| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 80/11 Burmistrza Miasta Krynica Morska

z dnia 14 listopada 2011r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2012 rok

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz §7 i § 8 uchwały nr XXXVIII/356/10 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 10 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Przedkłada się uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej, objaśnienia oraz omówienie przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z załącznikami nr 2, 3 i 4.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Krynica Morska.

Burmistrz Miasta Krynica Morska


Adam Ostrowski


Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 80/11 z dnia 14 listopada 2011 r.

PROJEKT
Uchwała Nr Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia ……
w sprawie budżetu na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c", "d", "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póżn. zm.), art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,poz. 1240 z póżn. zm.) oraz art.4 ust.1, art.7 ust.1 i art.8 ust.1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.z 2010 r. Nr 80, poz.526 z późn.zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu w kwocie 64.297.787 zł, w tym:

1) dochody bieżące 34.235.787zł,

2) dochody majątkowe 30.062.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 75.770.087 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 24.220.087 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 51.550.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 2a.

§ 3.

Deficyt budżetu w kwocie 11.472.300 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

§ 4.

Ustala się przychody budżetu w kwocie 11.472.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 198.000 zł, w tym:

1) ogólną w kwocie 103.000 zł,

2) celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 95.000 zł.

§ 6.

W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1) Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 429.040 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Dochody (dotacje celowe) w kwocie 1.500 zł i wydatki w kwocie 3.010 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 503.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

4. Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w kwocie 410.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

5. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w kwocie 25.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

6. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w kwocie 10.000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w kwocie 10.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

7. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 190.000 zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 178.000zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 12.000 zł.

8. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w kwocie 500 zł.

§ 7.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. .

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej


Teresa Pawłowska

Załącznik do Zarządzenia Nr 80/11
Burmistrza Miasta Krynica Morska
z dnia 14 listopada 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załączniki od nr1 do nr 9 do uchwaly z dnia


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 80/11
Burmistrza Miasta Krynica Morska
z dnia 14 listopada 2011 r.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 80/11 z 14 listopada 2011 r.

Tytuł I.
Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej.

W projekcie budżetu na 2012 rok zaplanowano dochody w wysokości 64.297.787 zł.
Dochody bieżące budżetu zaplanowano w wysokości 34.235.787 zł.
Dochody majątkowe budżetu zaplanowano w wysokości 30.062.000 zł.
Projekt dochodów został opracowany na podstawie:

1) ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

2) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

3) ustawy o podatku rolnym,

4) ustawy o lasach,

5) informacji Ministra Finansów o wysokości subwencji oświatowej oraz udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,

6) projektów planów gminnych jednostek budżetowych,

7) projektów opracowanych przez pracowników Urzędu Miasta,

8) informacji o wysokości dotacji celowych z budżetu państwa.

W projekcie budżetu zostały ujęte należne gminie dochody wynikające z przepisów prawa. Dla celów porównawczych dokonano analizy wykonania dochodów bieżących za lata 2007-2011, przy czym za lata 2007-2010 przyjęto dane wynikające ze sprawozdań budżetowych, natomiast za 2011 rok przyjęto szacunkowe wykonanie. Z analizy wynika, że dochody bieżące wzrastały następująco:

1) w roku 2007 w stosunku do roku 2006 o 12,3%,

2) w roku 2008 w stosunku do roku 2007 o 1,7%,,

3) w roku 2009 w stosunku do roku 2008 o 1,2%,

4) w roku 2010 w stosunku do roku 2009 o 77,1%

Zaległy podatek będzie miał wpływ na wysokość dochodów w 2012 roku. Na podstawie decyzji o rozłożeniu zaległości na raty do budżetu wpłynie podatek od nieruchomości za 2006 rok w kwocie 24.090.834 zł oraz opłata prolongacyjna w kwocie 2.272.129 zł. W związku z tym zaplanowane w 2012 roku dochody bieżące wzrosną w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów bieżących w roku 2011 o 25,4%. Na zaplanowane dochody majątkowe składają się dochody z majątku gminy w kwocie 10.148.000 zł oraz dotacje na finansowanie zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej w kwocie 19.914.000 zł. Dochody z majątku gminy zaplanowano w wyższej kwocie niż przewidywane wykonanie za 2011 rok ze względu na planowane wykazanie do zbycia nieruchomości, których sprzedaż w 2011 r. nie została zrealizowana. Planuje się sprzedaż następujących nieruchomości:

a) terenu baru Mierzeja i część działki 436)51,

b) terenu tzw. Róży Wiatrów,

c) terenu 6.U przy ulicy Teleexpressu,

d) terenu 24.UT przy ulicy Teleexpressu,

e) terenu po byłym OW "Tęcza",

f) działki nr 84)3 przy ulicy Orzechowej,

g) działki nr 721 przy ulicy Portowej,

h) terenu przy ulicy Wodnej (działki nr 621)1 i 726)1),

i) terenu 4.U przy ulicy Korczaka,

j) działki nr 732 przy ulicy Przyjaźni,

k) działki nr 386)1 przy ulicy Przyjaźni,

l) działki nr 178 przy ulicy Wasilewskiego,

ł) działki nr 196)6 przy ulicy Lotników,

m) czterech działek (po podziale) przy ulicy Nowej,

n) terenu przy ulicy Żeromskiego.

Dotacje na finansowanie zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej zostały zaplanowane na podstawie podpisanych umów:

1) umowy partnerskiej "Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I". Jest to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 w ramach działania 6.4. Inwestycje w produkty o znaczeniu ponadregionalnym, osi priorytetowej 6, Polska gospodarka na rynku międzynarodowym. Projekt będzie realizowany przez 14 partnerów. Liderem projektu jest Województwo Pomorskie a partnerami Województwo Warmińsko-Mazurskie oraz powiaty i gminy z województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Dochody z tytułu realizacji umowy zaplanowano w kwocie 6.414.000 zł.

2) umowy o dofinansowanie Projektu "Modernizacja z rozbudową systemu wodno-ściekowego Gminy Miasta Krynica Morska". Jest to projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 8. Lokalna infrastruktura podstawowa, Działania 8.2. Lokalna Infrastruktura ochrony środowiska, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dochody z tytułu realizacji umowy zaplanowano w kwocie 13.500.000 zł.

Wydatki zaplanowane w projekcie budżetu na 2012 rok wynoszą 75.770.087 zł z tego:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24.220.087 zł,

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 51.550.000 zł.

Wzrost wydatków zaplanowanych na 2012 rok do planu wydatków na rok 2011 wynosi 66,3%. Wydatki bieżące wzrosną w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w 2011 r. o 249,3%. Wzrost wydatków bieżących jest związany z obowiązkiem odprowadzenia przez gminę wpłaty do budżetu państwa. Wpłata naliczona przez Ministerstwo Finansów na 2012 rok wynosi 14.622.249 zł. Wysokość wpłaty gminy jest efektem uzyskania zaległego podatku od nieruchomości za lata 2005-2006. Wydatki majątkowe stanowią 68% planu wydatków. W 2012 roku będą kontynuowane inwestycje, które są już w trakcie realizacji oraz inwestycje, na realizację których zostały podpisane umowy, a także inwestycje, na które zostaną złożone wnioski o dofinansowanie z Unii Europejskiej . Są to inwestycje nastawione przede wszystkim na rozwój infrastruktury, która ma wpływ na rozwój turystyki w gminie. Główną inwestycją jest modernizacja z rozbudową systemu wodno-ściekowego, której zadaniem jest poprawa jakości wody pitnej w gminie. Następną inwestycją jest zadanie realizowane w ramach projektu Pętla Żuławska rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej - I etap. Te dwie inwestycje są finansowane z udziałem środków unijnych. Będą prowadzone również inwestycje w zakresie modernizacji ulic, które wpłyną na jakość i bezpieczeństwo ruchu drogowego. Są to inwestycje:

1) Przebudowa drogi gminnej ulic: Górników, Nafciarzy, Aptekarzy, Wysokiej, Krótkiej, Drukarzy, Cichej, Rzeźbiarzy,

2) Przebudowa drogi gminnej ulic: Słonecznej i Piaskowej,

3) Modernizacja ulicy Bałtyckiej wraz z rewitalizacją parku przy fontannie,

4) Modernizacja ulicy Morskiej.

Została również zaplanowana pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego na modernizację drogi wojewódzkiej nr 501 (ulica Gdańska). Szczegółowy opis zaplanowanych dochodów i wydatków budżetu 2012 roku został zawarty w objaśnieniach do projektu budżetu na 2012 rok.

Burmistrz Miasta Krynica Morska


Adam Ostrowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 80/11
Burmistrza Miasta Krynica Morska
z dnia 14 listopada 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 80/11 z 14 listopada 2011 r.


Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 80/11
Burmistrza Miasta Krynica Morska
z dnia 14 listopada 2011 r.

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 80/11 z dnia 14 listopada 2011 r.

Tytuł I.
Omówienie przychodów i rozchodów budżetu.

Rozdział 1.
I. W projekcie budżetu zaplanowano przychody w wysokości 11.472.300 zł.

Burmistrz Miasta Krynica Morska


Adam Ostrowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kietlińska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »