| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/232/11 Rady Miasta Gdyni

z dnia 28 września 2011r.

zmiany Statutu Miasta Gdyni

Na podstawie art.3 ust. 1, art.18 ust. 2 pkt 1, art.22 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62 , poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. nr 28 poz. 142 i 146, nr 40, poz. 230, nr 106, poz. 675, z 2011 r. nr 21, poz. 113, nr 117, poz. 679, nr 134, poz 777,) w związku z art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, zm. z 2002r. Nr Dz.U. 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92, poz. 753 nr 157, poz. 1541, z 2010 r. nr 28, poz. 142 i 146, nr. 40 poz. 230, nr 106, poz. 675, z 2011 r. nr 21, poz. 113 ) Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:

§ 1. Przepis § 17 a Statutu Miasta Gdyni otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 17a 1. Z inicjatywą podjęcia uchwały przez Radę może wystąpić grupa co najmniej 500 mieszkańców, posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Miasta Gdyni. 2. Projekt uchwały o którym mowa w ust 1, winien zawierać: a) tytuł określający jej przedmiot, b) ujęte w jednostki redakcyjne postanowienia, c) informację o skutkach finansowych wejścia w życie uchwały, o ile koszty takie będzie powodować, d) termin wejścia w życie, e) zwięzłe uzasadnienie. 3. Projekt uchwały, o treści określonej w ust. 2, podlega rejestracji w Biurze Rady Miasta na podstawie pisemnego wniosku podpisanego przez inicjatorów projektu w liczbie do 3 osób, wraz z listą 50 podpisów mieszkańców, spełniających warunki ust. 1, złożonych pod egzemplarzem projektu przekazanym do rejestracji, przeznaczonym do publicznego wglądu w Biurze Rady Miasta. 4. Zarejestrowany projekt podlega procedurze uzyskania poparcia ze strony wymaganej ust. 1 ilości mieszkańców, z zaliczeniem poparcia udzielonego zgodnie z ust 3, która winna zostać zakończona w terminie 90 dni od dnia rejestracji projektu uchwały złożeniem w Biurze Rady Miasta list poparcia obejmujących oświadczenie o treści: "Popieram projekt uchwały Rady Miasta Gdyni (tytuł), zarejestrowany w dniu … w Biurze Rady Miasta Gdyni oraz umocowuję jego inicjatorów w osobach ….. do popierania projektu podczas jego rozpatrywania przez Radę Miasta. Wyrażam jednocześnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do rozpatrzenia projektu uchwały, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych " . Mieszkaniec udziela poparcia projektowi uchwały wpisując na liście pod powyższym oświadczeniem : imię i nazwisko, adres, nr PESEL i własnoręczny podpis. W miejscu składania poparcia przez mieszkańców musi być wyłożony do wglądu projekt uchwały odpowiadający treści projektu zarejestrowanego zgodnie z ust 3. 4. Listy poparcia składają inicjatorzy w terminie określonym w ust 4 Przewodniczącemu Rady."

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni


dr inż. Stanisław Szwabski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Wicha-Gajek

Koordynator ds. Marketingu i PR Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp"

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »