| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/260/11 Rady Miasta Gdyni

z dnia 23 listopada 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta nr IV/60/11 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z zm: Dz.U. z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr. 214, poz.1806; Dz.U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz.U. z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, Dz.U. z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz.U. z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675, Dz.U. z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998r. Nr 133, poz. 872, zmiany: Dz.U. z 1998r. Nr 162, poz. 1126, Dz. U. z 2000r. Nr 6, poz. 70. Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1312, Dz.U z 2001r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1194, Nr 145, poz. 1623, Dz.U z 2009r. Nr 31 poz. 206), art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust.2 pkt 6, art. 218, art. 233 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240, Dz.U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726), Rada Miasta Gdyni uchwala co następuje:

§ 1.

W budżecie zawartym w uchwale Rady Miasta nr IV/60/11 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2011, zmienionym uchwałami Rady Miasta nr VI/105/11, VIII/143/11, IX/162/11, XI/186/11, XII/221/11 i XIII/239/11 oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta nr 782/11/VI/K, 854/11/VI/K, 967/11/VI/K, 1254/11/VI/K, 1365/11/VI/K, 1496/11/VI/K, 1747/11/VI/K, 1808/11/VI/K, 2016/11/VI/K, 2194/11/VI/K, 2270/11/VI/K, 2485/11VI/K, 2549/11/VI/K, 2719/11/VI/K, 2873/11/VI/K, 2989/11/VI/K, 3150/11/VI/K, 3255/11/VI/K i 3320/11/VI/K, 3589/11/VI/K, 3659/11/VI/K, 3754/11/VI/K, 3934/11/VI/K, 4052/11/VI/K wprowadza się następujące zmiany:

1) 1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1, na kwotę: 1.056.241.421 zł w tym:

- dochody bieżące 953.356.808 zł

- dochody majątkowe 102.884.613 zł

2. Ustala się wydatki budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2, na kwotę: 1.186.134.858 zł w tym:

- wydatki bieżące 986.415.728 zł

- wydatki majątkowe 199.719.130zł

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 129.893.437 zł, który zostanie pokryty przychodami określonymi w § 2.

2) w § 2 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się przychody budżetu miasta w wysokości 243.393.437 zł pochodzące z:

a) kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 140.000.000 zł

b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych 103.393.437 zł

3) zmienia się załącznik nr 3 - Plan dotacji z budżetu miasta na 2011 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

4) zmienia się załącznik nr 4 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2011 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

5) zmienia się załącznik nr 6 - Plan wydatków rad dzielnic na 2011 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

6) zmienia się załącznik nr 9 - Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia i podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Załącznik do Uchwały Nr XIV/260/11
Rady Miasta Gdyni
z dnia 23 listopada 2011 r.
Zalacznik1.1.pdf

URM XI załączniki

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni


dr inż. Stanisław Szwabski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Ręczkowska

Specjalista w zakresie księgowości, kadr i płac

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »