań z instytucjami świadczącymi pomoc terapeutyczną i psychologiczną,

4) dostosowywanie prowadzonych form terapii do poziomu indywidualnych możliwości wychowanka.

Rozdział 6.
Rodzice (opiekunowie prawni)

§ 25. Dla zapewnienia jak najlepszych efektów prowadzonych w Ośrodku zajęć rewalidacyjno-wychowawczych konieczna jest ścisła współpraca rodziców (opiekunów prawnych) z organami szkoły. W ramach tej współpracy rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo do:

1) kontaktów z wychowawcą grupy oraz korzystania z porad psychologa i pedagoga,

2) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów wychowanka,

3) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie placówki,

4) wspierania procesu nauczania, wychowania i umiejętności.

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe

§ 26. 1. Ośrodek używa pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Tablice i pieczęcie zawierają nazwę i siedzibę Ośrodka.

§ 27. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§ 28. Ośrodek prowadzi i przechowuje dokumenty zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przewodniczący Rady

Bożena Daszewska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »