| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII / 112 / 2011 Rady Miejskiej w Żukowie

z dnia 30 września 2011r.

o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów działających na terenie Gminy Żukowo

Na podstawie art. 90 ust. 1, 1a, 2a, 2b, 2d i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 Nr 256, poz. 2572, zmiany: Dz. U. Nr 281, poz. 2781 Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141; Nr 94, poz. 788; Nr 122, poz. 1020; Nr 131, poz. 1091; Nr 167, poz. 1400; Nr 249, poz. 2104; Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 273; Nr 80, poz. 542 Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618; Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705; Dz. U. z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; Dz. U. z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654)

Rada Miejska w Żukowie uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr X/161/2007 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów działających na terenie Gminy Żukowo (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 100, poz. 2004) w § 4 po ust. 4 dodaje się ust. 5-11 w brzmieniu:

§4.5. Kontrolę w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji zarządza Burmistrz Gminy określając: kontrolowany podmiot, termin przeprowadzenia kontroli, zakres i czas jej trwania, okres objęty kontrolą oraz sposób jej przeprowadzenia.

6. Kontroli dokonują imiennie upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy w Żukowie.

7. Kontrolę przeprowadza się po uprzednim, co najmniej 7- dniowym pisemnym powiadomieniu podmiotu kontrolowanego o zakresie kontroli, przewidywanym czasie oraz miejscu kontroli.

8. Wyniki kontroli przedstawia się w protokole, który podpisuje dyrektor kontrolowanego podmiotu, a otrzymują Burmistrz oraz podmiot kontrolowany.

9. Podmiot kontrolowany może złożyć uwagi i zastrzeżenia do protokołu kontroli w terminie 7 dni od dnia doręczenia protokołu.

10. Na podstawie protokołu kontroli, po rozpatrzeniu uwag i zastrzeżeń, o których mowa w ust. 9 kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne, w którym zawarte są wnioski i zalecenia kierowane do podmiotu kontrolowanego.

11. Kontrolowany, do którego zostało skierowane wystąpienie pokontrolne jest obowiązany w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym zawiadomić Burmistrza o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych".

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żukowie


Adam Okrój


Uzasadnienie

Na podstawie ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458) zostały znowelizowane przepisy art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). Cytowane przepisy stanowią delegację dla organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego do ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonych dotacji, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji. Niniejsza uchwała ma na celu dostosowanie dotychczasowych uregulowań w przedmiotowej sprawie do zmienionych przepisów prawnych, w szczególności doprecyzowuje tryb i zakres przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Żukowo. Jednostka samorządu terytorialnego otrzymała uprawnienia kontrolne związane z dotowaniem placówek niepublicznych, konieczne dla celu dbania o finanse publiczne. Istotnym elementem nowelizacji ustawy jest określenie przez ustawodawcę przeznaczenia dotacji udzielanej na prowadzenie placówki niepublicznej. W celach kontrolnych nowelizacja zezwala także na przerabianie danych osobowych uczniów. Niniejsza uchwała określa zakres i sposób przetwarzania danych osobowych uczniów, wykazywanych w comiesięcznym rozliczeniu w celu otrzymania dotacji. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Hoffmann

dyrektor sieci zewnętrznej Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »