| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/260/11 Rady Miasta Gdyni

z dnia 23 listopada 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta nr IV/60/11 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z zm: Dz.U. z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr. 214, poz.1806; Dz.U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz.U. z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, Dz.U. z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz.U. z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675, Dz.U. z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998r. Nr 133, poz. 872, zmiany: Dz.U. z 1998r. Nr 162, poz. 1126, Dz. U. z 2000r. Nr 6, poz. 70. Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1312, Dz.U z 2001r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1194, Nr 145, poz. 1623, Dz.U z 2009r. Nr 31 poz. 206), art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust.2 pkt 6, art. 218, art. 233 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240, Dz.U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726), Rada Miasta Gdyni uchwala co następuje:

§ 1.

W budżecie zawartym w uchwale Rady Miasta nr IV/60/11 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2011, zmienionym uchwałami Rady Miasta nr VI/105/11, VIII/143/11, IX/162/11, XI/186/11, XII/221/11 i XIII/239/11 oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta nr 782/11/VI/K, 854/11/VI/K, 967/11/VI/K, 1254/11/VI/K, 1365/11/VI/K, 1496/11/VI/K, 1747/11/VI/K, 1808/11/VI/K, 2016/11/VI/K, 2194/11/VI/K, 2270/11/VI/K, 2485/11VI/K, 2549/11/VI/K, 2719/11/VI/K, 2873/11/VI/K, 2989/11/VI/K, 3150/11/VI/K, 3255/11/VI/K i 3320/11/VI/K, 3589/11/VI/K, 3659/11/VI/K, 3754/11/VI/K, 3934/11/VI/K, 4052/11/VI/K wprowadza się następujące zmiany:

1) 1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1, na kwotę: 1.056.241.421 zł w tym:

- dochody bieżące 953.356.808 zł

- dochody majątkowe 102.884.613 zł

2. Ustala się wydatki budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2, na kwotę: 1.186.134.858 zł w tym:

- wydatki bieżące 986.415.728 zł

- wydatki majątkowe 199.719.130zł

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 129.893.437 zł, który zostanie pokryty przychodami określonymi w § 2.

2) w § 2 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się przychody budżetu miasta w wysokości 243.393.437 zł pochodzące z:

a) kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 140.000.000 zł

b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych 103.393.437 zł

3) zmienia się załącznik nr 3 - Plan dotacji z budżetu miasta na 2011 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

4) zmienia się załącznik nr 4 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2011 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

5) zmienia się załącznik nr 6 - Plan wydatków rad dzielnic na 2011 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

6) zmienia się załącznik nr 9 - Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia i podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Załącznik do Uchwały Nr XIV/260/11
Rady Miasta Gdyni
z dnia 23 listopada 2011 r.
Zalacznik1.1.pdf

URM XI załączniki

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni


dr inż. Stanisław Szwabski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zespół Doradców Podatkowych Jacek Czernecki Spółka z o.o.

Spółka Doradztwa Podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »