Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 111 poz. 2309

Uchwała nr XI/108/2011 Rady Gminy Smołdzino

z dnia 30 czerwca 2011r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Smołdzino

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 159, z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113) i art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008; z 2006 r. Dz. U. Nr 144, poz. 1042; z 2008r. Dz. Nr 223, poz. 1464; z 2009 r. Dz. U. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz. 1664; z 2010r. Dz. U. Nr 47, poz. 278; z 2011 r. Dz. U. Nr 5, poz. 13) oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Rada Gminy Smołdzino

uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Smołdzino stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

Bieżące prowadzenie kontroli w zakresie realizacji postanowień Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Smołdzino powierza się Wójtowi Gminy Smołdzino.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr XXXVII/175/97 Rady Gminy w Smołdzinie z dnia 21 czerwca 1997r. w sprawie zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Smołdzino zmieniona Uchwałą Nr XV/29/2002 Rady Gminy w Smołdzinie z dnia 29 czerwca 2002r. w sprawie zmiany treści uchwały Nr XXXVII/175/97 Rady Gminy w Smołdzinie z dnia 21 czerwca 1997 r. w sprawie zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Smołdzino.

Przewodniczący Rady Gminy Smołdzino


Danuta Dura


Załącznik do Uchwały Nr XI/108/2011
Rady Gminy Smołdzino
z dnia 30 czerwca 2011 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY SMOŁDZINO

Spis treści:

I. ROZDZIAŁ 1 - Postanowienia ogólne str. 2

II. ROZDZIAŁ 2 - Wymagania w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenach nieruchomości str. 3

III. ROZDZIAŁ 3 - Rodzaj i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych. Warunki rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. str. 5

IV. ROZDZIAŁ 4 - Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenów nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego str. 6

V. ROZDZIAŁ 5 - Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów. str.7

VI. ROZDZIAŁ 6 - Inne wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami. str. 7

VII. ROZDZIAŁ 7 - Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. str. 8

VIII. ROZDZIAŁ 8 -Wymagania utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach. str. 9

IX. ROZDZIAŁ 9 - Obszary obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania. str. 9

X. ROZDZIAŁ 10 - Odpowiedzialność karna. str. 10

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.

1.Ilekroć w załączniku jest mowa o:

1)ustawie u.c.p. - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( jednolity tekst w Dz. U. z 2005 roku Nr 236 poz. 2008 ),

2)ustawie o odpadach - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami) ,

3)nieczystościach ciekłych - rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych,

4)odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady komunalne w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach,

5)stacjach zlewnych - rozumie się przez to instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia, rozumieć odpady powstające w wyniku pielęgnacji i uprawiania publicznych i prywatnych terenów zieleni oraz gromadzone selektywnie odpady pochodzenia roślinnego z targowisk i cmentarzy,

6)właścicielach nieruchomości - rozumie się przez to również współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami,

7)zbiornikach bezodpływowych - rozumie się przez to instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu och powstania,

8)odpady roślinne - rozumie się przez to odpady powstające w wyniku pielęgnacji i uprawiania publicznych i prywatnych terenów zieleni oraz gromadzone selektywnie odpady pochodzenia roślinnego z targowisk i cmentarzy.

2.Pojęcia inne od zdefiniowanych w ust. 1 pkt. 3-8 są zgodne z przepisami ustaw, o których mowa w ust. 1 pkt. 1-2.

§ 2.

1.Zasady niniejsze obowiązują:

1)właścicieli nieruchomości, najemców i prowadzących działalność gospodarczą ( handlową, gastronomiczną, produkcyjną, rozrywkową itp.),

2)kierowników budów,

3)jednostki użytkujące tereny służące komunikacji publicznej,

4)wszystkich korzystających z terenów, do których tytuł prawny ma gmina.

2.Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. własności lokali (Dz. U. Nr 85, poz. 388 z późn. zm.) lub właścicieli lokali , jeżeli zarząd nie został wybrany.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenach nieruchomości

§ 3.

1.Właściciele nieruchomości są obowiązani do utrzymania na jej terenie czystości, porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego.

2.Powstające na terenie nieruchomości odpady komunalne, w tym powstające w gospodarstwach domowych, przed ich zgromadzeniem w pojemnikach na odpady na terenie nieruchomości, należy poddać segregacji mającej na celu oddzielne gromadzenie odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych i odpadów z remontów oraz selektywną zbiórkę odpadów komunalnych nadających się do odzysku i ich optymalne przygotowanie do transportu do miejsc dalszego odzysku lub unieszkodliwiania.

3.Wyselekcjonowane frakcje odpadów komunalnych, nadające się do odzysku i dalszego wykorzystania (makulatura, odpady plastikowe, szkło) należy umieszczać odrębnie w przeznaczonych do tego celu i oznakowanych specjalnie pojemnikach do segregacyjnej zbiórki odpadów komunalnych, rozmieszczonych w poszczególnych miejscowościach na terenie gminy Smołdzino; do czasu rozmieszczenia stosownych pojemników na makulaturę należy oddawać ją w ramach zbiórki makulatury w szkołach lub innych placówkach.

4.Zabrania się umieszczania wymieszanych odpadów komunalnych w pojemnikach do segregacyjnej zbiórki surowców wtórnych oraz odpadów innych niż rodzaj frakcji opisanej na pojemniku.

5.Odpady kuchenne ulegające biodegradacji należy gromadzić odrębnie w sposób określony programem ich selektywnej zbiórki.

6.Odpady roślinne powstające na terenie nieruchomości w wyniku pielęgnacji zieleni ( usunięte chwasty, wygrabione liście, skoszona trawa, wycięte gałęzie drzew, przycięte krzewy ) w przypadku braku możliwości ich kompostowania na miejscu przez właściciela nieruchomości podlegają obowiązkowo wywozowi tych odpadów do kompostowni.

7.Odpady niebezpieczne powstające w odpadach komunalnych gospodarstw domowych ( baterie, akumulatory, lakiery, farby, świetlówki ) należy wydzielać z powstających odpadów komunalnych. Odpady te należy zwracać do punktów ich zbiórki lub wrzucać do oznakowanych pojemników przeznaczonych na te odpady rozmieszczonych na terenie gminy

8.Odpady wielkogabarytowe ( meble, wymienione drzwi i ramy okienne itp. ) należy w dni wyznaczone przez sołtysów zgromadzić w określonym miejscu w danej miejscowości w gminie.

9.Odpady z remontów nieruchomości należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych, wyłącznie w kontenerach przeznaczonych na ten cel.

10.Nieczystości ciekłe, w przypadku braku kanalizacji wiejskiej, należy gromadzić w szczelnym zbiorniku bezodpływowym okresowo opróżnianym lub odprowadzić do przydomowej oczyszczalni ścieków. W/w instalacje winny spełniać wymogi określone w przepisach odrębnych.

11.Właściciele nieruchomości obowiązani są posiadać oraz okazywać podczas przeprowadzanych kontroli przedstawicielom UG Smołdzino oraz Policji umowy na wywóz nieczystości stałych i ciekłych wraz z rachunkami za ich wywóz.

§ 4.

1.Obowiązek utrzymania czystości, porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego nieruchomości powinien być realizowany w szczególności przez:

1)oznaczenie nieruchomości przez umieszczenie w odpowiednim miejscu czytelnych tabliczek informacyjnych z numerem porządkowym nieruchomości,

2)usuwanie zanieczyszczeń z powierzchni nieruchomości (podwórza, przejścia, bramy, zieleńce, itp.) oraz z chodników położonych wzdłuż nieruchomości bezpośrednio do nich przyległych,

3)usuwanie zanieczyszczeń (zamiatanie, zbieranie, zmywanie) z części przeznaczonych do wspólnego użytku w budynkach wielolokalowych , np.: korytarze, klatki schodowe, strychy , itp.,

4)pielęgnowanie zieleńców i kwietników ( koszenie i grabienie trawników, odchwaszczanie) ,

5)usuwanie suchych drzew i krzewów - po uprzednim uzyskaniu stosownej decyzji administracyjnej Wójta Gminy Smołdzino,

6)utrzymanie we właściwym stanie technicznym i estetycznym elewacji obiektów budowlanych i ogrodzeń nieruchomości.

2.Obowiązek uprzątnięcia chodnika ze śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń powinien być realizowany przez:

1)odgarnięcie śniegu , lodu lub błota w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów,

2)podjęcie działań likwidujących lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika, przy czym piasek lub inne materiały użyte do tych celów należy uprzątnąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania,

3)uprzątnięcie zanieczyszczeń z chodników i ich ułożenie w pryzmy tam, gdzie jest to możliwe, w sposób nie powodujący zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów lub gromadzenie ich w pojemnikach do tego celu przeznaczonych ( jeżeli są ustawione ),

4)nie zgarnianie śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię i składania pod drzewami.

§ 5.

1.Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty służące do użytku publicznego, mają obowiązek ustawienia na tych terenach lub w obiektach pojemników na odpady i ich opróżnianie z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu.

2.Obowiązek określony w ust.1 dotyczy także zarządzającego drogą publiczną, znajdującą się na obszarze zabudowanym w rozumieniu przepisów ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z późniejszymi zmianami) oraz w odniesieniu do przystanków komunikacji publicznej - przedsiębiorców korzystających z takich przystanków.

§ 6.

Na nieruchomościach lub ich częściach takich, jak chodniki, podwórka , zieleńce, itp.:

1)zakazuje się mycia pojazdów mechanicznych, dokonywania wymiany olejów, płynów, wykonywania napraw blacharsko - lakierniczych oraz konserwacji poza obiektami (myjnie, warsztaty) do tej czynności dostosowanymi t.z. posiadającymi stosowne zezwolenia

2)zakazuje się spalania wszelkich odpadów.

Rozdział 3.
Rodzaj i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych

§ 7.

1.Do zbierania odpadów komunalnych na nieruchomości przeznacza się: pojemniki, worki i kosze na śmieci.

2.Do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości służą znormalizowane pojemniki o pojemności od 110 litrów do 10 000 litrów.

3.Do gromadzenia odpadów komunalnych na drogach publicznych służą kosze uliczne o pojemności powyżej 30 litrów.

4.Ilość niezbędnych pojemników o określonych pojemnościach, w jaką powinna być wyposażona nieruchomość określa się w oparciu o średnią ilość odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych, liczbę stałych mieszkańców nieruchomości oraz wymaganą częstotliwość opróżniania określoną w rozdziale 4, § 12 przedmiotowego regulaminu.

§ 8.

O rodzaju ustawionych na terenie nieruchomości pojemników decyduje właściciel nieruchomości w porozumieniu z jednostką wywozową.

§ 9.

1.Pojemniki należy ustawiać:

1)w granicach nieruchomości lub bezpośrednio przy ogrodzeniu w miejscu specjalnie do tego wydzielonym, z wyjątkiem chodników lub innych miejsc przeznaczonych do ruchu pojazdów samochodowych oraz pieszych, posiadającym równą i utwardzoną nawierzchnię, zabezpieczoną przed zbieraniem się wody i błota,

2)w miejscu łatwo dostępnym dla przedsiębiorstwa wywozowego w czasie ustalonym w umowie o odbiór odpadów, w sposób umożliwiający opróżnienie pojemników bez narażania na szkodę ludzi, budynków bądź pojazdów; dotyczy to także dostępu do urządzeń służących do gromadzenia nieczystości ciekłych,

3)w miejscu nie powodującym nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.

2.Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymania pojemników na odpady komunalne we właściwym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym a w szczególności utrzymania ich w czystości oraz co najmniej raz na kwartał dezynfekowaniu.

3.Koszty przygotowania i utrzymania miejsca ustawienia pojemników ponosi właściciel nieruchomości.

4.Selektywna zbiórka odpadów powinna być prowadzona z zachowaniem ogólnych warunków usuwania odpadów określonych w niniejszym regulaminie; szczegółowe zasady selektywnej zbiórki odpadów powinny zostać ustalone w umowie z przedsiębiorstwem wywozowym.

§ 10.

1.Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużlu, gruzu budowlanego, szlamów, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych, a także odpadów z działalności gospodarczej.

2.Zabrania się spalania w pojemnikach jakichkolwiek odpadów komunalnych, w tym także odpadów roślinnych.

3.Obowiązki określone w pkt 1-2 stosuje się odpowiednio do pojemników na odpady, ustawianych na drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach użytku publicznego.

§ 11.

Odpady komunalne wielkogabarytowe powinny być gromadzone w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości, w sposób nie utrudniający korzystania z nieruchomości przez osoby do tego uprawnione i usuwane jak najszybciej, w terminach uzgodnionych z przedsiębiorstwem wywozowym .

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 12.

Wywóz odpadów winien odbywać się z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu pojemników, rozkładowi odpadów w terminach uwzględniających aktualną sytuację ( warunki atmosferyczne, przewidywaną chwilową wielkość produkcji, obłożenie miejsc noclegowych itp.) oraz uzgodnionych z przedsiębiorstwem wywozowym.

§ 13.

1.Ustala się następującą częstotliwość usuwania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenów nieruchomości:

1)komunalnych drobnych

a) dla budynków wielo i jednorodzinnych nie rzadziej niż raz w miesiącu,

b) dla budynków użyteczności publicznej nie rzadziej niż raz w miesiącu,

c) dla budynków mieszkalnych w których przebywają wczasowicze nie rzadziej niż raz w tygodniu,

d) dla obiektów gastronomii lub prowadzących działalność gospodarczą i handlową nie rzadziej niż raz w tygodniu,

2)selektywnie zbieranych - w sezonie letnim przynajmniej 1 raz w tygodniu w miejscowościach nadmorskich a w pozostałych miejscowościach na telefoniczne zgłoszenie przez sołtysa,

3)nieczystości ciekłych - z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu zbiornika bezodpływowego i wypływowi tych nieczystości do ziemi i wód gruntowych,

4)odpady wielkogabarytowe - zgodnie z ustaleniami w rozdziale 3, §11 przedmiotowego regulaminu,

5)odpady z worków na śmieci - w sposób uniemożliwiający ich przepełnienie.

2.Jeżeli objętość pojemników nie wystarcza na przyjęcie rosnącej ilości odpadów komunalnych drobnych, należy zamówić ustawienie dodatkowych pojemników bądź zwiększyć częstotliwość wywozu. Zgłoszenia dokonuje właściciel nieruchomości do przedsiębiorstwa wywozowego łącznie ze zobowiązaniem ponoszenia dodatkowych kosztów.

3.Liczba pojemników na odpady i ich pojemność oraz pojemność zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe muszą być dostosowane przez właściciela nieruchomości a ich eksploatacja i opróżnianie prowadzone w sposób gwarantujący, że nie nastąpi rozkład biologiczny zgromadzonych odpadów komunalnych, przepełnienie pojemników lub wypływ nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego.

Rozdział 5.
Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów

§ 14.

Ustala się maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowisku odpadów nie więcej niż 75% wagowo ustalonej masy.

Rozdział 6.
Inne wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami.

§ 15.

Nie ustala się innych wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, które wynikałyby z gminnego planu gospodarki odpadami.

Rozdział 7.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniami terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 16.

1.Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów i innych zwierząt domowych są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności do nie pozostawiania ich bez dozoru, jeżeli zwierzę nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym bądź na terenie ogrodzonym, w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się z niego zwierzęcia.

2.Zakazuje się szczucia psami lub doprowadzania ich do stanu, w którym pies może stać się niebezpieczny dla człowieka lub zwierzęcia.

§ 17.

1.Na terenach służących do użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a właściciel (opiekun) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

2.Przewożenie zwierząt środkami komunikacji publicznej jest możliwe tylko na zasadach ustalonych przez przewoźnika.

3.Zakazuje się wprowadzania psów lub innych zwierząt do obiektów użytku publicznego, placówek handlowych lub gastronomicznych, jeżeli zakaz taki wynika z wyraźnego oznakowania dokonanego przez właściciela nieruchomości (placówki lub obiektu).

4.Właściciel budynku zamieszkania zbiorowego w przypadku wystąpienia sytuacji konfliktowej odnośnie hodowli zwierząt - ptaków domowych w mieszkaniach i na terenie związanym z budynkiem ustali w porozumieniu z Wójtem Gminy regulamin w zakresie hodowli w/w zwierząt.

5.Zakazuje się wprowadzania psów lub innych zwierząt na plaże i kąpieliska strzeżone. Zakaz nie obejmuje wyznaczonych i oznakowanych miejsc gdzie wprowadzanie zwierząt na plaże jest dozwolone.

§ 18.

1.Właściciel lub opiekun psa lub innych zwierząt domowych obowiązany jest do usuwania spowodowanych przez nie zanieczyszczeń na klatkach schodowych lub w innych pomieszczeniach budynków służących do użytku publicznego, a także na terenach nieruchomości służących do użytku publicznego, takich jak ulice, chodniki, parki, skwery, zieleńce itp.

2.Zakazuje się wprowadzania psów do piaskownic i innych urządzeń służących do zabawy dla dzieci.

3.Psy obronne, groźne i używane do pilnowania nieruchomości należy zabezpieczyć przed przypadkowym wydostaniem się na zewnątrz nieruchomości.

4.Poruszające się po terenie gminy psy bez opiekuna będą traktowane jako bezpańskie.

5.Bezpańskie psy będą sukcesywnie wyłapywane i umieszczane w schronisku dla zwierząt; psy umieszczone w schronisku właściciel może odebrać w terminie 7 dni po opłaceniu ustalonych przez kierownika schroniska opłat za przewóz i przechowywanie oraz za okazaniem dowodu szczepienia.

6.Padłe zwierzęta powinny być zbierane przez właścicieli i dostarczane do unieszkodliwiania na koszt właściciela do zakładu utylizacji padliny; informacji dotyczących adresów zakładów unieszkodliwiania udziela Inspektor ds. ochrony środowiska Urzędu Gminy Smołdzino.

Rozdział 8.
Wymagania utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

§ 19.

Dopuszcza się utrzymanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej w pomieszczeniach wyłącznie przeznaczonych do tego celu i usytuowanych w sposób nie powodujących uciążliwości z tego tytułu dla wszystkich mieszkańców danej nieruchomości oraz nieruchomości przyległych.

§ 20.

Wprowadza się bezwzględny zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.

Rozdział 9.
Obszary obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 21.

1.Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji ustala się na terenach nieruchomości obejmujących skoncentrowane budownictwo mieszkaniowe, w zespołach opieki zdrowotnej, w placówkach zbiorowego żywienia, w placówkach oświatowych i kulturalnych oraz zakładach produkcyjnych.

2.Termin przeprowadzenia akcji deratyzacji ustala się od 1 do 31 października każdego roku.

3.O terminie akcji deratyzacji będzie każdorazowo informować obwieszczenie wywieszane na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Smołdzino.

§ 22.

1.Do obowiązków właściciela nieruchomości w zakresie deratyzacji należy w szczególności:

1)powiadomienie mieszkańców o terminach prowadzonej akcji deratyzacji; wywieszenie znaków ostrzegawczych; poinstruowanie mieszkańców o obowiązkach i sposobie postępowania w trakcie trwania akcji,

2)trzymanie w zamknięciu zwierząt domowych, pouczanie dzieci o skutkach zatrucia i nie pozostawiania ich bez opieki.

2.Wszyscy właściciele nieruchomości zobowiązani są do wykonania deratyzacji na terenie nieruchomości poprzez zlecenie tych czynności specjalistycznym firmom deratyzacyjnym w terminie wskazanym przez Radę Gminy.

3.Całkowity koszt przeprowadzenia akcji deratyzacji ponosi właściciel nieruchomości.

§ 23.

W przypadku masowego wystąpienia gryzoni Rada Gminy Smołdzino może ogłosić przeprowadzenie deratyzacji w każdym innym terminie.

Rozdział 10.
Odpowiedzialność karna

§ 24.

1.Naruszenie obowiązków zawartych w powyższych przepisach powoduje odpowiedzialność karną. Postępowanie w takich sprawach toczy się według przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 roku Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 roku Nr 133, poz. 848 z późniejszymi zmianami).

2.Sprawdzanie wykonania przez właścicieli nieruchomości obowiązków wynikających z ustawy u.c.p. oraz nakładania grzywien w drodze mandatu karnego a także kierowanie wniosków o ukaranie do sądu w wyniku nie wywiązania się z w/w obowiązków należy do zakresu działania pracowników Urzędu Gminy Smołdzino.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-09-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe