| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/77/10 Rady Gminy Puck

z dnia 31 sierpnia 2010r.

w sprawie: określenia wymagań dotyczących świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Puck

Na podstawie: art. 7 ust. 3a z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) oraz §2, § 3 i § 4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006 r. Nr 5 poz. 33) art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. z 2010r. Dz. U. Nr 17 poz. 95

RADA GMINY PUCK
uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwała określa wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, a także opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Puck.

§ 2.

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbioru odpadów komunalnych stałych i ciekłych od właścicieli nieruchomości powinien spełniać następujące wymagania:

1. spełniać wymagania Wojewódzkiego oraz Gminnego Planu Gospodarki Odpadami

2. posiadać zaplecze techniczne umożliwiające postój i garażowanie, serwisowanie i mycie posiadanych pojazdów używanych do odbioru i transportu odpadów oraz przechowywanie pojemników, kontenerów przewidzianych do świadczenia usług. Baza ta powinna spełniać wymagania prawa o zagospodarowaniu przestrzennym, prawa budowlanego, ochrony środowiska, przepisów bhp i ppoż

3. garażować pojazdy oraz przeprowadzać zabiegi sanitarne w sposób nie stwarzający zagrożenia dla środowiska i otoczenia

4. zawierać umowy na opróżnianie pojemników do zbiórki odpadów komunalnych niesegregowanych w ilościach i częstotliwości zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Puck

5. dostarczać nieczystości ciekłe do oczyszczalni ścieków, z którą podmiot zawiera stosowną umowę, a nieczystości stałe na wysypisko śmieci

6. odbierać nieczystości w sposób nie powodujący zanieczyszczeń miejsc odbioru, zrzutu i tras przejazdu

7. posiadać środki techniczne odpowiednie do zakresu prowadzonej działalności (ilość samochodów winna zapewniać pełną i nieprzerwaną obsługę określonych w zezwoleniu rejonów, z założoną częstotliwością opróżniania pojemników i zbiorników bezodpływowych)

8. pojazdy do odbierania odpadów komunalnych stałych i płynnych winny być:

a) trwale oznakowane adresem i nazwą firmy

b) zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz pojazdu transportowanych nieczystości ciekłych

c) wyposażone w narzędzia umożliwiające w razie potrzeby posprzątanie terenu po opróżnianiu zbiorników

d) parkowane po zakończonej pracy na terenie bazy w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich

9. prowadzić dokumentację działalności, a w szczególności:

a) wystawiać dowody świadczenia usług z uwzględnieniem rodzaju, ilości usuniętych odpadów i daty wykonania usługi

b) prowadzić ewidencję umów i zakresy wykonywanej usługi (w tym liczba i lokalizacja pojemników, częstotliwość ich opróżniania, wykaz nieruchomości objętych systemem zbiórki odpadów, ilość faktycznie odebranych odpadów

c) prowadzić dokumentację obrotu wszystkimi rodzajami odpadów, zgodnie z przepisami szczegółowymi obowiązującymi w tym zakresie

10. złożyć wniosek o zmianę warunków wydanego zezwolenia w przypadku zamiaru rozszerzenia zakresu prowadzonej działalności, zmiany siedziby firmy itp.

11. powiadomić organ wydający zezwolenie o zawieszeniu działalności

12. sporządzać i składać w Urzędzie Gminy do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy, informacji dotyczących:

a) masy wszelkich odebranych odpadów z podziałem na poszczególne strumienie z obszaru Gminy Puck

b) wskaźnika selektywnej zbiórki odpadów

c) sposobów zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów oraz zebranych selektywnie

d) masy odpadów ulegających biodegradacji składowanych na składowisku wraz z podaniem jej wskaźnika

e) masy odpadów ulegających biodegradacji nie składowanych na składowisku i sposobu ich zagospodarowania

13. przekazywać do Urzędu Gminy w terminie do dnia 15 każdego miesiąca wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarto lub rozwiązano umowę na odbiór odpadów komunalnych stałych i ciekłych

14. raz na kwartał, tj. do 15 każdego miesiąca następującego po kolejnym kwartale przekazywać do tut. Urzędu wykaz zawierający ilość faktycznie wywiezionych odpadów stałych i ciekłych od poszczególnych właścicieli wraz z datą wywozu

15. poddawać się kontroli i udostępniać dokumenty na żądanie Urzędu w zakresie prawidłowości złożonego wniosku i działać zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku i niniejszą uchwałą.

§ 3.

Wniosek o udzielenie zezwolenia, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz.2008 z późn. zm.) oraz niniejszym zarządzeniem, musi zawierać:

1. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie oraz nr NIP

2. przedmiot i obszar działalności objęty zezwoleniem

3. określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenia działalności objętej wnioskiem

4. informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem

5. określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia

6. rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości

7. określenie sposobu realizacji obowiązku ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów

8. udokumentować gotowość przyjęcia odbieranych odpadów przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów

9. udokumentować gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez oczyszczalnię i odpadów stałych przez wysypisko śmieci

10. proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności

Do wniosku dołączyć należy:

1. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

2. zaświadczenie o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego,

3. w przypadku spółek cywilnych - umowę spółki, stowarzyszeń - statut stowarzyszenia

4. dokument wskazujący osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu firmy

5. oświadczenie o spełnieniu warunków opisanych w § 2 niniejszej Uchwały

6. udokumentowanie prawa do dysponowania samochodami, pojemnikami, kontenerami (np. dowód rejestracyjny samochodu, dowód zakupu, umowa dzierżawy)

7. ważne badania techniczne środków transportu (przedłożenie tych badań każdorazowo 7 dni po ich dokonaniu)

8. zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów

9. dokumentację określającą częstotliwość i sposób przeprowadzania dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych

10. dokumentację potwierdzającą posiadanie myjni do mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych lub posiadanie umowy z podmiotem świadczącym takie usługi

11. zaświadczenie o braku zaległości podatkowych wobec Skarbu Państwa oraz podatków lokalnych jak i zaległości w uiszczeniu opłat lub składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, raz na kwartał w okresie ważności zezwolenia

12. opłatę skarbową zgodną z obowiązującymi przepisami

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Puck

§ 5.

Traci moc Zarządzenie Wójta Nr 65/07 z dnia 06 czerwca 2007r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Puck.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, a także podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.gmina.puck.pl) oraz w formie pisemnej na tablicy Urzędu Gminy Puck (ul. 10 Lutego 29, Puck).

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Kazimierz Czernicki


Uzasadnienie

Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 92 poz. 753) wprowadziła w ustawie z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008) zmiany w art. 7 ust. 3 a, które nakładają na Radę Gminy obowiązek określenia w drodze uchwały wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Nowe przepisy w/w art. 7 ust. 3 a obowiązują od 01.08.2009 roku. Dotychczas obowiązujące wymagania dla przedsiębiorców określało zarządzenie Nr 65/2007 Wójta Gminy Puck z dnia 05 czerwca 2007 roku w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Puck.
W związku z wprowadzeniem przez ustawodawcę obowiązku określenia w drodze uchwały wymagań dla przedsiębiorców w zakresie wyżej wymienionych zezwoleń, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. Wymagania określają wyposażenie techniczne oraz zabiegi sanitarne i porządkowe niezbędne do świadczenia usług w podanym wyżej zakresie. Wymagania te zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30.12.2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006 r. Nr 5, poz. 33) zostały określone w sposób precyzyjny i zrozumiały, nie utrudniają dostępu do rynku przedsiębiorcom świadczącym usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz nie ograniczają i nie dyskryminują konkurencji na tych rynkach.
Wymagania określone w uchwale są zgodne z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie, przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz gminnym i wojewódzkim planem gospodarki odpadami.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Konstancja Gierba

Departament Prawa Pracy - kancelaria RK LEGAL

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »