| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/68/2011 Rady Gminy Stare Pole

z dnia 27 września 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotów i przedmiotów opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654 i Nr 171, poz. 1016), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 i Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/15/2002 Rady Gminy Stare Pole z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotów i przedmiotów opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 87, poz. 2095 i z 2005 r. Nr 134, poz. 2943) załączniki Nr 1, 3 i 4 do uchwały otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach Nr 1, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Stare Pole


Jan Pawlina


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/68/2011
Rady Gminy Stare Pole
z dnia 27 września 2011 r.

1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację

1.1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację


IR-1

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Tekst jedn. Dz.U.z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.)
Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
Termin składania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego.
Miejsce składania: WÓJT GMINY STARE POLE właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów.

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI

3. Wójt Gminy Stare Pole

Adres ul. Marynarki Wojennej 6 82-220 Stare Pole

B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

4. Rodzaj składającego informację (zaznaczyć właściwą kratkę)
[ ] 1. Właściciel [ ] 2. Współwłaściciel [ ] 3. samoistny posiadacz [ ] 4. inny podmiot

5. Nazwisko, pierwsze imię data urodzenia

6. Imię ojca, imię matki

7. Numer PESEL

B.2. ADRES ZAMIESZKANIA

8. Kraj

9. Województwo

10. Powiat

11. Gmina

12. Ulica

13. Numer domu/ Numer Lokalu

14. Miejscowość

15. Kod pocztowy

16. Poczta

B.1.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

4. Rodzaj składającego informację (zaznaczyć właściwą kratkę)
[ ] 1. Właściciel [ ] 2. Współwłaściciel [ ] 3. samoistny posiadacz [ ] 4. inny podmiot

5. Nazwisko, pierwsze imię data urodzenia

6. Imię ojca, imię matki

7. Numer PESEL

B.2.2. ADRES ZAMIESZKANIA

8. Kraj

9. Województwo

10. Powiat

11. Gmina

12. Ulica

13. Numer domu/ Numer Lokalu

14. Miejscowość

15. Kod pocztowy

16. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI

17. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)
[ ] 1. data nabycia gruntów [ ] 2. inne okoliczności (podać)


D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi)
POŁOŻENIE GOSPODARSTWA, GRUNTÓW ...............................................................................................

Klasy użytków wynikające z ewidencji gruntów
Grunty orne

Powierzchnia gruntów w hektarach fizycznych

I

II

IIIa

IIIb

IVa

IVb

V

VI

VI z

Sady

I

II

IIIa

IIIb

IVa

IVb

V

VI

VI z

Użytki zielone

I

II

III

IV

V

VI

Vi z

Grunty rolne zabudowane

I

II orne

II łąki i pastwiska

IIIa

III

IIIb

IVa

IV

IVb

V

VI

Vi z

Grunty pod stawami

a) zarybione, łososiem, trocią,
głowacicą, palią i pstrągiem

b) zarybione, innymi gatunkami
ryb niż w poz. A)

c) grunty pod stawami nie
zarybionymi

Rowy


Grunty zadrzewione i
zakrzaczone położone na UR

I

II

IIIa

III

IIIb

IVa

IV

IVb

V

VI

Viz

RAZEM

E. INNE ZWOLNIENIA W PODATKU ROLNYM OD GRUNTÓW

1.

2.

3.

4.

RAZEM


F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
Oświadczam, że składane przeze mnie dane są zgodne z prawdą, uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art.233 § 1 Kodeksu karnego.

18. Imię

19. Nazwisko

20. Data wypełnienia (dzień -miesiąc-rok)

21 Podpis (pieczęć) składającego/osoby reprezentującej składającego

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

32. Uwagi organu podatkowego

33. Identyfikator przyjmującego formularz

34. Podpis przyjmującego formularz


POUCZENIE:

Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, zataja prowadzenie działalności, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadamiania o zmianach danych podlega karze grzywny zgodnie z art. 54, 55 i 56 ustawy z dnia 10 września 1999r. Kodeks karny skarbowy(Dz.U. z 2007r. Nr 111, poz. 765 ze zm.).

Wszelkich informacji o sprawach związanych z podatkiem rolnym można uzyskać w Referacie Finansowym i Planowania w Urzędzie Gminy Stare Pole:
- wymiar podatku i księgowość podatkowa - pokój nr 6, tel. 2713533

Przewodniczący Rady Gminy Stare Pole


Jan Pawlina


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/68/2011
Rady Gminy Stare Pole
z dnia 27 września 2011 r.

1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację

1. 1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację


IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 ze zm.)
Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
Termin składania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego.
Miejsce składania: Wójt Gminy Stare Pole właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI

3. Wójt Gminy STARE POLE

Adres ul. Marynarki Wojennej 6 STARE POLE

B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

4. Rodzaj składającego informację (zaznaczyć właściwą kratkę)
[ ] 1. Właściciel [ ] 2. Współwłaściciel [ ] 3. Samoistny posiadacz [ ] 4. Użytkownik wieczysty
[ ] 5. Zarządca [ ] 6. Najemca [ ] 7. Dzierżawca [ ] 8. Posiadacz bez tytułu prawnego

5. Nazwisko, pierwsze imię data urodzenia

6. Imię ojca, imię matki

7. Numer PESEL

B.2. ADRES ZAMIESZKANIA

8. Kraj

9. Województwo

10. Powiat

11. Gmina

12. Ulica

13. Numer domu/ Numer Lokalu

14. Miejscowość

15. Kod pocztowy

16. Poczta

B.1.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

4. Rodzaj składającego informację (zaznaczyć właściwą kratkę)
[ ] 1. Właściciel [ ] 2. Współwłaściciel [ ] 3. samoistny posiadacz [ ] 4. inny podmiot
[ ] 5. Zarządca [ ] 6. Najemca [ ] 7. Dzierżawca [ ] 8. Posiadacz bez tytułu prawnego

5. Nazwisko, pierwsze imię data urodzenia

6. Imię ojca, imię matki

7. Numer PESEL

B.2.2. ADRES ZAMIESZKANIA

8. Kraj

9. Województwo

10. Powiat

11. Gmina

12. Ulica

13. Numer domu/ Numer Lokalu

14. Miejscowość

15. Kod pocztowy

16. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOSC ZŁOŻENIA INFORMACJI

17.
a) data nabycia nieruchomości

b) data zakończenia budowy budynku lub data rozpoczęcia użytkowania budynku lub jego części

c) inne okoliczności (wskazać)


D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)
POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI ..............................................................................................................
D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW

1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków.

18.

………………………………………. m2

2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

19.

……………………………………….ha

3. pozostałe grunty

20.

………………………………………. m2

D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*)

1. mieszkalnych - ogółem

W tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20m (zaliczyć 50% powierzchni)
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20m

21.
..............................................................m2


..............................................................m2
..............................................................m2

* do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.

2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ogółem
w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20m (zaliczyć 50% powierzchni)
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20m

23.

................................................................m2


................................................................m2
................................................................m2

3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ogółem
w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20m (zaliczyć 50% powierzchni)
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20m

24.
................................................................m2


................................................................m2
................................................................m2

4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń
W tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20m (zaliczyć 50% powierzchni)
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20m

25.

................................................................m2


................................................................m2
................................................................m2

5. pozostałych i garaży wolno stojących ogółem
w tym:

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20m (zaliczyć 50% powierzchni)
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20m

26.
................................................................m2


................................................................m2
................................................................m2

D.3 BUDOWLE

1. Budowle
(wartość, określona na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7)

27.
............................................................

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH I PODMIOTACH ZWOLNIONYCH
(podać powierzchnię, bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa z jakiego tytułu występuje zwolnienie.)

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
Oświadczam, że składane przeze mnie dane są zgodne z prawdą, uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art.233 § 1 Kodeksu karnego.

28. Imię

29. Nazwisko

30. Data wypełnienia (dzień -miesiąc-rok)

31 Podpis (pieczęć) składającego/osoby reprezentującej składającego

G . ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

32. Uwagi organu podatkowego

33. Podpis przyjmującego formularz
POUCZENIE:

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1. budynek - obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
2. budowla - obiekt budowlany w rozumieniu prawa budowlanego nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;
3. grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z wyjątkiem budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami, a także gruntów, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 lit.b), chyba że przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych;

Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, zataja prowadzenie działalności, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadamiania o zmianach danych podlega karze grzywny zgodnie z art. 54, 55 i 56 ustawy z dnia 10 września 1999r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2007r. Nr 111, poz. 765 ze zm.).

Wszelkich informacji o sprawach związanych z podatkiem od nieruchomości można uzyskać w Referacie Finansowym i Planowania Urzędu Gminy Stare Pole:
- wymiar podatku i księgowość podatkowa- pokój nr 6 tel. 271 35 33,

Przewodniczący Rady Gminy Stare Pole


Jan Pawlina


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/68/2011
Rady Gminy Stare Pole
z dnia 27 września 2011 r.

1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację
...................................................................................


DN - 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

na

2. Rok

...............................

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.).
Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową.
Termin składania: Do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego.
Miejsce składania: Wójt Gminy Stare Pole właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

3. Wójt Gminy Stare Pole

Adres 82-220 Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 6

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić)
* - dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę)
[ ] 1.osoba fizyczna [ ] 2. osoba prawna [ ] 3. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
[ ] 4. spółka nie mająca osobowości prawnej

5. Rodzaj własności (zaznaczyć właściwą kratkę)
[ ] 1.właściciel [ ] 2. współwłaściciel

6. Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia**

7. Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki**

8. Identyfikator REGON* / Numer PESEL**

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**

9. Kraj

10. Województwo

11. Powiat

12. Gmina

13. Ulica

14. Numer domu / Numer lokalu

15. Miejscowość

16. Kod pocztowy

17. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI

18. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)
[ ] 1. deklaracja roczna [ ] 2. korekta deklaracji rocznej


D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)

Wyszczególnienie

Podstawa
opodatkowania

Stawka podatku
wynikająca z
Uchwały Rady
Gminy .................
z dnia ..................
Nr .........................

Kwota podatku
do pełnych złotychD.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW

1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków

19.

......................... m2

20.

......................,........

21.

..........................,........

2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych

22.
......................... ha

23.
......................,........

24.
..........................,........

3. pozostałe grunty

25.
......................... m2

26.
......................,........

27.
..........................,........

D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*)

1. mieszkalnych - ogółem
w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50%
powierzchni)
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

28.
........................ m2
31.
........................ m2
........................ m2

29.
.....................,........
32.
.....................,........
.....................,........

30.
.........................,........
33.
.........................,........
.........................,........

* Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.

2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej - ogółem
w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50%
powierzchni)
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

34.

........................ m2


........................ m2
........................ m2

35.

.....................,........


.....................,........
.....................,........

36.

.........................,........


.........................,........
.........................,........

3. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
ogółem
w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

37.

........................ m2


........................ m2
........................ m2

38.

.....................,........


.....................,........
.....................,........

39.

.........................,........


.........................,........
.........................,........

4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych,
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń
w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

40.

........................ m2


........................ m2
........................ m2

41.

.....................,........


.....................,........
.....................,........

42.

.........................,........


.........................,........
.........................,........

5. pozostałych - ogółem
w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50%
powierzchni)
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

43.
........................ m2

........................ m2
........................ m2

44.
.....................,........

.....................,........
.....................,........

45.
.........................,........

.........................,........
.........................,........

D.3 BUDOWLE

1. budowle: podstawa opodatkowania do pełnych złotych
(wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych)

46.
......................,........

47.
......................,........

48.
..........................,........

E. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU

Kwota podatku
Suma kwot z kol. D

49.
..........................,........


F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(podać powierzchnię, bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu wystepuje zwolnienie)

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

50. Imię

51. Nazwisko

52. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

53. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

54. Uwagi organu podatkowego55. Identyfikator przyjmującego formularz

56. Podpis przyjmującego formularz


Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. O postepowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z póżn.zm.) deklaracja niniejsza stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, zataja prowadzenie działalności, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadamiania o zmianach danych podlega karze grzywny zgodnie z art. 54, 55 i 56 ustawy z dnia 10 września 1999r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2007r. Nr 111, poz. 765 ze zm.).

Wszelkich informacji o sprawach związanych z podatkiem od nieruchomości można uzyskać w Referacie Finansów i Planowania Urzędu Gminy Stare Pole:
wymiar podatku i księgowość podatkowa - pokójr Nr 6 tel. 271-35-32

Przewodniczący Rady Gminy Stare Pole


Jan Pawlina

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ltdconsulting.pl

Biuro księgowe wzbogacone o doradztwo i consulting gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »