| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/113/11 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska

z dnia 20 czerwca 2011r.

w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Wieś Lęborska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Nowa Wieś Lęborska uchwala, co następuje:

§ 1. Nauczanie i wychowanie w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Wieś Lęborska, w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 roku Nr 4, poz. 17) są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2. 1. Za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Wieś Lęborska, ponad podstawę programową, o której mowa w § 1, obejmujące koszty następujących zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz dydaktycznych:

a) zajęcia badawcze, rozwijające zainteresowania otaczającym światem (np. z zakresu ekologii, informatyki, zajęcia plenerowe),

b) zajęcia rozwijające uzdolnienia plastyczne, muzyczne i teatralne dzieci,

c) gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój dziecka w różnych sferach: umysłowej, psychofizycznej, emocjonalnej i społecznej,

d) zabawy i działania podejmowane z inicjatywy dzieci: słuchanie muzyki, bajek, gry stolikowe, zabawy konstrukcyjne, tematyczne i badawcze,

e) przygotowanie dzieci do udziału w różnych konkursach, przeglądach, uroczystościach, imprezach itp.,

f) sprawowanie opieki,

g) inne usługi bytowe i opiekuńcze,

h) gimnastyka korekcyjna;

pobiera się opłatę od rodziców (prawnych opiekunów).

2. Odpłatność rodziców/opiekunów prawnych za godzinę udziału dziecka w zajęciach ponad podstawę programową wskazanych w § 2 ust. 1 pkt. a - g wynosi 0,12 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.), natomiast w zajęciach wskazanych w § 2 ust. 1 pkt. h 0,15% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Stawkę zaokrągla się do pełnych dziesiątek groszy.

3. Rodzice/opiekunowie prawni ponoszą należne opłaty stanowiące iloczyn stawki godzinowej określonej w ust. 2, liczby godzin faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu, ponad podstawę programową tj. 5 godzin dziennie i liczby dni pracy przedszkola w danym miesiącu, płatne po upływie miesiąca.

4. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 3 ulega obniżeniu w przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza więcej niż jedno dziecko z tej samej rodziny, tj. na drugie i każde następne dziecko o 50 % stawki, o której mowa w ust. 2.

5. Opłaty określone w § 2 ust. 2-4 wnoszone są do dnia 15-ego każdego miesiąca.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XVI/105/07 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Wieś Lęborska.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Wieś Lęborska.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska


mgr Zdzisław Korda

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sklep zonazielona.pl

proponuje ekskluzywne, designerskie meble i elementy wystroju wnętrz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »