| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/46/2011 Rady Miejskiej w Łebie

z dnia 30 marca 2011r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łeby

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 i art.40 ust.1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Z 2001 nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 nr 236, poz. 2008 z późn. zmianami), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lęborku, Rada Miejska w Łebie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łeby w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łeby.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała nr 481/XLVIII/2006 z dnia 20.10.2006r. Rady Miejskiej w Łebie w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łeby.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łebie


Barbara Dąbrowska


Uzasadnienie

W związku z nowelizacją treści art. 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 nr 236, poz. 2008 z późn. zmianami), która weszła w życie z dniem 12.06.2009r., co w konsekwencji spowodowało zmianę przepisu zawierającego delegację do podejmowania przez organy stanowiące gmin uchwał w sprawie regulaminu o utrzymaniu czystości w mieście Łeba, uznano za właściwe podjęcie przez gminę nowej uchwały.


Załącznik do Uchwały Nr VI/46/2011
Rady Miejskiej w Łebie
z dnia 30 marca 2011 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łeby

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łeby, zwany dalej Regulaminem, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łeby, a w szczególności:

1) wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości;

2) rodzaje i minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych;

3) częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów;

5) inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami;

6) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe;

7) wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej;

8) wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.);

2) nieruchomości - należy przez to rozumieć, zgodnie z art. 46 § 1 kodeksu cywilnego, część powierzchni ziemi stanowiącą odrębny przedmiot własności, jak również budynki trwale z gruntem związane lub część takich budynków;

3) właścicielach nieruchomości - należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, wspólnoty mieszkaniowe a także inne podmioty władające nieruchomościami mające realizować obowiązki w zakresie utrzymania czystości i porządku, przy czym:

- na terenie budowy wykonywanie obowiązków właściciela nieruchomości należy do wykonawcy robót budowlanych;

- na terenie wydzielonych krawężnikiem lub oznakowaniem poziomym oraz przystanków komunikacyjnych obowiązki uprzątnięcia i pozbycia się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń, należą do przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej;

- drogach publicznych obowiązki utrzymania czystości i porządku, a także zbieranie i pozbywanie się odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych oraz utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, pozbywanie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej należy do zarządcy drogi. Uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników - jeżeli zarząd drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów na takim chodniku - należą do zarządu drogi. Uprzątnięcie błota śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości należy do właściciela nieruchomości.

- na pozostałych terenach utrzymanie czystości i porządku należą do obowiazków gminy, jak również wykonywanie zadań w zakresie uprzątania i pozbywania się błota, śniegu, lodu tudzież innych zanieczyszczeń z chodników.Wykonywanie ww. obowiązkow związane jest z pobieraniem przez gminę opłat z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na chodnikach i pozbycie się odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych, umieszczonych na tym chodniku i utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

4) najemcach/właścicielach lokalu - należy przez to rozumieć najemców lub właścicieli lokali mieszkalnych i użytkowych, którzypodpisali z podmiotem uprawnionym indywidualne umowy na odbiór odpadów , w celu posiadania możliwości uzyskania indywidualnych zniżek w opłatach za selektywny odbiór odpadów, ;

5) umowach - należy przez to rozumieć umowy, rozumiane zgodnie z treścią art. 6. ust. 1 ustawy, podpisane z podmiotem uprawnionym przez właścicieli nieruchomości oraz najemców/właścicieli lokali;

6) indywidualnych kontach - należy przez to rozumieć prowadzony przez uprawniony podmiot rejestr umów z właścicielami nieruchomości lub najemcami/właścicielami lokali, w którym na bieżąco odnotowywana jest masa wyselekcjonowanych i przekazanych odpadów podmiotowi uprawnionemu przez właścicieli nieruchomości lub najemców/właścicieli lokali. Indywidualne konta nie są prowadzone dla właścicieli nieruchomości prowadzących na nich działalność gospodarczą.Właściciele zamieszkujący tego typu nieruchomości i prowadzący w nich całoroczną działalność gospodarczą, zobowiązani są do podpisania z podmiotem uprawnionym dwóch niezależnych umów i do odrębnych urządzeń składać odpady komunalne;

7) górnych stawkach opłat - należy przez to rozumieć zgodne z treścią art. 6 ust. 2. ustawy górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości lub najemców/właścicieli lokali za usługi, podmiotów uprawnionych, w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych

8) Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (dalej: KPGO ) - należy rozumieć przez to dokument przyjęty przez Radę Ministrów zgodnie z treścią art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.) i ogłoszony w Monitorze Polskim z 2010 r. Nr 101, poz. 1183 z dnia 31 grudnia 2010,

9) stawkach opłat - należy rozumieć przez to wysokość opłat uiszczanych przez właściciela nieruchomości lub najemcę/właściciela lokalu, podmiotowi uprawnionemu do odbioru odpadów komunalnych, przeliczonych na jedną zamieszkałą osobę w skali roku i miesiąca, których wysokość skalkulowana jest z uwzględnieniem:

- ilości wytwarzanych przez jedną osobę odpadów,

- kosztów ich odbioru, transportu, selekcji, odzysku, recyklingu, kompostowania, składowania, spalania i innych form unieszkodliwiania odpadów, nie wyłączając kosztów budowy instalacji, urządzeń i obiektów, kosztów ich eksploatacji, zamknięcia, likwidacji, rekultywacji, monitoringu, dozorowania oraz ewentualnych odszkodowań wynikłych faktu realizacji obiektu lub kosztów zabezpieczenia roszczeń. Podmiot uprawniony zobowiązany jest do pomniejszania stawek opłat o wpływy uzyskiwane z opłat produktowych z wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wpływy uzyskane na mocy umów podpisanych z organizacjami odzysku, wpływy uzyskane ze sprzedaży niektórych surowców wtórnych oraz wpływy uzyskane od samorządu z tytułu dopłat do selektywnej zbiórki i odbioru. Ilość odpadów wytwarzanych w przeciągu roku przez jedną osobę, oszacowana jest dla obszaru miast, przy czym pierwsze oszacowanie dokonane zostało w oparciu o dane zawarte w KPGO; Stawka opłaty jest naliczana na każdą z osób faktycznie zamieszkujących nieruchomość. Ustalenie faktu zamieszkania dokonywane jest w oparciu o ewidencję ludności, a gdy stan faktyczny lub deklarowany odbiega od jej zapisów, w oparciu o oświadczenia właścicieli weryfikowane wywiadem środowiskowym. Nieruchomości o charakterze letniskowym, służące pobytowi czasowemu, są traktowane jako zamieszkałe sezonowo, a ich właściciele mają obowiązek uiszczać opłatę za cały czas trwania sezonu jaki w danym regionie obowiązuje, odniesioną do ilości osób, dla której pobytu nieruchomość jest przystosowana. W stawce opłaty wkalkulowane są koszty odbioru i kompostowania odpadów zielonych pochodzących z nieruchomości posiadających ogród nie większy niż najniższa przeciętna wielkość ogrodu na terenie miasta. Właściciele ogrodów większych są obowiązani uiścić opłatę proporcjonalnie wyższą. W stawce opłaty wkalkulowane są również koszty odbioru odpadów budowlanych z remontów, na które nie jest wymagane pozwolenie na budowę. Odbiór odpadów budowlanych z pozostałych remontów podlega odrębnej opłacie;

10) stawkach opłat za m3 lub l (litr) - należy przez to rozumieć stawki opłat odniesione do jednostki objętości odpadów (1 m3 = 1000 l). W oparciu o nie oraz o objętość koniecznych do ich zebrania urządzeń, a więc pojemników i kubłów na odpady, naliczane będą opłaty za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości nie będących mieszkalnymi, których właścicielami są podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz inne podmioty nie prowadzące działalności gospodarczej, instytucje, nie będące mieszkańcami;

11) zniżkach w opłatach - należy przez to rozumieć, zgodne z treścią art. 6 ust. 4 ustawy, zniżki, w stosunku do górnych stawek opłat, udzielane w roku następnym, właścicielom nieruchomości oraz najemcom/właścicielom lokali, w zamian za zarejestrowaną na indywidualnych kontach, masę odpadów zebranych i odebranych w sposób selektywny w roku poprzednim. Wysokość zniżek uzależniona jest od osiągniętego, w sposób indywidualny, poziomu selekcji. Maksymalna wysokość zniżek udzielana jest właścicielom nieruchomości oraz najemcom/właścicielom lokali, w zamian za uzyskanie maksymalnego, przewidzianego w danym okresie w gminnym planie gospodarki odpadami, poziomu selektywnej zbiórki i odbioru. Zniżki w opłatach są udzielane za uzyskanie następujących średnich poziomów selekcji:

- od 50% do 75% maksymalnego, przewidzianego w danym okresie w gminnym planie gospodarki odpadami, poziomu selektywnej zbiórki i odbioru - zniżka w wysokości 20% od pełnej opłaty za odbiór odpadów nieselekcjonowanych,

- od 76% do 99% poziomu jw. - zniżka w wysokości 30%,

- od 100% poziomu jw. - zniżka w wysokości 40%;

Zniżki nie przysługują podmiotom gospodarczym przekazującym podmiotowi uprawnionemu do odbioru odpady komunalne;

12) poziomach selekcji - należy przez to rozumieć, poziomy odzysku i recyklingu odpadów określone w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami;

13) średnim poziomie selekcji - należy przez to rozumieć średnią arytmetyczną uzyskanych przez właściciela nieruchomości lub najemcę/właściciela lokalu poziomów selekcji dla poszczególnych strumieni odpadów podlegających selekcji (odpadów kuchennych, opakowań, odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych);

14) odpadach komunalnych - należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;

15) odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć jeden ze strumieni odpadów komunalnych wymienionych w KPGO, charakteryzujący się tym, że jego składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych;

16) odpadach ulegających biodegradacji - należy przez to rozumieć odpady kuchenne, odpady zielone, papier i makulaturę nieopakowaniowe, opakowania z papieru i tektury, tekstylia, oraz część, z drewna, odpadów wielkogabarytowych i budowlanych, wymienione w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne;

17) odpadach zielonych - należy przez to rozumieć frakcję odpadów ulegających biodegradacji, powstających w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów i terenów zielonych;

18) odpadach opakowaniowych - należy przez to rozumieć opakowania z papieru i tektury, opakowania wielomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła, opakowania z blachy stalowej i opakowania z aluminium, wymienione w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne;

19) odpadach niebezpiecznych - rozumie się przez to frakcję odpadów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy o odpadach, wymienioną w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne, a więc np.: baterie, akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków, opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach, opakowania po aerozolach, zużyte opatrunki;

20) nieczystościach ciekłych - należy przez to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych;

21) nieczystościach ciekłych - należy przez to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych;

22) zbiornikach bezodpływowych - należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania;

23) stacjach zlewnych - należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia zdefiniowane w ustawie z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz.2008 ze zm.);

24) lokalnych/mobilnych punktach odbioru selektywnego (LPOS) - należy przez to rozumieć, zlokalizowane w miastach, na osiedlach o zabudowie wielorodzinnej, specjalnie w tym celu przygotowane i wyposażone pomieszczenia lub wolno stojące obiekty, czynne codziennie lub co kilka dni, w określonych godzinach, w których mieszkańcy tych osiedli mogą przekazywać uprawnionemu podmiotowi i w ustalonych harmonogramem terminach, wyselekcjonowane odpady kuchenne i zielone oraz osobno opakowania:

- łącznie z papieru i tektury,

- wielomateriałowe,

- z tworzyw sztucznych,

- ze szkła,

- z blachy stalowej,

- z aluminium,

- a także odpady niebezpieczne.

25) podmiotach uprawnionych - należy przez to rozumieć przedsiębiorstwa będące gminnymi jednostkami organizacyjnymi lub podmiotami posiadającymi wydane przez Burmistrza Miasta, ważne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie:

a) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

b) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

c) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

d) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;

26) zabudowie jednorodzinnej - należy przez to rozumieć budynki wolnostojące z jednym wejściem, mieszczące co najwyżej kilka lokali mieszkalnych, budynki w zabudowie szeregowej, budynki wolnostojące z dwoma wejściami, mieszczące co najwyżej kilkanaście lokali mieszkalnych, liczące do trzech kondygnacji mieszkalnych (parter, pierwsze i drugie piętro) plus poddasze użytkowe;

27) zabudowie wielorodzinnej - należy przez to rozumieć zabudowę budynkami wielomieszkaniowymi i wielolokalowymi, o wielu wejściach, liczącymi więcej niż trzy kondygnacje mieszkalne (parter, pierwsze i drugie piętro), które mogą być połączone ze sobą i w ten sposób tworzyć zabudowę z wieloma wejściami;

28) chowie zwierząt - rozumie się przez to wszelkie formy posiadania zwierząt gospodarskich bez względu na tytuł prawny oraz sposób ich utrzymywania i użytkowania;

29) zwierzętach domowych - rozumie się przez to zwierzęta domowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. nr 106 poz. 1002 z późn. zm.);

30) zwierzętach gospodarskich - rozumie się przez to zwierzęta gospodarskie w rozumieniu ustawy z 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 133, poz. 921 ze zm.);

31) zwierzętach bezdomnych - należy przez to rozumieć zwierzęta bezdomne w rozumieniu ustawy z dnia 17 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1002 z późn. zmianami)

§ 3. Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na terenie Miasta Łeby.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 4. Właściciele nieruchomości oraz najemcy/właściciele lokali zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

1) wyposażenie nieruchomości w opisane w Rozdziale III urządzenia, służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, a fakt ten ma swoje odzwierciedlenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, o ile taki został opracowany oraz w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych;

3) przyłączenie nieruchomości do nowej sieci kanalizacyjnej w terminie 3 miesięcy od dnia przekazania jej do eksploatacji;

4) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;

5) prowadzenie w opisanym niżej zakresie selektywnego zbierania i przekazywania do odbioru następujących strumieni odpadów komunalnych:

a) odpady ulegające biodegradacji odbierane są:

- w zabudowie jednorodzinnej, w cyklu tygodniowym;

- w zabudowie wielorodzinnej odbierane są na bieżąco w lokalnych/mobilnych punktach odbioru selektywnego lub jak w zabudowie jednorodzinnej

b) odpady opakowaniowe (łącznie) wraz z papierem, tekturą, tekstyliami i metalami odbierane są:

- w zabudowie jednorodzinnej, w cyklu miesięcznym,

- w zabudowie wielorodzinnej na bieżąco w lokalnych/mobilnych punktach odbioru selektywnego lub jak w zabudowie jednorodzinnej; Właściciele nieruchomości mają obowiązek, przed umieszczeniem opakowań w worku, pojemniku, umyć je tak by nie pozostały na nich resztki zawartości;

c) odpady niebezpieczne odbierane są:

- w zabudowie jednorodzinnej, w cyklu 2-miesięcznym,

- w zabudowie wielorodzinnej w cyklu 1- miesięcznym;

d) odpady wielkogabarytowe odbierane są w cyklu półrocznym;

e) odpady budowlane i zielone z pielęgnacji ogrodów będą odbierane na indywidualne zgłoszenie;

f) odpady nieselekcjonowane odbierane są:

- w zabudowie wielorodzinnej - dwa razy w tygodniu;

6) zbieranie w pojemnikach o wielkości uzależnionej od liczby mieszkańców nieruchomości odpadów nie podlegających selekcji, a więc:

- tworzyw sztucznych nieopakowaniowych,

- szkła nieopakowaniowego,

- odpadów mineralnych,

- drobnej frakcji popiołowej,

oraz innych strumieni odpadów zmieszanych;

7) określa się szczegółowy sposób postępowania z niektórymi rodzajami odpadów:

a) zużyte baterie należy gromadzić:

- w specjalnych pojemnikach usytuowanych w punktach handlowych,

- w specjalnych pojemnikach usytuowanych w placówkach oświatowych,

- w specjalnych pojemnikach udostępnionych przez przedsiębiorców,

- w specjalnych pojemnikach usytuowanych w Urzędzie Miejskim;

b) zużyte akumulatory:

- wyspecjalizowane punkty zbierania.

c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przeznaczony dla gospodarstw domowych jest odbierany przez: - przedsiębiorców, z którymi właściciel nieruchomości zawarł umowę na odbieranie odpadów komunalnych, - wyspecjalizowane punkty zbierania.

8) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych odpadów zmieszanych podmiotowi uprawnionemu do odbioru, w terminach wyznaczonych harmonogramem;

9) uprzątanie z powierzchni nieruchomości i z wnętrza budynków każdej substancji lub przedmiotu należących do jednej z kategorii określonych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.), których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do ich pozbycia się jest obowiązany i przekazywanie ich podmiotowi uprawnionemu;

10) usuwanie zanieczyszczeń z powierzchni nieruchomości i utrzymanie ich należytego stanu sanitarno - higienicznego poprzez zamiatanie, zbieranie, grabienie, zmywanie, itp.;

11) usuwanie zanieczyszczeń z powierzchni posadzek, podłóg, ścian i stropów przeznaczonych do wspólnego użytkowania pomieszczeń budynków wielolokalowych poprzez zamiatanie, zbieranie, zmywanie, malowanie, itp. np. sieni, korytarzy, piwnic, klatek schodowych, wind, studzienek okien piwnicznych, zsypów na odpady, rur spustowych rynien z kratkami do czyszczenia, a tym samym utrzymywanie ich należytego stanu sanitarno-higienicznego;

12) pielęgnację i utrzymywanie estetycznego wyglądu ogrodów jordanowskich, terenów zielonych, ogrodów, kwietników, klombów, zarówno komunalnych jak będących własnością osób fizycznych i prawnych;

13) utrzymywanie w należytym stanie sanitarnym altan oraz innych pomieszczeń, mieszczących urządzenia na odpady;

14) uprzątanie przez właścicieli nieruchomości chodników położonych wzdłuż nieruchomości jest obligatoryjne niezwłocznie po opadach błota, śniegu, lodu z powierzchni nieruchomości, (przy czym należy to realizować w sposób niezakłócający ruchu pieszych i pojazdów), oraz posypanie piaskiem chodnika; uprzątnięte błoto, śnieg, lód należy złożyć na skraju chodnika, tak by mogły je sprzątnąć służby utrzymujące w stanie czystości jezdnię;

15) uprzątanie piasku z chodnika sposobem opisanym w paragrafie 4 pkt.14;

16) usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych części nieruchomości;

17) likwidowanie śliskości na drogach publicznych, ulicach, placach w okresie mrozów i opadów śnieżnych przy użyciu piasku zmieszanego ze środkami chemicznymi nie działającymi szkodliwie na tereny zieleni oraz drzewa;

18) usuwanie ze ścian budynków, ogrodzeń i innych obiektów, ogłoszeń, plakatów, napisów, rysunków itp., umieszczonych tam bez zachowania trybu przewidzianego przepisami prawa;

19) oznaczenie nieruchomości przez umieszczenie w widocznym z ulicy miejscu tablic informacyjnych z numerem porządkowym nieruchomości oraz nazwą ulicy, oraz zadbanie o ich estetyczny i czytelny wygląd;

a) imię i nazwisko lub nazwę i siedzibę właściciela lub zarządcy nieruchomości,

b) imię i nazwisko i adres osoby bądź adres podmiotu wykonującego czynności w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości,

c) regulamin porządkowy,

d) spis adresów i telefonów alarmowych, w szczególności: straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, policji, straży gminnej, pogotowia wodociągowo - kanalizacyjnego;

20) utrzymywanie nieruchomości niezabudowanych w stanie wolnym od zachwaszczenia (w stanie wykoszonym);

21) utrzymywanie lasów w stanie zgodnym z ich planami urządzania;

22) utrzymywanie rowów odwadniających przy drogach i torach w stanie drożności i wykoszenia;

23) utrzymywanie nasypów i wykopów, poprowadzonych wzdłuż ciągów komunikacyjnych w stanie wykoszonym;

24) utrzymywanie rowów melioracyjnych w stanie drożności;

25) utrzymywanie czystości na przystankach, torowiskach, w przepustach, przejściach, pod mostami i wiaduktami, itp.;

26) utrzymywanie w stanie wolnym od zaśmiecenia wód powierzchniowych i ich najbliższego otoczenia;

27) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów budowlanych, powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali i budynków;

28) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie w miejscach dozwolonych, a więc:

a) na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego mycie pojazdów powinno być dozwolone tylko pod warunkiem mycia na terenie utwardzonym, z którego ścieki są odprowadzane do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi,

b) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie oznaczonych;

29) naprawy, drobne, między innymi wymiana kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianie płynów, regulacje, pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi, na terenie nieruchomości może odbywać się tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy, gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

30) stosowanie obornika i płynnych odchodów zwierzęcych zgodnie z przepisami wymienionymi w punkcie 35;

31) wymianę piasku w piaskownicach należy dokonywać corocznie na wiosnę i dwukrotnie w trakcie sezonu. W przypadku, gdy piasek ulegnie zanieczyszczeniu należy niezwłocznie dokonać jego wymiany. Piaskownice powinny być zabezpieczone przed dostępem zwierząt, w szczególności kotów i psów.

32) umieszczanie plakatów, reklam, ogłoszeń, nekrologów na urządzeniach do tego celu przeznaczonych;

33) umieszczanie na terenach publicznie dostępnych: w parkach, na targowiskach, placach zabaw, itp., regulaminów korzystania z tych miejsc;

34) selektywne zbieranie odpadów innych niż komunalne, powstających na terenie nieruchomości w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej, np. medycznych, weterynaryjnych, i postępowanie z nimi zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.);

35) stosowanie się właścicieli zwierząt domowych i gospodarskich do przepisów rozdziałów VII i VIII niniejszego Regulaminu;

36) zgłaszanie do Urzędu Miejskiego w Łebie faktu zauważenia bezdomnego psa lub zwierzęcia podejrzanego o wściekliznę;

37) spalenie, w przypadku podejrzenia wystąpienia organizmów kwarantannowych, roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, w wyniku decyzji podjętej przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin na podstawie art. 8 ust. 1 pkt b, ustawy z dnia 18 grudnia 2003 roku o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849)

§ 5. Na terenie gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się:

1) postoju pojazdów mechanicznych na drogach publicznych i placach, poza miejscami dozwolonymi z tym, że postój samochodów ciężarowych o masie całkowitej powyżej 3,5 t, ciągników siodłowych, ciągników balastowych, autobusów, traktorów, przyczep i naczep, samochodów campingowych i przyczep campingowych możliwy jest wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych;

2) spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków (dopuszczalne staje się spalanie odpadów z drewna nie zawierającego substancji niebezpiecznych);

3) stosowania środków chemicznych szkodliwych dla środowiska dla usunięcia śniegu i lodu;

4) niszczenia lub uszkadzania obiektów małej architektury, urządzeń wyposażenia placów zabaw, urządzeń do zbierania odpadów, obiektów przeznaczonych do umieszczania reklam i ogłoszeń, urządzeń stanowiących elementy infrastruktury komunalnej, np. hydrantów, transformatorów, rozdzielni, linii energetycznych, telekomunikacyjnych, wiat przystanków, roślinności, deptania trawników oraz zieleńców;

5) umieszczania na pniach drzew afiszy, reklam, nekrologów, ogłoszeń itp.;

6) malowania, np. graffiti poza wyznaczonymi do tego celu ścianami;

7) wprowadzanie psów na tereny oznakowane zakazem a w szczególności na teren plaż strzeżonych w sezonie letnim tj. od 1 czerwca do 31 sierpnia.

8) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt;

9) indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów stałych w miejscach do tego przeznaczonych;

10) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi;

11) indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości;

12) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych i wód opadowych spływających z powierzchni dachów, podjazdów, itp.;

13) zajmowania pasa drogowego (chodniki, pobocza, jezdnie, rowy przydrożne) celem składowania odpadów ;

14) dokonywania zmian naturalnego ukształtowania terenu w sposób niezgodny z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych

§ 6. Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości:

1) właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez wyposażenie nieruchomości w pojemniki, kontenery i worki o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości.

2) właściciel nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez dostosowanie wielkości zbiornika do ilości osób stale lub czasowo przebywających na jej terenie, w taki sposób by opróżnianie było konieczne nie częściej niż raz w tygodniu bez dopuszczenia do przepełnienia;

3) urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:

a) kosze uliczne o pojemności od 10 do 140 l;

b) pojemniki na odpady o pojemności 110 l, 240 l, 1100 l;

c) worki;

d) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych, metali, papieru i tektury; wielomateriałowych o pojemności od 800 l do 3500 l (0,8 m3 - 1,5 m3);

e) kontenery przeznaczone na odpady budowlane;

4) odpady komunalne, które nie są zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności, uwzględniającej następujące norm

a) jedno- lub dwuosobowa rodzina mieszkająca w mieście zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w jeden pojemnik na odpady o pojemności 110 l;

b) trzy- lub czteroosobowa rodzina mieszkająca w mieście zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w dwa pojemniki o pojemności 110 l każdy lub jeden pojemnik o pojemności 240 l;

c) pięcioosobowa rodzina mieszkająca w mieście zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w trzy pojemniki o pojemności 110 l każdy;

d) sześcio- lub siedmioosobowa rodzina mieszkająca w mieście zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w cztery pojemniki o pojemności 110 l każdy lub dwa pojemniki o pojemności 240 l każdy;

e) rodziny liczniejsze mają obowiązek wyposażyć nieruchomości w pojemniki o pojemności zapewniającej pokrycie zapotrzebowania według normy 65 l na tydzień na 1 mieszkańca;

f) zarządcy nieruchomości wielolokalowych zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do liczby mieszkańców i cyklu wywozu, biorąc pod uwagę normatyw zapisany w punkcie "e";

g) prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia, zarządzający ogródkami działkowymi, zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb uwzględniając następujące normatywy dostosowane do tygodniowego cyklu odbioru:

- dla szkół wszelkiego typu - 3 l na każdego ucznia, studenta i pracownika,

- dla przedszkoli - 3 l na każde dziecko i pracownika,

- dla lokali handlowych - 50 l na każde 10 m2 pow. całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l na lokal ,

- dla punktów handlowych poza lokalem - 50 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l na każdy punkt ,

- dla lokali gastronomicznych - 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu;

- dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l;

- dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - pojemnik o pojemności 110 l na każdych 10 pracowników;

- dla hoteli , pensjonatów itp. - 20 l na jedno łóżko;

- dla ogródków działkowych 20 l na każdą działkę w okresie sezonu tj. od 1 marca do 31 października każdego roku, i 5 litrów poza tym okresem;

W przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie wewnątrz, przy wyjściu, co najmniej jednego pojemnika 50 l na odpady. W sytuacji lokalizowania pojemnika na terenach publicznych obowiązują zasady określone w przepisach szczegółowych np. w ustawie o drogach publicznych w zakresie lokalizacji urządzeń w pasie tych dróg.

5) Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w następujący sposób:

a) odpady ulegające biodegradacji:

- w zabudowie jednorodzinnej właściciel nieruchomości zobowiązany jest wyposażyć ją w odrębny, przeznaczony do tego celu, pojemnik oznaczony w sposób wyraźny odpady biodegradalne ;

- w zabudowie wielorodzinnej najemca/właściciel lokalu, który podpisał z uprawnionym podmiotem indywidualną umowę przekazuje je w worku do lokalnego/mobilnego punktu odbioru selektywnego lub, jeśli takiej umowy nie podpisał, jak zabudowie jednorodzinnej, składa do odrębnego pojemnika koloru brązowego lub pojemnika oznaczonego w sposób wyraźny kolorem brązowym, w który zarządca nieruchomości ją wyposażył;

b) odpady opakowaniowe oraz odpady niebezpieczne:

- w zabudowie jednorodzinnej właściciel nieruchomości zobowiązany jest wyposażyć ją w odrębny, przeznaczony do tego celu, pojemnik oznaczony w sposób wyraźny na tworzywo sztuczne oraz na szkło :

- w zabudowie wielorodzinnej składane są do worków odrębnych na opakowania i odrębnych na odpady niebezpieczne; właściciel nieruchomości zobowiązany jest wyposażyć ją w odrębny, przeznaczony do tego celu pojemnik, oznaczony w sposób wyraźny kolorem brązowym i przekazywać a następnie przekazać na bieżąco do lokalnych/mobilnych punktów odbioru selektywnego, gdy najemca/właściciel lokalu podpisał odrębną umowę z uprawnionym podmiotem ; gdy najemca/właściciel umowy nie podpisał, odpady składane są do odrębnego pojemnika, w który zarządca nieruchomości ją wyposażył; odpady niebezpieczne muszą być zbierane do worków w oryginalnych opakowaniach transportowych zabezpieczających środowisko i ludzi przed ich oddziaływaniem;

6) mieszkańcy posiadający przeterminowane leki, mogą także zwrócić je bezpłatnie do aptek;

7) odpady wielkogabarytowe nie wymagają specjalnych urządzeń do zbierania, należy wystawiać je na chodnik przed wejściem do nieruchomości lub na miejsce wyznaczone do tego celu przez zarządcę nieruchomości, z którego odbierane są przez podmiot uprawniony.

8) odpady budowlane są składane do kontenera dostarczonego przez podmiot uprawniony i w nim odbierane.

9) odpady zielone są składowane w workach lub innych oznaczonych pojemnikach.

10) worki na opady segregowane dostarczane są bezpłatnie przez podmiot odbierający odpady komunalne. Worki lub pojemniki z wysegregowanymi odpadami winny być maksymalnie wypełnione.

11) w przypadku stwierdzenia przez podmiot odbierający odpady faktu mieszania odpadów zebranych selektywnie lub zanieczyszczenia ich innymi odpadami komunalnymi, będą one traktowane jak zwykłe odpady komunalne a koszty ich wywozu poniesie w całości właściciel nieruchomości.

§ 7. Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w miejscach i na drogach publicznych:

1) gmina może ustawić w miejscach publicznych pojemniki przeznaczone na selektywną zbiórkę, które niezależnie od indywidualnego, selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych, papieru, tektury, tekstyliów i metali, uzupełniają gminny system selektywnej zbiórki odpadów; pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, zlokalizowane w miejscach publicznych, mają pojemność od 0,8 do 3,5 m3 i kolory przypisane do rodzaju odpadów, na jakie są przeznaczone:

- zielony na opakowania szklane kolorowe;

- biały na opakowania szklane bezbarwne;

- niebieski na papier i tekturę opakowaniowe i nieopakowaniowe;

- żółty na opakowania z tworzyw sztucznych;

2) tereny komunikacji publicznej użytkowane przez właścicieli nieruchomości lub przedsiębiorców takie jak: drogi publiczne, ciągi handlowo usługowe, przystanki komunikacji i parki, powinny być wyposażone w kosze uliczne zgodnie z następującymi zasadami:

- odległość pomiędzy koszami rozstawionymi na głównych drogach publicznych i w parkach nie może przekraczać 150 m;

- na przystankach komunikacji kosze należy zlokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie ma w sąsiedztwie ;

- wielkość koszy ulicznych została określona w § 6 pkt. 3;

3) organizatorzy imprez masowych i rekreacyjnych w miejscach,w których się one odbywają, są zobowiązani zabezpieczyć jeden pojemnik o pojemności 110 l na 20 osób oraz szalety przenośne w liczbie jedna na 100 osób uczestniczących w imprezie, jeżeli czas jej trwania nie przekracza 4 godzin; jeśli jest on dłuższy - liczby te należy zwiększyć o 50% w stosunku do podanych wyżej, na każde następne 4 godziny trwania imprezy; organizatorzy imprezy są zobowiązani zawrzeć umowy z podmiotami uprawnionymi na dostarczenie pojemników i szaletów oraz ich opróżnienie i uprzątnięcie;

§ 8. Zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów i gromadzenia nieczystości płynnych:

1) podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględniać przepisy § 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.);

2) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi odpadami należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, zlokalizowanym w bezpośredniej bliskości granicy nieruchomości od strony drogi publicznej; dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach;

3) szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych musi być zlokalizowany w sposób umożliwiający dojazd do niego pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego w celu ich opróżnienia;

4) pojemniki na odpady powinny być ustawione, na terenie nieruchomości, w miejscu widocznym, trwale oznaczonym, na wyrównanej, w miarę potrzeb utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota;

5) właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania pojemników na odpady w stanie czystości, dobrym stanie technicznym oraz ich okresowego dezynfekowania; usługi w tej mierze może wykonywać podmiot uprawniony;

6) wyselekcjonowane odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne muszą być wystawione w terminie przewidzianym harmonogramem na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej lub na miejsce wyznaczone przez zarządcę do tego celu w zabudowie wielorodzinnej; w zabudowie wielorodzinnej mogą także być oddane w terminach przewidzianych harmonogramem do LPOS;

7) wyselekcjonowane odpady budowlane muszą być złożone w kontenerach udostępnionych przez podmiot do tego uprawniony , w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego, na miejscu nie utrudniającym korzystania z nieruchomości lub wyznaczonym do tego celu przez zarządcę w zabudowie wielorodzinnej;

8) zasady rozmieszczania koszy ulicznych określa § 7 pkt 2 niniejszego Regulaminu.

§ 9. Ograniczenia wynikające z konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa i właściwej eksploatacji urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorników bezodpływowych:

1) zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, żużla, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, baterii, akumulatorów, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych ;

2) zabrania się spalania w pojemnikach i koszach na odpady jakichkolwiek odpadów;do pojemników na papier, tekturę opakowaniową i nieopakowaniową zabrania się wrzucać:

- prospekty, foliowane i lakierowane katalogi;

- opakowania z zawartością, np. żywnością, wapnem, cementem,

- kalkę techniczną,

3) do pojemników na opakowania szklane zabrania się wrzucać:

- ceramikę (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki), lustra,

- szklane opakowania farmaceutyczne i chemiczne z pozostałościami zawartości,

- szkło budowlane (szyby okienne, szkło zbrojone),

- szyby samochodowe;

4) do pojemników na opakowania z tworzyw sztucznych zabrania się wrzucać:

- tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego, mokre folie,

- opakowania i butelki po olejach i smarach, puszki i pojemniki po farbach i lakierach,

- opakowania po środkach chwasto- i owadobójczych;

5) zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z obornika do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 10. Obowiązki w zakresie podpisania umów:

1) właściciele nieruchomości są zobowiązani do zawarcia umów z podmiotem uprawnionym na odbiór odpadów komunalnych;

2) właściciele/najemcy lokali mogą, w celu uzyskania indywidualnej zniżki w opłatach, podpisać umowę z podmiotem uprawnionym; w razie podpisania takiej umowy nie mogą być oni uwzględniani w umowach podpisanych z tym samym podmiotem uprawnionym przez reprezentującego właściciela, zarządcę nieruchomości; organizator imprezy rekreacyjnej jest zobowiązany uzgodnić zabezpieczenie sanitarno-higieniczne z Państwowym Inspektorem Sanitarnym;

3) właściciele nieruchomości są zobowiązani, w celu umożliwienia przygotowania treści umowy, do podania upoważnionemu przedstawicielowi podmiotu uprawnionego zgodnej ze stanem ewidencji ludności liczby osób zamieszkujących na terenie nieruchomości lub, gdy stan faktyczny różni się od niej, oświadczenia na piśmie o odstępstwach i ich przyczynie;

4) właściciele nieruchomości prowadzący działalność gospodarczą lub instytucję zobowiązani są do podania upoważnionemu przedstawicielowi podmiotu uprawnionego informacji umożliwiających, zgodne z zasadami podanymi w § 6 ust 4 niniejszego Regulaminu, obliczenie zapotrzebowania na pojemniki i przygotowanie treści umowy;

5) właściciele nieruchomości, niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej, są zobowiązani do podpisania z podmiotem uprawnionym w terminie dwóch tygodni od dnia wejścia w życie niniejszego regulaminu umowy na opróżnianie zbiornika bezodpływowego ;

6) Wymieniona wyżej umowa może być również podpisana z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, funkcjonującym w oparciu o ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), jeżeli posiada ono stosowne zezwolenie;

7) opróżnianie zbiorników bezodpływowych rozliczane jest w oparciu o wskazania licznika poboru wody lub, gdy brak licznika, w oparciu o zapisane w § 5 pkt. 2 normy, które wynikają z treści Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia norm zużycia wody (Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70);

- rolnicy, zużywający wodę na potrzeby gospodarstwa rolnego i w związku z tym nieodprowadzający jej do zbiorników bezodpływowych, powinni zainstalować odrębne liczniki do pomiaru zużycia wody na potrzeby bytowe, w przeciwnym razie będą rozliczani w oparciu o wyżej wymienione normy;

- dokumentem upoważniającym do podpisania umowy z właścicielem nowo wybudowanych nieruchomości przez podmiot upoważniony jest pozwolenie na użytkowanie obiektu lub zawiadomienie o zakończeniu budowy spełniające wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623);

8) organizator imprezy masowej, nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia, jest zobowiązany wystąpić z wnioskiem o opinię do Powiatowego Inspektora Sanitarnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 909 z późn. zm.)

§ 11. Konsekwencje nierealizowania obowiązków:

1) kontroli wykonanej przez uprawnione służby podlega wykonanie przez właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie:

- wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania ich we właściwym stanie;

- przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy lub wyposażenia nieruchomości w przydomową oczyszczalnię ścieków;

- uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników podlega kontroli wykonywanej przez upoważnione służby.

W przypadku stwierdzenia nie wykonywania tych obowiązków Burmistrz Miasta Łeby, wydaje decyzję nakazującą ich wykonanie. Jej wykonanie podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.)

2) Burmistrz Miasta Łeby dokonuje kontroli wykonywania obowiązku zawarcia przez właścicieli nieruchomości umów na usługi odbioru odpadów i opróżniania zbiorników bezodpływowych, oraz wykonywania przez nich obowiązku uiszczania z tego tytułu opłat;

3) w przypadku stwierdzenia nie wykonywania obowiązków opisanych w pkt. 2, Burmistrz Miasta Łeby, wydaje z urzędu decyzję, w której ustala obowiązek uiszczania opłat, ich wysokość, terminy uiszczania oraz sposób udostępniania urządzeń w celu ich opróżnienia; w takich przypadkach gmina organizuje właścicielom nieruchomości odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych; decyzji tej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności; decyzja obowiązuje przez rok i ulega przedłużeniu na rok następny, jeżeli właściciel nieruchomości na co najmniej trzy miesiące przed upływem daty jej obowiązywania nie przedstawi umowy, w której termin rozpoczęcia wykonywania usługi nie jest późniejszy niż data utraty mocy obowiązującej decyzji; do opłat wymierzonych wyżej wymienioną decyzją stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1999 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.);

4) dowody uiszczania opłat za odbiór odpadów i opróżnianie zbiorników bezodpływowych, właściciel nieruchomości jest obowiązany okazywać na żądanie;

5) w przypadku stwierdzenia nieszczelności zbiornika bezodpływowego, właściciel nieruchomości jest zobowiązany do usunięcia ich w terminie dwu tygodni od momentu stwierdzenia tego faktu i powiadomienia o tym gminy;

6) w sytuacji gdy właściciel nieruchomości nie wykona uszczelnienia w terminie dwu tygodni, wykona to za niego gmina i obciąży kosztami.

§ 12. Częstotliwość pozbywania się odpadów i opróżniania zbiorników bezodpływowych:

1) usuwanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, odbywa się na indywidualne zgłoszenie;

2) ustala się częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

a) w centrum wyznaczonym ulicami Kościuszki - 11 Listopada - Wojska Polskiego - Nadmorska - Plac Dworcowy - Sienkiewicza - Turystyczna w okresie sezonu trwającego od początku maja do końca września - co najmniej 2 razy dziennie;

b) w centrum jak wyżej poza sezonem - dwa razy w tygodniu

c) poza centrum - w okresie sezonu - raz dziennie a poza sezonem - raz w tygodniu;

3) niezależnie od częstotliwości opróżniania koszy ulicznych określonej wyżej, zarządzający obszarem mają obowiązek nie dopuścić do przepełnienia koszy ulicznych i wysypywania odpadów na ziemię;

4) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa się w zależności od potrzeb;

5) właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia bądź wylewania na powierzchnię terenu; przyjmuje się, że pojemność zbiorników powinna wystarczyć na opróżnianie ich nie częściej niż raz w tygodniu;

6) właściciele punktów handlowych i usługowych zlokalizowanych poza budynkami są zobowiązani usuwać odpady codziennie;

7) organizatorzy imprez masowych zobowiązani są usuwać odpady i opróżniać przenośne toalety oraz usuwać je niezwłocznie po zakończeniu imprezy.

§ 13. Sposób pozbywania się odpadów i opróżniania zbiorników bezodpływowych:

1) właściciel nieruchomości jest zobowiązany umieścić urządzenia wypełnione odpadami w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości; dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach;

2) odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne muszą być wystawione w dniu odbioru na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości lub na miejsce wyznaczone przez zarządcę do tego celu w zabudowie wielorodzinnej; w zabudowie wielorodzinnej mogą także, zgodnie z terminami odbioru być przekazane do LPOS;

3) odpady budowlane muszą być złożone w udostępnionych przez podmiot uprawniony kontenerach, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego oraz nie utrudniającym korzystania z nieruchomości, lub wyznaczonym do tego celu przez zarządcę w zabudowie wielorodzinnej;

4) opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę; zamówienie musi być zrealizowane w okresie 36 godzin od złożenia;

5) do odbierania odpadów komunalnych niesegregowanych i ulegających biodegradacji należy używać samochodów specjalistycznych, a do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - samochodów asenizacyjnych; pojazdy, o których mowa wyżej, winny być myte codziennie;

6) do odbierania odpadów budowlanych można używać samochodów przystosowanych do przewozu kontenerów lub skrzyniowych; powinny one być przykryte, aby nie powodowały podczas transportu zanieczyszczenia i zaśmiecenia terenu;

7) do odbierania odpadów opakowaniowych (łącznie) wraz z papierem, tekturą, tekstyliami i metalami, wielkogabarytowych oraz niebezpiecznych należy używać samochodów specjalnie w tym celu przystosowanych i wyposażonych, tak aby ich transport nie powodował zanieczyszczenia i zaśmiecenia terenu;

8) zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu odpadów oraz nieczystości płynnych pracownicy podmiotu uprawnionego mają obowiązek natychmiast usunięcia

9) podmiot uprawniony ma obowiązek tak zorganizować odbiór i transport odpadów oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych, aby nie zagrażały one bezpieczeństwu ruchu drogowego i odbywały się według tras i w terminach wyznaczonych harmonogramem;

10) podmiot uprawniony ma obowiązek umieścić na pojazdach znaki identyfikacyjne.

Rozdział 5.
Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów oraz ilości odpadów wyselekcjonowanych, do których osiągnięcia zobowiązane są podmioty uprawnione

§ 14. System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

1) do 31 grudnia 2013 roku do nie więcej niż 50%,

2) do 31 grudnia 2020 roku do nie więcej niż 35%, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w roku 1995, będą to następujące ilości:

- 76 kg/osobę/rok w roku 2013,

- 53 kg/osobę/rok w roku 2020,

Obowiązek ten zrealizują przedsiębiorcy, którzy uzyskają zezwolenie na odbiór odpadów od mieszkańców nieruchomości.

§ 15. Zgodnie z zapisami KPGO i treścią niniejszego Regulaminu, podmioty uprawnione są zobowiązane w kolejnych latach wyselekcjonować spośród odpadów komunalnych przekazywanych przez jedną osobę i poddać odzyskowi oraz recyklingowi ilości odpadów podane w § 2 ust. 11.

Rozdział 6.
Inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami

§ 16. 1) Masa odpadów komunalnych, zbieranych w sposób selektywny przez właścicieli nieruchomości lub najemców/właścicieli lokali, jest rejestrowana przez podmiot uprawniony, z którym mają oni podpisane umowy, na ich indywidualnych kontach.

2) Górne stawki opłat są skalkulowane dla sytuacji, w której właściciele nieruchomości nie dokonują selekcji odpadów, zaś obowiązek uzyskania obowiązujących poziomów odzysku ma wyłącznie podmiot uprawniony, który ma obowiązek selekcjonować odpady zmieszane. Gmina, podejmując uchwałę w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, dokonuje wstępnego ich oszacowania na podstawie wskaźników zawartych w KPGO, skorygowanych o wzrost cen towarów i usług w okresie od jego przyjęcia lub na podstawie własnych kalkulacji stawek opłat rozumianych jak w § 2 pkt 9 i 10, albo na podstawie wyników przetargów.

3) Stawki opłat zawarte w umowach podpisanych z właścicielami nieruchomości przez podmiot uprawniony nie mogą być wyższe niż górne stawki opłat.

4) Stawki opłat zawarte w umowach ulegają obniżce, której wysokość jest uzależniona od uzyskanych przez właściciela nieruchomości w roku poprzednim wyników w zakresie zbiórki selektywnej określonej przez średni poziom selekcji, który obliczany jest w oparciu o średnią arytmetyczną uzyskanych w skali roku wskaźników poziomów selekcji poszczególnych strumieni odpadów. Właściciel nieruchomości lub najemca/właściciel lokalu uzyskują zniżkę w wysokości opłat w zamian za uzyskanie części lub całości przewidzianego na dany rok średniego poziomu selekcji. Zniżka ta jest uwzględniana w rachunkach wystawianych właścicielowi nieruchomości lub najemcy/właścicielowi lokalu w roku następnym.

5) Gmina zapewnia objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych.

6) Gmina, poprzez podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, które są obowiązane do selektywnego ich odbierania oraz do ograniczania ilości odpadów ulegających biodegradacji, kierowanych do składowania, zapewnia warunki funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, aby było możliwe ograniczanie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

7) Gmina podaje do publicznej wiadomości wymagania, jakie muszą spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; w wymaganiach tych szczegółowo określa, w oparciu o niniejszy Regulamin, zasady selekcji odpadów przez właścicieli, zasady ich odbioru oraz dalszego postępowania z nimi przez przedsiębiorców.

8) Gmina, wydając zezwolenie na odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości, poprzez określenie szczegółowych zasad odbioru i postępowania, zobowiązuje przedsiębiorców do odbierania wszystkich odpadów zebranych selektywnie, w tym powstających w gospodarstwach domowych, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlanych z remontów i odpadów niebezpiecznych.

9) Wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych oraz osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, realizowane jest poprzez selektywne zbieranie ich przez właścicieli nieruchomości i selektywny ich odbiór przez przedsiębiorców, a w dalszej kolejności przez właściwe postępowanie z nimi.

Rozdział 7.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 17. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.

§ 18. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:

1) w odniesieniu do psów:

a) zarejestrowanie w Urzędzie Miejskim w Łebie w terminie 14 dni od wejścia w posiadanie psa; wpis w rejestrze obejmuje następujące dane: imię i nazwisko właściciela, adres właściciela, numer identyfikacyjny nadany psu, imię psa,

b) oznakowanie psa znaczkiem identyfikacyjnym. Znaczek wydawany jest nieodpłatnie w Urzędzie Miejskim w Łebie ;

c) wyposażenie psa w obrożę, a w przypadku ras uznawanych za agresywne - w kaganiec,

d) prowadzenie psa na uwięzi, a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób zagrażającego otoczeniu - w nałożonym kagańcu,

e) wniesienie opłaty od posiadania psów, której wysokość ustala corocznie rada gminy,

f) systematyczne szczepienie przeciwko wściekliźnie zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625), która nakłada obowiązek szczepienia psów w wieku powyżej trzech miesięcy i okazywanie na żądanie władz sanitarnych, weterynaryjnych, policyjnych, straży miejskiej zaświadczenia o przeprowadzonym szczepieniu,

g) uzyskanie zezwolenia Burmistrza Miasta Łeby na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687).

2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:

a) stały i skuteczny dozór,

b) niewprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp., postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów-przewodników,

c) niewprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, plaż, kąpielisk oraz tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych uchwał Rady Miejskiej;

d) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych do tego przeznaczonych i specjalnie oznakowanych, w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy ono psów ras uznanych za agresywne;

e) zwolnienie psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich i odpowiednio oznakowana tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem;

f) natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.; nieczystości te, umieszczone w szczelnych, nie ulegających szybkiemu rozkładowi torbach, mogą być deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych , korzystających z psów przewodników,

3) niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe;

4) hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są spełniać wymogi ustanowione dla hodujących zwierzęta gospodarskie na obszarach wyłączonych z produkcji rolniczej,

5) postanowienia ust. 2 dotyczą także zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych w charakterze zwierząt domowych.

Rozdział 8.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 19. 1) Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego jako takie.

2) Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy także zwartych terenów, zajętych przez budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne, strefy przemysłowe i ogrody działkowe.

3) Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:

a) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2010 r. Nr 243 poz. 1623),

b) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska w tym emisje będące jej skutkiem zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.

4) Odstępstwa od zakazów wymienionych w ust. 1-3 dopuszczalne są tylko w wypadku, gdy utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest podstawowym źródłem utrzymania rodziny, a na chów wyrażą zgodę sąsiedzi będący stronami postępowania w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego oraz Burmistrz Miasta Łeby.

5) Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, zobowiązani są :

- przestrzegać przepisów sanitarno - epidemiologicznych,

- gromadzić i usuwać nieczystości, które nie są obornikiem i gnojówką, w sposób przewidziany dla ścieków;

- składować obornik w odległości co najmniej 10 m od linii rozgraniczającej drogi publicznej, na terenie płaskim, tak by odcieki nie mogły przedostawać się na teren sąsiednich nieruchomości;

- przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy do roku wiosną i jesienią, realizowaną przez podmiot uprawniony.

Rozdział 9.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 20. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania, co najmniej raz w roku, deratyzacji na terenie nieruchomości. Obowiązek ten, w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, może być realizowany tylko w miarę potrzeby.

§ 21. Termin przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji podaje Burmistrz Miasta Łeba w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, do publicznej wiadomości poprzez zarządzenie.

§ 22. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Burmistrz Miasta Łeby, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, określi obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz określi, poprzez zarządzenie, termin jej przeprowadzenia.

Rozdział 10.
Postanowienia końcowe

§ 23. 1) Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, sprawuje Burmistrz Miasta Łeby.

2) Kto nie wykonuje obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie, podlega karze grzywny.

3) Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, toczy się według przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

§ 24. Bieżące prowadzenie kontroli w zakresie realizacji postanowień powyższego Regulaminu na terenie Gminy Miejskiej Łeba powierza się Straży Miejskiej.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »