| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie międzygminne nr GKK1/10 Prezydenta Miasta Tczew

z dnia 25 listopada 2010r.

w sprawie wykonania zadań publicznych w zakresie unieszkodliwiania odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Krynica Morska

zawarte dnia 25 listopada 2010r.w Tczewie, pomiędzy:
Gminą Miejską Tczew, , reprezentowaną przez: Pana Zenona Odya - Prezydenta Miasta Tczew,
a
Gminą Miasta Krynica Morska, reprezentowaną przez: Pana Adama Ostrowskiego - Burmistrza Miasta Krynica Morska, o następującej treści:
Gmina Miejska Tczew, realizując uchwałę Nr XLVIII/420/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Tczew i Gminą Miasta Krynica Morska w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Tczew wykonywania zadania własnego Gminy Miasta Krynica Morska w zakresie utrzymywania składowisk odpadów i ich unieszkodliwiania
oraz
Gmina Miasta Krynica Morska realizując uchwałę nr XXXVIII/359/10 Rady Gminy Miejskiej Krynica Morska z dnia 10 września 2010 roku w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego Gminy Miasta Krynica Morska z Gminą Miejską Tczew w sprawie utrzymywania składowisk odpadów i ich unieszkodliwiania zawarły Porozumienie, o następującej treści:

§ 1. Gmina Miasta Krynica Morska powierza, a Gmina Miejska Tczew przyjmuje wykonanie zadań publicznych w zakresie unieszkodliwiania odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Krynica Morska.

§ 2. 1. Gmina Miejska Tczew zobowiązuje się wobec Gminy Miasta Krynica Morska do przyjmowania odpadów komunalnych z terenu tej Gminy.

2. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 przyjmowane będą na składowisko odpadów w Tczewie.

3. Gmina Miejska Tczew zobowiązuje się do zapewnienia, iż wysokość opłat za przyjęcie i składowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Krynica Morska na składowisku odpadów w Tczewie określona w cenniku usług świadczonych przez Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tczewie, będzie równa wysokości opłat za przyjmowanie i składowanie odpadów z terenu Gminy Miejskiej Tczew.

4. Szczegółowe warunki techniczne i cenowe przyjmowania odpadów na składowisko w Tczewie od przedsiębiorców oraz jednostek organizacyjnych Gminy Tczew świadczących usługi w zakresie odbierania i transportu odpadów komunalnych, określa Regulamin korzystania z usług publicznych świadczonych przez Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tczewie.

5. Gmina Miasta Krynica Morska do dnia 20-go stycznia każdego roku kalendarzowego dostarczy Gminie Miejskiej Tczew aktualną listę przedsiębiorców oraz jednostek organizacyjnych gminy świadczących usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z jej terenu i posiadających na prowadzenie tej działalności ważne zezwolenie. Pierwsza lista dostarczona zostanie do dnia 20-go stycznia 2011r.

§ 3. Gmina Miejska Tczew zobowiązuje się do prowadzenia polityki minimalizacji odpadów składowanych na składowisku w Tczewie

§ 4. 1. Strony niniejszego Porozumienia wyrażają wolę współdziałania na rzecz przebudowy systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

2. W związku z planowanym uruchomieniem Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Tczewie Gmina Miasta Krynica Morska będzie:

a) dążyć do wprowadzenia na całym swoim terenie do 31.12.2013r. systemu selektywnej zbiórki "u źródła" następujących odpadów komunalnych:

- odpady suche (odpady opakowaniowe)

- odpady mokre ( zmieszane odpady komunalne)

- opakowania szklane

- odpady budowlane

- odpady wielkogabarytowe ( w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

- przeterminowane lekarstwa

- odpady niebezpieczne pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych

b) wskazywać podczas wydawania zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jako miejsce odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, ZUOS sp. z o.o. w Tczewie , co wynika z zapisu Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.

c) umieszczać ustalone w niniejszym porozumieniu zasady postępowania z odpadami w stosowanych dla swojego szczebla samorządowego planach gospodarki odpadami.

d) podejmować ścisłe konsultacje z Gminą miejską Tczew w trakcie tworzenia, wprowadzania i korygowania zasad utrzymania czystości i porządku zawartych w gminnych regulaminach utrzymania czystości i porządku.

e) przedkładać do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego do Urzędu Miejskiego w Tczewie sprawozdania za rok ubiegły z rodzaju i ilości odpadów komunalnych przekazanych do odzysku lub unieszkodliwienia do ZUOS sp. z o.o. w Tczewie.

§ 5. Niniejsze Porozumienie zawiera się na okres 10 lat. Wszelkie zmiany treści niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 6. 1. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jego ogłoszenia.

2. Gmina Miejska Tczew zobowiązuje się, a Gmina Miasta Krynica Morska wyraża zgodę na oddanie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego niniejszego Porozumienia.

§ 7. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Miasto Tczew


Zenon Odya

Miasto Krynica Morska


Adam Ostrowski

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Szymański

Doradca podatkowy z Departamentu Kontroli Podatkowych Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »