| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 1 Prezydenta Miasta Sopotu

z dnia 15 lipca 2011r.

w sprawie w sprawie prowadzenia spraw z zakresu właściwości Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku przez Gminę Miasta Sopotu

Na podstawie art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz.1568 ze zm.), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) oraz Uchwały Nr VIII/59/2011 Rady Gminy Miasta Sopotu z dnia 6 maja 2011 r., pomiędzy Wojewodą Pomorskim, Panem Romanem Zaborowskim, a Gminą Miasta Sopotu, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Sopotu, Pana Jacka Karnowskiego, zostaje zawarte porozumienie o następującej treści :

§ 1. Na wniosek Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku, Wojewoda Pomorski, jako strona przekazująca, powierza a Gmina Miasta Sopotu, jako strona przejmująca, przejmuje prowadzenie niżej wymienionych spraw z zakresu właściwości Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku :

1. uzgadnianie w trybie art. 53 ust. 4 pkt.2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), zwanej dalej ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów zabytkowych, objętych ochroną prawną w formie wpisu do rejestru zabytków, o jakiej mowa w art. 7 pkt.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.), zwanej dalej ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

2. uzgadnianie w trybie art. 53 ust. 4 pkt.2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obiektów i obszarów zabytkowych, objętych ochroną prawną w formie jej ustalenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, o jakiej mowa w art. 7 pkt.4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

3. uzgadnianie w trybie art. 53 ust. 4 pkt.2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obiektów i obszarów zabytkowych ujętych w gminnej ewidencji zabytków, o jakiej mowa w art. 22 ust. 5 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

4. uzgadnianie w trybie art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projektów decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do obszarów zabytkowych, objętych ochroną prawną w formie wpisu do rejestru zabytków, o jakiej mowa w art. 7 pkt.1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

5. uzgadnianie w trybie art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projektów decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do obiektów i obszarów zabytkowych ujętych w gminnej ewidencji zabytków, o jakiej mowa w art. 22 ust. 5 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

6. uzgadnianie w trybie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) decyzji o pozwoleniu na budowę w odniesieniu do obiektów i obszarów zabytkowych ujętych w gminnej ewidencji zabytków, o jakiej mowa w art. 22 ust. 5 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

7. wydawanie w trybie art. 36 ust. 1 pkt.1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami pozwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w obszarach zabytkowych, o których mowa w pkt.1 ,

8. wydawanie w trybie art. 36 ust. 1 pkt.2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami pozwoleń na prowadzenie robót budowlanych w otoczeniu obszarów zabytkowych, o których mowa w pkt.1,

9. wydawanie w trybie art. 36 ust. 1 pkt.8 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami pozwoleń na dokonywanie podziałów w obszarach zabytkowych, o których mowa w pkt.1,

10. wydawanie w trybie art. 36 ust. 1 pkt.10 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami pozwoleń na umieszczanie urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów w obszarach zabytkowych, o których mowa w pkt.1, z wyjątkiem znaków informacyjnych, których dotyczy art. 12 ust. 1 tej ustawy,

11. wydawanie w trybie art. 36 ust. 1 pkt.11 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami pozwoleń na podejmowanie innych niż wymienione wyżej w pkt.7-10 działań, które mogłyby doprowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu obszarów zabytkowych, o których mowa w pkt.1,

12. wydawanie w trybie art. 36 ust. 1 pkt.11 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w związku z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220) pozwoleń na usunięcie drzew i krzewów w obszarach zabytkowych, o których mowa w pkt.1,

13. wydawanie w trybie art. 30 ust. 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami decyzji nakazujących właścicielowi zabytku nieruchomego ujętego w gminnej ewidencji zabytków lub nieruchomości o cechach zabytku, położonych w obszarach zabytkowych, o których mowa w punktach w/w, udostępnienia zabytku lub nieruchomości wykonawcy badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych na czas niezbędny do przeprowadzenia tych badań,

14. wydawanie w trybie art. 43 pkt.1, 2 i 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami decyzji nakazujących wstrzymanie działań wykonywanych bez pozwolenia lub z naruszeniem warunków pozwolenia wydanego na podstawie art. 36 ust. 1 pkt.1, 2, 8, 10 i 11 tej ustawy w obszarach zabytkowych i w ich otoczeniu, o których mowa w pkt.1 ,

15. wydawanie w trybie art. 44 ust.1 pkt.1-3 oraz ust. 2-3 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami decyzji nakazujących wykonanie określonych w tym przepisie prawa czynności na koszt osoby, która podjęła działania bez pozwolenia lub z naruszeniem warunków pozwolenia wydanego na podstawie przepisów art. 36 ust. 1 pkt.1, 2, 8, 10 i 11 tej ustawy, w obszarach zabytkowych i w ich otoczeniu, o których mowa w pkt.1 ,

16. wydawanie w trybie art. 45 ust. 1 pkt.1-2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami decyzji nakazujących wykonanie określonych w tym przepisie prawa czynności na koszt osoby, która wykonała te czynności bez pozwolenia lub z naruszeniem warunków pozwolenia wydanego na podstawie przepisów art. 36 ust. 1 pkt.1, 2, 8, 10 i 11 tej ustawy, w obszarach zabytkowych i w ich otoczeniu, o których mowa w pkt.1,

17. wydawanie w trybie art. 49 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami decyzji nakazujących wykonanie określonych w tym przepisie prawa prac konserwatorskich lub robót budowlanych, których wykonanie jest niezbędne ze względu na zagrożenie zniszczeniem lub istotnym uszkodzeniem obszarów zabytkowych i ich otoczenia, o których mowa w pkt.1,

18. prowadzanie w trybie art. 38, art. 39, art. 40 i art. 41 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami kontroli przestrzegania i stosowania przepisów tej ustawy, dokumentowania jej ustaleń stosownymi protokołami i wydawanie w oparciu o te ustalenia zaleceń pokontrolnych oraz sprawdzanie ich wykonania, jak również powiadamianie stosowanych organów o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, o jakich mowa w art. 108-118 tej ustawy, w obszarach i przy obiektach, o których mowa w pkt.1.

§ 2. Właściwość miejscowa do prowadzenia przez stronę przejmującą spraw wymienionych w § 1 niniejszego porozumienia, obejmuje teren w granicach administracyjnych miasta Sopotu, z wyłączeniem terenu położenia zabytków nieruchomych wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków i z tych przyczyn objętych ochroną prawną w formie, o jakiej mowa w art. 7 pkt.1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, które pozostają we właściwości rzeczowej i miejscowej Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku.

§ 3. Strona przejmująca przy załatwianiu powierzonych niniejszym porozumieniem spraw zobowiązana jest stosować właściwe przepisy prawa, w szczególności przepisy ustaw wymienionych w § 1 oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z roku 2000, Nr 98 poz.1071 ze zm.).

§ 4. Sprawy powierzone niniejszym porozumieniem prowadzi:

1. Miejski Konserwator Zabytków w Sopocie. Miejski Konserwator Zabytków w Sopocie działa w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta Sopotu w ramach Biura Konserwatora Zabytków Miasta Sopotu.

2. W przypadku nieobecności Miejskiego Konserwatora Zabytków w Sopocie, upoważniony przez Prezydenta Miasta Sopotu pracownik Biura Konserwatora Zabytków Miasta Sopotu.

§ 5. Konserwator Zabytków Miasta Sopotu wybierany jest przez Prezydenta Miasta Sopotu po zasięgnięciu opinii Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

§ 6. Przy załatwianiu spraw określonych w § 1 niniejszego porozumieniu Konserwator Zabytków Miasta Sopotu:

1. używać będzie swoich blankietów korespondencyjnych lub swoich pieczęci nagłówkowych, a przy podpisywaniu używać będzie pieczęci o treści:

z up. Prezydenta Miasta Sopotu

Imię i nazwisko

Konserwator Zabytków Miasta Sopotu

2. w przypadku, o którym mowa w § 4 pkt 2 niniejszego porozumienia:

Z up. Prezydenta Miasta Sopotu

imię i nazwisko

stanowisko służbowe

3. w postawie prawnej decyzji i postanowień wydawanych na mocy niniejszego porozumienia powoływać będzie odpowiednie jego postanowienia.

§ 7. Z prowadzenia spraw wymienionych w § 1 niniejszego porozumienia Konserwator Zabytków Miasta Sopotu przekazywać będzie Pomorskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w Gdańsku półroczne i roczne sprawozdania w terminie do 10-go dnia miesiąca następującego po zakończeniu każdego półrocza i roku kalendarzowego.

§ 8. 1. Kontrolę nad prawidłowym wykonywaniem powierzonych niniejszym porozumieniem zadań w imieniu Wojewody Pomorskiego sprawuje Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Gdańsku.

2. Kontroli dokonuje Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków lub upoważnieni przez niego pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku.

3. W ramach prowadzonej kontroli Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków lub działający z jego upoważnienia pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku mają prawo wglądu do akt spraw załatwianych na podstawie niniejszego porozumienia. Konserwator Zabytków Miasta Sopotu zobowiązany jest zapewnić kontrolującym warunki niezbędne do przeprowadzenia kontroli, w szczególności niezwłocznie przedstawić żądane dokumenty i materiały oraz udzielić ustnych i pisemnych wyjaśnień.

4. Protokół z przeprowadzonej kontroli oraz zalecenia pokontrolne Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków przekazuje Konserwatorowi Zabytków Miasta Sopotu i Prezydentowi Miasta Sopotu.

5. W razie stwierdzenia rażącego naruszenia przepisów prawa lub zasad ochrony konserwatorskiej przy załatwianiu spraw powierzonych niniejszym porozumieniem Wojewoda Pomorski ma prawo rozwiązać niniejsze porozumieniu ze skutkiem natychmiastowym. Rozwiązanie porozumienia następuje z dniem doręczenia stronie przejmującej oświadczenia Wojewody Pomorskiego o rozwiązaniu niniejszego porozumienia.

§ 9. 1. Każda ze stron może rozwiązać w całości lub części niniejsze porozumienie z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

2. W razie rozwiązania porozumienia, w tym również w trybie § 8 ust. 5 porozumienia, strona przejmująca jest zobowiązana :

1) sporządzić i doręczyć Pomorskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w Gdańsku wykaz spraw będących w toku,

2) przekazać akta spraw będących w toku wymienionych w wykazie, o którym mowa w pkt 1, przygotowane zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną, w nieprzekraczalnym terminie jednego tygodnia od dnia rozwiązania niniejszego porozumienia.

3. Strony są zobowiązane dokonać przekazania akt spraw będących w toku, o których mowa w ust. 2 w formie protokołu zdawczo-odbiorczego.

4. Akta spraw ostatecznie zakończonych archiwizowane są przez stronę przejmującą.

§ 10. Zadania powierzone niniejszym porozumieniem Gmina Miasta Sopotu realizuje w ramach środków własnych.

§ 11. Wszelkie zmiany porozumienia pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

§ 12. Niniejsze porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w dwóch dla Wojewody Pomorskiego i po jednym dla Prezydenta Miasta Sopotu i Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku.

§ 13. Traci moc Porozumienie zawarte pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Miasta Sopotu, z dnia 05.01. 2004 r. (Dz. Urz. Wojew. Pom. z 2004, nr 7, poz. 111)

§ 14. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 15. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Wojewoda Pomorski


Roman Zaborowski

Prezydent Miasta Sopotu


Jacek Karnowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SMM Legal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »