| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/69/2011 Rady Gminy Zblewo

z dnia 31 sierpnia 2011r.

w sprawie:ustalenia zasad odpłatności za świadczenia udzialane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zblewo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5 pkt. 1, w związku z art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty( t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Zblewo zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w zakresie 5 godzin dziennie.

§ 2. 1. Za 1 godzinę korzystania dziecka ze świadczeń przekraczających zakres, o którym mowa w §1 ustala się opłatę w wysokości 0,16% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 października 2002 r.o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 ze zmianami), ogłaszanego w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów na dany rok kalendarzowy.

2. Opłata podlega zaokrągleniu do pełnych złotych zgodnie z zasadami obowiązującymi w rachunkowości.

3. Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą należną opłatę miesięczną, która stanowi iloczyn liczby dni pracy przedszkola w danym miesiącu, stawki godzinowej określonej w ust. 1 oraz liczby godzin faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu przekraczających czas, o którym mowa w § 1.

§ 3. Szczegółowy zakres realizowanych przez przedszkola prowadzone przez Gminę Zblewo świadczeń oraz zasady pobierania odpłatności określi umowa zawarta pomiędzy Dyrektorem Przedszkola a rodzicem (prawnym opiekunem) dziecka.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zblewo.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXIV/183/2001 Rady Gminy Zblewo z dnia 28 marca 2001 r. w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z przedszkola.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Janusz Trocha

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BSWW Legal & Tax

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »