| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OGD-4210-62(20)/2011/2012/377/XII/KK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 17 stycznia 2012r.

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3, w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z poźn. zm)

po rozpatrzeniu wniosku

Gminy Miastko prowadzącej działalność gospodarczą w formie komunalnego zakładu budżetowego pn. Zakład Energetyki Cieplnej w Miastku, zwanej w dalszej części decyzji "Przedsiębiorstwem",

postanawiam

1) zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,

2) ustalić okres obowiązywania taryfy do dnia 31 stycznia 2013 r.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesje na:

- wytwarzanie ciepła nr WCC/300/377/U/1/98/BT z dnia 14 października 1998 r., zmienioną późniejszymi decyzjami,

- przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/312/377/U/1/98/BT z dnia 14 października 1998 r., zmienioną późniejszymi decyzjami,

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia (dwunastej) taryfy dla ciepła ustalonej przez Przedsiębiorstwo.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, zwany dalej "Prezesem URE", wezwał Przedsiębiorstwo do złożenia stosownych wyjaśnień i uwierzytelnionych dokumentów, co uczyniło.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą - Prawo energetyczne", przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje ustalają taryfy dla paliw gazowych i energii, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE oraz proponują okres ich obowiązywania. Przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje przedkładają Prezesowi URE taryfy z własnej inicjatywy lub na żądanie Prezesa URE.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44-46 ustawy - Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291).

Ustalone przez Przedsiębiorstwo ceny i stawki opłat zostały skalkulowane na podstawie uzasadnionych planowanych przychodów ze sprzedaży ciepła, pokrywających uzasadnione roczne koszty prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciepło. Podstawą ustalenia kwoty uzasadnionych kosztów planowanych były wielkości, określone zgodnie z § 12 cytowanego wyżej rozporządzenia. Na poziom cen i stawek opłat wpływ mają przede wszystkim koszty paliwa, amortyzacji i podatków.

Okres obowiązywania taryfy dla ciepła został ustalony zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa.

W tym stanie rzeczy Prezes URE orzekł, jak w sentencji.

POUCZENIE

1)Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za pośrednictwem Prezesa URE, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2)Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Północnego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki, ul. Okopowa 7, 80 - 819 Gdańsk.

3)Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt. 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

4)Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji EnergetykiDyrektor Północnego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Gdańsku Mirosława Szatybełko-Połom

1)Gmina Miastko prowadząca działalność gospodarczą w formie komunalnego zakładu budżetowego pn. Zakład Energetyki Cieplnej ul. Kowalska 2, 77-200 Miastko, na ręce Dyrektora Pana Piotra Mazurka

2)Wojewoda Pomorski, ul. Okopowa 21/27, 80 - 810 Gdańsk

3)a/a

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł w dniu 13 września 2011 r. na rachunek: 54 1030 1508 0000 0005 5003 6045 Krystyna Krasodomska Główny specjalista w Północnym Oddziale Terenowym Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Gdańsku


GMINA MIASTKO prowadząca działalność gospodarczą w formie komunalnego zakładu budżetowego
pod nazwą ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ z siedzibą w Miastku

Taryfa dla ciepła

NINIEJSZA TARYFA STANOWI
ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE
z dnia 17 stycznia 2012 r. nr OGD-4210-62(20)/2011/2012/377/XII/KK
Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
DYREKTOR Północnego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Gdańsku
Mirosława Szatybełko-Połom

2011 r.

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I. Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie - 3
CZĘŚĆ II. Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło - 4
CZĘŚĆ III. Podział odbiorców na grupy - 4
CZĘŚĆ IV. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat - 4
CZĘŚĆ V. Warunki stosowania cen i stawek opłat - 5
CZĘŚĆ VI. Zasady wprowadzania cen i stawek opłat - 5

CZĘŚĆ I

Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.

A. Użyte w taryfie pojęcia oznaczają:

- ustawa - ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.);

- rozporządzenie taryfowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291);

- rozporządzenie przyłączeniowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r.w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92);

- przedsiębiorstwo ciepłownicze - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła w eksploatowanych przez to przedsiębiorstwo źródłach ciepła, przesyłaniem i dystrybucją oraz sprzedażą ciepła wytworzonego w tych źródłach lub zakupionego od innego przedsiębiorstwa energetycznego, tj. Gmina Miastko, prowadząca działalność gospodarczą w formie komunalnego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Energetyki Cieplnej, ul. Kowalska 2, 77-200 Miastko, zwana dalej: "ZEC Miastko";

- odbiorca - każdego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym;

- sieć ciepłownicza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych;

- przyłącze - odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach;

- węzeł cieplny - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych;

- grupowy węzeł cieplny - węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt;

- instalacja odbiorcza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie;

- zewnętrzna instalacja odbiorcza - odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła;

- układ pomiarowo - rozliczeniowy - dopuszczony do stosowania, zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła;

- grupa taryfowa - grupę odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania;

- moc cieplna - ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego nośnika w jednostce czasu;

- zamówiona moc cieplna - ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą moc cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:

a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,

b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,

c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji;

- warunki obliczeniowe:

a) obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego określoną dla strefy klimatycznej, w której są zlokalizowane obiekty, do których jest dostarczane ciepło,

b) normatywną temperaturę ciepłej wody.

B. Użyte w taryfie skróty oznaczają:

a) źródło ciepła zlokalizowane w Miastku:

- A - przy ul. Kowalskiej 2, w którym ciepło pochodzi ze spalania paliwa stałego (miał węgla kamiennego),

b) źródło ciepła, dla którego zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW, zlokalizowane w Miastku:

- B - przy ul. Niepodległości 18, w którym ciepło pochodzi ze spalania paliwa stałego (węgla kamiennego oraz miału węgla kamiennego).

CZĘŚĆ II

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło.

ZEC Miastko prowadzi działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem w ciepło na podstawie udzielonych koncesji w zakresie:

- wytwarzania ciepła Nr WCC/300/377/U/1/98/BT z dnia 14 października 1998 r., z późniejszymi zmianami,

- przesyłania i dystrybucji ciepła Nr PCC/312/377/U/1/98/BT z dnia 14 października 1998 r., z późniejszymi zmianami.

CZĘŚĆ III

Podział odbiorców na grupy.

GRUPA A-1 - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła A, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą, grupowe węzły cieplne stanowiące własność i eksploatowane przez ZEC Miastko oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze za tymi węzłami, stanowiące własność i eksploatowane przez odbiorców.

GRUPA A-2 - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła A, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą, grupowe węzły cieplne oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze za tymi węzłami, stanowiące własność i eksploatowane przez ZEC Miastko

GRUPA A-3 - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła A, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą oraz węzły cieplne stanowiące własność i eksploatowane przez ZEC Miastko.

GRUPA A-4 - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła A, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność i eksploatowaną przez ZEC Miastko oraz węzły cieplne, stanowiące własność i eksploatowane przez odbiorców.

GRUPA B - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła B, dostarczane jest do obiektów poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze stanowiące własność i eksploatowane przez ZEC Miastko.

CZĘŚĆ IV

4.1. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat.

Ceny i stawki opłat (w ujęciu netto):

grupa odbiorców

cena za zamówioną moc cieplną

cena za zamówioną moc cieplną

cena ciepła

cena nośnika ciepła

stawka opłaty za usługi przesyłowe

stawka opłaty za usługi przesyłowe

stawka opłaty za usługi przesyłowe

stała

stała

stała

roczna

rata miesięczna

roczna

rata miesięczna

zmienna

zł/MW

zł/MW

zł/GJ

zł/m3

zł/MW

zł/MW

zł/GJ

A-1

93 675,55

7 806,30

28,31

14,18

19 705,73

1 642,14

5,68

A-2

93 675,55

7 806,30

28,31

14,18

20 088,50

1 674,04

6,20

A-3

93 675,55

7 806,30

28,31

14,18

16 661,47

1 388,46

4,75

A-4

93 675,55

7 806,30

28,31

14,18

7 252,61

604,38

2,25

grupa odbiorców

stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną

stawka opłaty za ciepło

zł/MW

zł/GJ

B

12 904,30

40,48

Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT będzie naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.2. Stawki opłat za przyłączenie do sieci (w ujęciu netto):


Lp.

Średnicaprzyłącza

Stawka netto (zł/mb)

Przyłącze z rur preizolowanych z robotami ziemnymi

Przyłącze z rur preizolowanych z robotami ziemnymi (z odtworzeniem nawierzchni chodnikowo drogowej)

1.

2 x DN 65 mm

96,54

100,03

2.

2 x DN 80 mm

102,10

105,59

3.

2 x DN 100 mm

107,65

111,14

Ustalone w taryfie stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT będzie naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

CZĘŚĆ V

Warunki stosowania cen i stawek opłat.

5.1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które zostały określone w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.

5.2. W przypadkach:

a) niedotrzymania przez ZEC Miastko standardów jakościowych obsługi odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorców warunków umowy,

b) uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowego,

c) udzielania bonifikat przysługujących odbiorcy,

d) nielegalnego poboru ciepła,

CZĘŚĆ VI

Zasady wprowadzania cen i stawek opłat.

ZEC Miastko wprowadza do stosowania ceny i stawki opłat określone w niniejszej taryfie nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Z upoważnienia Burmistrza Miastka
DYREKTOR Z-du Energetyki Cieplnej w Miastku
mgr Piotr Mazurek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

FC NIKMARK

Agencja Marketingowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »