| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/83/11 Rady Gminy Somonino

z dnia 16 listopada 2011r.

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1 990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 957, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777) oraz art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, zm. z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 238, poz. 1578) Rada Gminy Somonino uchwala co następuje :

§ 1. Uchwala się "Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków" w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Somonino.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVII/288/06 Rady Gminy Somonino z dnia 28.04.2006 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Somonino


Andrzej Regliński


Załącznik do Uchwały Nr XI/83/11
Rady Gminy Somonino
z dnia 16 listopada 2011 r.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Niniejszy regulamin określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego na terenie Gminy Somonino.

§ 2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1) ustawa - ustawa z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 r. Nr 72, poz. 747, ze zm.);

2) Usługobiorca - odbiorcę usług, o których mowa w art. 2 pkt. 3 ustawy;

3) Usługodawca - przedsiębiorca, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków;

4) umowa - umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, o której mowa w art. 6 ustawy;

5) wodomierz - przyrząd pomiarowy, zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej obiektu budowlanego przy punkcie czerpalnym wody;

6) wodomierz główny - przyrząd pomiarowy, o którym mowa w art. 2 pkt 19 ustawy;

7) wodomierz dodatkowy - przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym służącym ustaleniu ilości wody bezpowrotnie zużytej, zainstalowany i utrzymywany na koszt Usługobiorcy;

8) wodomierz własny - przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody z własnych ujęć, zainstalowany i utrzymywany na koszt Usługobiorcy;

9) okres obrachunkowy - okres rozliczenia za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków określony w umowie.

10) ściekomierz - przyrząd pomiarowy służący do pomiarów ilości odprowadzanych ścieków.

Rozdział 2.
Minimalny poziom usług świadczonych przez Usługodawcę

§ 3. 1. Ilość wody dostarczanej Usługobiorcom oraz ilość odprowadzonych ścieków, minimalne ciśnienie utrzymywane w miejscu przyłączenia do sieci wodociągowej określa umowa. W umowie Usługodawca może zaniechać ustaleń dotyczących minimalnego ciśnienia, jeżeli w wydanych warunkach przyłączenia do sieci zalecono Usługobiorcy wyposażenie instalacji w urządzenie do lokalnego podnoszenia ciśnienia.

2. Minimalne ciśnienie wody w sieci wodociągowej wynosi 0,05 MPa. Dopuszczalny poziom zanieczyszczeń określają obowiązujące przepisy.

§ 4. 1. Usługodawca, zgodnie z przepisami ustaw ma obowiązek zapewnić:

1) dostawę wody do Usługobiorcy, w ilości ustalonej w umowie,

2) odprowadzenie ścieków, w ilości określonej w umowie,

3) dostawę wody o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

4) utrzymanie urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych w zakresie wynikającym z bieżących i planowanych potrzeb eksploatacyjnych,

5) ciągłość i niezawodność dostaw wody oraz odprowadzania ścieków z posiadanych przez Usługodawcę urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych,

6) zakup, zainstalowanie i utrzymanie na własny koszt wodomierza głównego po odbiorze technicznym przyłącza i zawarciu umowy.

2. Usługodawca ma prawo do przeprowadzania bieżącej kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz kontroli przestrzegania umownych ustaleń dotyczących technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

§ 5. Usługobiorcy zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie powodujący pogorszenia jakości świadczonych usług przez Usługodawcę oraz nie utrudniający działalności Usługodawcy, a w szczególności do:

1) utrzymania instalacji wodociągowej w stanie technicznym uniemożliwiającym wystąpienie skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,

2) utrzymania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłócenia w funkcjonowaniu sieci kanalizacyjnej,

3) natychmiastowego powiadomienia Usługodawcy o awaryjnych zmianach ilości i jakości odprowadzanych ścieków,

4) nie zmieniania, bez uzgodnienia z Usługodawcą, uzyskanych warunków technicznych przyłącza do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej,

5) utrzymywania pomieszczeń lub miejsc, w których zainstalowany jest wodomierz, ściekomierz lub inne urządzenie pomiarowe w stanie uniemożliwiającym jego uszkodzenie lub oddziaływanie zakłócające jego prawidłowe funkcjonowanie oraz do zabezpieczenia pomieszczenia lub miejsca zainstalowania urządzenia przed dostępem osób nieuprawnionych,

6) utrzymania przyłącza w stanie nie powodującym pogorszenia warunków eksploatacji sieci w przypadku, gdy przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne nie znajduje się w posiadaniu Usługodawcy

7) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach i na warunkach określonych w umowie,

8) umożliwienia Usługodawcy dostępu do dokumentacji technicznej, danych z eksploatacji dotyczących własnych ujęć wody i instalacji zasilanych z tych ujęć w zakresie umożliwiającym ustalenie czy mogą one oddziaływać na instalacje zasilane z sieci eksploatowanej przez Usługodawcę oraz ustalenie ilości ścieków, odprowadzanych do kanalizacji.

9) umożliwienia Usługodawcy dostępu do własnych ujęć wody i instalacji zasilanych z tych ujęć, a także połączonych z siecią własnych instalacji, jeżeli zachodzą uzasadnione przesłanki, że instalacje Usługobiorcy mogą negatywnie oddziaływać na poziom usług świadczonych przez Usługodawcę.

§ 6. 1. Jeżeli w trakcie eksploatacji przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, będącego w posiadaniu Usługobiorcy, powstanie zagrożenie istotnego obniżenia poziomu usług świadczonych przez Usługodawcę, Usługobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia przyczyn zagrożeń.

2. W przypadku, gdy Usługobiorca nie usunie zagrożenia pomimo wezwań ze strony Usługodawcy, ma on prawo podjąć wszelkie działania zmierzające do usunięcia zagrożenia. Działania Usługodawcy nie mogą naruszać prawa własności przyłącza przysługującego Usługobiorcy.

Rozdział 3.
Szczegółowe warunki i tryb zawierania oraz rozwiązywania umów z usługobiorcami.

A. Postanowienia ogólne

§ 7. Postanowienia umów zawieranych przez Usługodawcę z Usługobiorcą nie mogą ograniczać praw i obowiązków stron wynikających z przepisów ustawy, przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy oraz postanowień niniejszego regulaminu.

§ 8. 1. Umowa określa szczegółowe obowiązki stron, w tym zasady utrzymania przyłączy oraz warunki usuwania awarii.

2. W przypadku, gdy przyłącza nie są w posiadaniu Usługodawcy, odpowiedzialność Usługodawcy za zapewnienie ciągłości i jakości świadczonych usług jest ograniczona do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych posiadanych przez Usługodawcę.

3. Umowa określa miejsce wykonywania usługi dostawy wody i odbioru ścieków.

§ 9. 1. Umowy są zawierane na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.

2. Umowy na czas określony zawiera się:

1) gdy tytuł prawny osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci, został ustanowiony na czas określony,

2) na wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci.

§ 10. 1. Zmiana warunków umowy następuje w drodze aneksu do umowy sporządzonego w formie pisemnej.

2. Zmiana taryfy w czasie obowiązywania umowy oraz zmiana adresu do korespondencji nie wymaga formy pisemnego aneksu.

§ 11. W przypadku zmiany właściciela nieruchomości przyłączonej do sieci Usługodawcy, skutkującej zmianą oznaczenia Usługobiorcy:

1) dotychczasowy właściciel jest zobowiązany powiadomić pisemnie Usługodawcę o zmianie stanu prawnego nieruchomości.

2) dotychczasowy właściciel nieruchomości ponosi odpowiedzialność za należności powstałe w związku ze świadczeniem usług przez Usługodawcę do czasu powiadomienia Usługodawcy o utracie prawa do korzystania z nieruchomości.

3) Usługodawca zawiera umowę z nowym Usługobiorcą dopiero po rozliczeniu się poprzedniego właściciela względem Usługodawcy.

B. Zasady zawierania umów

§ 12. 1. Umowa jest zawierana na pisemny wniosek osoby posiadającej tytuł prawny do nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci znajdującej się w posiadaniu Usługodawcy.

2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegająca się o przyłączenie jest zobowiązana złożyć oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości.

3. Umowa może zostać zawarta z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym po uprawdopodobnieniu przez nią faktu korzystania z przyłączonej nieruchomości.

4. Usługodawca określa wzór wniosku o zawarcie umowy.

§ 13. 1. Umowa może być zawarta z osobami korzystającymi z lokali znajdujących się w budynkach wielolokalowych na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 musi zawierać w szczególności:

1) określenie osób korzystających z lokali, w tym określenie rodzaju tytułu prawnego do zajmowanego lokalu wraz ze zgodą takiej osoby na zawarcie umowy, potwierdzoną własnoręcznym podpisem,

2) oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osób korzystających z lokali o zasadach rozliczania różnic między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych w poszczególnych lokalach,

3) schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym za wodomierzem głównym, wraz z określeniem lokalizacji wszystkich punktów czerpalnych .

3. Usługodawca określa wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1.

§ 14. Usługodawca sporządza projekt umowy, w terminie 21 dni od dnia złożenia wniosku o zawarcie umowy.

C. Zasady rozwiązywania umów

§ 15. 1. Umowa może być rozwiązana przez stronę umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w umowie.

2. Rozwiązanie umowy przez Usługobiorcę za wypowiedzeniem następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w siedzibie Usługodawcy lub przesłanie takiego oświadczenia listem poleconym.

§ 16. Umowa może być rozwiązana w drodze porozumienia stron w każdym czasie.

§ 17. W wypadku śmierci Usługobiorcy umowa jest kontynuowana z jego spadkobiercami.

§ 18. Przed terminem rozwiązania umowy dokonuje się rozliczenia należności Usługodawcy, a następnie Usługodawca dokonuje zamknięcia przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego oraz demontuje urządzenia pomiarowe.

Rozdział 4.
Sposób rozliczania w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

§ 19. Rozliczenie za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków są prowadzone prze strony wyłącznie w oparciu o ceny i stawki opłat określone w obowiązujących taryfach.

§ 20. Czas trwania okresu rozliczeniowego określa umowa, przy czym jest to okres nie krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż sześć miesięcy.

§ 21. 1. Podstawą obciążenia Usługobiorcy należnościami za usługi świadczone przez Usługodawcę jest faktura.

2. Usługobiorca otrzymuje fakturę nie później niż 14 dni od dnia dokonania odczytu.

3. W sytuacji, kiedy ilość świadczonych usług jest ustalona na innej podstawie niż wskazania wodomierza lub innego urządzenia pomiarowego, należność ustalana jest ryczałtowo.

4. Usługobiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę lub odprowadzone ścieki w terminie wskazanym w fakturze.

5. W przypadku budynku (ów) wielolokalowego (ych), w którym (ch) Usługobiorcami są również osoby korzystające z poszczególnych lokali, Usługodawca wystawia odrębną fakturę dla zarządcy lub właściciela takiego budynku.

6. Zgłoszenie przez Usługobiorcę zastrzeżeń do faktury nie wstrzymuje obowiązku jej zapłaty.

7. W przypadku stwierdzenia nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności.

§ 22. 1. Ilość dostarczonej wody ustała się na podstawie wskazań wodomierza głównego.

2. W przypadku braku wodomierza głównego, ilość pobranej wody określa się na podstawie przeciętnych norm zużycia określonych zgodnie z art. 27 ustawy,

3. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych: wodomierzy lub ściekomierzy.

4. Ilość odprowadzanych ścieków bytowych ustala się jako równą ilości wody dostarczonej przez Usługodawcę i/lub pobranej z innych źródeł.

5. W przypadku niesprawności wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego oraz braku możliwości ustalenia na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa i umowy ilości świadczonych usług, ilość pobranej wody i/lub ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza.

6. W przypadku niesprawności ściekomierza oraz braku możliwości ustalenia na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa i umowy ilości świadczonych usług, ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie średniego odprowadzenia ścieków w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności ściekomierza.

§ 23. Usługodawca na wniosek Usługobiorcy dokonuje sprawdzenia działania wodomierza. W przypadku, gdy sprawdzenie to nie potwierdza niesprawności wodomierza Usługobiorca pokrywa koszty sprawdzenia.

§ 24. 1. W rozliczeniach ilości ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadku, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na warunkach określonych przez Usługodawcę i na koszt Usługobiorcy.

2. Jeżeli Usługobiorca pobiera wodę z własnych ujęć i wprowadza ścieki do urządzeń Usługodawcy to w razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków jest ustalona jako równa ilość pobranej wody, ustalonej na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego na przyłączu Usługobiorcy.

3. Jeżeli Usługobiorca pobiera wodę z ujęć własnych oraz urządzeń Usługodawcy i wprowadza ścieki do urządzeń Usługodawcy to w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzonych ścieków jest ustalona jako suma wskazań wodomierza głównego Usługodawcy oraz wodomierza własnego Usługobiorcy.

4. W przypadkach określonych w ust. 2 i 3 Usługobiorca jest zobowiązany:

1) do zakupu, zainstalowania na własny koszt wodomierza własnego, jego utrzymania i legalizacji

2) zapewnienia Usługodawcy nieograniczonego dostępu i kontroli własnych urządzeń pomiarowych.

§ 25. 1. Przy rozliczaniu z Usługobiorcami, Usługodawca obowiązany jest stosować ceny i stawki z taryf zatwierdzonych uchwałą Rady Gminy.

2. Taryfa wymaga podania do wiadomości publicznej co najmniej 7 dni przed jej wejściem w życie.

3. Taryfa obowiązuje przez rok.

4. Stosowanie przez Usługodawcę cen i stawek opłat wynikających z nowych taryf prawidłowo podanych do wiadomości publicznej nie wymaga odrębnego informowania Usługobiorców o ich wysokości.

5. Wejście w życie nowych taryf nie stanowi zmiany umowy.

6. Usługodawca dołącza do umowy aktualnie obowiązującą taryfę lub jej wyciąg, zawierający ceny i stawki opłat właściwe dla Usługobiorcy, będącego stroną umowy.

7. Obowiązująca Usługodawcę taryfa jest ogłaszana na stronach internetowych Usługodawcy www.gpru-slawki.pl

Rozdział 5.
Warunki przyłączania do sieci

§ 26. 1. Osoba ubiegająca się o przyłączenie jej nieruchomości do sieci składa wniosek o udzielenie informacji, czy istnieją warunki przyłączenia. Wzór wniosku określa usługodawca.

2. O ile istnieją warunki przyłączenia nieruchomości do sieci osoba ubiegająca się o przyłączenie jej nieruchomości do sieci składa Usługodawcy wniosek o przyłączenie, który powinien zawierać co najmniej:

1) imię i nazwisko (lub nazwę) wnioskodawcy,

2) adres do korespondencji,

3) w przypadku osób prawnych odpis z właściwego rejestru wskazujący na sposób reprezentacji podmiotu,

4) określenie rodzaju instalacji i urządzeń służących do odbioru usług,

5) określenie ilości przewidzianego poboru wody i jej przeznaczenia,

6) wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaj (w przypadku dostawców ścieków przemysłowych, również jakości odprowadzanych ścieków oraz zastosowanych lub planowanych do zastosowania urządzeń podczyszczających),

7) opis nieruchomości, do której będzie dostarczona woda i/lub z której będą odprowadzane ścieki, w szczególności określenie jej powierzchni, sposobu zagospodarowania i przeznaczenia,

8) wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody i dostarczania ścieków.

§ 27. 1. Do wniosku, o który mowa w § 26 ust. 2 osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci powinna załączyć:

1) aktualną mapę sytuacyjną w skali 1:500 (jeżeli brak to 1:1000) w dwóch egzemplarzach, określającą usytuowanie przyłączanej nieruchomości, istniejące sieci wodociągowe i kanalizacyjne oraz inne obiekty i urządzenia uzbrojenia terenu.

2) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek, a w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym opis statusu prawnego osoby w stosunku do nieruchomości.

2. Usługodawca jest zobowiązany przygotować i bezpłatnie udostępnić odpowiedni wzór wniosku.

§ 28. 1. Jeżeli są spełnione techniczne warunki, umożliwiające podłączenie nieruchomości do sieci, Usługodawca, w terminie 30 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku, o którym mowa w § 26, wraz z kompletem załączników, wydaje osobie ubiegającej się o podłączenie nieruchomości dokument pod nazwą "Warunki techniczne wykonania przyłącza wodociągowo - kanalizacyjnego" zwane dalej "Warunkami". W razie braku możliwości podłączenia nieruchomości do sieci, Usługodawca w terminie 21 dni od otrzymania wniosku informuje o tym osobę ubiegającą się o podłączenie, wskazując powody, które uniemożliwiają podłączenie.

2. Dokument, o którym mowa w ust 1. powinien:

1) określać miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, w tym miejsce zainstalowania wodomierza głównego i/lub urządzenia pomiarowego,

2) określać maksymalną ilość wody dostarczanej do nieruchomości z podziałem na poszczególne cele,

3) określać maksymalną ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości i ich jakość,

4) zawierać informację o rodzaju i zawartości dokumentów, jakie powinna przedłożyć osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci oraz podmiotach, z jakimi należy uzgodnić lub do jakich należy zgłosić fakt przyłączenia oraz projekt przyłącza,

5) wskazać okres ważności wydanych warunków, nie krótszy niż jeden rok.

3. Dokument, o którym mowa w ust. 1 może określić:

1) parametry techniczne przyłączą

2) miejsce zainstalowania wodomierza głównego, a w przypadku, gdy wnioskodawca proponuje pomiar ilości odprowadzanych ścieków inaczej niż na podstawie odczytów ilości pobranej wody - urządzenia pomiarowego do mierzenia ilości odprowadzanych ścieków, lub też wodomierzy do mierzenia ilości wody, z której nie odprowadza się ścieków do kanalizacji,

3) inne indywidualne warunki określone przez Usługodawcę.

§ 29. 1. "Warunki" wydawane osobie ubiegającej się o przyłączenie do sieci mogą za zgodą tej osoby obejmować nie tylko zgodę na wybudowanie przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego, ale również obowiązek wybudowania przez przyszłego Usługobiorcę ze środków własnych urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych.

2. W przypadku określonym w ust. 1 Usługodawca i osoba ubiegająca się o przyłączenie, przed wydaniem "Warunków" zobowiązane są do zawarcia umowy regulującej tryb i zasady przejęcia przez Usługodawcę urządzeń wybudowanych przez przyszłego Usługobiorcę ze środków własnych.

§ 30. Warunkiem przyłączenia nieruchomości do sieci jest uzgodnienie z Usługodawcą dokumentacji technicznej oraz warunków i sposobu przyłączenia, przy czym Usługodawca dokonuje odbioru przyłącza na podstawie dokumentacji powykonawczej sporządzonej przez osobę posiadająca uprawnienia budowlane i/lub geodetę.

§ 31. Usługodawca dokonuje odbioru przyłącza na podstawie dokumentacji powykonawczej sporządzonej przez osobę posiadająca uprawnienia budowlane i/lub geodetę.

Rozdział 6.
Techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

§ 32. 1. Usługodawca ma prawo odmówić przyłączenia nowego Usługobiorcy do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, jeżeli w wyniku przyłączenia warunki techniczne pogorszą się tak, że nie zostanie zachowany minimalny poziom usług, a w szczególności, jeżeli zabraknie wymagalnych zdolności produkcyjnych ujęć, stacji uzdatniania i oczyszczalni ścieków oraz zdolności dostawczych istniejących układów dystrybucji wody i odprowadzania ścieków.

2. Poziom dostępu do usług wodociągowych w przyszłości wyznaczają wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na obszarze gminy.

Rozdział 7.
Sposób dokonywania odbioru przez Usługodawcę wykonanego przyłącza.

§ 33. 1. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, Usługodawca dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi przez Usługodawcę "Warunkami" oraz z projektem technicznym.

2. Jeżeli "Warunki" obejmowały również obowiązek wybudowania przez przyszłego Usługobiorcę ze środków własnych urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, to warunkiem przystąpienia do odbioru przyłącza może być wcześniejszy odbiór tych urządzeń.

3. Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem przyłącza lub odcinka sieci. Wszelkie odcinki przyłącza lub sieci ulegające częściowemu zakryciu należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem.

4. W ramach odbioru przyłącza inwestor zobowiązany jest sporządzić geodezyjną dokumentację powykonawczą i 1 egzemplarz przedłożyć Usługodawcy.

§ 34. 1. Po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez przedstawiciela Usługobiorcy, Usługodawca uzgadnia jego termin, na nie dłuższy niż trzy dni po dacie zgłoszenia.

2. Wyniki prób i odbiorów, są potwierdzone przez strony w sporządzanych protokołach.

3. Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia i jego podpisanie przez strony upoważnia Usługobiorcę do złożenia wniosku do Usługodawcy o zawarcie umowy.

§ 35. Wzory protokołów odbioru określa Usługodawca.

§ 36. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej:

1) dane techniczne przedmiotu odbioru, (średnica, materiał, długość, elementy uzbrojenia),

2) rodzaj odprowadzanych ścieków, dla przyłącza kanalizacyjnego,

3) skład i podpisy członków komisji dokonującej odbioru.

4) uwagi dotyczące realizacji przyłącza.

Rozdział 8.
Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości

§ 37. 1. Usługodawca ma obowiązek poinformować Usługobiorców o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty z wyprzedzeniem co najmniej 24 godzin.

2. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować Usługobiorców, w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile czas ich trwania przekracza 12 godzin.

3. W przypadku budynków wielolokalowych, Usługodawca może o zdarzeniach wskazanych w ust. 2 poinformować wyłącznie właściciela lub zarządcę nieruchomości, o ile planowany czas trwania przerwy w dostawie wody nie przekracza 12 godzin.

4. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Usługodawca ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym fakcie Usługobiorców, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody.

§ 38. Usługodawca może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne wyłącznie w przypadkach i na warunkach określonych w art. 8 ustawy.

§ 39. 1. Usługodawca może ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a także przyczynami technicznymi.

2. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku ze wstrzymaniem lub ograniczeniem świadczenia usług, chyba, że nie ponosi winy. Usługodawca wolny jest od odpowiedzialności w szczególności wówczas, gdy przerwa lub ograniczenie świadczenia usług, wynikły z :

1) działania siły wyższej, w tym zwłaszcza sił przyrody,

2) działania lub zaniechania osób lub podmiotów za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym samego Usługobiorcy,

3) potrzeby ochrony życia lub zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego, a także potrzeb przeciwpożarowych.

§ 40. 1. Usługodawca może udzielić bonifikaty za dostarczenie wody o pogorszonych parametrach fizykochemicznych na wniosek Usługobiorcy w wysokości do 10 % za każdy dzień udokumentowanego obniżenia jakości wody.

2. Bonifikata udzielona jest w danym okresie obrachunkowym.

Rozdział 9.
Standardy obsługi Usługobiorców, a w szczególności sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków.

§ 41. 1. Usługodawca jest zobowiązany do udzielania informacji dotyczącej:

1) występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków,

2) występujących awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

3) planowanych przerw w świadczeniu usług.

2. Usługodawca udziela informacji za pośrednictwem telefonu, faksu, lub elektronicznych środków przekazu, bez zbędnej zwłoki, jednakże w terminie nie dłuższym niż 3 dni.

3. Jeżeli wniosek o udzielenie informacji został złożony na piśmie, Usługodawca udziela odpowiedzi w tej samej formie w terminie 14 dni od otrzymania wniosku chyba, że osoba zwracająca się o informacje wyraźnie zaznaczyła, iż informacja ma być udzielona w jednej z form wskazanych w ust. 2.

4. Jeżeli udzielenie informacji wymaga ustaleń wymagających okresów dłuższych niż terminy wskazane w ust. 2 i 3, Usługodawca przed upływem terminów wskazanych w ust. 2 lub 3, informuje o tym fakcie osobę, która złożyła prośbę o informację i wskazującej ostateczny termin udzielenia odpowiedzi. Termin ten w żadnym wypadku nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia złożenia prośby.

5. Informacje udzielane Usługobiorcom nie mogą naruszać przepisów o ochronie danych osobowych.

§ 42. 1. Każdy Usługobiorca ma prawo zgłaszania, w terminie 7 dni od daty otrzymania rachunku lub faktury, reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez Usługodawcę umowy w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za te usługi.

2. Reklamacja jest składana w formie pisemnej.

3. Usługodawca jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 30 dni od dnia złożenia w siedzibie Usługodawcy lub doręczenia reklamacji.

4. Reklamacje wnoszone po terminie o którym mowa w ust. 1 pozostawia się bez rozpatrzenia.

§ 43. Usługodawca jest zobowiązany do wyznaczenia osoby lub osób odpowiedzialnych za kontakty z Usługobiorcami oraz osobami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci, w tym za przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji.

§ 44. 1. W siedzibie Usługodawcy powinny być udostępnione wszystkim zainteresowanym:

1) aktualnie obowiązujące na terenie gminy taryfy cen i stawek opłat,

2) jednolity tekst "REGULAMINU DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA SCIEKOW" obowiązujący na terenie gminy,

3) wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody,

4) tekst ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z wszystkimi aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy,

2. Usługodawca nie ma obowiązku udostępniania dokumentów, o których mowa w ust. 1 poza swoją siedzibą, z zastrzeżeniem obowiązku dołączenia do umowy w chwili jej zawierania obowiązującej taryfy lub jej wyciągu zawierającego ceny i stawki opłat.

Rozdział 10.
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§ 45. Brak treści

§ 46. Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą, Usługodawcą i jednostkami straży pożarnej.

§ 47. Ilość wody pobranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów czerpania jest ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostki straży pożarnej w umowie w ustalonych okresach.

§ 48. W przypadku poboru wody cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych, którymi woda jest dostarczana dla innych Usługobiorców, jednostki niezwłocznie przekazują Usługodawcy informacje o ilość pobranej wody.

§ 49. Należnościami za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe Usługodawca obciąża Gminę.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ogólnopolski Konwent Agencji Pracy

związek pracodawców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »