| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/50/2011 Rady Miejskiej w Kwidzynie

z dnia 26 maja 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/222/93 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 8 października 1993 r. w sprawie uznania niektórych tworów natury za pomniki przyrody

Na podstawie art. 44 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, zmiany: Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241 i Nr 215 poz. 1664, Dz. U. z 2010 r. Nr 119 poz. 804 oraz Dz. U. z 2011 r. Nr 34 poz. 170) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2002 r. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. z 2004 r. Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230 oraz Nr 106 poz. 675) Rada Miejska w Kwidzynie uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XXXII/222/93 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 8 października 1993 r. w sprawie uzna-nia niektórych tworów natury za pomniki przyrody wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik, o którym mowa w § 1 otrzymuje brzmienie nadane niniejszą Uchwałą

2) § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 2. W stosunku do pomników, o których mowa w § 1, wprowadza się następujące zakazy:

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcenia obiektu lub obszaru;

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;

4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;

5) umieszczania tablic reklamowych;

6) zmiany sposobu użytkowania ziemi."

3) po § 2 dodaje się § 2a i § 2b w następującym brzmieniu:

"§ 2a. Celem ochrony tworów przyrody wymienionych w załączniku do uchwały jest zachowanie różnorodności biologicznej, zapewnienie ciągłości istnienia gatunków przez ich utrzymanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony, jak również ochrona zieleni w miastach.

§ 2b. Nadzór nad wymienionymi w załączniku do uchwały pomnikami przyrody sprawuje Burmistrz Miasta Kwidzyna."

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kwidzynie


Kazimierz Gorlewicz


Uzasadnienie do Uchwały Nr VII/50/2011
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 26 maja 2011 r.

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym zarówno ustanawianie, jak i znoszenie form ochrony przyrody takich, jak pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne czy zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, następuje, wyłącznie w drodze uchwały rady gminy - po uzgodnieniu z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, a nie jak dotychczas w drodze rozporządzenia wojewody albo uchwały rady gminy. Niniejsza uchwała ma na celu ujednolicenie systemu ograniczeń odnoszących się do wszystkich pomników znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Kwidzyn oraz dostosowanie tych ograniczeń do obecnego stanu prawnego, a także uwzględnienie postanowień zawartych w art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, ze zmianami). Zakazy i nakazy zmienianej Uchwały skonstruowane zostały w oparciu o ustawę z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623, z 2002 r. Nr 130, poz. 1112 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i Nr 203, poz. 1966), która z dniem 1 stycznia 2004 r. utraciła moc. Natomiast obecnie obowiązująca ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, ze zmianami) jest aktem prawnym, który uwzględnia postanowienia prawa międzynarodowego, a w szczególności unormowania zawarte w prawie Unii Europejskiej.


Załącznik do Uchwały Nr VII/50/2011
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 26 maja 2011 r.

Wykaz tworów przyrody żywej uznanych za pomniki przyrody na terenie Gminy Miejskiej Kwidzyn.

Nr

Nazwa pomnika

Wymiary

Lokalizacja

Położenie geograficzne
(długość, szerokość geograficzna)

obwód
(cm)

wysokość
(m)

nr działki
(właściciel, zarządca)

bliższe określenie

stopnie
(o)

minuty
(')

sekundy
('')

1.

dąb szypułkowy (Quercus robur)

388

25

427/24 (obręb 10)
(Miasto Kwidzyn)

ul. Warszawska 18;

18

56

06

53

44

14

2.

Topola biała (Populus alba)

372

35

423/5 (obręb 10)
(Miasto Kwidzyn)

park przy ul. Hallera

18

55

22

53

43

53

3.

wiąz górski (Ulmus glabra)

250

24

32 (obręb 2)
(Miasto Kwidzyn)

Łąkowa 5 (w pobliżu transformatora)

18

55

18

53

44

16

4.

grusza pospolita (Pyrus communis)

214

12

100 (obręb 1)
(osoba prywatna)

w pobliżu osiedla "Bajkowe" - na wys. ROD

18

56

43

53

45

01

5.

klon zwyczajny (Acer platanoides)

295

20

75 (obręb 2)
(Miasto Kwidzyn)

w pasie drogowym ul. Piastowskiej (dr. gminna);

18

57

26

53

44

49

6.

wiąz górski (Ulmus glabra)

257

21

45/18 (obręb 7)
(Skarb Państwa - Agencja Nieruch. Rolnych)

ul. Młynarska (za drugim mostem);

18

56

47

53

43

11

7.

lipa drobnolistna (Tilia cordata)

352

25

45/4 (obręb 7)
(osoba prywatna)

(skarpa pokryta lasem)

18

56

54

53

43

10

8.

dąb szypułkowy (Quercus robur) grupa 4 szt. drzew

294, 300, 250, 255

30, 29, 28, 29

92/2 (obręb 10)
(powiat Kwidzyński)

między Słowiańską, a budynkiem szkoły

18

55

34

53

43

60

dąb szypułkowy (Quercus robur)

335

30

3 (obręb 14)
(Miasto Kwidzyn)

na wys. Grudziądzkiej 37;

18

55

47

53

43

30

10.

dąb szypułkowy (Quercus robur)

329

30

3 (obręb 14)
(Miasto Kwidzyn)

między 35 i 37 przy Grudziądzkiej;

18

55

48

53

43

30

11.

dąb szypułkowy (Quercus robur)

329

30

3 (obręb 14)
(Miasto Kwidzyn)

na wys. ul. Grudziądzkiej 35;

18

55

48

53

43

30

12.

buk zwyczajny (Fagus silvatica)

300

25

103/5 (obręb 10)
(Miasto Kwidzyn)

przy ul. Tęczowej;

18

55

36

53

44

07

13.

miłorząb japoński
(Gingko biloba)

172

20

469/1 (obręb 5)
(Miasto Kwidzyn)

park za Urzędem Miasta przy ul. Warszawskiej 19

18

56

04

53

44

17

14.

dąb szypułkowy (Quercus robur)

343

28

254 (obręb 10)
(Miasto Kwidzyn)

przed biblioteką, przy ul. Piłsudskiego

18

55

41

53

44

02

15.

dąb szypułkowy (Quercus robur)

350

20

300/5 (obręb 10)
(Miasto Kwidzyn)

przy Kościuszki; 50

18

55

55

53

43

47

16.

cis pospolity (Taxus baccatta) (3 szt.)

51, 72 i 65

6

84/4 (obręb 10)
(Miasto Kwidzyn)

skwer przy Placu Plebiscytowym

18

55

34

53

44

02

17.

cis pospolity (Taxus baccatta)

68

7

84/4 (obręb 10)
(Miasto Kwidzyn)

skwer przy Placu Plebiscytowym

18

55

34

53

44

01

cis pospolity (Taxus baccatta) (2 szt .)

83 i 38

10

84/4 (obręb 10)
(Miasto Kwidzyn)

skwer przy Placu Plebiscytowym

18

55

33

53

44

01

19.

cis pospolity (Taxus baccatta) (5 szt .)

53, 56, 46, 37 i 67

10

84/4 (obręb 10)
(Miasto Kwidzyn)

skwer przy Placu Plebiscytowym

18

55

33

53

44

01

20.

cis pospolity (Taxus baccatta) (4 szt.)

krzewy

2 - 4

84/4 (obręb 10)
(Miasto Kwidzyn)

skwer przy Placu Plebiscytowym

18

55

32

53

44

02

21.

cis pospolity (Taxus baccatta)

97

10

317/5 (obręb 10)
(Miasto Kwidzyn)

skrzyżowanie ul. Piłsudskiego z ul. Basztową;

18

55

39

53

43

58

22.

cis pospolity (Taxus baccatta)

67

8

470 (obręb 5)
(Miasto Kwidzyn)

przed Urzędem Miasta; - ul. Warszawska 19

18

56

06

53

44

15

23.

cis pospolity (Taxus baccatta)

75

8

231/10 (obręb 10)
(Miasto Kwidzyn)

ul. Chopina 11;

18

55

46

53

43

59

24.

głazy narzutowe
(3 szt.)

515, 720 i 535

5/43 (obręb 16)
właśc.: Skarb Państwa
posiadacz: IP Kwidzyn Sp. z oo.

ul. Lotnicza, obok hoteli robotniczych

18

55

47

53

42

43

25.

głazy narzutowe
(3 szt.)

660, 885 i 762

166 (obręb 20)
właśc.: Skarb Państwa;
posiadacz: IP Kwidzyn Sp. z oo.

ul. Lotnicza, obok przychodni

18

55

28

53

42

30

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Bojko

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »