| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 25/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku

z dnia 28 września 2011r.

w sprawie rezerwatu przyrody "Jezioro Krasne"

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz.1220 ze. zm.2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rezerwat przyrody "Jezioro Krasne", zwany dalej "rezerwatem" obejmuje obszar jeziora Krasne oraz torfowiska i fragment lasów otaczających jezioro, o łącznej powierzchni 42,62 ha, położonych na terenie gminy Przechlewo, w powiecie człuchowskim, w województwie pomorskim.

§ 2. 1. W skład rezerwatu wchodzi:

1) Jezioro Krasne o powierzchni 29,43 ha;

2) obszar torfowisk i lasów oznaczony na mapach planu urządzania lasu Nadleśnictwa Niedźwiady, Leśnictwa Lipczynek, wg stanu na dzień 01.01.2003 r., jako pododdziały: 68 c - część południowa, 68 f - część południowo-wschodnia, 68 g - część zachodnia, 68 h, 87 b - część północna, 87 d, 87 j, 89 a, 89 d, 109 c, 109 d - część północno-zachodnia, o łącznej powierzchni 13,19 ha.

2. Według ewidencji gruntów rezerwat położony jest na terenie następujących działek obrębu Przechlewko: 443, 4068 - część południowa, 4087 - część zachodnia, 4089 - część wschodnia, 4109/1 - część zachodnia.

§ 3. 1. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie jeziora lobeliowego oraz przylegających do niego torfowisk i lasów bagiennych, wraz z ich charakterystycznymi biocenozami oraz populacjami cennych gatunków roślin i zwierząt.

2. Określa się:

1) rodzaj rezerwatu jako wodny (W);

2) typ: wodny (w), podtyp: jezior oligotroficznych (jo) - ze względu na główny typ ekosystemu;

3) typ: biocenotyczny i fizjocenotyczny (PBf), podtyp: biocenoz naturalnych i półnaturalnych (bp) - ze względu na dominujący przedmiot ochrony.

§ 4. 1. W celu zabezpieczenia rezerwatu przed zagrożeniami zewnętrznymi wyznacza się otulinę rezerwatu, o łącznej powierzchni 55,50 ha, obejmującą pododdziały Nadleśnictwa Niedźwiady, Leśnictwa Lipczynek: 68 a, 68 b, 68 c - cały pododdział bez części południowej, 68 d, 68 f - cały pododdział bez części wschodniej, 68 g - cały pododdział bez części zachodniej , 87 a, 87 b - część południowa, 87 g, 87 h, 87 i, 89 b, 89 c, 109 a, 109 b, 109 d - cały pododdział bez części północno-zachodniej.

2. Według ewidencji gruntów otulina obejmuje działki ewidencyjne obrębu Przechlewko oznaczone numerami: 4068 - część północna, 4087 - część wschodnia, 4089 - część zachodnia, 4109/1 - cała działka poza fragmentem południowym.

3. Granice rezerwatu i otuliny przedstawia mapa Nadleśnictwa Niedźwiady wg stanu na dzień 1 stycznia 2003 r. w skali 1:10 000, stanowiąca załącznik nr 1 do zarządzenia oraz mapa ewidencyjna obrębu Przechlewko stanowiąca załącznik nr 2 do zarządzenia. Wykaz współrzędnych punktów załamania wierzchołków granicy rezerwatu oraz otuliny wykonanych w układzie współrzędnych PUWG 1992 przedstawiają załączniki nr 3 i nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Nadzór nad rezerwatem sprawuje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

1) Zarządzenie było poprzedzone Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 10 listopada 1976 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody (MP Nr 42 poz. 206 ), którego § 7 traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, zgodnie z art. 157 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

2) zmiany ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215 poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804, z 2011 r. Nr 34, poz. 170 i Nr 94, poz. 549 oraz M.P. z 2009 Nr 69, poz. 894, z 2010 r. Nr 76, poz. 954.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 25/2011
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku
z dnia 28 września 2011 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 25/2011
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku
z dnia 28 września 2011 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 25/2011
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku
z dnia 28 września 2011 r.

Wykaz współrzędnych punktów załamania wierzchołków granicy rezerwatu wykonanych w układzie współrzędnych PUWG 1992.

Nr punktu

x

y

Nr punktu

x

y

1

386780,2044

669207,1838

46

387244,6276

667869,1879

2

386780,4929

669200,2073

47

387255,1708

667899,3827

3

386774,3681

669168,4433

48

387261,8645

667918,4631

4

386759,7031

669150,0726

49

387288,0619

667960,4719

5

386767,2458

669125,5749

50

387305,7274

667990,2369

6

386821,7922

669027,5943

51

387304,1612

668043,0803

7

386847,5692

668995,5505

52

387302,0262

668103,5998

8

386856,9666

668984,0163

53

387308,4312

668116,7032

9

386859,959

668980,1682

54

387311,234

668122,0405

10

386883,1723

668944,2863

55

387316,7983

668133,1649

11

386957,5193

668856,8403

56

387328,2236

668145,1789

12

386990,9873

668817,5301

57

387329,1056

668173,2947

13

386988,4236

668793,6122

58

387329,1056

668186,1782

14

386987,7065

668706,736

59

387330,5647

668221,0307

15

386987,1377

668692,0634

60

387331,7435

668267,0175

16

386994,5402

668656,1814

61

387279,3074

668329,6959

17

386968,0543

668570,3047

62

387252,3681

668361,9197

18

386949,2594

668515,1825

63

387250,3155

668424,5981

19

386908,8092

668402,6792

64

387266,7198

668406,7271

20

386901,6869

668369,3559

65

387275,5072

668426,0574

21

386905,6767

668330,7554

66

387272,5726

668475,2626

22

386890,4347

668259,5513

67

387270,8168

668520,6597

23

386886,4532

668231,3455

68

387240,3575

668546,1469

24

386875,201

668201,0108

69

387237,1343

668585,9768

25

386879,0424

668119,6917

70

387261,1555

668598,5705

26

386911,0843

668081,9507

71

387246,5071

668643,088

27

386920,49

668070,9863

72

387247,0923

668662,7181

28

386905,281

668045,8889

73

387279,6042

668679,4097

29

386912,6011

668032,7056

74

387262,9114

668718,9498

30

386930,176

668011,3263

75

387270,8168

668741,2086

31

386936,6223

667991,7062

76

387258,5176

668782,2179

32

386941,8898

667977,0536

77

387228,6437

668848,7044

33

386961,5173

667944,55

78

387218,3889

668919,5787

34

386974,4017

667923,7504

79

387191,4413

669000,418

35

386987,8796

667902,0814

80

387160,2402

669017,9492

36

387007,2103

667872,4963

81

387141,5195

668999,2586

37

387019,2209

667854,3354

82

387099,7916

669009,6533

38

387043,8191

667812,7464

83

387031,149

669026,6048

39

387088,053

667784,6305

84

387002,3797

669058,0789

40

387122,0074

667783,0213

85

386974,6078

669079,718

41

387132,4023

667787,8689

86

386948,4021

669100,2277

42

387166,1589

667805,2402

87

386901,2583

669156,6293

43

387194,4996

667823,471

88

386894,8532

669163,7457

44

387215,2894

667837,1441

89

386861,0966

669193,8006

45

387240,6378

667862,9211

90

386822,0807

669203,3358

91

386780,2044

669207,1838

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 25/2011
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku
z dnia 28 września 2011 r.

Wykaz współrzędnych punktów załamania wierzchołków granicy zewnętrznej otuliny rezerwatu wykonanych w układzie współrzędnych PUWG 1992.


Uzasadnienie


Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r.
Nr 151 poz. 1220 ze zm.) regionalny dyrektor ochrony środowiska, po zasięgnięciu opinii regionalnej rady ochrony przyrody, może zwiększyć obszar rezerwatu przyrody i zmienić cele ochrony.

Rezerwat "Jezioro Krasne" został uznany na mocy § 7 Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 10 listopada 1976 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody (M.P. Nr 42
poz. 206), w celu zachowania jeziora lobeliowego z charakterystyczną roślinnością.

Walory rezerwatu zostały potwierdzone w trakcie badań naukowych prowadzonych w latach
2008-2009. Należą do nich:

- populacje cennych gatunków roślin, w tym 38 taksonów objętych ochroną gatunkową, m.in.: Elisma natans elisma wodna (gatunek z załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych), Lobelia dortmanna stroiczka wodna, Isoëtes lacustris poryblin jeziorny, Litorella uniflora brzeżyca jednokwiatowa, Sparganium angustifolium jeżogłówka pokrewna;

- populacje cennych gatunków zwierząt kręgowych i bezkręgowych, w tym 41 objętych ochroną prawną, m.in. ważki: zalotka białoczelna Leucorrhinia albifrons i zalotka spłaszczona L. caudalis oraz ptaki: żuraw Grus grus i gągoł Bucephala clangula ; (załącznikI Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WEz dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa);

- cenne, dobrze zachowane zbiorowiska roślinne typowe dla jezior lobeliowych, m.in.: zespół poryblina i lobelii Isoëto-Lobelietum , zbiorowisko elismy wodnej Luronium natans , zbiorowisko torfowca ząbkowanego Sphagnum denticulatum , zbiorowisko jeżogłówki pokrewnej Sparganium angustifolium ;

- siedliska przyrodnicze (z załącznika I ww. Dyrektywy Siedliskowej), m. in. : 3110 - jeziora lobeliowe (57,3 % powierzchni rezerwatu) i 91D0 - bory i lasy bagienne (21,9 % powierzchni rezerwatu);

- unikatowe walory biotopowe jeziora.

Granicę rezerwatu, zgodną z Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia
10 listopada 1976 r., wyznacza linia brzegowa jeziora, co utrudnia jednoznaczne wytyczenie granic w terenie, ustalenie rzeczywistej powierzchni rezerwatu, ponieważ z powodu wahań poziomu wody linia brzegowa jeziora zmienia się w cyklu rocznym i wieloletnim, uniemożliwia także realizację niezbędnych działań ochronnych.


Włączenie w granice rezerwatu przyległych torfowisk i fragmentów lasów otaczających jezioro nie tylko ułatwi precyzyjne wytyczenie granic w terenie i określenie powierzchni rezerwatu, ale pozwoli również na ochronę jeziora przed niekorzystną dla roślinności strefy brzegowej nadmierną penetracją zbiornika przez ludzi i wykorzystywaniem obrzeży jeziora do celów rekreacyjnych.
Włączenie w granice rezerwatu niewielkich torfowisk funkcjonalnie związanych z ekosystemem jeziora umożliwi przeprowadzenie niezbędnych działań ochronnych polegających m.in. na odcięciu dopływu wód dystroficznych z zabagnień do jeziora.

Granice rezerwatu określono na podstawie wyników badań naukowych prowadzonych w trakcie sporządzania projektu planu ochrony dla rezerwatu. Cały obszar położony jest na gruntach będących własnością Skarbu Państwa, jezioro - w zarządzie Agencji Nieruchomości Rolnych, Oddziału Terenowego w Gdańsku, teren otaczający jezioro - w zarządzie Nadleśnictwa Niedźwiady. Wokół rezerwatu wyznaczono otulinę obejmującą część zlewni bezpośredniej jeziora, obszar szczególnie ważny dla zachowania stabilnych warunków fizyko-chemicznych wód jeziora Krasne.
Obszar rezerwatu wraz z otuliną w całości pokrywa się z obszarem Natura 2000 "Jezioro Krasne" PLH220035.

Zmianę granic rezerwatu i utworzenie otuliny uzgodniono z zarządcą terenu, który ma być włączony w granice rezerwatu i otuliny - Nadleśnictwem Niedźwiady (na spotkaniu w siedzibie Nadleśnictwa w dniu 20 stycznia 2010 r.) oraz Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Szczecinku (pismo z dnia 15 lutego 2011 r.).

Projekt Zarządzenia uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Gdańsku (Uchwała Nr 4/2011 z dnia 20 maja 2011 r. RROP w Gdańsku w sprawie powiększenia rezerwatu przyrody "Jezioro Krasne") oraz został uzgodniony z Wojewodą Pomorskim
(pismo nr NK.VIII.0041.4.2011.MM z dnia 13 czerwca 2011 r.).


Ocena Skutków Regulacji
do projektu Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku
w sprawie rezerwatu przyrody "Jezioro Krasne"

1) Cel wprowadzenia zarządzenia.

Zarządzenie ma na celu powiększenie obszaru rezerwatu przyrody poza dotychczasową granicę wyznaczoną przez linię brzegową jeziora. Włączenie w granice rezerwatu przyległych torfowisk i fragmentów lasów otaczających jezioro nie tylko ułatwi precyzyjne wytyczenie granic w terenie i określenie powierzchni rezerwatu, ale pozwoli również na ochronę jeziora przed niekorzystną dla roślinności strefy brzegowej nadmierną penetracją zbiornika przez ludzi i wykorzystywaniem obrzeży jeziora do celów rekreacyjnych. Włączenie w granice rezerwatu niewielkich torfowisk funkcjonalnie związanych z ekosystemem jeziora umożliwi przeprowadzenie niezbędnych działań ochronnych polegających m.in. na odcięciu dopływu wód dystroficznych z zabagnień do jeziora.

2) Podmioty, na które oddziałuje zarządzenie.

Zarządzenie bezpośrednio oddziałuje na Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gdańsku. Innym podmiotem, na które może oddziaływać Zarządzenie jest Nadleśnictwo Niedźwiady - zarządca gruntów leśnych wchodzących w skład rezerwatu i otuliny.

3) Konsultacje.

Konsultacje w sprawie powiększenia rezerwatu przeprowadzono z Nadleśnictwem Niedźwiady oraz Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Szczecinku i uzyskano pozytywną opinię w powyższej sprawie. Projekt Zarządzenia został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Radę Ochrony Przyrody w Gdańsku oraz został uzgodniony z Wojewodą Pomorskim.

4) Wpływ zarządzenia na dochody i wydatki sektora publicznego.

Wprowadzenie w życie zarządzenia będzie związane z koniecznością oznaczenia nowych granic rezerwatu. Koszt wykonania i posadowienia tablic urzędowych szacuje się na około 1000 zł. Poza ww. kosztami powiększenie rezerwatu nie spowoduje dodatkowych wydatków dla budżetu Państwa, ani dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

5) Wpływ zarządzenia na rynek pracy.

Wejście w życie zarządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.

6) Wpływ zarządzenia na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.

Wejście w życie zarządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.

7) Wpływ zarządzenia na sytuację i rozwój regionów.

Wejście w życie zarządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionów.


8) Zgodność z prawem Unii Europejskiej.

Zarządzenie jest zgodne z prawem unijnym. Zarządzenie nie narusza zapisów zawartych w: Dyrektywie ptasiej - Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa oraz Dyrektywie siedliskowej - Dyrektywie Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Michał Koralewski

Aplikant radcowski, ekspert w dziedzinie prawa handlowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »