| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/41/2011 Rady Gminy Sadlinki

z dnia 16 czerwca 2011r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Sadlinki na 2011 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit d, lit i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Dz. U. Nr 80 poz.717,Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457, z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz.1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz.420, i Nr 157 poz. 1241/ oraz art.211, art 212 i art 222, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Dz. U. Nr 157 poz. 1240/ Rada Gminy Sadlinki uchwala co następuje

§ 1.

W uchwale Rady Gminy Sadlinki Nr IV/16/2011 z dnia 31 stycznia 2011r.r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadlinki na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się dochody budżetu gminy Sadlinki na 2011r. na kwotę 14.947.320,58 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 11.052,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 14.271.713,58 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 675.607,- zł

w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240) w kwocie 475.607,- zł (z tego kwota 349.816,- to refundacja wydatków poniesionych w roku 2010)

2. Ustala się wydatki budżetu gminy Sadlinki na 2011r. na kwotę 16.838.406,58 zł na skutek ich zmniejszenia kwotę 91.862,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 13.892.696,58 zł w tym

a) wydatki jednostek budżetowych 10.477.196,57 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 7.059.710,26 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.387.486,31 zł

b) dotacje na zadania bieżące 180.361,- zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.609.195,20 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t. z godnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały w kwocie - 305.622,98 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 2.945.710,- zł na skutek ich zmniejszenia o kwotę 76.700,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

w tym: 168.210,-zł to wydatki na programy finansowane z udziałem Środków unijnych zgodnie z załącznikiem Nr 4a do niniejszej uchwały.

3. Ustala się przychody budżetu na 2011r. w kwocie 2.591.086,-zł na skutek ich zmniejszenia o kwotę 102.914,- zł w tym: ( § 951) 91.086,- zł z tytułu spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych

4. Ustala się dotacje na 2011r.zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmiany kwot rezerw wykazanych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały w tym: - 32.000,- zł stanowi rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe - 55.000,- zł stanowi rezerwa ogólna.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sadlinki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Sadlinki


Jan Piskor


Uzasadnienie do Uchwały Nr VI/41/2011
Rady Gminy Sadlinki
z dnia 16 czerwca 2011 r.

Uzasadnienie do Uchwały Nr VI/41/2011 Dochody budżetu Gminy zwiększone zostały o kwotę : - 500,- z tytułu darowizny dla Zespołu Szkół w Sadlinkach. W Dz. 801 rozdz. 80101 - 10.552,- z tytułu dofinansowania własnych inwestycji gminy są to środki na refundację wydatków poniesionych w 2010r. na zadanie pn: wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Glina. Gdzie koszty kwalifikowane liczone są od roku 2007. W Dz. 700 rozdz. 7000 Przychody budżetu Gminy zostały zmniejszone o kwotę 102.914,- z tytułu umorzenia udzielonej pożyczki dla Stowarzyszenia "Plejada" które wykonało inwestycje służące społeczności lokalnej. Ustalone przychody w uchwale stanowią kwotę 2.591.086,- w tym: -2.500.000,- z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych -91.086,- z tytułu spłat pożyczek i kredytów udzielonych Zmiany w wydatkach wynikają z działalności poszczególnych jednostek budżetowych, oraz z analizy realizacji budżetu za okres 5- miesięcy. Zmniejszono też wydatki z tytułu zmniejszenia przychodów o umorzoną pożyczkę.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/41/2011
Rady Gminy Sadlinki
z dnia 16 czerwca 2011 r.

Dochody budżetu gminy na 2011r.

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach (5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

801

Oświata i wychowanie

46 335,00

0,00

500,00

46 835,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

80101

Szkoły podstawowe

6 335,00

0,00

500,00

6 835,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

0,00

0,00

500,00

500,00

bieżące

razem:

14 271 213,58

0,00

500,00

14 271 713,58

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

295 788,03

0,00

0,00

295 788,03

majątkowe

700

Gospodarka mieszkaniowa

387 442,00

0,00

10 552,00

397 994,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

187 442,00

0,00

10 552,00

197 994,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

387 442,00

0,00

10 552,00

397 994,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

187 442,00

0,00

10 552,00

197 994,00

6297

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

187 442,00

0,00

10 552,00

197 994,00

majątkowe

razem:

665 055,00

0,00

10 552,00

675 607,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

465 055,00

0,00

10 552,00

475 607,00

Ogółem:

14 936 268,58

0,00

11 052,00

14 947 320,58

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

760 843,03

0,00

10 552,00

771 395,03


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/41/2011
Rady Gminy Sadlinki
z dnia 16 czerwca 2011 r.

Wydatki budżetu gminy na 2011r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

2 049 551,00

18 000,00

2 067 551,00

01008

Melioracje wodne

10 000,00

10 000,00

20 000,00

4270

Zakup usług remontowych

10 000,00

10 000,00

20 000,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1 928 000,00

8 000,00

1 936 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

3 000,00

8 000,00

11 000,00

600

Transport i łączność

521 000,00

- 127 000,00

394 000,00

60016

Drogi publiczne gminne

521 000,00

- 127 000,00

394 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

50 000,00

10 000,00

60 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

331 000,00

- 137 000,00

194 000,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

310 904,00

60 300,00

371 204,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

310 904,00

60 300,00

371 204,00

4270

Zakup usług remontowych

90 000,00

59 000,00

149 000,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

10 500,00

1 300,00

11 800,00

750

Administracja publiczna

2 381 201,08

69 600,00

2 450 801,08

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

2 141 363,22

64 600,00

2 205 963,22

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

6 000,00

3 000,00

9 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

130 000,00

41 600,00

171 600,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

600 000,00

20 000,00

620 000,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

18 500,00

5 000,00

23 500,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10 000,00

5 000,00

15 000,00

758

Różne rozliczenia

137 000,00

- 50 000,00

87 000,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

137 000,00

- 50 000,00

87 000,00

4810

Rezerwy

137 000,00

- 50 000,00

87 000,00

801

Oświata i wychowanie

6 529 805,75

28 528,30

6 558 334,05

80101

Szkoły podstawowe

3 275 305,78

34 547,32

3 309 853,10

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

166 521,00

- 20 265,14

146 255,86

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

176 155,00

4 812,46

180 967,46

4300

Zakup usług pozostałych

50 822,00

11 000,00

61 822,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

60 000,00

39 000,00

99 000,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

343 819,50

- 951,46

342 868,04

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

14 892,00

- 951,46

13 940,54

80104

Przedszkola

412 161,12

4 155,00

416 316,12

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

22 000,00

4 155,00

26 155,00

80110

Gimnazja

2 108 072,50

- 9 222,56

2 098 849,94

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

105 000,00

- 11 222,56

93 777,44

4300

Zakup usług pozostałych

20 211,00

2 000,00

22 211,00

852

Pomoc społeczna

2 841 170,00

0,00

2 841 170,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

117 600,00

0,00

117 600,00

3110

Świadczenia społeczne

117 600,00

- 6 825,00

110 775,00

3119

Świadczenia społeczne

0,00

6 825,00

6 825,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

215 483,00

10 874,63

226 357,63

85401

Świetlice szkolne

152 408,00

- 1 572,57

150 835,43

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

7 472,00

- 1 572,57

5 899,43

85415

Pomoc materialna dla uczniów

62 237,00

12 447,20

74 684,20

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

62 237,00

12 447,20

74 684,20

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

536 742,94

- 107 164,93

429 578,01

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

305 467,29

- 107 164,93

198 302,36

4260

Zakup energii

230 467,29

- 107 164,93

123 302,36

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

156 800,00

5 000,00

161 800,00

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

62 500,00

5 000,00

67 500,00

4300

Zakup usług pozostałych

28 000,00

5 000,00

33 000,00

Razem:

16 930 268,58

- 91 862,00

16 838 406,58


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/41/2011
Rady Gminy Sadlinki
z dnia 16 czerwca 2011 r.

WYDATKI BIEŻĄCE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ JST.

Wyszczególnienie

Klasyfikacja

Kwota

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - IX- 9.1 - 9.1.2

853-85395

197,500

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - IX- 9.1 - 9.1.2

853-85395

101.297,98

Program Operacyjny Kapitał Ludzki -VII -7.1 - 7.1.1

852-85214

6.825

Razem

305.622,98


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/41/2011
Rady Gminy Sadlinki
z dnia 16 czerwca 2011 r.

Załącznik inwestycyjny na 2011r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

331 000,00

- 137 000,00

194 000,00

60016

Drogi publiczne gminne

331 000,00

- 137 000,00

194 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

331 000,00

- 137 000,00

194 000,00

Remont mostu w Białkach

207 000,00

- 137 000,00

70 000,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

89 764,00

1 300,00

91 064,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

89 764,00

1 300,00

91 064,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

10 500,00

1 300,00

11 800,00

Poprawa stanu miejsca wypoczynku w miejscowosci Białki

10 500,00

1 300,00

11 800,00

750

Administracja publiczna

625 500,00

20 000,00

645 500,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

625 500,00

20 000,00

645 500,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

600 000,00

20 000,00

620 000,00

Remont Urzędu Gminy w Sadlinkach

600 000,00

20 000,00

620 000,00

801

Oświata i wychowanie

60 000,00

39 000,00

99 000,00

80101

Szkoły podstawowe

60 000,00

39 000,00

99 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

60 000,00

39 000,00

99 000,00

Remont szkoły w Nebrowie Wielkim

60 000,00

39 000,00

99 000,00

Razem

3 022 410,00

- 76 700,00

2 945 710,00


Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr VI/41/2011
Rady Gminy Sadlinki
z dnia 16 czerwca 2011 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ JST.

Wyszczególnienie

Klasyfikacja

Kwota

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie LEADER -Odnowa i rozwój Wsi (Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w miejscowości Glina)

926-92605

132.46

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 LEADER ''Małe projekty" (Poprawa stanu miejsca Wypoczynku poprzez budowę placu zabaw w m. Białki)

700-70005

36.064

Razem:

168.210


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/41/2011
Rady Gminy Sadlinki
z dnia 16 czerwca 2011 r.

Zestawienie dotacji na 2011r.

Dz.

Rozdz.

§

Dotacja

zwiększenie zmniejszenie

Plan po zmianach

z tego

Jednostki sektora finansów publicznych

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

1

2

3

4

5

6

7

8

801

80104

2310

Celowa

+4.155,-

26.155,-

26.155,-

Razem:

150.455,-

120.455,-

30,000,-

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Jurczyk

Pasjonat motoryzacji

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »