| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/592/10 Rady Miejskiej w Kartuzach

z dnia 15 września 2010r.

w sprawie: określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i podmiotów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z późn. zm.) oraz art.5 ust.5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr96 poz.873, z póżn. zm.), Rada Miejska w Kartuzach na wniosek Burmistrza Gminy Kartuzy uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się "Regulamin sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i podmiotów", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kartuzy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kartuzach


Jerzy Pobłocki


Załącznik do Uchwały Nr XLV/592/10
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 15 września 2010 r.

Regulamin sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i podmiotów

§ 1. Z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego, w przypadku jej powołania, przeprowadza się konsultacje projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

§ 2. Celem przeprowadzenia konsultacji jest stworzenie płaszczyzny partycypacji w sprawach ważnych dla gminy oraz organizacji i podmiotów, zapewnienie form dialogu społecznego oraz wzajemnego uzyskiwania informacji i opinii w zakresie współpracy i podejmowanych aktów prawa miejscowego.

§ 3. Przedmiotem konsultacji są projekty programów współpracy Gminy Kartuzy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku pubicznego i o wolontariacie.

§ 4. Konsultacje dotyczące zakresu określonego w §3 ogłasza Burmistrz Gminy określając ich formę.

§ 5. W zależności od potrzeb, konsultacje mogą być prowadzone z wykorzystaniem, co najmniej jednej z niżej wymienionych form:

a) spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych i podmiotów,

b) pisemne lub elektroniczne zapytanie o uwagi i opinie,

c) publikację projektu w Biuletynie Informacji Publicznej,

d) publikację projektu na stronie Gminy Kartuzy www.kartuzy.pl.

§ 6. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji powinno zawierać:

a) przedmiot i cel konsultacji,

b) zasięg konsultacji,

c) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

d) formę konsultacji,

e) osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.

§ 7. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji jest zamieszczane w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia konsultacji:

a) w Biuletynie Informacji Publicznej,

b) na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Kartuzach.

§ 8. Termin na przeprowadzenie konsultacji nie może być krótszy niż 14 dni.

§ 9. Z przeprowadzonych konsultacji osoba odpowiedzialna za ich przeprowadzenie sporządza sprawozdanie, które przedstawiane jest Burmistrzowi Gminy.

§ 10. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach, jeżeli zostały one przeprowadzone w sposób zgony z niniejszym regulaminem.

§ 11. Wyniki konsultacji Burmistrz Gminy przedstawia Radzie Miejskiej w uzasadnieniu do projektów aktów, o których mowa w §3.


Uzasadnienie

Zgodnie z art.5 ust.5 znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego został zobowiązany do określenia w drodze uchwały sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i podmiotów.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe PROGRES s.c.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »