| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/108/2011 Rady Miejskiej w Redzie

z dnia 8 czerwca 2011r.

w sprawie : zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 w zw. z art. 40 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. Nr 142 z 2001r poz. 1591 z późn. zm ) oraz art. 110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (j.t.Dz.U. Nr 175 z 2009r poz. 1362 z późn. zm. ) Rada Miejska w Redzie uchwala, co następuje:

§ 1.

W Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXVIII/272/2008 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 18 grudnia 2008r w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie wprowadza się zmiany:

1. w Rozdziale II "Przedmiot działania" stanowiącym § 2 Statutu dodaje się ust. 12 w brzmieniu:

"12. MOPS realizuje zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie określone w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz jest realizatorem gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie".

2. w Rozdziale V "Postanowienia końcowe" § 6 otrzymuje brzmienie :

W zakresie nie uregulowanym niniejszym statutem zastosowanie mają następujące przepisy :

1) ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001r nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

2) ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (j.t. Dz.U. z 2009r nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),

3) ustawy z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych (j.t. Dz.U. z 2006r nr 139, poz. 992 z późn. zm.),

4) ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005r nr 180, poz. 1493 z późn. zm.),

5) ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz.U. z 2005r nr 179, poz. 1485 z późn. zm.),

6) ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007r nr 70, poz. 473 z późn. zm).

§ 2.

W dalszym zakresie treść Statutu pozostaje bez zmian.

§ 3.

Ogłasza się tekst jednolity Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Kazimierz Okrój


Załącznik do Uchwały Nr IX/108/2011
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 8 czerwca 2011 r.

S T A T U T
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W REDZIE

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie, zwany dalej MOPS, jest budżetową jednostką organizacyjną Gminy Reda, utworzoną przez Radę Miejską w Redzie.

2. Siedzibą i obszarem działania MOPS jest miasto Reda.

3. Bieżący nadzór nad działalnością MOPS sprawuje Burmistrz Miasta Redy.

Rozdział II
Przedmiot działania

§ 2.

1. Celem działalności MOPS jest realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, aktywizacji bezrobotnych.

2. MOPS realizuje zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym z zakresu z zakresu pomocy społecznej polegające na:

a) opracowywaniu i realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,

b) sporządzaniu bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej,

c) udzielaniu schronienia, zapewnianiu posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,

d) przyznawaniu i wypłacaniu zasiłków okresowych i zasiłków celowych,

e) przyznawaniu i wypłacaniu zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,

f) przyznawaniu i wypłacaniu zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,

g) przyznawaniu zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego,

h) opłacaniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,

i) pracy socjalnej,

j) organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

k) prowadzeniu i zapewnianiu miejsc w placówkach opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych,

l) tworzeniu gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,

m) dożywianiu dzieci

n) sprawianiu pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,

o) kierowaniu do domu pomocy społecznej i ponoszeniu odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,

p) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

q) sporządzaniu sprawozdawczości oraz przekazywaniu jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego.

3. MOPS realizuje zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej polegające na:

a) przyznawaniu i wypłacaniu zasiłków specjalnych celowych,

b) przyznawaniu i wypłacaniu pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek, oraz pomocy w naturze,

c) prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowaniu do nich osób wymagających opieki,

d) podejmowaniu innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,

e) współpracy z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejsc pracy, upowszechnieniu informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.

4. MOPS realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z zakresie pomocy społecznej polegające na:

a) przyznawaniu i wypłacaniu zasiłków stałych,

b) opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,

c) organizowaniu i świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

d) przyznawaniu i wypłacaniu zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,

e) prowadzeniu i rozwijaniu infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

f) realizacji zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,

g) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej,

h) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

5. MOPS realizuje zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

6. MOPS realizuje zadania związane z aktywizacją bezrobotnych, w tym uczestniczy w organizacji prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych.

7. MOPS prowadzi działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu.

8. MOPS realizuje zdania z zakresu przeciwdziałania narkomani w zakresie określonym ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii.

9. MOPS realizuje zadania administracji rządowej zleconej gminie polegające na wypłacie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowaniu działań wobec dłużników alimentacyjnych.

10. Zadania z zakresu pomocy społecznej MOPS realizuje we współdziałaniu i współpracy z działającymi na terenie gminy instytucjami, organizacjami społecznymi, kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, z zakładami pracy, organizacjami charytatywnymi, fundacjami i osobami fizycznymi.

11. W zakresie realizacji zadań zleconych MOPS współdziała ponadto z Wojewódzkim Zespołem Pomocy Społecznej, ustalającym sposób realizacji tych zadań, organizację szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej oraz wspierających działalność organizacji społecznych, charytatywnych, związków wyznaniowych, fundacji oraz osób fizycznych działających w zakresie pomocy społecznej.

12. MOPS realizuje zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie określone w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz jest realizatorem gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Rozdział III
Organizacja MOPS

§ 3.

1. Na czele MOPS stoi Kierownik, którego powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Redy.

2. Kierownik w rozumieniu kodeksu pracy jest pracodawcą i reprezentuje MOPS na zewnątrz.

3. Kierownik MOPS odpowiada przed Radą Miejską za właściwą realizację przypisanych MOPS zadań oraz za prawidłowe wykorzystywanie powierzonych MOPS środków finansowo - rzeczowych.

4. Kierownik MOPS składa Radzie Miejskiej coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

5. Strukturę i zasady działania MOPS określa ustalony przez Kierownika Regulamin Organizacyjny.

6. Do zakresu działania Kierownika MOPS należy w szczególności:

a) zapewnienie właściwej organizacji pracy MOPS, dokonywanie podziału zadań dla poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk pracy,

b) podejmowanie decyzji w sprawach kadrowych dotyczących pracowników Ośrodka,

c) podejmowanie innych koniecznych decyzji w sprawach dotyczących merytorycznej działalności MOPS.

Rozdział IV
Gospodarka majątkowa MOPS

§ 4.

1. MOPS jest jednostką budżetową i prowadzi samodzielną wyodrębnioną rachunkowość.

2. Działalność MOPS finansowana jest w zakresie zadań własnych gminy ze środków Budżetu Gminy Reda, na podstawie planu finansowego zatwierdzanego przez Burmistrza, w zakresie zadań zleconych ze środków przekazanych przez Wojewodę na realizację tych zadań oraz w zakresie zadań powierzonych ze środków pozabudżetowych i innych wynikających porozumień.

3. Za zgodność gospodarki finansowej MOPS odpowiada Kierownik i Główny Księgowy.

4. MOPS może korzystać ze środków pozabudżetowych, to jest może przyjmować i dysponować darami rzeczowymi oraz innymi świadczeniami społecznymi, które to winny być przeznaczone na cel wskazany przez ofiarodawcę.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 5.

1. Statut dla MOPS nadaje Rada Miejska w Redzie.

2. Zmiany i uzupełnienia postanowień statutu mogą nastąpić w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

§ 6.

W zakresie nie uregulowanym niniejszym statutem zastosowanie mają następujące przepisy:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz.U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),

3) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j.t. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.),

4) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 r. nr 180, poz. 1493 z późn. zm.),

5) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2005 r. nr 179, poz. 1485 z późn. zm),

6) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. nr 70, poz. 473 z późn. zm.)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fabryka Motywacji

Szkolenia, rekrutacja, coaching i mentoring, doradztwo HR, doradztwo biznesowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »