| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/133/2011 Rady Gminy Szemud

z dnia 28 października 2011r.

w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Szemud

Na podstawie art. 18 pkt. ust. 2 pkt. 8 ustawy o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 póz. 1591 ze zm.) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, póz. 115 ze zm.) Rada Gminy Szemud uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwała określa stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Szemud, zwanych dalej "drogami gminnymi", na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym,

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3) mieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

4) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1-3.

§ 2. 1) Za zajęcie 1 m2 powierzchni dróg gminnych, o którym mowa w § 1 pkt. 1 - 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1. jezdni i poboczy, chodników, placów utwardzonych i nieutwardzonych, zatok postojowych i autobusowych - 6,00 zł,

2. pozostałych elementów pasa drogowego innych niż wymienione w pkt. l - 3,00 zł.

2) Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny traktowane jest jak zajęcie pasa drogowego przez l dzień.

3) Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § l pkt. 2 ustala się następującą roczną stawkę opłat za l m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia - 30,00 zł.

4) Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 3 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia w pasie drogowym.

5) Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

6) Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § l pkt. 3 ustala się następującą stawkę opłat za każdy dzień zajęcia l m2 powierzchni:

1. obiektu budowlanego, niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - obiekt handlowy, ogródki gastronomiczne, stragany - 1 ,00 zł,

2. obiektu budowlanego, niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - reklamy - 1,20 zł,

7) Za zajęcie l m2 pasa drogowego, o którym mowa w § l pkt. 4 ustala się następującą stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia:

1. zajęcia pasa drogowego na cele rozbiórki, przebudowy lub remontu budynku - 0,30 zł,

2. inne, pozwalające na korzystanie z pasa drogowego na prawach wyłączności - 0,80 zł.

8) Zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1m2 lub powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia mniejszego niż 1m2 jest traktowany jak zajęcie 1m2 pasa drogowego.

9) Ustala się zerową stawkę za umieszczenie w pasie drogowym:

1. tablic zawierających informacje o gminie, powiecie lub województwie w szczególności w postaci planów, map, tablic i plansz propagujących bezpieczeństwo ruchu drogowego;

2. tablic związanych z organizowaniem imprez lokalnych promujących wartości kulturowe i sportowe;

3. tablice informacyjne promujące fundusze europejskie

§ 3.

Uchyla się uchwałę Rady Gminy Szemud Nr XXX/202/2005 z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Szemud (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2005 r. Nr 128, poz. 2625)

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szemud.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Krasoń, Home Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »