| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 1 Prezydenta Miasta Sopotu

z dnia 15 lipca 2011r.

w sprawie w sprawie prowadzenia spraw z zakresu właściwości Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku przez Gminę Miasta Sopotu

Na podstawie art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz.1568 ze zm.), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) oraz Uchwały Nr VIII/59/2011 Rady Gminy Miasta Sopotu z dnia 6 maja 2011 r., pomiędzy Wojewodą Pomorskim, Panem Romanem Zaborowskim, a Gminą Miasta Sopotu, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Sopotu, Pana Jacka Karnowskiego, zostaje zawarte porozumienie o następującej treści :

§ 1. Na wniosek Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku, Wojewoda Pomorski, jako strona przekazująca, powierza a Gmina Miasta Sopotu, jako strona przejmująca, przejmuje prowadzenie niżej wymienionych spraw z zakresu właściwości Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku :

1. uzgadnianie w trybie art. 53 ust. 4 pkt.2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), zwanej dalej ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów zabytkowych, objętych ochroną prawną w formie wpisu do rejestru zabytków, o jakiej mowa w art. 7 pkt.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.), zwanej dalej ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

2. uzgadnianie w trybie art. 53 ust. 4 pkt.2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obiektów i obszarów zabytkowych, objętych ochroną prawną w formie jej ustalenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, o jakiej mowa w art. 7 pkt.4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

3. uzgadnianie w trybie art. 53 ust. 4 pkt.2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obiektów i obszarów zabytkowych ujętych w gminnej ewidencji zabytków, o jakiej mowa w art. 22 ust. 5 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

4. uzgadnianie w trybie art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projektów decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do obszarów zabytkowych, objętych ochroną prawną w formie wpisu do rejestru zabytków, o jakiej mowa w art. 7 pkt.1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

5. uzgadnianie w trybie art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projektów decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do obiektów i obszarów zabytkowych ujętych w gminnej ewidencji zabytków, o jakiej mowa w art. 22 ust. 5 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

6. uzgadnianie w trybie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) decyzji o pozwoleniu na budowę w odniesieniu do obiektów i obszarów zabytkowych ujętych w gminnej ewidencji zabytków, o jakiej mowa w art. 22 ust. 5 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

7. wydawanie w trybie art. 36 ust. 1 pkt.1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami pozwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w obszarach zabytkowych, o których mowa w pkt.1 ,

8. wydawanie w trybie art. 36 ust. 1 pkt.2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami pozwoleń na prowadzenie robót budowlanych w otoczeniu obszarów zabytkowych, o których mowa w pkt.1,

9. wydawanie w trybie art. 36 ust. 1 pkt.8 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami pozwoleń na dokonywanie podziałów w obszarach zabytkowych, o których mowa w pkt.1,

10. wydawanie w trybie art. 36 ust. 1 pkt.10 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami pozwoleń na umieszczanie urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów w obszarach zabytkowych, o których mowa w pkt.1, z wyjątkiem znaków informacyjnych, których dotyczy art. 12 ust. 1 tej ustawy,

11. wydawanie w trybie art. 36 ust. 1 pkt.11 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami pozwoleń na podejmowanie innych niż wymienione wyżej w pkt.7-10 działań, które mogłyby doprowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu obszarów zabytkowych, o których mowa w pkt.1,

12. wydawanie w trybie art. 36 ust. 1 pkt.11 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w związku z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220) pozwoleń na usunięcie drzew i krzewów w obszarach zabytkowych, o których mowa w pkt.1,

13. wydawanie w trybie art. 30 ust. 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami decyzji nakazujących właścicielowi zabytku nieruchomego ujętego w gminnej ewidencji zabytków lub nieruchomości o cechach zabytku, położonych w obszarach zabytkowych, o których mowa w punktach w/w, udostępnienia zabytku lub nieruchomości wykonawcy badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych na czas niezbędny do przeprowadzenia tych badań,

14. wydawanie w trybie art. 43 pkt.1, 2 i 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami decyzji nakazujących wstrzymanie działań wykonywanych bez pozwolenia lub z naruszeniem warunków pozwolenia wydanego na podstawie art. 36 ust. 1 pkt.1, 2, 8, 10 i 11 tej ustawy w obszarach zabytkowych i w ich otoczeniu, o których mowa w pkt.1 ,

15. wydawanie w trybie art. 44 ust.1 pkt.1-3 oraz ust. 2-3 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami decyzji nakazujących wykonanie określonych w tym przepisie prawa czynności na koszt osoby, która podjęła działania bez pozwolenia lub z naruszeniem warunków pozwolenia wydanego na podstawie przepisów art. 36 ust. 1 pkt.1, 2, 8, 10 i 11 tej ustawy, w obszarach zabytkowych i w ich otoczeniu, o których mowa w pkt.1 ,

16. wydawanie w trybie art. 45 ust. 1 pkt.1-2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami decyzji nakazujących wykonanie określonych w tym przepisie prawa czynności na koszt osoby, która wykonała te czynności bez pozwolenia lub z naruszeniem warunków pozwolenia wydanego na podstawie przepisów art. 36 ust. 1 pkt.1, 2, 8, 10 i 11 tej ustawy, w obszarach zabytkowych i w ich otoczeniu, o których mowa w pkt.1,

17. wydawanie w trybie art. 49 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami decyzji nakazujących wykonanie określonych w tym przepisie prawa prac konserwatorskich lub robót budowlanych, których wykonanie jest niezbędne ze względu na zagrożenie zniszczeniem lub istotnym uszkodzeniem obszarów zabytkowych i ich otoczenia, o których mowa w pkt.1,

18. prowadzanie w trybie art. 38, art. 39, art. 40 i art. 41 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami kontroli przestrzegania i stosowania przepisów tej ustawy, dokumentowania jej ustaleń stosownymi protokołami i wydawanie w oparciu o te ustalenia zaleceń pokontrolnych oraz sprawdzanie ich wykonania, jak również powiadamianie stosowanych organów o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, o jakich mowa w art. 108-118 tej ustawy, w obszarach i przy obiektach, o których mowa w pkt.1.

§ 2. Właściwość miejscowa do prowadzenia przez stronę przejmującą spraw wymienionych w § 1 niniejszego porozumienia, obejmuje teren w granicach administracyjnych miasta Sopotu, z wyłączeniem terenu położenia zabytków nieruchomych wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków i z tych przyczyn objętych ochroną prawną w formie, o jakiej mowa w art. 7 pkt.1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, które pozostają we właściwości rzeczowej i miejscowej Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku.

§ 3. Strona przejmująca przy załatwianiu powierzonych niniejszym porozumieniem spraw zobowiązana jest stosować właściwe przepisy prawa, w szczególności przepisy ustaw wymienionych w § 1 oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z roku 2000, Nr 98 poz.1071 ze zm.).

§ 4. Sprawy powierzone niniejszym porozumieniem prowadzi:

1. Miejski Konserwator Zabytków w Sopocie. Miejski Konserwator Zabytków w Sopocie działa w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta Sopotu w ramach Biura Konserwatora Zabytków Miasta Sopotu.

2. W przypadku nieobecności Miejskiego Konserwatora Zabytków w Sopocie, upoważniony przez Prezydenta Miasta Sopotu pracownik Biura Konserwatora Zabytków Miasta Sopotu.

§ 5. Konserwator Zabytków Miasta Sopotu wybierany jest przez Prezydenta Miasta Sopotu po zasięgnięciu opinii Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

§ 6. Przy załatwianiu spraw określonych w § 1 niniejszego porozumieniu Konserwator Zabytków Miasta Sopotu:

1. używać będzie swoich blankietów korespondencyjnych lub swoich pieczęci nagłówkowych, a przy podpisywaniu używać będzie pieczęci o treści:

z up. Prezydenta Miasta Sopotu

Imię i nazwisko

Konserwator Zabytków Miasta Sopotu

2. w przypadku, o którym mowa w § 4 pkt 2 niniejszego porozumienia:

Z up. Prezydenta Miasta Sopotu

imię i nazwisko

stanowisko służbowe

3. w postawie prawnej decyzji i postanowień wydawanych na mocy niniejszego porozumienia powoływać będzie odpowiednie jego postanowienia.

§ 7. Z prowadzenia spraw wymienionych w § 1 niniejszego porozumienia Konserwator Zabytków Miasta Sopotu przekazywać będzie Pomorskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w Gdańsku półroczne i roczne sprawozdania w terminie do 10-go dnia miesiąca następującego po zakończeniu każdego półrocza i roku kalendarzowego.

§ 8. 1. Kontrolę nad prawidłowym wykonywaniem powierzonych niniejszym porozumieniem zadań w imieniu Wojewody Pomorskiego sprawuje Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Gdańsku.

2. Kontroli dokonuje Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków lub upoważnieni przez niego pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku.

3. W ramach prowadzonej kontroli Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków lub działający z jego upoważnienia pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku mają prawo wglądu do akt spraw załatwianych na podstawie niniejszego porozumienia. Konserwator Zabytków Miasta Sopotu zobowiązany jest zapewnić kontrolującym warunki niezbędne do przeprowadzenia kontroli, w szczególności niezwłocznie przedstawić żądane dokumenty i materiały oraz udzielić ustnych i pisemnych wyjaśnień.

4. Protokół z przeprowadzonej kontroli oraz zalecenia pokontrolne Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków przekazuje Konserwatorowi Zabytków Miasta Sopotu i Prezydentowi Miasta Sopotu.

5. W razie stwierdzenia rażącego naruszenia przepisów prawa lub zasad ochrony konserwatorskiej przy załatwianiu spraw powierzonych niniejszym porozumieniem Wojewoda Pomorski ma prawo rozwiązać niniejsze porozumieniu ze skutkiem natychmiastowym. Rozwiązanie porozumienia następuje z dniem doręczenia stronie przejmującej oświadczenia Wojewody Pomorskiego o rozwiązaniu niniejszego porozumienia.

§ 9. 1. Każda ze stron może rozwiązać w całości lub części niniejsze porozumienie z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

2. W razie rozwiązania porozumienia, w tym również w trybie § 8 ust. 5 porozumienia, strona przejmująca jest zobowiązana :

1) sporządzić i doręczyć Pomorskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w Gdańsku wykaz spraw będących w toku,

2) przekazać akta spraw będących w toku wymienionych w wykazie, o którym mowa w pkt 1, przygotowane zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną, w nieprzekraczalnym terminie jednego tygodnia od dnia rozwiązania niniejszego porozumienia.

3. Strony są zobowiązane dokonać przekazania akt spraw będących w toku, o których mowa w ust. 2 w formie protokołu zdawczo-odbiorczego.

4. Akta spraw ostatecznie zakończonych archiwizowane są przez stronę przejmującą.

§ 10. Zadania powierzone niniejszym porozumieniem Gmina Miasta Sopotu realizuje w ramach środków własnych.

§ 11. Wszelkie zmiany porozumienia pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

§ 12. Niniejsze porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w dwóch dla Wojewody Pomorskiego i po jednym dla Prezydenta Miasta Sopotu i Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku.

§ 13. Traci moc Porozumienie zawarte pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Miasta Sopotu, z dnia 05.01. 2004 r. (Dz. Urz. Wojew. Pom. z 2004, nr 7, poz. 111)

§ 14. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 15. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Wojewoda Pomorski


Roman Zaborowski

Prezydent Miasta Sopotu


Jacek Karnowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Masterlease Polska

Firma leasingowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »