| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/10/2010 Rady Miejskiej w Debrznie

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Debrzno na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. "c", "d" ,"i" oraz także , art. 41 i art. 61 ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 217, art.218 , art.221 ust. 1 , art.222 ust.1 -3 ,art. 235, art. 236, ar. 237, art. 239 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157,poz. 1240 z późn. zm.)

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu Miasta i Gminy Debrzno na rok 2011

1. Prognozowane dochody w wysokości - 38.252.998,97 zł w tym:

1) dochody bieżące w wysokości - 28.784.176,20 zł

2) dochody majątkowe w wysokości - 9.468.822,77 zł, w tym w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem UE - 9.132.822,77 zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu Gminy w wysokości - 43.054.164,98 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości - 24.550.819,77 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych - 15.546.912,22 zł, z czego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10.988.112,06 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 4.558.800,16 zł,

w tym wydatki na Izby Rolnicze - 14.336,46 zł;

b) dotacjena zadania bieżące - 1.370.200,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.886.843,49 zł,

d) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 742.864,06 zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - 4.000,00 zł.

2) wydatki majątkowe budżetu Gminy - 18.503.345,21 zł,

wynikające z załącznika Nr 4, i zgodnie z załącznikiem Nr 17, z tego na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 18.274.095,21 zł;

- w tym programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5, ust.1, pkt. 2 i 3 - 11.759.904,51 zł;

b) zakup i objęcie akcji i udziałów - 229.250,00 zł.

§ 2. 1. 1.Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości 4.801.166,01 zł., sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu, w kwocie 15.245.878,58 zł, z następujących tytułów:

1) zaciągnięcia kredytów i pożyczek na rynku krajowym, w wysokości 13.960.455,64 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5;

2) przychody z zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające sfinansowanie zadań, realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w kwocie 1.285.422,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 10.444.712,57 złotych z następujących tytułów:

1) spłaty pożyczek otrzymanych na wyprzedzające sfinansowanie zadań, realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w kwocie 2.580.737,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6;

2) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 7.863.974,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 500.000,00 zł;

2) zaciągnięcie kredytów, pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w kwocie określonej w § 2 pkt.1 w wysokości

- 4.801.166,01 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, z tytułu pożyczek i kredytów, określonych w § 2, pkt.3, lit. a i b

- 10.444.712,57 zł.

§ 4. W budżecie ustala się rezerwę ogólną w wysokości - 120.000,00 zł, z tego:

1) rezerwę ogólną w wysokości - 56.000,00 zł,

2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 64.000,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 7 i 8.

2. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 6. 1) Ustala się dochody w kwocie 135.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 123.600,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2) Ustala się wydatki w kwocie 11.400,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 7. 1. Ustala się dochody z korzystania ze środowiska w wysokości 150.000,00 zł, oraz wydatki w wysokości 150.000,00 zł na ochronę środowiska.

2. Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska zawiera załącznik Nr 11.

§ 8. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów w zakresie określonym w załączniku Nr 12 w łącznej kwocie dla:

1) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie

- przychody - 2.010.000,00 zł,

- koszty - 2.003.393,40 zł,

2) Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie

- przychody - 3.624.600,00 zł,

- koszty - 3.608.700,00 zł,

§ 9. 1. Ustala się dotacje przedmiotowe dla:

1) Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej:

a) z tytułu dopłaty do sprzątania ulic i chodników - 200.000,00 zł,

b) z tytułu dopłaty do utrzymania i pielęgnacji zieleńców - 71.000,00 zł,

c) z tytułu dopłaty do kosztów utrzymania świetlic wiejskich - 170.000,00 zł,

d) na utwardzenie alei cmentarnej - 20.000,00 zł

2) Zakładu Wodociągów i Kanalizacji zagospodarowanie osadów - 25.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 13.

2. Ustala się zakres dotacji celowych na:

1) dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakładach budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 14:

a) Zakład Wodociągów i Kanalizacji - 1.170.000,00 zł,

b) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - 150.000,00 zł,

c) Centrum Kultury Sportu i Turystyki - 50.000,00 zł.

2) zadania własne Gminy, realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, na łączną kwotę - 40.000,00 zł zgodnie załącznikiem Nr 15.

3. Ustala się dotacje podmiotowe dla Gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 844.200,00 zł ., zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 15.745.878,58 zł .

§ 11. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa i klasyfikację budżetową , zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem Nr 16.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 niniejszej uchwały.

2. Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w przedsięwzięciach wskazanych w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz w załączniku Nr 17.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

4. Dokonywania zmian budżetu, w granicach działu wydatków, polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących, w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

5. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami.

6. Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Debrzno.


Uzasadnienie

Zarówno ustawa o finansach publicznych jak również ustawa o samorządzie gminnym pozostawia do wyłącznej kompetencji Burmistrza przygotowanie projektu budżetu.
Budżet Gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków, oraz przychodów i rozchodów. Jest uchwalany w formie uchwały budżetowej i stanowi podstawę gospodarki finansowej Gminy w roku budżetowym (roku kalendarzowym).
Przez plan dochodów budżetu rozumiemy prognozę środków finansowych, które powinny trafić do budżetu z tytułów określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz w innych ustawach.
Plan wydatków składa się z nieprzekraczalnych limitów wydatków na poszczególne zadania realizowane przez Gminę.
Prognozowane dochody Miasta i Gminy Debrzno na rok 2011 wyniosą ogółem 38.252.998,97 zł . Źródła dochodów własnych Gminy ustalone są w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Sposób wykonywania budżetu, w trakcie roku budżetowego, regulowany jest ustawą o finansach publicznych (ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. Dz. U. Nr 157, poz. 1240).
Te akty prawne są główne i najważniejsze dla finansów Gminy. Według powyższych ustaw dochodami Gminy są podatki, które pobiera Urząd Gminy na podstawie podjętych uchwał Rady Miejskiej w Debrznie, m.in.:

- Uchwały Rady Miejskiej w Debrznie Nr LXVIII/346/2010 z dnia 29 października 2010 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta na terenie Miasta i Gminy

- Uchwały Rady Miejskiej w Debrznie Nr LXVIII/343/2010 z dnia 29 października 2010 r. w sprawie: wysokości stawek podatku od środków transportowych.

- Uchwały Rady Miejskiej w Debrznie Nr LXVIII/344/2010 z dnia 29 października 2010 r. w sprawie: wysokości opłaty targowej oraz sposobu poboru i terminów płatności.

- Uchwały Rady Miejskiej w Debrznie Nr LXVIII / 342 /2010 z dnia 29 października 2010 r. w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Ponadto dochodami budżetu są podatki, które pobierają i przekazują urzędy skarbowe, oraz udziały w podatku dochodowym płaconym przez osoby fizyczne z terenu Gminy, i od osób prawnych posiadających firmy na terenie Gminy. Dochodami własnymi są też dochody z opłat m.in.: skarbowej, targowej, administracyjnej, eksploatacyjnej oraz dochody z majątku gminy, dochody uzyskiwane przez Gminne jednostki budżetowe, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Gminy.
Środki pieniężne, należne Gminie, z budżetu państwa Gmina otrzymuje w formie subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej.
Pismem Ministerstwa Finansów nr ST3-4820-26/2010 w sprawie informacji o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2011, kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa, planowanej na 2011r.
Gmina decyduje o ich przeznaczeniu zgodnie z potrzebami.
Gmina otrzymuje także dotacje celowe z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody, lub innych instytucji, np. Krajowego Biura Wyborczego. Dotacje otrzymuje także od innych jednostek samorządowych, z funduszy celowych, jak np. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na rok budżetowy 2011 przyjęto prognozowane dotacje na podstawie:

- pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB.I.3010/6/EP/10 z dnia 21 października 2010 roku w sprawie informacji o planowanych na rok 2011 kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania realizowane na podstawie porozumień oraz zadania własne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego.

- pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Słupsku Nr DSŁ 3101-32/2010 z 12 października 2010 roku w sprawie planowanych na rok 2011 środków na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców.

Dotacje mają określone przeznaczenie, trzeba się z nich dokładnie rozliczyć; nie wolno ich wydać na inny cel, niż zostały przydzielone.

W projekcie budżetu uwzględniono środki z Unii Europejskiej otrzymywane w ramach:

- Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, na realizację zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cierznie, Przypólsko, Jakubowo, Stanisławka z przewodem tłocznym do ulicy Rapackiego ;

- Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 na realizację zadań:

a) budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Słupia i Myśligoszcz, etap III i IV do miejscowości Baboszewo, i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Buchowo z przewodem tłocznym do m. Debrzno;

b) utworzenie Inkubatora przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą w Zielonym Parku Przemysłowym Cierznie - etap I;

c) Kraina Czystych Jezior i Rzek - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach : Przechlewo. miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała i Rzeczenica;

d) Dziedzictwo i Kultura małych ojczyzn w Powiecie Człuchowskim - remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Czarne, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała, Rzeczenica i Przechlewo.

Tytuł I.
STRUKTURA PROCENTOWA DOCHODÓW MIASTA I GMINY DEBRZNO

1. Dochody własne wynoszą 20.762.556,97 zł, stanowią one 54,28 % ogółu dochodów budżetowych.

W ich skład wchodzą wpływy:

- Dochody z tytułu podatków - 2.825.219,00 zł,

- Wpływy z opłat - 426.549,50 zł,

- Dochody z majątku Gminy - sprzedaż i dofinansowanie - 9.468.822,77 zł,

w tym środki z UNII - 9.132.822,77 zł,

- Z tytuły odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym - 34.850,00 zł,

- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków - 2.100,00 zł,

- Udział we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych - 2.071.953,00 zł,

- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 20.000,00 zł,

- Dochody związane z realizacja zadań zleconych - 23.092,70 zł,

- Pozostałe dochody z usług i różnych opłat - 5.889.970,00 zł,

- Opłata produktowa - 150,00 zł.

2. Subwencja ogólna z budżetu państwa wynosi 11.495.966,00 zł, co stanowi 31,07 % ogółu dochodów budżetowych, z tego:

- subwencja oświatowa - 5.893.728,00 zł,

- subwencja wyrównawcza - 4.952.489,00 zł,

- subwencja równoważąca - 649.749,00 zł.

3. Dotacje z budżetu państwa wynoszą 5.994.326,00zł, co stanowi 16,2 % ogółu dochodów budżetowych.

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej - 5.123.626,00 zł,

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Krasoń, Home Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »