| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 11/GZEAGS/2011 Wójta Gminy Kobylnica

z dnia 27 lipca 2011r.

zawarte pomiędzy Miastem Słupsk, reprezentowanym przez Zastępcę Prezydenta Miasta Słupska - Krzysztofa Sikorskiego a Gminą Kobylnica, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kobylnica - Leszka Kulińskiegow sprawie współfinansowania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupsk

Gmina Kobylnica zobowiązuje się do partycypowania w kosztach opieki i wychowania przedszkolnego dzieci z jej terenu, uczęszczających do Przedszkola Niepublicznego "Bajkowe Przedszkole" w Słupsku ul. Rybacka 5a (na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty - j.t. Dz U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn.zm.).

§ 2.

1. Gmina Kobylnica w okresie od 1 lipca 2011 r. do 31 lipca 2011 r. zobowiązuje się do przekazania Miastu Słupsk kwoty 458,50 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt osiem zł 50/100 gr) za dziecko, które jest objęte opieką i wychowaniem przedszkolnym w przedszkolu prowadzonym przez Miasto Słupsk.

2. Należność, określona w ust. 1 będzie przekazana przelewem na konto - BRE BANK S.A. nr: 57 1140 1153 0000 2175 4200 1002 w terminie do 31 sierpnia 2011 r.

3. W przypadku zaprzestania świadczenia opieki i wychowania przedszkolnego przez Miasto Słupsk wobec dziecka, Gmina Kobylnica zwolniona zostaje z obowiązku ponoszenia za nie kosztów, o których mowa w ust.1.

4. Miasto Słupsk zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Gminy Kobylnica o zaprzestaniu świadczenia, o którym mowa w ust.3, na podstawie imiennego wykazu sporządzanego przez Dyrektora Przedszkola.

§ 3.

Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od dnia 01 lipca 2011 r. do dnia 31 lipca 2011 r.

§ 4.

W przypadku rozwiązania porozumienia strony zobowiązują się do rozliczenia się za czas obowiązywania, na zasadach określonych w niniejszym porozumieniu.

§ 5.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 6.

Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7.

Porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, tj. 2 egzemplarze dla Miasta Słupsk i 2 dla Gminy Kobylnica.

§ 8.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

z up. Prezydenta Miasta Słupska
Zastępca Prezydenta


Krzysztof Sikorski

Wójt Gminy


Leszek Kuliński

z up. Skarbnika Gminy

Główny Księgowy


Jolanta Kopeć

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Rachunkowe BMGM Spółka z o.o.

Usługi księgowe i doradztwo biznesowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »