| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/88/2011 Rady Gminy Stężyca

z dnia 25 października 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów w Gminie Stężyca i uregulowania niektórych spraw dotyczących tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r, Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777) w związku z art. 18a i art. 19 pkt1 lit. f, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 , Nr 96, poz. 620 i Nr 225, poz. 1461) Rada Gminy Stężyca uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się stawkę opłaty od posiadania przez osoby fizyczne psów na terenie Gminy Stężyca w wysokości 60 zł. rocznie od pierwszego i każdego następnego psa.

§ 2.

1)Opłatę, o której mowa w § 1 wpłaca się z góry bez wezwania do dnia 31 marca danego roku lub w ciągu 14 dni od dnia nabycia psa. W tym też terminie podatnicy wpłacają należną opłatę właściwym sołtysom.

2)Posiadacz, który zbył lub utracił psa powinien ten fakt zgłosić w ciągu 14 dni właściwemu sołtysowi.

§ 3.

Pobór opłaty następuje w drodze inkasa przez właściwych sołtysów, dla których ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10% zainkasowanej kwoty.

§ 4.

Opłaty nalicza się proporcjonalnie do stawki rocznej według ilości miesięcy faktycznego posiadania psa, z tym że nabycie, zbycie lub utrata psa w ciągu miesiąca powoduje objęcie opłatą całego tego miesiąca.

§ 5.

Zwalnia się z opłaty trzy pierwsze psy w każdym gospodarstwie domowym.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7.

Traci moc Uchwała Nr XLII/419/2010 Rady Gminy Stężyca z dnia 19 października 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów w Gminie Stężyca i uregulowania niektórych spraw dotyczących tej opłaty.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Stężyca


Stefan Literski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sandra Zawadzka

doradca podatkowy, specjalista z zakresu rozliczeń podatku od towarów i usług w jednostkach samorządu terytorialnego oraz procedur podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »