| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/319/2010 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim

z dnia 27 sierpnia 2010r.

w sprawie: przyjęcia ,, Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w Powiecie Nowodworskim"

Na podstawie art. 19 pkt 1 i pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) w związku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz Uchwałą Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XXVIII/252/2009 z dnia 30 października 2009 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji strategii pomocy społecznej i działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Nowodworskim., uchwala się:

§ 1.

1. Przyjmuje się "Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w Powiecie Nowodworskim", który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. "Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w Powiecie Nowodworskim" stanowi integralną część "Powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Nowodworskiego na lata 2009-2015" oraz "Powiatowego programu pomocy dziecku i rodzinie w Powiecie Nowodworskim na lata 2010-2015".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim oraz Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim


Ewa Dąbska


Uzasadnienie

Obowiązek stworzenia i wdrażania powiatowego programu przeciwdziałania przemocy nakłada na samorząd terytorialny ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).
"Program przeciwdziałania przemocy w Powiecie Nowodworskim" został stworzony w celu wypracowania przez rożne instytucje wspólnych, kompatybilnych działań w kierunku sprawnego i efektywnego przeciwdziałania przemocy.
Opracowanie "Programu przeciwdziałania przemocy w Powiecie Nowodworskim" stanowi integralną i operacyjną część "Powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Nowodworskiego na lata 2009 - 2015" oraz "Powiatowego programu pomocy dziecku i rodzinie w Powiecie Nowodworskim na lata 2010-2015". Dokument ten wyznacza jeden z kierunków pomocy dziecku i rodzinie.
Przedłożony dokument przygotował i opracował interdyscyplinarny zespół w skład którego wchodzili przedstawiciele różnych środowisk (samorządowych, pozarządowych oraz społecznych).


Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/319/2010
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 27 sierpnia 2010 r.

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Powiecie Nowodworskim

Opracowanie: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim Lipiec 2010 rok

Spis treści:

1. Wstęp

2. Podstawy prawne

3. Zasady działania Programu

4. Cele główne i szczegółowe Programu

5. Działania Programu

6. Założenia Programu

7. Realizatorzy Programu

8. Zjawisko przemocy w rodzinie

9. Przemoc domowa definicja, rodzaje i skutki przemocy

10. Skutki przemocy

11. Możliwości sposoby wsparcia dla ofiar przemocy

12. Analiza SWOT

13. Harmonogram działań

14. Zakładane efekty realizacji Programu oraz monitoring i ewaluacja Programu

Słowniczek

1. PCPR - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

2. POIK - Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej

3. GOPS - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

4. M - GOPS - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

5. MOPS - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

6. PPP - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

7. KGP - Komenda Główna Policji

8. KPP - Komenda Powiatowa Policji

9. SOW " AGAPE" - Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia " AGAPE"


1. Wstęp

Problem przemocy należy do tych negatywnych zjawisk, których obecność odczuwa się coraz dotkliwiej w miarę postępu rozwoju społecznego. Dotyczy ono wszystkich obszarów życia społecznego i jest zjawiskiem ogólnoświatowym. W życiu codziennym jesteśmy świadkami stosowania różnorodnych form przemocy wobec innych ludzi, sami bywamy ofiarami, wreszcie sami jesteśmy sprawcami. Akty przemocy nie odnoszą się tylko do ludzi dorosłych, ale bardzo często stosowane są wśród dzieci, które początkowo kopiują zachowania najbliższych wobec innych, a następnie przenoszą je do własnych zachowań.

"Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Powiecie Nowodworskim"[1]) został stworzony, aby instytucje wspólnie przeciwdziałały przemocy sprawnie i efektywnie. Na przemoc można spojrzeć z perspektywy prawnej, moralnej, psychologicznej i społecznej. Program ten zawiera: podstawy prawne, zasady działania w sytuacji przemocy oraz cele główne i szczegółowe. Zawarte są informacje o realizatorach, instytucjach współpracujących ze sobą. W Programie zostały zawarte informacje ogólne na temat przemocy, przedstawiono przyczyny przemocy oraz możliwości zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Program ten w Powiecie Nowodworskim jest jednym z dokumentów "Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Nowodworskiego na lata 2009 - 2015". Został stworzony dla potrzeb mieszkańców Powiatu Nowodworskiego. W Programie zostały zawarte informacje o zadaniach i działaniach instytucji, które ze sobą współpracują. Zespół ds. Monitorowania Strategii Rozwiązania Problemów Społecznych to przedstawiciele samorządów, jednostek oraz instytucji pozarządowych.

Program został stworzony wspólnie z członkami Zespołu Interdyscyplinarnego w Powiecie Nowodworskim.

2. Podstawy Prawne.

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. z 2009 r. Dz. U. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.)

- Uchwała Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XXVIII/252/2009 z dnia 30 października 2009 roku w sprawie przyjęcia aktualizacji strategii pomocy społecznej i działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Nowodworskim.

3. Zasady działania Programu

Program oparty jest na zasadach:

- wzajemnej współpracy i współdziałania organów władzy publicznej, organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej, osób prawnych i kościołów oraz związków wyznaniowych i jednostek organizacyjnych, działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do kościoła katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działań w zakresie pomocy społecznej,

- jawność działań organów władzy publicznej oraz podmiotów realizujących zadania publiczne w zakresie przeciwdziałania przemocy z poszanowaniem godności osoby,

- ochrony dzieci z zachowaniem ich prawa do wychowania się w rodzinie poprzez udzielenie wsparcia.

4. Cele główne i szczegółowe Programu.

- zacieśnienie współpracy między instytucjami pomocowymi, aby efektywnie przeciwdziałać zjawisku przemocy,

- wdrożenie w życie i realizowanie wspólnie wypracowanych procedur dotyczących pomocy i działania w sytuacji zjawiska przemocy,

- zwiększenie dostępności do instytucji udzielających pomoc osobom krzywdzonym np. Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Dworze Gdańskim,

- akcja promocyjna - rozpowszechnienie ulotek - mająca na celu pogłębienie wiedzy na temat zjawiska przemocy, informacja w ulotkach powinna być dostępna dla mieszkańców Powiatu Nowodworskiego,

- podnoszenie kompetencji służb zajmujących się zjawiskiem przemocy, poprzez udział w kursach, szkoleniach i konferencjach.

5. Działania Programu:

- uprzedzające tj. diagnoza, informacja, edukacja, kierowane do ogółu mieszkańców Powiatu Nowodworskiego, w tym także do osób zajmujących się zawodowo pomaganiem osobom potrzebującym,

- interwencyjne tj. opiekuńcze, kierowane do osób doznających przemocy w rodzinie, a pouczające i izolujące, kierowane do osób stosujących przemoc w rodzinie,

- wspierająco - terapeutyczne, dla osób uwikłanych w przemoc domową,

- edukacyjno - korekcyjne, dla osób uwikłanych w przemoc domową.

6. Założenia Programu:

- zwiększenie wiedzy wśród dzieci i młodzieży na temat zjawiska przemocy, konsekwencji jej stosowania oraz sposobów jej zapobiegania poprzez realizację programów profilaktycznych, prowadzonych prelekcji,

- promowanie wartości rodziny i korzyści płynące z wychowywania się bez przemocy,

- aktywne działanie Zespołu Interdyscyplinarnego, którego celem jest dotarcie do środowisk zagrożonych stosowaniem przemocy, pomoc w sytuacji kryzysowej oraz podjęcie działań i pomoc ofierze przemocy.

7. Realizatorzy Programu:

Głównymi realizatorem Programu jest Powiat Nowodworski, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Komenda Powiatowa Policji, Sąd Rejonowy w Malborku z wydziałem zamiejscowym w Nowym Dworze Gdańskim, Gminne i Miejsko - Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, placówki oświatowe, placówki służby zdrowia, organizacje pozarządowe, kościół i inne związki wyznaniowe oraz media.

8. Zjawisko przemocy w rodzinie:

Przemoc w rodzinie to jeden z najbardziej bulwersujących opinię społeczną w ostatnim czasie tematów. Zjawisko to za sprawą nagłośnienia w mass mediach, kontrowersyjnych akcji profilaktycznych (bilbordy z hasłami, " Bo zupa była za słona" lub " Bo musiał odreagować"), uruchomienia specjalnej linii telefonicznej dla ofiar przemocy, przestało być uznawane za tabu. Powoli wychodzi z mrocznej sfery prywatnych czterech ścian, gdzie dotąd rozgrywały się milczące dramaty. W przemocy domowej najbardziej istotna jest demonstracja i wykorzystanie siły lub władzy w sposób, który jest krzywdzący dla innych członków rodziny. Na przemoc w rodzinie można spojrzeć z perspektywy prawnej, moralnej, psychologicznej i społecznej.

Z punktu widzenia prawa przemoc w rodzinie to przestępstwo, którego odmiany określone są w różnych kodeksach i odpowiednio karane. Najczęściej stosowany jest artykuł 207 Kodeksu Karnego - dotyczy znęcania się fizycznego lub moralnego nad członkiem rodziny i przewiduje karę pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 5 lat.

Perspektywa pokazuje, że dokonywanie przemocy to krzywdzenie słabszego i jest złem moralnym. Sprawca powinien podlegać sankcjom własnego sumienia i potępieniu ze strony innych ludzi. Moralna ocena przemocy powinna powstrzymać sprawców i motywować świadków do pomagania. Natomiast psychologiczne spojrzenie na przemoc domową zwraca naszą uwagę na cierpienie i bezradność ofiary. Odsłania mechanizmy wewnętrzne i sytuacyjne sterujące przemocą oraz złożone procesy interakcji między sprawcą i ofiarą. Psychologiczne zrozumienie przemocy odgrywa podstawową rolę przy pomaganiu ofiarom w wyzwalaniu się od przemocy i w naprawianiu szkód, jakie poczyniła w ich życiu. Z perspektywy społecznej widać czynniki zawarte w obyczajach i postawach, które mogą sprzyjać przemocy lub ją usprawiedliwiać. Z drugiej strony przeciwdziałanie przemocy mogą angażować się znaczące siły społeczne i wywierać wpływ na stan spraw publicznych.

9. Przemoc domowa - definicja, rodzaje i skutki przemocy.

Przemoc można rozumieć jako działania (niezależnie od formy), które upośledzają ostatecznie moc kogoś kto jest obiektem przemocy. Taki też jest cel przemocy czyniącej z człowieka istotę bezwolną. W tej definicji pojawia się stwierdzenie moc, które jest określeniem aktualnej kondycji psychicznej. Problem zdefiniowania zjawiska przemocy polega właśnie na tym, że jeżeli definicja stara się objąć swoim zasięgiem wszystkie przejawy przemocy, staje się zbyt ogólna, aby mogła być precyzyjna. Powinna obejmować przypadki najbardziej skrajne.

Mity i rzeczywistość

1) Klapsy nie są przemocą.

Jeden z najchętniej powtarzanych obecnie powiedzeń nawet przez nauczycieli i wychowawców. Obecna nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy zakazuje stosowania kar cielesnych. Rodzic, opiekun dziecka nie zawsze potrafi panować nad emocjami, dlatego jedyną skuteczną metodą jest drobny wstrząs w postaci klapsa. Klaps jest sygnałem jakiegoś niedowładu komunikacyjnego pomiędzy rodzicem a dzieckiem.

2) Przemoc występuje tylko w środowiskach patologicznych.

Przemoc przypisuje się często wyłącznie środowiskom patologicznym. Jednak przemoc zdarza się w każdej grupie społecznej i to z porównywalną częstotliwością. Różnice środowiskowe dotyczą jedynie sposobu przejawiania przemocy, a nie jej natężenia. I tak w rodzinach o niskim statusie częściej występuje stosowanie kar fizycznych i zaniedbywanie dziecka, a w rodzinach o wyższym statusie bardziej powszechne są kary psychiczne - mamy do czynienia z większą pomysłowością w stosowaniu kar.

3) Ofiara przemocy zwykle ma to, na co zasłużyła.

Większość aktów przemocy dokonywana jest w sytuacji konfliktu. Rozstrzygnięcie tego konfliktu za pomocą agresji w systemie rodzinnym nie sprawdza się. Im częściej przemoc występuje w relacjach partnerskich, tym większe prawdopodobieństwo, że brutalizacja związku będzie się pogłębiać i końcowej fazie oboje partnerzy staną się jej ofiarami.

Rodzaje przemocy:

- przemoc fizyczna , to: policzkowanie, szczypanie, kopanie, bicie pięścią lub otwartą ręką, popychanie, odpychanie, obezwładnianie, powodowanie oparzeń, użycie broni itp.,

- przemoc psychiczna , to: wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia, stała krytyka, domaganie się posłuszeństwa, ograniczenia kontaktów z innymi, izolacja, wyzywanie, poniżani, upokarzanie, stosowanie gróźb itp.,

- przemoc seksualna , to: wymuszanie pożycia seksualnego, nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia itp.,

- przemoc ekonomiczna , to: odbieranie pieniędzy, uniemożliwienie podjęcia pracy, niezaspokajania potrzeb bytowych rodziny. Powodowanie zależności materialnej.

Najczęściej spotykamy się z zaniedbaniem dziecka. Zjawisko związane z przemocą można ująć jako " przemoc wobec wymagań jego rozwoju" Zjawisko zaniedbywania określone jest jako długotrwałe, chroniczne niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych dziecka. Najczęściej w sytuacji zaniedbania objawami chronicznymi są:

- ciągły głód, niedożywienie, niska waga,

- brudne włosy, twarz, utrzymująca się wszawica,

- zmęczenie, apatia, bierność zarówno podczas zajęć jak i w zabawie,

- niewłaściwy ubiór, niedostosowany do pory roku, pogody,

- brak opieki medycznej, kłopoty z uzębieniem, słuchem,

- brak opieki i zainteresowania ze strony rodziców.

Reasumując zaniedbywanie dziecka psychiczne jest najtrudniejsze do rozpoznania, a wielu rodziców nie orientuje się w potrzebach psychicznych dziecka. Nie wystarczy dziecka nie bić, nie poniżać. Dziecko potrzebuje ciepła, bezpieczeństwa, zainteresowania. Współcześnie za formę przemocy uważa się także sytuacje, gdy nie dostaje ono pokarmu psychicznego, który jest potrzebny do prawidłowego rozwoju.

10. Skutki przemocy.

Incydenty przemocy między członkami rodziny są dosyć łatwe do ukrycia w początkowej fazie występowania. Dla osoby z zewnątrz stają się widoczne, kiedy dochodzi do zagrożenia życia ofiary, gdy nasilają się problemy wychowawcze lub gdy proces degradacji psychicznej rodziny jest już na tyle zaawansowany, że partnerom nie zależy na utrzymaniu pozytywnej oceny w opinii społecznej. Przemoc nie jest rozwiązywaniem konfliktów wewnętrznych czy problemów wychowawczych i zarówno bezpośrednia reakcja na nią, jak i długotrwałe jej skutki, nie przyczyniają się do wewnętrznego scalania rodziny.

Zaznaczyć należy, że o pomoc do policji zwracają się przede wszystkim ofiary, które doświadczają przemocy często (od kilku razy w miesiącu do kilku razy w tygodniu), natomiast ofiary krzywdzone częściej decydują się na ucieczkę z domu, szukanie pomocy w najbliższym otoczeniu lub na separację (chyba, że brutalność przemocy bezpośrednio zagraża ich życiu). Warto też podkreślić, że ofiary traktowane z dużym okrucieństwem częściej podejmują wszystkie możliwe strategie.


Strategie, które mają na celu zaprzestanie przemocy, podejmowane przez ofiarę.

Formy reakcji

Ofiary bite
%

Ofiary traktowane z dużym okrucieństwem %

Unikanie agresora lub drażliwych tematów

53,0

69,0

Unikanie rozmowy o przemocy

40,8

58,6

Wymuszenie przyrzeczenia zaprzestania przemocy

29,1

57,4

Zagrożenie rozwodem

25,5

53,6

Przemoc w odwecie

31,1

51,6

Ukrycie się

17,3

36,9

Zagrożenie wezwaniem policji

11,9

35,6

Opuszczenie domu, na co najmniej dwa dni

13,6

32,3

Po przedstawieniu powyższych danych nie jest prawdziwa przyjęta w społeczeństwie opinia, że osoby krzywdzone to te, które nic nie robią żeby uniknąć przemocy. Można jedynie stwierdzić, że ich działania są nieskuteczne. Olbrzymie koszty przemocy domowej ponoszą zarówno jednostki, jak i społeczeństwo.

11. Możliwości i sposoby wsparcia dla ofiar przemocy.

Społeczne konsekwencje ludzkiego działania są różne. W Polsce zarówno sprawa prawnej i socjalnej ochrony osoby pokrzywdzonej przed różnymi formami złego traktowania nie jest najlepsza. Brakuje przede wszystkim środków finansowych na zabezpieczenie odpowiednich działań, a także często właściwej koordynacji wszystkich służb i instytucji, które w zakres swego działania mają wpisaną rodzinę. W Powiecie Nowodworskim w ramach "Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Nowodworskiego na lata 2009 - 2015" powstają liczne działania na rzecz pomocy rodzinie.

W Powiecie Nowodworskim pomoc ofiarom przemocy w rodzinie może odbywać się na różnych płaszczyznach poprzez doradztwo prawne i wsparcie materialne. Pracownik socjalny jest najczęściej osobą pierwszego kontaktu z jednostkami znajdującymi się w bardzo trudnej sytuacji, toteż, aby dobrze wypełniał swoją rolę, musi posiadać odpowiednie kwalifikacje i predyspozycje. Do czynności pracowników pomocy społecznej należy między innymi ocenianie ilościowe i jakościowe niezaspokojonych potrzeb, pomoc rzeczowa w załatwieniu sprawy w urzędzie, mobilizacja do wysiłku potrzebującego w celu podjęcia działań, zmierzających do wyjścia z kryzysowej sytuacji, doradzanie, konsultowanie, zbieranie informacji o instytucjach i systemach pomocy kryzysowej, zbieranie informacji dotyczących kierowania programami, systemami pomocy kryzysowej, nadzorowanie programów wdrażanych przez instytucje.

Ogromną rolę odgrywają również naturalne i nieprofesjonalne systemy pomocy kryzysowej. Należą do nich rodzina, przyjaciele, znajomi. Jeżeli udzielają wsparcia i pomocy osobie pokrzywdzonej w wyniku przemocy domowej, pełnią jednocześnie funkcję terapeutyczną. Taka pomoc jest niezwykle ważna, ponieważ opiera się na środowisku, które ofiara przemocy zna, co daje jej poczucie bezpieczeństwa. Wsparciu towarzyszy wzmocnienie pozytywne w postaci potwierdzenia wartości ofiary, uświadomienie jej aktywów jakie posiada (np. zawód, pracowitość itp.). Ponadto ofiara przemocy ma prawo wezwać na interwencję policję, a także złożyć zawiadomienie o przestępstwie:

- przeciwko dorosłym członkom rodziny,

- w sprawie dzieci funkcjonujących w rodzinie,

W Powiecie Nowodworskim wszystkie osoby doznające przemocy domowej lub znajdujące się w kryzysie mogą uzyskać wsparcie i pomoc specjalistów w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Nowym Dworze Gdańskim. Zadaniem Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej jest udzielanie wsparcia osobom potrzebującym pomocy w rozwiązywaniu problemów będących efektem sytuacji kryzysowej. Sytuacjom takim towarzyszy najczęściej poczucie utraty kontroli nad własnym życiem, stan niepewności, napięcia emocjonalnego, często ogromna bezradność. W wypadku ofiar przemocy pomoc skoncentrowana jest na:

- zapewnieniu ofierze bezpieczeństwa, wsparciu emocjonalnym, przywróceniu równowagi psychicznej, uruchomieniu naturalnych sposobów radzenia sobie z problemami w sytuacjach trudnych, towarzyszeniu w konstruowaniu indywidualnego planu bezpieczeństwa oraz w usamodzielnieniu się klienta.

Procedura " Niebieskie karty"- jest jedną z wielu - w kompetencji Policji

Jednym z działań policji w stosunku do ofiar przemocy jest przede wszystkim ochrona życia i zdrowia obywateli oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra. Do zadań policji należy również organizowanie działań prewencyjnych mających na celu zapobieganie popełnieniu przestępstw oraz wykrywanie przestępstw i ściganie ich sprawców. Z ustawy o policji wynika, że celem interwencji policji w sprawach przemocy domowej będzie zapewnienie bezpieczeństwa osobom poszkodowanym w wyniku zachowań sprawcy, bez względu na to, czy są one osobami, czy członkami jego rodziny. Bezpodstawne jest zatem twierdzenie, że policja "nie wtrąca się" w sprawy domowe Policjanci przybywający na interwencję w wypadku przemocy domowej zobowiązani są:

- podjąć czynności mające na celu przerwanie aktów agresji,

- ustalić tożsamość uczestników zajścia,

- rozpoznać sytuację i ustalić jej przyczyny,

- zabezpieczyć ślady zdarzenia,

- pouczyć sprawcę, a w razie potrzeby odizolować go,

- poinformować rodzinę o przysługujących jej prawach i możliwościach otrzymania pomocy,

- sporządzić notatkę służbową w postaci "Niebieskich Kart" - zestaw czterech formularzy. Obowiązuje ona w Policji od 1998 roku, a w pomocy społecznej od 2004 roku.

Głównym celem "Niebieskich Kart" jest rozpoznawanie przemocy i usprawnienie pomocy oferowanej przez przedstawicielki różnych służb w środowisku lokalnym, ale też tworzenie warunków do systemowego, interdyscyplinarnego modelu pracy z rodziną. Podstawą skuteczności procedury i oferowanej pomocy jest współpraca przedstawicieli różnych służb na rzecz osób doznających i stosujących przemoc w rodzinie. Rozpoznanie przemocy i wypełnienie " Niebieskiej Karty" przez policjanta czy pracownika socjalnego to początek procesu pomagania. Każda z tych służb ma w swoich ustawowych zapisach możliwość i obowiązek korzystania z pomocy innych osób instytucji i organizacji, a także podejmowania współpracy, gdy zostanie o to poproszona.

Rozmiary przemocy w rodzinie w świetle danych ogólnopolskich od 2005 -2009 roku


Tabela Nr 1 - dane ogólnopolskie: Komenda Główna Policji

Liczba ofiar przemocy domowej wg Procedury " Niebieskiej Karty"

2005

2006

2007

2008

2009

Liczba ofiar przemocy domowej ogółem

156.788

157.854

130.682

139.747

132.796

wtym: kobiety

91.374

91.032

76.162

81.985

79.811

wtym: mężczyźni

10.387

10.313

8.556

10.664

11.728

Dzieci do lat 13

37.227

38.233

31.001

31.699

27.502

nieletni od 13do 18 lat

17.800

18.276

14.963

15.399

13.755


Tabela Nr 2 - dane ogólnopolskie: Komenda Główna Policji.

Liczba sprawców przemocy domowej

2005

2006

2007

2008

Liczba sprawców przemocy domowej ogółem

97.142

96.775

81.743

86.568

wtym: kobiety

4.153

4.074

3.632

3.942

w tym: mężczyźni

92.776

92.526

77.937

82.425

nieletni

213

175

170

201


Tabela Nr 3 - dane ogólnopolskie: Komenda Główna Policji.

Liczba przeprowadzonych interwencji Policji

2005

2006

2007

2008

Interwencje domowe ogółem

608.751

620.662

718.819

658.651

w tym dotyczące przemocy w rodzinie

96.773

96.099

81.403

86.455


Tabela Nr 4 - dane ogólnopolski: Komenda Główna Policji.

Liczba sprawców przemocy domowej będących pod wpływem alkoholu.

2005

2006

2007

2008

Liczba sprawców przemocy domowej będących pod wpływem alkoholu ogółem

74.633

74.772

63.303

61.991

- kobiety

2.255

2.126

2.073

1.949

- mężczyźni

72.315

72.588

61.085

59.987

- nieletni

63

58

145

55

W tym: przewieziono so Izb Wytrzeźwień

19.521

18.536

15.875

15.434


Tabela Nr 5 - dane ogólnopolskie: Komenda Główna Policji.Liczba skierowanych przez policjantów informacji o ujawnionych przypadkach przemocy do różnego rodzaju instytucji i organizacji

Miejsce kierowania informacji

2005

2006

2007

2008

Ośrodki pomocy społecznej

19.973

27.249

27.370

37.172

Gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych

21.789

26.237

24.624

27.837

Placówki służby zdrowia

724

743

737

885

Placówki szkolno - wychowawcze

806

915

846

919

Organizacje pozarządowe

2.227

3.341

4.311

5.800

Inne

11.646

16.250

17.033

23.524

Razem

57.165

74.735

74.921

96.137

Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Gdańskim prowadzi działania mające na celu ograniczenie zjawiska przestępczości oraz demoralizacji nieletnich. Podczas realizacji zadań policji, ujawniono następujące kategorie nieletnich:

- Sprawców czynów karalnych - 58

- Nieletnich w stanie nietrzeźwym - 45

Przeprowadzono 103 spotkania z młodzieżą oraz 20 spotkań z pedagogami. W ramach realizacji swoich zadań Funkcjonariusze ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii realizowali następujące zadania i angażowali się w działania:

W porozumieniu z przedstawicielami Komisji ds. Zwalczania Problemów Alkoholowych, dokonano kontroli wybranych lokali, kawiarni gastronomicznych i dyskotek pod kątem ujawniania nieletnich przebywających w stanie nietrzeźwym, spożywających alkohol, bądź próbujących go zakupić oraz używanie środków narkotycznych. Podczas kontroli lokali prowadzonych na terenie Powiatu Nowodworskiego nie stwierdzono rażących nieprawidłowości.

W 2009 r. policjanci Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim uczestniczyli i realizowali m. in. działania pod kryptonimem "Bezpieczne ferie", "Dzień Wagarowicza", "Bezpieczne Wakacje" "Bezpieczeństwo nad wodą", "Bezpieczna droga do szkoły", "Patologie", "Alkohol nieletnim wstęp wzbroniony", "Stop 18", "Bezpiecznie z Agatką", "Z Energą po drodze", "Bezpieczna droga do szkoły z Lotosem". Wiele działań policji ma wspólny cel - zapobiec przestępczości nieletnich oraz przemocy wobec dzieci i młodzieży między sobą. Funkcjonariusze Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii realizowali i koordynowali działania edukacyjno - profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży oraz personelu szkół i placówek oświatowych Powiatu Nowodworskiego dotyczących problematyki przemocy, uzależnień oraz terroryzmu. W roku 2009 3 razy odbyło się posiedzenie Społecznej Rady Konsultacyjnej przy Komendancie Powiatowym Policji w Nowym Dworze Gdańskim. W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii. W trakcie posiedzeń policjanci ci przybliżali członkom Rady Konsultacyjnej przy Komendancie Powiatowym Policji w Nowym Dworze Gdańskim problematykę: ograniczenie przestępczości i demoralizacji nieletnich, a także zapewnienie bezpieczeństwa w obrębie placówek oświatowych, oraz bezpieczne przestrzenie na terenie Powiatu Nowodworskiego.


Poniżej przedstawione są dane statystyczne z przeprowadzonych interwencji domowych wobec przemocy w rodzinie na przełomie lat 2007-2009 w Powiecie Nowodworskim.

Rok

2007

2008

2009

Razem

Liczba przeprowadzonych interwencji domowych w tym procedura Niebieskiej Karty

714
89

1028
114

1096
107

2838
310

Interwencje dot. przemocy w rodzinie

89

114

107

310

Liczba pokrzywdzonych w wyniku przemocy

113

139

136

388

Liczba sprawców przemocy w tym kobiety, mężczyźni i nieletni

89

114

109

312

Liczba zatrzymanych sprawców przemocy domowej

71

82

76

229

Liczba sprawców przemocy domowej pod wpływem alkoholu

78

103

96

277

W tym przewiezionych do izby wytrzeźwień

71

91

76

238

Liczba przypadków udzielenia pomocy medycznej pokrzywdzonym

3

4

3

10

Liczba postępowań przygotowawczych dotyczących przemocy domowej, w których była prowadzona Niebieska Karta

9

2

11

22

Rok

2007

2008

2009

Liczba przesłanych informacji ogółem

73

70

58

Ośrodki Pomocy Społecznej

37

28

22

Gminna Komisja ds. RozwiązywaniaProblemów Alkoholowych

35

41

35

Placówki służby zdrowia

0

1

1

Placówki szkolno - wychowawcze

1

0

0

W powyższych danych przedstawiono dane statystyczne z lat 2007, 2008, 2009 uzyskane z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim w ramach swojej działalności prowadzi Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Dworze Gdańskim. W Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Nowym Dworze Gdańskim można uzyskać specjalistyczną pomoc psychologiczną, prawną oraz socjalną. Zadaniem specjalistów pracujących w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Nowym Dworze Gdańskim jest udzielanie pomocy ofiarom przemocy, osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej, osobom, które straciły kontrolę nad własnym życiem i czuja się bezsilne wobec sytuacji, w której się znajdują. W ramach swojej działalności udziela profesjonalnej pomocy ofiarom i sprawcom przemocy oraz świadkom przemocy w rodzinie. Na zasadzie umowy partnerskiej współpracujemy ze Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia " AGAPE" w Nowym Stawie, który świadczy pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie. Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Dworze Gdańskim świadczy różne formy pomocy dla osób i rodzin znajdujących się w sytuacji przemocy w rodzinie:

- poradnictwo rodzinne,

- poradnictwo psychologiczne,

- poradnictwo pedagogiczne,

- poradnictwo prawne,

- praca socjalna,

- telefon i poczta zaufania,

- zapewnienie całodobowego schronienia w sytuacji kryzysowej - "hostel".

W 2009 r. udzielono łącznie 163 porady w tym 60 porad prawnych, 55 porad psychologa oraz 48 porad socjalnych. Zespół w składzie: pracownik socjalny oraz psycholog odbyli 3 wyjazdy w środowisko, oraz skierował 3 rodziny do "hotelu" w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia "AGAPE" w Nowym Stawie.

Obecnie w 2010 r. w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Nowym Dworze Gdańskim w I kwartale 2010 r. udzielono łącznie 137 porad specjalistów, w tym 37 porad prawnych, 57 porad psychologa, 43 porady pracownika socjalnego.


13. Analiza SWOT

Analiza SWOT jest efektywną metodą identyfikacji słabych i silnych stron oraz badania szans i zagrożeń, jakie stoją przed organizacją. Jest ona oparta na schemacie klasyfikacji dzielącym wszystkie czynniki mające wpływ na bieżącą i przyszłą pozycję organizacji, na:

- zewnętrzne w stosunku do organizacji i mające charakter uwarunkowań wewnętrznych,

- wywierające negatywny wpływ na organizację i mające wpływ pozytywny.

Analiza SWOT dotycząca obszaru rodziny, dzieci i młodzieży na terenie Powiatu Nowodworskiego zawarta w "Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Nowodworskiego na lata 2009- 2015".

Rodzina, dzieci oraz system pomocy dla ofiar , świadków i sprawców przemocy.

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

- istniejąca sieć placówek edukacyjnych, opiekuńczych i kulturalnych
- propozycje wdrożenia nowych procedur, rozwiązań,
- dobre kontakty z mediami,
- systematyczne podnoszenie kwalifikacji przez kadrę zajmującą się problematyką przemocy w rodzinie,
- współpraca pomiędzy instytucjami udzielającymi wsparcia rodzinie
- istniejąca świetlica środowiskowa
- wykwalifikowana kadra
- działalność organizacji pozarządowych
- udział w programach na rzecz dzieci, i rodziny
- aktywne wsparcie Kościoła
- pozytywne nastawienie władz lokalnych
- gotowość i umiejętność oraz przepływ inf. tj, współpraca instytucji oraz organizacji pozarządowych,
-istnienie procedury " Niebieskiej Karty"
-Istniejące zaplecze instytucjonalne. Świetlice, PCPR, OPS, Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna, Policja, Sąd Rodzinny, OIK

- niski status materialny rodzin
- niskie poziom wykształcenia rodziców
- przekazywanie złych wzorców zachowań dzieciom przez rodziców
- częste występowanie patologii rodziny
- zbyt mała oferta w zakresie poszerzania zainteresowań i hobby
- brak mieszkań socjalnych
- trudne warunki edukacyjne w Gimnazjum nr 1
- brak zespołów interdyscyplinarnych wspomagających funkcjonowanie rodziny
- izolacja rodzin
- brak kadry do realizacji zajęć pozalekcyjnych
- słaby przepływ informacji,
-zjawisko rywalizacji między instytucjami
- brak warunków do wykonania egzekucji eksmisji wobec sprawców przemocy,
- niski poziom świadomości społecznej na temat przemocy w rodzinie i jej konsekwencji i wynikająca z tego bierność i tolerancja społeczna tego zjawiska,
- niedostateczna wiedza na temat przemocy w rodzinie wśród pracowników oświaty i służby zdrowia

SZANSE

ZAGROŻENIA

- niższe bezrobocie
- nowe projekty systemowe
- podejmowanie inicjatyw przez organizacje pozarządowe
- korzystne zmiany prawa
- ogólnopolska tendencja poprawy jakości życia
- rozwój budownictwa socjalnego
- pedagogizacja rodziców
- stworzenie zaplecza finansowego dla osób chcących organizować pozaszkolne formy spędzanie wolnego czasu

- kryzys gospodarczy
- braki stabilizacji prawa rodzinnego
- kryzys rodziny
- rozluźnienie więzi rodzinnych
- dowartościowywanie się młodzieży poprzez różne zachowania patologiczne i przestępcze
- brak przedszkoli i punktów przedszkolnych prowadzonych przez gminy
- obecnie brak stałego zabezpieczenia finansowego do realizacji programu

Analiza SWOT dotyczy systemu pomocy dla ofiar i dostępnego zaplecza oraz stosowania procedur.

SZANSE

ZAGROŻENIA

- tworzenie programów pomocy ofiarom przemocy
- nowe rozwiązania prawne
- praca z psychologiem
- zwiększająca się świadomość społeczna na temat zjawiska przemocy w rodzinie,
- przychylność władz samorządowych i lokalnych mediów
- gotowość do współpracy służb, instytucji pozarządowych.

- niskie wynagrodzenia specjalistów,
- nadal funkcjonujące w społeczeństwie mity, przekonania i stereotypy na temat przemocy w rodzinie,
Niski poziom wiedzy społecznej
- występowanie sprzeczności pomiędzy istniejącymi przepisami prawa a możliwością ich wykonania w praktyce przez organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości

14. Harmonogram działań "Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Powiecie Nowodworskim".

Poniżej na podstawie "Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Nowodworskiego na lata 2009 - 2015" przedstawiono działania na rzecz instytucji w Powiecie Nowodworskim, które są zaplanowane do realizacji, aby działać na rzecz rodziny i zapobiegać, przeciwdziałać przemocy w rodzinie.

Działanie 1. Wspieranie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim .

Działanie, którego głównym celem jest pomoc rodzinom znajdującym się w szerokim obszarze ryzyka, narażonym na wystąpienie problemów natury egzystencjalnej. Działania skupiają pomoc edukacyjną, zdrowotną, prawną oraz psychologiczną udzielaną przez odpowiednich specjalistów. Poprzez zawartą współpracę oraz pozyskanych partnerów udzielane jest wsparcie klientom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim.: wsparcie dorosłych w roli rodzica, wzmacnianie potencjału rodziny, promowanie zachowań, których efektem jest prawidłowy rozwój dziecka, praca z rodzinami nastawiona na profilaktykę minimalizującą zagrożenia.

1) Pozyskanie partnerów i zacieśnienie współpracy m. in.: kuratorzy, pedagodzy szkól, policja, dzięki którym możliwa jest wymiana doświadczeń wynikających z podejmowanych działań na polu przeciwdziałań marginalizacji społecznej. Systematyczna współpraca z w/w przedstawicielami instytucji, zadanie będzie realizowane przez cały okres 2010 - 2015.

2) Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Dworze Gdańskim jako dział Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim - realizacja zadań Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Dworze Gdańskim oraz praca z klientem: wsparcie psychologa, pracownika socjalnego oraz pomoc prawna. Zadanie realizowane przez cały okres 2010- 2015.

3) Stworzenie grupy wsparcia dla rodziców z trudnościami wychowawczymi w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w nowym Dworze Gdańskim. Zadanie przewidziane do realizacji w 2013 r., przy współpracy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Nowym Dworze Gdańskim - rekrutacja, pozyskanie beneficjentów - planowane na rok 2013 (początek roku).

4) Propozycja stworzenia grupy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin zastępczych z trudnościami wychowawczymi. Zajęcia w formie warsztatów. Zadanie do realizacji w latach 2011, 2013, dokładny termin w zależności od potrzeb.

5) Zawiązanie umów partnerskich, określających zasady współpracy z nowymi instytucjami chętnymi do współpracy. Zadanie realizowane cyklicznie w latach 2010 - 2015.

6) Wsparcie i promocja aktywnie działającego Zespołu Interdyscyplinarnego złożonego ze specjalistów w dziedzinie zagrożenia wykluczeniem społecznym. Zadanie realizowane systematycznie w każdym miesiącu przez okres 5 lat.

7) Dalsza realizacja projektów systemowych " Kariera bez Barier" w ramach Projektu Systemowego Kapitał Ludzki 2010 - 2015.

Wskaźniki monitorowania:

- liczba osób pozyskanych, jako partnerzy,

- liczba osób chętnych do udziału w grupie socjoterapeutycznej, w grupie wsparcia dla rodziców,

- liczba spotkań oraz podejmowanych działań przez Zespół Interdyscyplinarny,

- liczba spotkań zorganizowanych dla potencjalnych beneficjentów z udziałem specjalistów z różnych dziedzin,

- ilość pozyskanych nowych członków do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym.

Oczekiwane efekty:

- stworzenie systemu zapewniającego objęcie profilaktyką rodzin zagrożonych problemami społecznymi,

- współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi na rzecz minimalizacji problemów społecznych,

- aktywnie działające Zespoły Interdyscyplinarne.

Źródła finansowania:

- nie wymaga wkładu finansowego

Działanie 2. Wspieranie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Dworze Gdańskim.

Realizacja wsparcia poprzez specjalistyczną pomoc w zakresie poradnictwa prawnego, psychologicznego oraz socjalnego.

1) Regularna współpraca z Ośrodkami Pomocy Społecznej, oraz spotkania z pracownikami socjalnymi, w celu wymiany informacji. Zadanie realizowane systematycznie w latach 2010- 2015.

2) Systematyczna informacja w prasie o działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim oraz na stronie internetowej PCPR. Zadanie realizowane systematycznie w latach 2010- 2015.

3) Współpraca z pedagogami szkolnymi, którzy w codziennej pracy z uczniami i ich rodzinami mogą kierować rodziny do bezpłatnej pomocy specjalistów Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Dworze Gdańskim. Zadanie realizowane systematycznie w latach 2010- 2015.

4) Wspieranie innych instytucji i udział w spotkaniach Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na terenie Powiatu Nowodworskiego, aktywne działanie w dziedzinie zagrożenia wykluczeniem społecznym. Zadanie realizowana systematycznie w latach 2010- 2015.

5) Udział w konferencjach i prelekcjach organizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim. Zadanie realizowana cyklicznie, do precyzyjnego określenia podczas planowania zadań na każdy rok kalendarzowy w miesiącu styczniu.

6) Informacja o działalności Powiatowego Centrum Interwencji kryzysowej w Nowym Dworze Gdańskim w szkołach oraz świetlicach na terenie Powiatu Nowodworskiego. Zadanie realizowane systematycznie poprzez rozesłanie informacji w formie listowej oraz internetowej.

7) Organizacja raz w roku spotkania z pedagogami szkolnymi oraz z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Nowym Dworze Gdańskim. Zadanie realizowane systematycznie w latach 2010 - 2015 (raz w roku w miesiącu grudniu).

8) Upowszechnianie materiałów edukacyjnych w postaci ulotek dostępnych w siedzibie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Dworze Gdańskim na temat przemocy w rodzinie. Zadanie realizowane systematycznie w latach 2010-2015.

Wskaźniki monitorowania:

- liczba osób korzystających z pomocy specjalistów Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Dworze Gdańskim,

- liczba wyjazdów w środowisko,

- liczba osób korzystających z porad prawnych , psychologa oraz pracownika socjalnego w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Nowym Dworze Gdańskim.

Oczekiwane efekty:

- stworzenie systemu zapewniającego objecie pomocą oraz profilaktyką rodzin zagrożonych problemem przemocy,

- współpraca z instytucjami działającymi na rzecz osób z problemem wykluczenia społecznego,

- zapewnienie oferty pomocy dla ofiar przemocy i ich rodzin,

- praca z rodziną pozwoli na usamodzielnienie rodziny wymagającej pomocy.

Źródła finansowania:

- samorząd powiatowy, EFS

Działanie 1.1.5. Zwiększenie zakresu współpracy z Policją.

Zacieśnienie współpracy z Komendą Powiatową Policji w Nowym Dworze Gdańskim poprzez regularne spotkania z przedstawicielami oraz bieżącą wymianę informacji.

1) Wspólne działanie w Zespole Interdyscyplinarnym na terenie Powiatu Nowodworskiego. Zadanie realizowane systematycznie w latach 2010-2015.

2) Regularne spotkania z dzielnicowymi, aby móc wymienić informacje na temat podopiecznych. Zadanie realizowane w zależności od potrzeb oraz organizacja wyjazdów monitorujących zagrożone środowiska.

Zadania realizowane będą na bieżąco, spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego będą odbywały się raz w miesiącu. Jest możliwość dodatkowych spotkań w zależności od potrzeb.


Wskaźniki monitorowania:

- liczba spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego i uczestniczących osób,

- liczba spotkań z dzielnicowymi.

Oczekiwane efekty:

- wymiana informacji, na bieżąco rozwiązywanie problemów dotyczących klientów,

- wspólne działania na terenie Powiatu Nowodworskiego i pomoc instytucjom wymagającym pomocy w sytuacjach trudnych.

Działanie 1.1.6. Wspieranie organizacji pozarządowych działających na rzecz rodziny.

Organizacje pozarządowe mają możliwość nawiązania współpracy z instytucjami, które realizują działania programu.

1) Propozycja powstania nowych organizacji pozarządowych, na terenie Powiatu Nowodworskiego, aby realizowały zadania i cele pomocy na rzecz dziecka i rodziny.

2) Regularna współpraca z Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia "AGAPE" w Nowym Stawie, który jest partnerem Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na terenie Powiatu Nowodworskiego. Wsparcie ze strony Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia "AGAPE" w Nowym Stawie w zakresie możliwości skorzystania z oferty specjalistów i możliwości kierowania klientów z terenu Powiatu Nowodworskiego. Zadanie realizowane w latach 2010 -2015.

Wskaźniki monitorowania:

- ilość osób skierowanych do Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia "AGAPE" w Nowym Stawie,

- liczba spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego.

Oczekiwane efekty:

- efekty pracy Zespołu Interdyscyplinarnego: zintegrowanie działań instytucji lokalnych,

- zwiększenie efektywności podejmowanych działań interwencyjnych i pomocowych w momencie zaistniałego problemu,

Źródła finansowania:

- samorząd powiatowy, samorządy gminne, organizacje pozarządowe.

15. Zakładane efekty realizacji Programu oraz monitoring i ewaluacja Programu.

- zwiększenie liczby i różnorodności oraz tematyki realizowanych programów,

- zwiększenie akcji promujących i kampanii społecznych,

- poprzez szkolenia przygotowanie liczby profesjonalistów oraz pozyskanie wolontariuszy,

- wzrost wiedzy i wrażliwości społecznej wobec zjawiska przemocy w rodzinie,

- współpraca z Urzędem Miasta w Nowym Dworze Gdańskim w zakresie egzekwowania eksmisji, w szczególności sprawców przemocy z lokali mieszkalnych,

- kierowanie sprawców do programów korekcyjno - edukacyjnych,

- szybsze i łatwiejsze dotarcie mobilnych specjalistów do osób z obszarów wiejskich, wymagających pomocy w zakresie pomocy psychologicznej oraz terapii,

- przyśpieszenie procedur sądowych.

Do monitoringu Programu zostanie powołany Zespół monitorujący, który będzie dokonywał ewaluacji i monitoringu działań zawartych w niniejszym dokumencie.

Materiał przygotował Zespół Pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim pod kierownictwem Dyrektora - Pani Doroty Betkier przy współpracy i konsultacji z przedstawicielami jednostek organizacyjnych.

Dane statystyczne pozyskano z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim, Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Dworze Gdańskim oraz z danych statystycznych Komendy Głównej Policji.


[1]) W dalszej części nazywany "Program".

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »