| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/113/11 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska

z dnia 20 czerwca 2011r.

w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Wieś Lęborska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Nowa Wieś Lęborska uchwala, co następuje:

§ 1. Nauczanie i wychowanie w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Wieś Lęborska, w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 roku Nr 4, poz. 17) są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2. 1. Za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Wieś Lęborska, ponad podstawę programową, o której mowa w § 1, obejmujące koszty następujących zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz dydaktycznych:

a) zajęcia badawcze, rozwijające zainteresowania otaczającym światem (np. z zakresu ekologii, informatyki, zajęcia plenerowe),

b) zajęcia rozwijające uzdolnienia plastyczne, muzyczne i teatralne dzieci,

c) gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój dziecka w różnych sferach: umysłowej, psychofizycznej, emocjonalnej i społecznej,

d) zabawy i działania podejmowane z inicjatywy dzieci: słuchanie muzyki, bajek, gry stolikowe, zabawy konstrukcyjne, tematyczne i badawcze,

e) przygotowanie dzieci do udziału w różnych konkursach, przeglądach, uroczystościach, imprezach itp.,

f) sprawowanie opieki,

g) inne usługi bytowe i opiekuńcze,

h) gimnastyka korekcyjna;

pobiera się opłatę od rodziców (prawnych opiekunów).

2. Odpłatność rodziców/opiekunów prawnych za godzinę udziału dziecka w zajęciach ponad podstawę programową wskazanych w § 2 ust. 1 pkt. a - g wynosi 0,12 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.), natomiast w zajęciach wskazanych w § 2 ust. 1 pkt. h 0,15% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Stawkę zaokrągla się do pełnych dziesiątek groszy.

3. Rodzice/opiekunowie prawni ponoszą należne opłaty stanowiące iloczyn stawki godzinowej określonej w ust. 2, liczby godzin faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu, ponad podstawę programową tj. 5 godzin dziennie i liczby dni pracy przedszkola w danym miesiącu, płatne po upływie miesiąca.

4. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 3 ulega obniżeniu w przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza więcej niż jedno dziecko z tej samej rodziny, tj. na drugie i każde następne dziecko o 50 % stawki, o której mowa w ust. 2.

5. Opłaty określone w § 2 ust. 2-4 wnoszone są do dnia 15-ego każdego miesiąca.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XVI/105/07 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Wieś Lęborska.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Wieś Lęborska.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska


mgr Zdzisław Korda

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ratalnie.com

Ratalnie.com to marka należąca do Lloyd Financial. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na łatwo dostępne pożyczki gotówkowe opierające się na polskim kapitale.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »