| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/232/11 Rady Miasta Gdyni

z dnia 28 września 2011r.

zmiany Statutu Miasta Gdyni

Na podstawie art.3 ust. 1, art.18 ust. 2 pkt 1, art.22 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62 , poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. nr 28 poz. 142 i 146, nr 40, poz. 230, nr 106, poz. 675, z 2011 r. nr 21, poz. 113, nr 117, poz. 679, nr 134, poz 777,) w związku z art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, zm. z 2002r. Nr Dz.U. 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92, poz. 753 nr 157, poz. 1541, z 2010 r. nr 28, poz. 142 i 146, nr. 40 poz. 230, nr 106, poz. 675, z 2011 r. nr 21, poz. 113 ) Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:

§ 1. Przepis § 17 a Statutu Miasta Gdyni otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 17a 1. Z inicjatywą podjęcia uchwały przez Radę może wystąpić grupa co najmniej 500 mieszkańców, posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Miasta Gdyni. 2. Projekt uchwały o którym mowa w ust 1, winien zawierać: a) tytuł określający jej przedmiot, b) ujęte w jednostki redakcyjne postanowienia, c) informację o skutkach finansowych wejścia w życie uchwały, o ile koszty takie będzie powodować, d) termin wejścia w życie, e) zwięzłe uzasadnienie. 3. Projekt uchwały, o treści określonej w ust. 2, podlega rejestracji w Biurze Rady Miasta na podstawie pisemnego wniosku podpisanego przez inicjatorów projektu w liczbie do 3 osób, wraz z listą 50 podpisów mieszkańców, spełniających warunki ust. 1, złożonych pod egzemplarzem projektu przekazanym do rejestracji, przeznaczonym do publicznego wglądu w Biurze Rady Miasta. 4. Zarejestrowany projekt podlega procedurze uzyskania poparcia ze strony wymaganej ust. 1 ilości mieszkańców, z zaliczeniem poparcia udzielonego zgodnie z ust 3, która winna zostać zakończona w terminie 90 dni od dnia rejestracji projektu uchwały złożeniem w Biurze Rady Miasta list poparcia obejmujących oświadczenie o treści: "Popieram projekt uchwały Rady Miasta Gdyni (tytuł), zarejestrowany w dniu … w Biurze Rady Miasta Gdyni oraz umocowuję jego inicjatorów w osobach ….. do popierania projektu podczas jego rozpatrywania przez Radę Miasta. Wyrażam jednocześnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do rozpatrzenia projektu uchwały, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych " . Mieszkaniec udziela poparcia projektowi uchwały wpisując na liście pod powyższym oświadczeniem : imię i nazwisko, adres, nr PESEL i własnoręczny podpis. W miejscu składania poparcia przez mieszkańców musi być wyłożony do wglądu projekt uchwały odpowiadający treści projektu zarejestrowanego zgodnie z ust 3. 4. Listy poparcia składają inicjatorzy w terminie określonym w ust 4 Przewodniczącemu Rady."

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni


dr inż. Stanisław Szwabski

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Danielewicz

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »