| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/67/2011 Rady Gminy Tuchomie

z dnia 30 września 2011r.

w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Tuchomie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 14 ust. 5 pkt 1 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 i w zw. z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

Rada Gminy Tuchomie uchwala, co następuje:

§ 1. Przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tuchomie zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2. 1. Za świadczenia w postaci nauczania, wychowania i opieki, udzielane przez przedszkola publiczne w czasie przekraczającym wymiar określony w § 1, pobiera się opłatę. 2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1 obejmują: 1) gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka, 2) zabawy aktywizujące oraz zajęcia badawczo - rozwijające zainteresowania otaczającym światem, 3) zabawy plastyczne, muzyczne, teatralne, twórcze i inne, rozwijające zdolności dzieci oraz zaspokajające ich potrzebę aktywności i zainteresowania, 4) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój fizyczny dziecka, 5) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, umożliwiające dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej, 6) język angielski.

§ 3. Ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń udzielanych przez przedszkola w wymiarze wykraczającym poza czas określony w § 1 w wysokości 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tuchomie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Wiesław Bezhubka


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych ustala rada gminy, z uwzględnieniem art. 6 ust. 1 pkt 2, który po zmianach określa że przedszkolem publicznym jest przedszkole, które realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego a także zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie. Organ prowadzący ustala wysokość opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w czasie przekraczającym ten wymiar. Proponuje się zatem pozostawienie dotychczas obowiązującej opłaty za każdą godzinę ponad wspomniany wymiar w wysokości 1,00 zł. Jest to kwota uchwalona przez Radę Gminy w Tuchomiu w kwietniu 2010r. Projekt uchwały reguluje ww. zmiany. Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Potrzeb Społecznych z dnia 16.09.2011r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »