| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/117/2011 Rady Miejskiej w Sztumie

z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2011 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego

Na podstawie art. 263 ust. 2,3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( z 2009 r. Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają w 2011 roku z upływem roku budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w pkt. 1 zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Określa się ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają w 2011 r. z upływem roku budżetowego, określony w załączniku nr 1.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urządowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sztumie


Czesław Oleksiak


Uzasadnienie do Uchwały Nr XIV/117/2011
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Zgodnie z art. 263 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (z 2010 r. Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z załączonym wykazem:

I. w dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo" w rozdz. 01042 "Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych" na wydatki majątkowe - zadanie pn.: "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w sołectwie Uśnice na działce nr 233/2" - roboty uzupełniające na kwotę 22.772 zł. Zgodnie z umową RI.271.35.1.2011 z 20.12.2011 z Eugeniuszem Miklewiczem prowadzącym działalność Usługi Trans-Wod-Kan P.H.M.B w Ryjewie. Termin realizacji zadania do 31 maja 2012 r.

II. w dziale 600 "Transport i łączność" :

1. rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" w tym:

a) wydatki bieżące:

1) wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych - roboty uzupełniające na kwotę 23.124 zł. Zgodnie z umową GK.II.7221.7.1.2011 z 20.12.2011r. z Zbigniewem Hrynkiewiczem prowadzącym działalność Przedsiębiorstwo Drogowe "Bazalt" w Sztumie. Termin realizacji zadania nastąpi do 31 maja 2012 r.

2) wykonanie dokumentacji projektowej na remont ul. Plebiscytowej w Sztumie kwotę 3.690 zł. Zgodnie z umową RI.272.53.2011 z firmą Usługi Ogólnobudowlane Budownictwo Ogólne i Lądowe Jerzy Cieszko Malbork. Termin realizacji zadania nastąpi do 30 czerwca 2012 r.

3) wykonanie dokumentacji projektowej na remont obiektu mostowego w Koniecwałdzie (II rata) w kwocie 7.380 zł. Zgodnie z umową GK.II.6740.1.1.2011 z 10.06.2011 i aneksem z Biurem Projektów Drogowych Patryk Schultz w Grudziądzu. Termin realizacji zadania nastąpi do 30 marca 2012 r.

b) wydatki majątkowe - zadania pn.:

1) "Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodników w m. Sztumska Wieś, Nowa Wieś i ul. Kwidzyńska w Sztumie" - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy ul. Kwidzyńskiej w kwocie 47.000 zł. Zgodnie z umową nr GK.II. 7221. 11.2011 z 20 grudnia 2011 r. z firmą Projektowo-Budowlaną EVEREST Tomasz Miler w Malborku. Termin realizacji zadania nastąpi do 30 czerwca 2012 r.

2) "Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie - Osiedle Parkowe - wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg, wraz z modernizacją chodników, miejsc postojowych, kanalizacji deszczowej, przebudową oświetlenia ulicznego i kolidującej infrastruktury kwotę 64.757 zł. Zgodnie z umową GK.II.7221.6.2011 z dnia 16 czerwca 2011r. z firmą Usługi Ogólnobudowlane Budownictwo Ogólne i Lądowe Jerzy Cieszko Malbork. Termin realizacji zadania nastąpi do 31 maja 2012 r.

2. rozdz. 60017 "Drogi wewnętrzne" wydatki majątkowe - zadanie "Modernizacja drogi dojazdowej do parkingu przy ul. Jagiełły w Sztumie - opracowanie dokumentacji projektowej kwotę 3.075 zł. Zgodnie z umową RI.272.45.2011 z 03.11.2011r. z firmą Usługi Ogólnobudowlane Budownictwo Ogólne i Lądowe Jerzy Cieszko Malbork. Termin realizacji zadania nastąpi do 31 maja 2012 r.

III. w dziale 710 "Działalność usługowa" w rozdz. 71013 "Prace geodezyjne i kartograficzne" - kwota 8.561 zł zostanie przeznaczona na sfinansowanie podziałów geodezyjnych nieruchomości zleconych w 2011 r. dotyczących nieruchomości gruntowych:

a) działki Nr 563 Sztum- ul. Jagiełły - 1.525,00 zł,

b) działki Nr 573/4 Sztum- ul. Władysława IV - 1.537,50 zł,

c) działki Nr 240 w Postolinie - 2.127,90 zł,

d) działki Nr 83/4 w Gościszewie - 1.525,00 zł,

e) działki Nr 363 w Gościszewie - 1.845,00 zł,

Z uwagi na przedłużającą się procedurę związaną m. in. z udziałem w niej innych organów, jak również uzyskiwaniem dodatkowych wyjaśnień, nie ma możliwości zakończenia prac geodezyjnych do końca 2011 roku. Termin realizacji zadania do 30 czerwca 2012 r.

IV. w dziale 750 "Administracja publiczna" w rozdz.:

1) 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" kwota 27.783 zł stanowi zabezpieczenie zapłaty z tytułu zawartej umowy nr PPIV.0543.1.2.2011 z dnia 30.11.2011 r.i aneksem nr 1 z 27.12.2011r. z Marzeną Gierszewską 5 X MEDIA z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, na wykonanie materiałów promocyjnych. Termin realizacji zadania do 30 marca 2012 r.

2) 75095 "Pozostała działalność" kwota 13.888 zł stanowi zabezpieczenie zapłaty z tytułu zawartej umowy nr PPIV.0543.1.2.2011 z dnia 30.11.2011 r. i aneksem nr 1 z 27.12.2011r. z Marzeną Gierszewską 5 X MEDIA z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, na wykonanie materiałów promocyjnych. Termin realizacji zadania do 30 marca 2012 r.

V. w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" wydatki majątkowe - zadanie pn.: "Montaż piłkochwytów przy boisku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sztumie" kwota 46.000 zł na zabezpieczenie zawartej umowy dnia 07.11.2011 r. z Zakładem Energetyczno - Budowlanym "Energobud" Zbigniew Szafrański w Sztumie. Termin realizacji zadania do 31 maja 2012 r.

VI. w dziale 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" - wydatki majątkowe - zadanie pn: "Urządzenie i doposażenie placów zabaw na terenie gminy Sztum" kwotę 18.229 zł. Zgodnie z umową nr OŚII.7021.6.2011 z 27.12.2011r. z Józefem Kozłowskim, Tychowo 16 76-100 Sławno. Termin realizacji zadania do 31 maja 2012 r.

VII. w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska":

1) w rozdz. 90019 "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" w tym:

a) zakup kaskadowych konstrukcji kwietnikowych kwotę 12.313 zł. która stanowi zabezpieczenie zapłaty z tytułu zawartej umowy Nr OśI.613.konstrukcje 2011 z dnia 19.12.2011 r. z firmą TERRA Bogusław Albinowski Gubin. Termin realizacji zadania nastąpi do 30 kwietnia 2012 r.

b) badanie, monitoring i usuwanie zrzutu zanieczyszczeń wód do istniejących cieków wodnych w obszarze miasta Sztum kwotę 21.572 zł. zgodnie z umową nr OŚL.613.zrzut/2011 z dnia 20.12.2011r. z firmą KOGUT Usługi Komunalne Tyszyńska Ksenia w Sztumie. Termin realizacji zadania nastąpi do 30 kwietnia 2012 r.

2) w rozdz. 90095 "Pozostała działalność" wydatki majątkowe pn.:

a) "Odwodnienie zjazdu z ul. Spokojnej w ul. Kochanowskiego" - kwotę 44.759 zł, która stanowi zabezpieczenie zapłaty z tytułu zawartej umowy Nr RI.272.42.2011 z dnia 23.11.2011 r. z firmą PUH"BUD-EKO" Jolanta Schreiber w Kwidzynie (41.759zł) za budowę przyłącza kanalizacji deszczowej, oraz umowy Nr RI. 272.46.2011 z dnia 23.11.2011 r. z firmą PHU "ELGOR" Starogard Gdański, na inspektora nadzoru budowy przyłącza kanalizacji deszczowej ze zbiornika do rowu melioracyjnego (3.000zł). Termin realizacji zadania do 30 czerwca 2012 r.

b) "Przebudowa targowiska miejskiego w starej fosie w Sztumie" kwotę 29.815 zł w tym: kwota 6.765 zł na wykonanie dokumentacji zgodnie z umową nr HU.7021.1.2.2011 z dnia 21.12.2011 r.z firmą Sanitarna Pracownia Projektowa Norbert Drążewski w Toruniu, i kwota 23.050 zł zgodnie z umową nr HU.7021.1.1.2011 z dnia 10.10.2011r. i aneksem z dnia 15.12.2011r. z firmą PSBUD Piotr Świrzyński Grudziądz, oraz kwotę 20.000 zł na zadanie "Budowa pasażu handlowego w obszarze starej fosy w Sztumie " na wykonanie dokumentacji, zgodnie z w/ w umową nr HU.7021.1.2.2011 z dnia 21.12.2011 r. Termin realizacji zadania do 29 lutego 2012 r.

c) "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sztum "- kwota 69.814 zł - (wypłata dotacji dla osób fizycznych jest uzależniona od przekazania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku). Termin realizacji zadania do 31 maja 2012 r.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/117/2011
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Wykaz planowanych wydatków budżetu gminy, które w 2011 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego

Lp.

Dział

Wyszczególnienie

Kwota

Termin realizacji

1.

Rolnictwo i łowiectwo

1. Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
a) modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w sołectwie Uśnice na działce nr 233/2


22.772


31.05.2012r.

2.

Transport i łączność

1) Drogi publiczne gminne
a) remonty cząstkowe dróg gminnych - roboty uzupełniające
b) opracowanie dokumentacji projektowej na remont ul. Plebiscytowej w Sztumie
c) wykonanie dokumentacji projektowej na remont obiektu mostowego w Koniecwałdzie
d) poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodników w m. Sztumska Wieś, Nowa Wieś i ul. Kwidzyńska w Sztumie - wykonanie dokumentacji projektowej
e) przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie - Osiedle Parkowe
f) modernizacja drogi dojazdowej do parkingu przy ul. Jagiełły w Sztumie - opracowanie dokumentacji projektowej


23.124
3.690
7.380

47.000
64.757

3.075


31.05.2012r.
30.06.2012r.
30.03.2012r.

30.06.2012r.
31.05.2012r.

31.05.2012r.

3.

Działalność usługowa

1) Prace geodezyjne i kartograficzne
a) podziały geodezyjne


8.561


30.06.2012r.

4.

Administracja publiczna

1) Promocja jednostek samorządu terytorialnego
a) wykonanie materiałów promocyjnych
2) Pozostała działalność
a) Wykonanie materiałów promocyjnych


27.783

13.888


30.03.2012r.

30.03.2012r.

5.

Oświata i wychowanie

1) Szkoły podstawowe
a) montaż piłkochwytów przy boisku Szkoły Podstawowej Nr 2 Sztumie


46.000


31.05.2012r.

6.

Ochrona zdrowia

1) Przeciwdziałanie alkoholizmowi
a) urządzenie i doposażenie placów zabaw na terenie Miasta i Gminy Sztum


18.229


31.05.2012r.

7.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1) Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
a) Zakup kaskadowych konstrukcji kwietnikowych
b) Badanie, monitoring i usuwanie zrzutu zanieczyszczeń wód do istniejących cieków wodnych w obszarze miasta Sztum12.313
21.57230.04.2012r.
30.04.2012r.

2) Pozostała działalność
a) Odwodnienie zjazdu z ul. Spokojnej w ul. Kochanowskiego, w tym budowa przyłącza kanalizacji deszczowej
b) Przebudowa targowiska miejskiego w starej fosie w Sztumie - opracowanie dokumentacji
c) Budowa pasażu handlowego w obszarze starej fosy w Sztumie - opracowanie dokumentacji
d) Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sztum


44.759

29.815

20.000

69.814


30.06.2012r.

29.02.2012r.

29.02.2012r.

31.05.2012r.

Ogółem wydatki niewygasające

484.532

-


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/117/2011
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Plan finansowy wydatków budżetu gminy, które w 2011 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Lp.

Dz.

Rozdz.

§

Treść

Plan

z tego:

Wydatki majątkowe

1

010

01042

6050

Rolnictwo i łowiectwo
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
- wydatki majątkowe:
1) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w sołectwie Uśnice na działce nr 233/2


22.772

22.772


22.772

22.772

Razem dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

22.772

22.772

2

600

600164270
4300

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
wydatki bieżące, w tym:
- zakup usług remontowych
- zakup usług pozostałych


145.951
34.194
23.124
11.070


111.757
--
--
--

6050

wydatki majątkowe:
1) Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodników w m. Sztumska Wieś, Nowa Wieś i ul. Kwidzyńska w Sztumie - wykonanie dokumentacji projektowej
2) Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie - Osiedle Parkowe w Sztumie


111.757

47.000
64.757


111.757

47.000
64.757

60017

6050

Drogi wewnętrzne
wydatki majątkowe:
1) Modernizacja drogi dojazdowej do parkingu przy ul. Jagiełły w Sztumie - opracowanie dokumentacji projektowej


3.075


3.075


3.075


3.075

Razem dz. 600 - Transport i łączność

149.026

114.832

71013

4300

Prace geodezyjne i kartograficzne -
- zakup usług pozostałych

8.561
8.561

--
--

Razem dz. 710 - Działalność usługowa

8.561

--

5

750

75075

4300

Administracja publiczna
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
- zakup usług pozostałych


27.783
27.783


--
--

75095

4300

Pozostała działalność
- zakup usług pozostałych

13.888
13.888

--
--

Razem dz. 750 - Administracja publiczna

41.671

--

6

801

80101

6050

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
- wydatki majątkowe
1) montaż piłkochwytów przy boisku Szkoły Podstawowej Nr 2 Sztumie


46.000
46.000
46.000


46.000
46.000
46.000

Razem dz. 801 - Oświata i wychowanie

46.000

46.000

7

851

85154

6050

Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
- wydatki majątkowe
1) urządzenie i doposażenie placów zabaw na terenie Miasta i Gminy Sztum


18.229
18.229
18.229


18.229
18.229
18.229

Razem dz. 851 - Ochrona zdrowia

18.229

18.229

7

900

90019
4210
4300

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup usług pozostałych


33.885

12.313
21.572


--

--
--

90095

6050

Pozostała działalność
- wydatki majątkowe:
1) odwodnienie zjazdu z ul. Spokojnej w ul. Kochanowskiego
2) przebudowa targowiska miejskiego w starej fosie w Sztumie
3) budowa pasażu handlowego w obszarze starej fosy w Sztumie
4) suwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sztum

164.388
164.388
44.759
29.815
20.000
69.814

164.388
164.388
44.759
29.815
20.000
69.814

Razem dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

198.273

164.388

Razem wydatki niewygasające

484.532

366.221

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »