| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/86/11 Rady Gminy Choczewo

z dnia 21 grudnia 2011r.

w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Samorządowe Przedszkole prowadzone przez Gminę Choczewo

Na podstawie art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Choczewo uchwala, co następuje:

§ 1. Usługi świadczone przez publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę Choczewo w zakresie podstawy programowej określonej w rozporządzeniu z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009 r. Nr 4 poz. 17) są realizowane bezpłatnie w wymiarze pięciu godzin dziennie.

§ 2. Za zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i dydaktyczne świadczone poza czasem realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, o której mowa w § 1, a obejmujące następujące zajęcia:

1) gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój dziecka psychofizyczny, emocjonalny i społeczny,

2) zabawy aktywizujące oraz badawczo-rozwijające zainteresowanie otaczającym światem,

3) zabawy plastyczne, muzyczne i inne rozwijające zdolności i zainteresowania dziecka,

4) gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój dziecka

ustala się opłatę za 1 godzinę realizacji tych zajęć w wysokości 2,00 zł (słownie: dwa zł 00/100) i nalicza się ją za każdą rozpoczętą godzinę.

§ 3. 1. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń ustalona jest na podstawie stawki godzinowej, o której mowa w § 2 oraz deklarowanej przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej.

2. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu przez okres co najmniej dwóch dni, opłata, o której mowa w ust. 1 podlega zwrotowi lub zaliczeniu na poczet należności w następnym miesiącu, za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu, pod warunkiem zgłoszenia przez rodziców lub opiekunów absencji dziecka z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

§ 4. Jeżeli do przedszkola uczęszcza więcej niż jedno dziecko z danej rodziny, opłata za drugie i następne dziecko wynosi połowę stawki ustalonej w § 2.

§ 5. Wysokość opłat oraz zakres świadczeń udzielanych przez przedszkole określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami (opiekunami) dziecka.

§ 6. Opłaty wnosi się miesięcznie do dnia 10 danego miesiąca.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Choczewo.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XXXII-359/2010 Rady Gminy Choczewo z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Samorządowe Przedszkole prowadzone przez Gminę Choczewo.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Uzasadnienie

Zgodnie z art.14 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty opłaty za świadczenia w prowadzonych przez gminę przedszkolach publicznych ustala rada gminy.

Przedszkola publiczne zapewniają bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, które realizuje się przez 5 godzin dziennie.

Wprowadza się odpłatność się za zajęcia dydaktyczne i wychowawcze przekraczające zakres usług określonych w podstawie programowej.

Samorządowe Przedszkole w Choczewie jest czynne przez 10 godzin dziennie, w godzinach od 7:00 do 17:00. Podstawę programową realizuje w godzinach od 8:00 do 13:00.

Stawka za zajęcia prowadzone poza podstawą programową wynosiła dotychczas około 120 zł miesięcznie ( 4 godz. x 1,50 zł x 20 dni), obecnie stawka ta wyniesie około 160 zł miesięcznie (4 godz. x 2,00 zł x 20 dni).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adrian Meclik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »