| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/19/10 Rady Miasta Gdańska

z dnia 14 grudnia 2010r.

w sprawie nadania statutu jednostce organizacyjnej Gminy Miasta Gdańska, Zespołowi Ekonomiczo- Administracyjnemu Placówek Specjalnych w Gdańsku

Na podstawie art.18 ust.1 i 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z roku 2001: Dz. U. Nr 142, poz. 1591, zm.: w roku 2002: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; w roku 2003: Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; w roku 2004: Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; w roku 2005: Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; w roku 2006: Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; w roku 2007: Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; w roku 2008: Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; w roku 2009: Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 1241; zm. w roku 2010: Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675) w związku z art. 6 ust. 1, art. 12 pkt 1 i pkt 8 lit i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z roku 2001 Dz.U. Nr 142, poz. 1592, zm. w roku 2002: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, zm. w roku 2003: Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, zm. w roku 2004 : Nr 102, poz. 1055, zm. w roku 2007: Nr 173, poz. 1218, zm. w roku 2008: Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, zm. w roku 2009: Nr 92, poz. 753, w roku 2010: Nr 28. poz. 142, Nr 106, poz. 675.) w związku z art. 5 ust. 7 pkt 3 i ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r., Dz. U. Nr 256, poz. 2572; zm.: Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, zm. : z 2005 r., Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, zm. : z 2006 r., Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, zm. : z 2007 r., Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 181, poz. 1292, Nr 180, poz. 1280, zm. z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 70, poz. 416, Nr 235, poz. 1618; zm. z 2009 r.: Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 219, poz. 1705, zm. z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DZ.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, zm w roku 2010 r.: Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620)

uchwala się, co następuje:

§ 1.

Jednostce organizacyjnej Gminy Miasta Gdańska, Zespołowi Ekonomiczno- Administracyjnemu Placówek Specjalnych w Gdańsku nadaje się statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Gdańska


Bogdan Oleszek


Załącznik do Uchwały Nr IV/19/10
Rady Miasta Gdańska
z dnia 14 grudnia 2010 r.

Statut Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Placówek Specjalnych w Gdańsku

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Zespół jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Gdańsk pod nazwą Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Placówek Specjalnych.

2. Zespół jest prowadzony w formie jednostki budżetowej.

§ 2.

1. Siedziba Zespołu mieści się w Gdańsku ul. Wałowa 21.

2. Zespół obejmuje zasięgiem swego działania placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Miasto Gdańsk, wymienione w załączniku Nr 1.

3. Nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje Prezydent Miasta Gdańska.

§ 3.

Podstawą działania Zespołu jest :

1)Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

2)Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

3)Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. DZ. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

4)Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz.1223 z późn. zm.) ,

5)niniejszy statut.

Rozdział 2.
Przedmiot i zakres działania

§ 4.

Do zadań Zespołu należy:

1)obsługa administracyjnej, finansowej i organizacyjnej placówek oświatowych, o których mowa w § 2 ust. 2,

2)obsługa administracyjna w zakresie gromadzenia i przechowywania dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji zlikwidowanych jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Gdańsk.

§ 5.

Do zadań Zespołu w zakresie obsługi administracyjno, finansowo, organizacyjnej placówek oświatowych należy:

1)prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,

2)okresowe ustalenia rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,

3)wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,

4)sporządzanie sprawozdań finansowych,

5)gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,

6)opracowywanie planu finansowego we współpracy z dyrektorami obsługiwanych placówek oświatowych,

7)zabezpieczanie środków finansowych na zadania planowe,

8)sporządzanie zestawień i analiz ekonomicznych dla własnych potrzeb planistycznych oraz na potrzeby Wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku,

9)bieżąca realizacja i kontrola budżetów obsługiwanych jednostek.

§ 6.

Do zadań Zespołu w zakresie gromadzenia i przechowywania dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DZ. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz.1223) oraz ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U Nr 171, z 2002r. poz.1396, Nr 241, poz. 2074), zlikwidowanych jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Gdańsk należy :

1)zabezpieczenie dokumentacji przed zniszczeniem,

2)brakowanie dokumentacji niearchiwalnej,

3)sporządzenie zaświadczeń dla pracowników zlikwidowanych jednostek oświatowych oraz wydawanie duplikatów dokumentów,

4)korespondencja z instytucjami zewnętrznymi w sprawach poświadczenia zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników zlikwidowanych jednostek oświatowych.

Rozdział 3.
Organizacja Zespołu

§ 6.

1. Zespół jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Gdańsk nie posiadającą osobowości prawnej.

2. Odpowiedzialność za zarządzanie Zespołem ponosi dyrektor wyłoniony w drodze konkursu.

3. Dyrektora Zespołu powołuje i odwołuje ze stanowiska Prezydent Miasta Gdańska.

4. Do zadań i kompetencji dyrektora Zespołu należy:

a) kierowanie działalnością Zespołu,

b) ustalanie planu finansowego Zespołu,

c) zapewnienie należytego funkcjonowania Zespołu,

d) reprezentowania Zespołu na zewnątrz.

5. Dyrektor Zespołu reprezentuje pracodawcę w stosunku do osób w nim zatrudnionych.

6. Podstawą stosunku pracy dyrektora jest umowa o pracę zawarta w imieniu pracodawcy z Prezydentem Miasta Gdańska.

7. Podczas przewidywanej nieobecności w pracy dyrektora zastępuje osoba wyznaczona przez dyrektora.

8. Organizację wewnętrzną Zespołu określa regulamin organizacyjny sporządzony przez dyrektora. Regulamin wymaga pozytywnej opinii Dyrektora Wydziału Edukacji.

9. Mienie Zespołu jest mieniem komunalnym. W skład mienia Zespołu nie wchodzą składniki mienia placówek.

10. Zespół używa pieczęci podłużnej z pełną nazwą, adresem siedziby oraz numerem NIP.

Rozdział 4.
Nadzór nad działalnością Zespołu

§ 7.

Nadzór na działalnością Zespołu sprawuje Prezydenta Miasta Gdańska za pośrednictwem Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 8.

Zmiany statutu mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.


Załącznik Nr 1 do Statutu Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Placówek Specjalnych w Gdańsku

Wykaz placówek obsługiwanych przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Placówek Specjalnych w Gdańsku

1)Szkoła Podstawowa Nr 40 w Gdańsku przy ul. Stroma 19

2)Szkoła Podstawowa Nr 83 w Gdańsku przy ul. Stokłosy 1

3)Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 2 ul. Krzemienieckiej 1

4)Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 3 ul. Wałowa 21

5)Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 4 ul. Krzemienieckiej 1

6)Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 5 ul. Związku Jaszczurczego 4

7)Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 6 ul. Lenartowicza 21

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »