| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/143/2012 Rady Gminy Słupsk

z dnia 14 lutego 2012r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupsku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 1238, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281)

Rada Gminy Słupsk
uchwala, co następuje:

§ 1.

Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Słupsku nadaje się Statut stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr XIX/174/2008 z dnia 25 września 2008r. Rady Gminy Słupsk w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Słupsku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupsk.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/143/2012
Rady Gminy Słupsk
z dnia 14 lutego 2012 r.

S T A T U T GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w SŁUPSKU

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupsku, zwany dalej "Ośrodkiem" jest jednostką organizacyjną Gminy Słupsk utworzoną uchwałą Nr XXXII/206/1998 Rady Gminy Słupsk z dnia 15 kwietnia 1998r. powołaną do zaspokajania socjalnych potrzeb wspólnoty gminnej oraz jej indywidualnych mieszkańców, zwłaszcza w zakresie integracji i pomocy społecznej oraz polityki prorodzinnej.

§ 2.

Ośrodek działa na podstawie następujących przepisów:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004r, o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.),

2) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.),

3) ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.),

4) uchwały Nr XXXII/206/98 Rady Gminy Słupsk z dnia 15 kwietnia 1998r. w sprawie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupsku,

5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.),

6) ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.),

7) ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228 poz. 2255 z późn. zm.),

8) ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. Nr 1 poz. 7 z 2009r. z późn. zm.),

9) ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. Nr 86 poz. 732 z późn. zm.),

10) ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.. Nr256 poz. 2572 z 2004r. późn. zm.),

11) ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. Nr 122 poz. 1143 z późn. zm.)

12) ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149 poz. 887),

13) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180 poz. 1493 z późn. zm),

14) niniejszego Statutu

15) Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupsku,

16) innych aktów prawnych niezbędnych do funkcjonowania jednostki i realizacji zadań.

§ 3.

1. Siedziba Ośrodka znajduje się w Słupsku przy ul. Sportowej 9a.

2. Ośrodek swą działalnością obejmuje teren gminy Słupsk.

§ 4.

1. Ośrodek jest samodzielną jednostką organizacyjną, podlegającą Radzie Gminy Słupsk.

2. Nadzór nad działalnością Ośrodka w zakresie zadań własnych sprawuje Wójt Gminy Słupsk, w zakresie zadań zleconych sprawuje Wojewoda Pomorski.

Rozdział 2.
ZAKRES DZIAŁANIA

§ 5.

Ośrodek prowadzi działalność zgodną z założeniami polityki społecznej państwa i gminy mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki , możliwości i uprawnienia.

§ 6.

1. Celem działania Ośrodka jest:

1) wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.

2) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać przy pomocy własnych środków, możliwości i uprawnień.

3) zapobieganie sytuacjom, o których mowa w pkt. 1 i 2 przez podejmowanie działań zmierzających do ich życiowego usamodzielnienia oraz ich integracji ze środowiskiem.

2. Ośrodek realizuje zadania wynikające z:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004r, o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.),

2) ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.),

3) ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228 poz. 2255 z późn. zm.),

4) ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. Nr 1 poz. 7 z 2009r. z późn. zm.),

5) ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.. Nr256 poz. 2572 z 2004r. późn. zm.),

6) ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149 poz. 887),

7) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180 poz. 1493 z późn. zm),

8) ustawy z dnia 29 grudnia 2005r, o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiani" (Dz.U. Nr 267 poz. 229 z późn. zm.),

9) innych przepisów prawa z zakresu osłony socjalnej i polityki społecznej, w tym prorodzinnej,

§ 7.

Ośrodek realizuje zadania własne gminy i zlecone gminie z zakresu administracji rządowej. Zadania Ośrodka obejmują w szczególności :

1) Tworzenie warunków organizacyjnych i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej.

2) Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawami świadczeń, głównie: świadczeń rodzinnych, świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, zaliczek alimentacyjnych , świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, stypendiów.

3) Udzielanie pomocy rzeczowej , usługowej i instytucjonalnej.

4) Pracę socjalną mającą na celu pomoc osobom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

5) Analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na wszystkie świadczenia.

6) Pobudzanie aktywności społecznej w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb osób i rodzin.

7) Realizacje zadań wynikających z przepisów szczegółowych, programów osłonowych oraz rozeznanych potrzeb społecznych.

8) Wykonywanie innych zadań na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Słupsk.

§ 8.

Obowiązek wykonania zadań realizowanych przez Ośrodek spoczywa na gminie oraz administracji rządowej w zakresie ustalonym ustawami.

§ 9.

Ośrodek realizuje zadania współpracując na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami o charakterze charytatywnym, fundacjami, pracodawcami, szkołami oraz osobami fizycznymi i prawnymi, a także z organami jednostek pomocniczych gminy.

Rozdział 3.
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

§ 10.

1. Ośrodek realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kierując się ustaleniami przekazanymi przez Wojewodę.

2. Ośrodek wykonuje zadania własne gminy kierując się ustaleniami Wójta.

3. Ośrodek może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne.

4. Ośrodek może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy i niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami.

§ 11.

1. Ośrodkiem kieruje Kierownik, który reprezentuje go na zewnątrz i jest za niego odpowiedzialny.

2. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt.

3. Wójt udziela kierownikowi Ośrodka upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zadań zleconych, własnych gminy i własnych o charakterze obowiązkowym.

4. Upoważnienia, o których mowa w ust. 3 mogą być także udzielone innej osobie na wniosek kierownika Ośrodka.

5. Kierownik organizuje pracę Ośrodka i sprawuje nadzór nad realizacją zadań, ponosi odpowiedzialność materialna za powierzone mienie.

§ 12.

1. Kierownik jest przełożonym pracowników Ośrodka i wykonuje wobec nich czynności wynikające ze stosunku pracy.

2. Kierownik Ośrodka ustala zasady wynagradzania i nagradzania pracowników w formie regulaminu.

3. Pracownicy Ośrodka posiadają status pracowników samorządowych.

4. Podział zadań pracowników określają zakresy czynności sporządzone przez Kierownika Ośrodka.

5. Strukturę Ośrodka określa regulamin organizacyjny.

§ 13.

Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka określają:

1) ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy,

2) ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

3) ustawa z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych,

4) wynagradzanie pracowników Ośrodka ustalane jest na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego.

Rozdział 4.
GOSPODARKA FINANSOWA I MIENIE

§ 14.

1. Ośrodek prowadzi działalność finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych dla jednostek budżetowych oraz w ustawie o rachunkowości.

2. Działalność Ośrodka finansowana jest ze środków własnych gminy oraz środków pochodzących z dotacji na zadania zlecone, środków funduszy celowych i grantów przeznaczonych na realizację określonych programów.

3. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowo-rzeczowy i budżet przyjęty przez Radę Gminy Słupsk.

4. Ośrodek może przyjmować i gromadzić dary rzeczowe oraz dysponować nimi zgodnie z wolą i wskazaniami ofiarodawców.

5. Ośrodek prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na odrębnym rachunku bankowym, pokrywa wydatki z budżetu gminy , a dochody odprowadza do tego budżetu.

6. Odpłatność za niektóre świadczenia pomocy społecznej realizowane przez Ośrodek ustalana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Zasady odpłatności ustala Rada Gminy Słupsk.

8. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy sprawozdanie z wykonanych zadań.

§ 15.

1. Mienie Ośrodka jest własnością komunalną gminy Słupsk, do którego stosuje się postanowienia ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr. 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.).

2. Gmina Słupsk przekazuje Ośrodkowi w trwały zarząd działkę Nr 192/6 o powierzchnie 555m2 wraz ze znajdującym się na niej budynkiem położoną w Słupsku przy ul. Sportowej 9a

3. Ośrodek gospodaruje powierzonym mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.

4. W zakresie prowadzenia gospodarki finansowej oraz gospodarowania powierzonym mieniem Ośrodek kieruje się zasadami rzetelności, efektywności i celowości ich wykorzystania.

Rozdział 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16.

1. Statut Ośrodkowi nadaje Rada Gminy Słupsk.

2. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.


Uzasadnienie

do uchwały w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupsku.

Przedstawiony projekt nowelizacji Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupsku stanowi aktualizację zapisów tego aktu i spowodowaną licznymi zmianami prawa od czasu uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupsku we wrześniu 2008r.

Od czasu uchwalenia Statutu został wprowadzony nowy jednolity tekst ustawy o pomocy społecznej, rozpoczęła funkcjonowanie nowa ustawa o finansach publicznych, jak również rozszerzono zakres przepisów dotyczących zadań z zakresu pomocy społecznej, Szczególne znaczenie ma w tym zakresie ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o pomocy rodzinie i systemie pieczy zastępczej, która przypisuje gminom zadania dotychczas nie realizowane w strukturze zadaniowej Ośrodka. Z tego też powodu ujednolicono zapisy dotyczące podstaw prawnych działania ośrodka oraz dopisano powinność wykonywania zadań w zakresie wspierania rodziny wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

Przedstawiona nowelizacja jest następstwem zmieniającego się prawa ustawowego, dlatego podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni zasadne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KANCELARIA PRAWNA radca prawny Adam Sobota

Ekspert z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »