| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII/262/2010 Rady Miejskiej w Skórczu

z dnia 9 listopada 2010r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania i udzielania ulg w spłatach należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Skórcz

Na podstawie art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jdnolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; Dz. U.z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r.Nr 28, poz. 142 i 146 Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) Rada Miejska w Skórczu uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Skórcz, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz organy lub osoby uprawnione do udzielania tych ulg.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Miejską Skórcz,

2) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Skórcz,

3) Należności - należy przez to rozumieć należność z tytułu zbycia nieruchomości, opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego lub trwałego zarządu, czynsz za dzierżawę i najem w tym najem lokali mieszkalnych, opłatę z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, koszty przygotowania nieruchomości do zbycia oraz inne cywilnoprawne wierzytelności Gminy,

4) Dłużniku - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

§ 3. 1. Należność może zostać umorzona w całości lub w części jeżeli:

1) osoba fizyczna zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów,

2) osoba prawna została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,

3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji,

4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,

5) zachodzi ważny interes dłużnika, w szczególności ściągnięcie należności zagraża jego egzystencji,

6) zachodzi ważny interes publiczny.

2. Umorzenie należności może nastąpić na wniosek dłużnika lub z urzędu.

3. W przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności, o których mowa w ust. 1 mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.

4. Burmistrz może wyrazić zgodę na nie dochodzenie należności, której kwota wraz z odsetkami nie przekracza 50 zł.

§ 4. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi na wniosek dłużnika można udzielić ulgi:

1) odroczyć termin zapłaty całości lub części należności

2) rozłożyć płatność należności lub jej części na raty, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes Gminy.

§ 5. 1. Umorzenie należności następuje w formie pisemnej na podstawie przepisów prawa cywilnego, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

2. W przypadkach określonych w § 3 ust. 1 pkt 1,2 i 4 umorzenie następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli.

3. Udzielenie ulgi następuje na podstawie umowy (ugoda), która powinna określać w szczególności kwotę całej należności, kwotę w stosunku do której odroczono termin płatności lub wysokość poszczególnych rat i terminy ich płatności oraz skutki nie wywiązania się z warunków udzielonej ulgi.

4. Za okres odroczenia terminu płatności lub rozłożenia należności na raty nie pobiera się odsetek. W przypadku nie wywiązania się przez dłużnika z zawartej umowy, cała należność staje się natychmiast wymagalna, a odsetki nalicza się od dnia powstania opóźnienia w płatności.

5. Nie pobiera się odsetek od dnia złożenia przez dłużnika wniosku o udzielenie ulgi. W przypadku decyzji negatywnej odsetki nalicza się od dnia powstania opóźnienia.

6. W przypadkach określonych w § 3 ust. 1 pkt 5 i 6 oraz § 4 oraz w których podejmowanie decyzji lub zawieranie umów (ugód) w stosunku do przedsiębiorców stanowić będzie pomoc publiczną, udzielanie jej następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (zwany "TFUE") do pomocy de minimis.

7. Łączna wartość pomocy udzielanej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały nie może przekroczyć 200 000 euro w okresie 3 lat kalendarzowych, z zastrzeżeniem odrębnych przepisów.

8. Wartość pomocy de minimis ulega sumowaniu niezależnie od tego, kto tej pomocy udzielił.

9. W celu uzyskania ulgi przedsiębiorca zobowiązany jest do przedstawienia wraz z wnioskiem:

a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

b) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis, zgodnie ze wzorem zawartym w rozporządzeniu RM z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 331).

§ 6. 1. Organem uprawnionym do umorzenia należności oraz udzielania ulg jest Burmistrz.

2. Burmistrz może upoważnić na piśmie kierownika jednostki organizacyjnej do umarzania należności przypadających tej jednostce oraz udzielania ulg, przy czym należność główna podlegająca umorzeniu nie może być wyższa niż 1 000 zł.

§ 7. Do spraw wszczętych a nie zakończonych przed wejściem w życie niniejszej uchwały znajdują zastosowanie przepisy niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Burmistrz składa Radzie Miejskiej w Skórczu sprawozdania dotyczące zakresu umorzonych należności przy rocznych sprawozdaniach finansowych.

2. Zobowiązuje się Kierowników jednostek organizacyjnych do składania Burmistrzowi sprawozdań o podjętych decyzjach umorzeniowych oraz udzielonych ulgach za okresy roczne, według stanu na dzień 31 grudnia, według wzoru określonego w załaczniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9. Traci moc Uchwała Nr XXXV/199/2006 Rady Miejskiej w Skórczu w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Miejskiej Skórcz oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, a także wskazania organu do tego uprawnionego z dnia 6 lipca 2006 r.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skórcz

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Laskowski

Załącznik do Uchwały Nr XLVII/262/2010
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 9 listopada 2010 r.
Zalacznik1.docx

Załącznik nr1

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »