| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII-134/2011 Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia 25 listopada 2011r.

w sprawie zmian w Uchwale Nr V-22/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2011 rok

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c, d i e oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia dochodów budżetu miasta na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia wydatków budżetu miasta na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Budżet miasta Lęborka na 2011 rok po dokonanych zmianach wynosi:

DOCHODY kwota 105.599.280,12 zł

w tym :

- dochody bieżące w wysokości 87.359.668,40 zł,

w tym:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 12.239.660,00 zł

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 815.418,40 zł

- dochody majątkowe w wysokości 18.239.611,72 zł,

w tym :

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 9.473.418,11 zł

WYDATKI kwota 113.472.509,78 zł

w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 91.582.497,15 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 21.890.012,63 zł

- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 12.239.660,00 zł

Deficyt budżetu miasta Lęborka nie ulega zmianie i wynosi 7.873.229,66 zł.

§ 4. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr V-22/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2011 rok p.n "Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na 2011 rok" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam Stenka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII-134/2011
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 25 listopada 2011 r.

ZWIĘKSZENIA I ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Kwota

758

Różne rozliczenia

21 142,00

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

21 142,00

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

21 142,00

801

Oświata i wychowanie

38 445,00

80101

Szkoły podstawowe

76 565,00

0690

Wpływy z różnych opłat

151,00

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

71 239,00

0920

Pozostałe odsetki

970,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

4 205,00

80104

Przedszkola

480,00

0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

480,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

- 38 600,00

0830

Wpływy z usług

- 38 600,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

155 651,70

85395

Pozostała działalność

155 651,70

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

132 303,95

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

23 347,75

926

Kultura fizyczna

1 500,00

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

1 500,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

1 500,00

216 738,70


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII-134/2011
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 25 listopada 2011 r.

ZWIĘKSZENIA I ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

600

Transport i łączność

- 35 000,00

60016

Drogi publiczne gminne

- 35 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 35 000,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

- 19 170,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- 19 170,00

4300

Zakup usług pozostałych

- 19 170,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

24 000,00

75495

Pozostała działalność

24 000,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

24 000,00

801

Oświata i wychowanie

36 406,00

80101

Szkoły podstawowe

35 110,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

111 188,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2 730,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

442,00

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

- 5 010,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

8 000,00

4260

Zakup energii

- 74 240,00

4270

Zakup usług remontowych

- 12 850,00

4300

Zakup usług pozostałych

- 8 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

12 850,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

90 634,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

78 974,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

10 010,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 650,00

80110

Gimnazja

- 14 637,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

- 2 987,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

- 1 650,00

4260

Zakup energii

- 10 000,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

- 74 700,00

4220

Zakup środków żywności

- 38 600,00

4260

Zakup energii

- 36 100,00

852

Pomoc społeczna

- 41 785,17

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- 41 785,17

3119

Świadczenia społeczne

- 41 785,17

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

197 436,87

85395

Pozostała działalność

197 436,87

3119

Świadczenia społeczne

41 785,17

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

70 720,00

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

12 480,00

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

53 508,95

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

9 442,75

6067

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

8 075,00

6069

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1 425,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

20 000,00

90095

Pozostała działalność

20 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

20 000,00

926

Kultura fizyczna i sport

34 850,00

92604

Instytucje kultury fizycznej

33 350,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

34 350,00

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

- 3 000,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2 000,00

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

1 500,00

4300

Zakup usług pozostałych

1 500,00

Razem:

216 738,70


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII-134/2011
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 25 listopada 2011 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI NA 2011 ROK

Rozdz.

Nazwa

Kwota

Źródło finansowania

40001

Dostarczanie ciepła

190.000,00

Kompletna propozycja projektu "Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą, jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lębork".

190.000,00

Środki własne

190.000,00

60016

Drogi publiczne gminne

5.907.785,00

Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów Lęborka poprzez podjęcie działań projektowych
(Osiedle Wschód i ulica Majkowskiego)

600.000,00

Dotacja celowa z udziałem środków unijnych

510.000,00

Wkład miasta w realizację zadania

90.000,00

Budowa i remont ul. Żeromskiego wraz z przebudową ul. Słupskiej i ul. Toruńskiej jako połączenia drogi krajowej nr 6 z drogą wojewódzką nr 214

3.632.235,00

Środki z pomocy finansowej / Starostwa/ na realizację zadania

306.000,00

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych

1.709.835,00

Środki własne

1.616.400,00

Budowa i modernizacja dróg i ulic

1.675.550,00

w tym m.in.:
-projekty :
przebudowy ulicy Waryńskiego wraz z mostem
modernizacji Alei Niepodległości
modernizacji ulic Buczka i Topolowej
-kwota 175.000,00

Środki własne

1.675.550,00

60017

Drogi wewnętrzne

700.000,00

Budowa parkingu przy ulicy Kusocińskiego (okolice basenu)

700.000,00

Środki własne

700.000,00

63095

Turystyka -Pozostała działalność

900.000,00

Zintegrowany system informacji turystycznej: budowa Centrów Informacji Turystycznej Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną

900.000,00

Środki własne

11.303,39

Dotacja celowa z udziałem środków unijnych

560.748,35

Wkład miasta w realizację zadania

327.948,26


70004


Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej


320.000,00

Remonty zasobów komunalnych

320.000,00

Środki własne

320.000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

209.700,00

Remont budynku przy ul. Krzywoustego 1 /lokale użytkowe-zalecenia p. poż.

69.700,00

Środki własne

69.700,00

Przejęcie gruntów i gruntów pod drogi

70.000,00

Środki własne

70.000,00

Projekty budynków : komunalnego i socjalnego

70.000,00

Środki własne

70.000,00

75023

Urzędy gmin

250.000,00

Remont Ratusza

210.000,00

Środki własne

210.000,00

Zakup kserokopiarki i skanerów

5.000,00

Środki własne

5.000,00

Projekt modernizacji budynków Ratusza wzdłuż ulicy Korczaka

35.000,00

Środki własne

35.000,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

30.000,00

Iluminacja zabytkowych kościołów

30.000,00

Środki własne

30.000,00

75495

Pozostała działalność

24.000,00

Monitoring wizyjny miasta / zakup kamer/

24.000,00

Środki własne

24.000,00

80101

Szkoły podstawowe

200.750,00

Remont placówek oświatowych

143.250,00

Środki własne

143.250,00

Komputeryzacja szkół

57.500,00

Środki własne

57.500,00

80104

Przedszkola

321.000,00

Remont placówek oświatowych (w tym zalecenia p.poż )

100.000,00

Środki własne

100.000,00

Remont dachu Przedszkole Nr 1

71.000,00

Środki własne

71.000,00

Termomodernizacja przedszkoli w Lęborku

150.000,00

Środki własne

139.800,00

Dotacja celowa z NFOŚiGW

10.200,00

80110

Gimnazja

237.000,00

Remonty placówek oświatowych ( w tym zalecenia p.poż)

194.500,00

Środki własne

194.500,00

Komputeryzacja

42.500,00

Środki własne

42.500,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

11.700,00

Zakupy inwestycyjne

11.700,00

Środki własne

11.700,00

80195

Oświata i wychowanie-pozostała działalność

5.566.094,63

Termomodernizacja lęborskich szkół podstawowych i gimnazjalnych

5.566.094,63

Środki własne

677.222,53

Dotacja celowa z udziałem środków unijnych

2.649.044,17

Wkład miasta w realizację zadania

2.239.827,93

85395

Pozostała działalność

9.500,00

Zakup sprzętu komputerowego do realizacji projektu "Wyrównanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów szkół podstawowych Gminy Miasta Lębork"

9.500,00

Dotacja celowa z udziałem środków unijnych

9.500,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

3.545.468,00

Budowa i przebudowa systemów odprowadzania wód opadowych i roztopowych

3.545.468,00

Środki własne

5.000,00

Dotacja celowa z udziałem środków unijnych

2.655.351,00

Wkład miasta w realizację zadania

885.117,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

180.000,00

Budowa i modernizacja oświetlenia ulic gminnych

180.000,00

Środki własne

180.000,00

90017

Zakłady Gospodarki Komunalnej (MZGK)

50.000,00

Zakup oprogramowania

50.000,00

Środki własne

50.000,00

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

50.000,00

Budowa urządzenia przeciwpowodziowego-jazu/zastawki na kanale Harcerzy w Lęborku

50.000,00

Środki własne

50.000,00

90095

Pozostała działalność

170.000,00

Dokumentacje i ekspertyzy

170.000,00

Środki własne

170.000,00

92195

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego- pozostała działalność

1.548.865,00

Rewitalizacja Centrum Lęborka

1.248.865,00

Środki własne

30.000,00

Dotacja celowa z udziałem środków unijnych

853.205,50

Wkład miasta w realizację zadania

365.659,50

Badania archeologiczne kwartału dawnej zabudowy miejskiej przy Placu Pokoju - etap I

300.000,00

Środki własne

300.000,00

92601

Obiekty sportowe

760.000,00

Remonty obiektów sportowych / basen/

20.000,00

Środki własne

20.000,00

Projekt przebudowy (sztuczna trawa) boiska na Stadionie Miejskim

40.000,00

Środki własne

40.000,00

Biały Orlik 2011 - budowa lodowiska

700.000,00

Środki własne

400.000,00

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych

300.000,00

92604

Instytucje kultury fizycznej

22.000,00

Zakup zestawu do reanimacji

22.000,00

Środki własne

22.000,00

razem

21.203.862,63


Uzasadnienie

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta na rok 2011 o kwotę 216.738,70 zł.

Załącznik nr 1 - Zwiększenie i zmniejszenie dochodów budżetu miasta na 2011 rok

1. W związku z otrzymaniem decyzji o zwiększeniu ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dokonuje się zwiększenia dochodów z tego tytułu o kwotę 21.142,00 zł (Dział 758 Rozdział 75801 § 2920).

2. Na podstawie wniosków placówek oświatowych zwiększa się plan dochodów realizowanych przez te jednostki o kwotę ogółem 77.045,00 zł (Dział 801 Rozdział 80101 § 0690, 0750, 0920, 0970 oraz Rozdział 80104 § 0870) oraz dokonuje się zmniejszenia o kwotę 38.600,00 zł dochodów z usług realizowanych przez Stołówkę przy Gimnazjum nr 2 (Dział 801 Rozdział 80148 § 0830).

3. W związku z realizacją projektu systemowego p.n. "1-3 plus. Wyrównanie szans edukacyjno- rozwojowych uczniów szkół podstawowych Gminy Miasta Lębork" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zwiększa się dochody o kwotę 155.651,70zł (Dział 853 Rozdział 85395 § 2007 i § 2009).

4. Dochody realizowane przez CSiR ulegają zwiększeniu o kwotę 1.500,00 zł w związku z wyższymi niż planowano wpłatami wpisowego na bieg (Dział 926 Rozdział 92605 § 0970).

Załącznik nr 2 - Zwiększenie i zmniejszenie wydatków budżetu miasta na 2011 rok

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu miasta na rok 2011 o kwotę 216.738,70 zł, w tym :

Zwiększenia:

- na zakup dwóch kamer kompatybilnych do istniejącego systemu monitoringu wizyjnego - kwota 24.000,00 zł (Dział 754 Rozdział 75495 § 6060).Jedna z tych kamer zostanie przeznaczona wymianę nieprawidłowo działającej kamery na rondzie Solidarności, druga będzie stanowiła zapas w przypadku kolejnych awarii.

- na wynagrodzenia nauczycieli - kwota 190.162,00zł ,w tym:

na podwyżkę płac - kwota 172.192,00

na wypłatę jednorazowej gratyfikacji w ramach zwiększonej subwencji kwota 17.970,00 zł

(Dział 801 Rozdział 80101 §4010 oraz Rozdział 80103 §4010)

- na pochodne od płac - kwota 14.832,00 zł (Dział 801 Rozdział 80101 § 4110 i 4120 -

kwota 3.172,00 w ramach zwiększonej subwencji oraz Rozdział 80103 § 4110 i 4210)

- na realizację projektu systemowego p.n. "1-3 plus. Wyrównanie szans edukacyjno- rozwojowych uczniów szkół podstawowych Gminy Miasta Lębork" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - kwota 155.651,70zł (Dział 853 Rozdział 85395 § 4177,4178,4217,219,6067,6069), w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe dla nauczycieli, zakup pomocy naukowych, telewizora, kamery i kserokopiarki oraz sprzętu komputerowego.

- na dokumentację i ekspertyzy - kwota 20.000,00 zł (Dział 900 Rozdział 90095 § 6050) wydatek ten wynika z zamierzenia złożenia wniosków aplikacyjnych o finansowanie w ramach Inicjatywy JESSICA.

- na wynagrodzenia osobowe w Centrum Sportu i Rekreacji - kwota 34.350,00 zł (Dział 926 Rozdział 92604 § 4010) w celu wypłacenia odpraw emerytalnych dla trzech pracowników.

- na wynagrodzenia bezosobowe - kwota 2.000,00 zł (Dział 926 Rozdział 92604 § 4170) w związku z dodatkowymi dyżurami ratowniczymi wynikającymi z zastępstwa za osoby przebywające na zwolnieniach lekarskich

- na opłaty za halę sportową - kwota 1.500,00 zł (Dział 926 Rozdział 92605 § 4300) w ramach uzyskania dodatkowych dochodów za wpisowe

Zmniejszenia :

Dokonuje się zmniejszenia n.w. wydatków :

- Dział 600 Rozdział 60016 § 6050 - wydatki na zadanie "Budowa i modernizacja dróg i ulic"

Kwota 35.000,00 - powstały oszczędności po rozstrzygnięciu przetargów\

- Dział 700 Rozdział 70005 § 4300 - kwota 19.170,00 zł - wydatki realizowane przez Wydział Architektury nie zostaną zrealizowane do wysokości pierwotnego planu

- Dział 801 Rozdział 80101,80110 § 4140,3020,4210,4260 i Rozdział 80148 § 4260- kwota 55.747,00 zł -wydatki bieżące na utrzymanie placówek oświatowych nie zostaną zrealizowane do wysokości pierwotnego planu

- Dział 801 Rozdział 80148 § 4220 - kwota 38.600,00 zł - w związku ze zmniejszeniem dochodów ze stołówek szkolnych ulegają również zmniejszeniu wydatki na zakup środków żywności

- Dział 926 Rozdział 92604 § 4140 - kwota 3.000,00 zł - wydatki zaplanowane w CSiR na wpłaty na PFRON nie zostaną zrealizowane do wysokości pierwotnego planu

Przeniesienia :

1. W budżecie Szkoły Podstawowej nr 3 dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości 8.000,00 zł (Dział 801 Rozdział 80101 - zmniejszenie § 4300 zwiększenie § 4170) .Są to środki zaplanowane na naukę języka ukraińskiego .

2. W budżecie Szkoły podstawowej nr 8 środki zaplanowane na zakup usług remontowych w wysokości 12.850,00 zł przeniesiono na wydatki inwestycyjne polegające na adaptacji pomieszczenia klasowego (Dział 801 Rozdział 80101 zmniejszenie § 4270 zwiększenie § 6050).

3. W budżecie MOPS w związku realizacja projektu POKL - Osoba Aktywna Osoba Samodzielną dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości 41.785,17 zł z Działu 852 Rozdział 85214 § 3119 do Działu 853 Rozdział 85395 § 3119 w związku ze wskazaniem RIO.

Załącznik nr 3 - Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na 2011 rok .

Do załącznika wprowadzono zmiany zawarte w załączniku nr 2.

Planowany deficyt budżetu miasta Lęborka na 2011 rok nie ulega zmianie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Studia I, II stopnia, studia podyplomowe, dyplom University of London, biznes, zarządzanie, finanse, filologie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »