| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/139/2012 Rady Gminy Słupsk

z dnia 14 lutego 2012r.

w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" w związku z art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142. póz. 1591: z 2002 r. Nr 23, poz. 220. Nr 62, póz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, póz. 1806: z 2003 r. Nr 80. poz. 717, Nr 162, póz. 1568: z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203: Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 175, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 1280, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337: z 2007 r. Nr 173, 1281) oraz art. 11, art. 13 ust. 1, art. 14 ust.5, art. 34 ust 6, art. 37 ust. 3 i ust.4, art. 68 ust. 1 i ust. 3, art. 70 ust. 4, art. 73 ust. 3 i 4, art. 76 ust. 1, art. 84 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami: Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 156, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 115, poz. 673, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 106, poz. 622, Nr 129, poz. 732, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337);

Rada Gminy Słupsk uchwala, co następuje

Rozdział 1.
Zasady ogólne

§ 1.

1. Uchwała określa zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony.

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) Gminie - rozumie się przez to Gminę Słupsk,

2) Wójcie- rozumie się przez to Wójta Gminy Słupsk,

3) Radzie Gminy- rozumie się przez to Radę Gminy Słupsk,

4) ustawie- rozumie się przez to ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 2603 z poz. 651 z pózn. zmianami).

§ 2.

Wójt dokonuje wyboru formy prawnej oraz ustala treść umowy lub decyzji dotyczącej obrotu nieruchomościami i w tym zakresie upoważniony jest do:

1) przenoszenia własności nieruchomości w drodze sprzedaży,

2) oddawania nieruchomości gruntowych w użytkowanie wieczyste,

3) dokonywania zamiany nieruchomości lub zamiany prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych,

4) zbywania udziałów w nieruchomościach, w szczególności zbywania udziałów w nieruchomościach na rzecz innych współwłaścicieli nieruchomości,

5) nabywania nieruchomości od osób fizycznych i prawnych odpłatnie lub nieodpłatnie,

6) oddawania nieruchomości lub ich części w dzierżawę, najem i użyczenie,

7) wnoszenia nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej jako wkładu niepieniężnego (aporty) do spółek prawa handlowego, utworzonych przez gminę lub do których gmina przystąpiła,

8) obciążania nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi na rzecz osób trzecich,

9) użyczania nieruchomości jednostkom organizacyjnym gminy, gminnym osobom prawnym, klubom sportowym, jednostkom OSP, spółkom prawa handlowego z większościowym udziałem gminy, Skarbowi Państwa i jednostkom samorządu terytorialnego,

10) oddawania nieruchomości w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym gminy,

11) przekazywania nieruchomości w drodze darowizny na cele publiczne,

12) przekazywania nieruchomości Skarbowi Państwa oraz jednostkom samorządu terytorialnego w drodze darowizny,

13) sprzedaży nieruchomości Skarbowi Państwa oraz jednostkom samorządu terytorialnego za cenę obniżoną oraz oddawania nieruchomości gruntowej Skarbowi Państwa oraz jednostkom samorządu terytorialnego nieodpłatnie w użytkowanie wieczyste,

14) nieodpłatnego obciążania nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego ograniczonymi prawami rzeczowymi,

15) zamiany nieruchomości, zamiany prawa użytkowania wieczystego.

Rozdział 2.
Nabywanie nieruchomości

§ 3.

1. Nabywanie nieruchomości dokonuje się w wypadkach uzasadnionych interesami gminy, a w szczególności w związku z:

1) zamierzeniami i potrzebami inwestycyjnymi gminy,

2) realizacją zadań własnych i zleconych,

3) realizacją obowiązków gminy wynikających z przepisów szczególnych,

4) scalaniem nieruchomości i ich ponownym podziałem,

5) tworzeniem gminnego zasobu nieruchomości na cele rozwojowe gminy i zorganizowanej działalności inwestycyjnej, na realizacje budownictwa mieszkaniowego oraz związanych z tym budownictwem urządzeń infrastruktury technicznej,

6) realizacją innych celów publicznych.

2. Podstawą nabycia nieruchomości jest protokół rokowań, zawierający istotne postanowienia przyszłej umowy, w szczególności opis nieruchomości z uwzględnieniem stanu prawnego, dane dotyczące właściciela, informacje o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu sposób korzystania z nieruchomości, wartość nieruchomości a w przypadku odpłatnego nabycia proponowaną cenę oraz warunki jej zapłaty.

Rozdział 3.
Sprzedaż nieruchomości i oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości

§ 4.

Wójt przeznacza nieruchomości do zbycia w drodze zarządzenia stosując tryb przetargowy z uwzględnieniem pierwszeństwa przysługującego z ustawy.

§ 5.

1. W trybie bezprzetargowym nieruchomości mogą być zbywane w wypadkach określonych w ustawie i przepisach szczególnych.

2. Z zastrzeżeniem ust. 3 zwalnia się z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości:

1) przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej lub innych celów publicznych, jeżeli cele te będą realizowane przez podmioty dla których są celami statutowymi i których dochody przeznacza się w całości na działalność statutową,

2) zbywanej na rzecz osoby, która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej co najmniej na 10 lat, jeżeli nieruchomość ta została zabudowana na podstawie pozwolenia na budowę.

3. Przepisy ust. 2 nie stosuje się w przypadku gdy o nabycie nieruchomości ubiega się więcej niż jeden podmiot spełniający określone w nim warunki.

§ 6.

W trybie bezprzetargowym zbycie nieruchomości następuje za cenę nie niższą od jej wartości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego, chyba że zastosowano przewidziane ustawą i niniejszą uchwałą bonifikaty.

§ 7.

1. Wójt może udzielić bonifikaty od ceny w wypadku przeznaczenia do zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości:

1) przeznaczonych na cele mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej oraz innych celów publicznych - w wysokości do 10 %,

2) zbywanych na rzecz osób fizycznych i prawnych, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczorozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną na cele nie związane z działalnością zarobkową, a także organizacjom pożytku publicznego na cele prowadzonej działalności pożytku publicznego- w wysokości do 80 %,

3) kościołom i związkom wyznaniowym mającym uregulowane stosunki z państwem, na cele działalności sakralnej - w wysokości do 80 %.

2. W razie zbiegu praw do bonifikat z tytułów wymienionych w ust.1 stosuje się bonifikatę korzystniejszą dla nabywcy.

§ 8.

1. W przypadku zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym, lub w drodze rokowań zapłata ceny może być na wniosek nabywcy rozłożona na raty w terminach ustalonych przez strony w umowie, na czas nie dłuższy niz 10 lat.

2. Wysokość pierwszej raty nie może być niższa niż 20 % ustalonej ceny.

3. Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski obowiązującej w dniu, w którym płatna jest rata.

§ 9.

1. Wysokość pierwszej opłaty za grunt oddawany w użytkowanie wieczyste wynosi 25 % ceny gruntu, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Pierwszą opłatę za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste w wysokości 15 % ustala się dla nieruchomości:

1) przeznaczonych pod budowę obiektów sakralnych wraz z budynkami towarzyszącymi,

2) przeznaczonych na działalność charytatywną oraz niezarobkowa działalność opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, wychowawczą, naukową lub badawczo-rozwojową,

3) przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych.

3. Ustalone zgodnie z ust. 1 i 2 pierwsze opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oraz opłaty roczne obniża się o 10 % jeżeli nieruchomość gruntowa została wpisana do rejestru zabytków.

Rozdział 4.
Sprzedaż lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi.

§ 10.

Przyznaje się prawo pierwszeństwa sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi.

§ 11.

1. Ustala się następujące zasady sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnycmi:

1) górna granica zastosowanych bonifikat nie może być wyższa niż 90 %,

2) czynności przygotowania lokalu do sprzedaży podejmuje się na wniosek najemcy lub z inicjatywy Wójta Gminy,

3) nabywca zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, w tym podziału geodezyjnego lub wskazania granic, inwentaryzacji lokalu, oszacowania wartości itp.,

4) nabywca zobowiązany jest do wniesienia zaliczki na poczet kosztów, o których mowa w pkt 3,

5) Wójt Gminy może obniżyć koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży lub należność z tego tytułu rozłożyć na raty na uzasadniony wniosek nabywcy,

6) jeżeli najemca po złożeniu wniosku o nabycie lokalu lub budynku mieszkalnego zrezygnuje z jego nabycia, wówczas wpłacona zaliczka na poczet kosztów, o których mowa w pkt. 3, nie podlega zwrotowi,

7) W uzasadnionych przypadkach, Wójt Gminy może zdecydować o zapłacie przez Gminę kosztów przeniesienia własności nieruchomości aktem notarialnym,

8) nabywca przed zawarciem umowy notarialnej zobowiązany jest do uiszczenia należnego podatku VAT w całości.

2. Ustala się następujące zasady udzielania bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości, o których mowa w § 11 ust. 1:

1) ustala się bonifikatę przy sprzedaży za gotówkę lub na raty lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego w wysokości 1,5 % za każdy pełny rok wieku budynku, w którym znajduje się lokal mieszkalny,

2) bonifikata nie może przekraczać 80 % wartości nieruchomości przy nabywaniu jej na raty oraz 90 % wartości nieruchomości przy zapłacie ceny nabycia przed zawarciem aktu notarialnego,

3) kwota udzielonej bonifikaty wraz z oprocentowaniem będzie zabezpieczona na hipotece, na rzecz wierzyciela - Gminy Słupsk,

4) przy sprzedaży lokalu na rzecz jego najemcy Wójt Gminy uprawniony jest na wniosek nabywcy zaliczyć na poczet wartości lokalu nakłady poczynione przez najemcę na przedmiot najmu, mające wpływ na wzrost wartości rynkowej zbywanego lokalu, z zastrzeżeniem § 11ust. 2 pkt 6

5) czynność o której mowa w § 11 ust. 2 pkt 5 może zostać dokonana w przypadku, gdy najemca poczynił nakłady za pisemną zgodą wynajmującego i nie zostały one uprzednio rozliczone,

6) wartość nakładów, o których mowa w § 11 ust. 2 pkt 5 każdorazowo wylicza rzeczoznawca majątkowy,

7) bonifikaty nalicza się od wartości całej nieruchomości nabywanej przez najemcę, pomniejszonej o wartość uznanych nakładów,

3. Bonifikaty o których mowa w § 11 ust. 2 nie stosuje się w odniesieniu do lokali mieszkalnych w budynkach w wieku do 20 lat.

§ 12.

Nie podlegają sprzedaży lokale mieszkalne mieszczące się w budynkach szkół.

Rozdział 5.
Sprzedaż lokali użytkowych

§ 13.

1. Pierwszeństwo w nabywaniu przeznaczonych do sprzedaży lokali użytkowych przyznaje się tym najemcom lub dzierżawcom, którzy na podstawie umowy najmu lub dzierżawy korzystają z nich nie krócej niż 5 lat przed złożeniem wniosku o nabycie lokalu, jeżeli prowadzą w nich działalność gospodarczą zgodną z zawartą umową najmu.

2. Na poczet ceny sprzedaży lokalu zbywanego w trybie bezprzetargowym zalicza się nakłady poniesione przez najemcę lub dzierżawcę na remont tego lokalu pod warunkiem, że remont ten był dokonany za zgodą właściciela lub administratora i nie zostały one uprzednio rozliczone.

Rozdział 6.
Zamiana nieruchomości

§ 14.

1. Zamiany nieruchomości oraz zamiany udziałów w nieruchomościach dokonuje się w wypadkach uzasadnionych interesami gminy, a w szczególności ze względu na:

1) zamierzenia i potrzeby inwestycyjne gminy,

2) konieczność realizacji zadań własnych i zleconych,

3) realizację obowiązków gminy wynikających z przepisów szczególnych,

4) scalanie nieruchomości i ich ponowny podział,

5) tworzenie gminnego zasobu nieruchomości na cele rozwojowe gminy i zorganizowanej działalności inwestycyjnej, na realizację budownictwa mieszkaniowego oraz związanych z tym budownictwem urządzeń infrastruktury technicznej,

6) realizację innych celów publicznych.

2. Zamiany nieruchomości i udziałów w nieruchomościach dokonuje się po przeprowadzeniu rokowań i sporządzeniu protokołu rokowań, w którym uzgadnia się istotne postanowienia przyszłej umowy.

3. Dokonując zamiany bierze się pod uwagę wartość zamienianych nieruchomości lub odpowiednio wartość udziałów: według wyceny rzeczoznawcy majątkowego.

4. Rozliczenie należności stron z tytułu zamiany nieruchomości obejmować może oprócz wartości nieruchomości również odszkodowania i inne wzajemne zobowiązania stron.

Rozdział 7.
Obciążanie nieruchomości

§ 15.

Obciążanie nieruchomości będzie następować według zasad określonych w Kodeksie Cywilnym i ustawie o księgach wieczystych i hipotece.

Rozdział 8.
Dzierżawa i najem nieruchomości

§ 16.

1. Oddanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy albo pozostającej we władaniu Gminy w dzierżawę, najem lub użytkowanie na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony należy do kompetencji Wójta i następuje w trybie przetargu, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Wójt może odstąpić od przetargu, jeżeli oddanie w dzierżawę, najem lub użytkowanie następuje:

1) na rzecz osoby, która wybudowała na gruncie gminy stały lub tymczasowy obiekt budowlany, jak również na rzecz jej następcy prawnego,

2) na rzecz osoby, która korzystała jako ostatnia z nieruchomości na podstawie umowy przez okres co najmniej 3 lat,

3) na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych,

4) na rzecz gminnych osób prawnych w tym spółek prawa handlowego z większościowym udziałem Gminy,

5) na cel urządzenia zieleńców, ogródków przydomowych, ogródków działkowych,

6) na cele publiczne,

7) pod kabiny telefoniczne i tablice reklamowe,

8) na urządzenie dojść, podjazdów służących do obsługi istniejącej zabudowy,

9) jeżeli przedmiotem dzierżawy lub najmu jest nieruchomość wpisana do rejestru zabytków,

10) w celu urządzenia dróg dojazdowych,

11) w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej lub jej części będącej w posiadaniu wnioskodawcy i stanowiącej własność wnioskodawcy lub oddanej wnioskodawcy w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę,

12) na prowadzenie działalności nie zarobkowej, w szczególności charytatywnej, kulturalnej, oświatowej i sportowej,

13) na prowadzenie działalności leczniczej.

3. Umowy użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony zawiera się w drodze bezprzetargowej, jeżeli użytkownikiem, najemcą lub dzierżawcą nieruchomości jest organizacja pożytku publicznego.

§ 17.

Wójt bez zgody Rady Gminy może po umowach dzierżawy, najmu zawartych na czas oznaczony do 3 lat, zawierać kolejne umowy, na okres nie dłuzszy niż 3 lata, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość lub lokal użytkowy.

§ 18.

Do przeprowadzenia przetargu na najem lub dzierżawę nieruchomości stosuje się odpowiednio zasady i procedury wynikające z obowiązujących przepisów prawa dotyczących przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy.

Rozdział 9.
Inne postanowienia

§ 19.

Nieruchomości gminy przekazywane są w trwały zarząd na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych w celu wyposażenia ich w majątek nieruchomy niezbędny do prowadzenia działalności statutowej.

§ 20.

Gminne jednostki organizacyjne zwalnia się z obowiązku ponoszenia opłat z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomościach stanowiących własność gminy.

§ 21.

Nieruchomości oraz prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych mogą być przedmiotem wkładów niepieniężnych do spółek prawa handlowego z udziałem gminy.

Rozdział 10.
Przepisy końcowe

§ 22.

Obrót nieruchomościami w sprawach nie uregulowanych niniejszą uchwałą wymaga zgody Rady Gminy Słupsk.

§ 23.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupsk.

§ 24.

Traci moc Uchwała Nr XIII/102/2008 Rady Gminy Słupsk z dnia 19 lutego 2008 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony.

§ 25.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Dominik Lubasz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »