| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/142/2012 Rady Gminy Słupsk

z dnia 14 lutego 2012r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Słupsk

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558, 113, poz.984, Nr 214, poz.1806; z 2003 roku nr 80, poz.717, nr 162, poz. 1568) oraz art. 21 ust.1, pkt. 2 i ust 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 roku Nr 31, poz. 266, ze zmianami Dz. U. z 2006 roku Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz. 1193 i Nr 248, poz. 1833, z 2007 r. Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz. 1218, z 2010 r. Nr 3, poz. 13, z 2011 r. Nr 224, poz. 1342).

Rada Gminy Słupsk
uchwala co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Słupsk na lata 2012 - 2016 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały

§ 2.

Tracą moc:

1) uchwała NR VI/46/2007 Rady Gminy Słupsk z 27 marca 2007 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Słupsk,

2) uchwała NR XXVIII/244/2009 Rady Gminy Słupsk z 30 czerwca 2009 roku w sprawie dokonania zmian w zasadach wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Słupsk,

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupsk.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/142/2012
Rady Gminy Słupsk
z dnia 14 lutego 2012 r.

ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY.

§ 1.

Użyte w załączniku określenia oznaczają:

1. lokator - najemca lokalu lub osoba używająca lokal na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności,

2. współlokator - lokator, któremu przysługuje tytuł prawny do używania lokalu wspólnie z innym lokatorem,

3. lokal - lokal służący do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, a także będący pracownią służącą do działalności w dziedzinie kultury i sztuki,

4. lokal socjalny - lokal nadający się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m 2 , a w przypadku gospodarstwa jednoosobowego 10 m 2 , przy czym lokal ten może być o obniżonym standardzie,

5. tymczasowe pomieszczenie - należy przez to rozumieć pomieszczenie nadające się do zamieszkania, posiadające dostęp do źródła zaopatrzenia w wodę i do ustępu, chociażby te urządzenia znajdowały się poza budynkiem, oświetlenie naturalne i elektryczne, możliwość ogrzewania, niezawilgocone przegrody budowlane oraz zapewniające możliwość zainstalowania urządzenia do gotowania posiłków, zapewniające co najmniej 5 m2 powierzchni mieszkalnej na jedną osobę i w miarę możliwości znajdujące się w tej samej lub pobliskiej miejscowości, w której dotychczas zamieszkiwały osoby przekwaterowywane,

6. gospodarstwo domowe - lokator samodzielnie zajmujący lokal lub lokator, jego małżonka i inne osoby wspólnie z nim stale zamieszkujące i gospodarujące, które swoje prawa do zamieszkania w lokalu wywodzą z prawa tego lokatora,

7. rodzina wielodzietna - rodzina składająca się z 6 lub więcej osób,

8. właściciel - wynajmujący, z którym wiąże lokatora stosunek prawny uprawniający go do używania lokalu,

9. ustawa o ochronie praw lokatorów - ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 31, poz. 266 ze zmianami) ,

§ 2.

1. Uchwała ma zastosowanie do mieszkaniowego zasobu Gminy Słupsk, o którym mowa w Uchwale Rady Gminy Słupsk Nr XV/141/2012 roku z dnia 14 lutego 2012 r.

2. Gmina Słupsk w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty mieszkaniowej Gminy tworzy mieszkaniowy zasób Gminy Słupsk, zwany dalej "zasobem". Mieszkaniowy zasób Gminy obejmuje:

1) mieszkania znajdujące się w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Gminy,

2) mieszkania będące własnością Gminy znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych,

3) mieszkania będące własnością Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Jezierzycach ul. Kolejowa 5, których dysponentem jest Gmina:

a) mieszkania, w których partycypantem jest Gmina, a uprawnione osoby wskazane opłacają czynsz na zasadach obowiązujących w GTBS Spółka z o.o. w Jezierzycach,

b) mieszkania, w których partycypantem jest Gmina, a uprawnione osoby wskazane opłacają czynsz w wysokości obowiązującej w lokach komunalnych,

c) mieszkania, w których partycypantem jest Gmina, a uprawnione osoby wskazane opłacają czynsz w wysokości obowiązującej w lokach socjalnych.

3. Gmina może wyodrębnić poszczególne lokale w celu ich zbycia na zasadach określonych odrębnymi przepisami, kierując się względami racjonalnej gospodarki zasobem mieszkaniowym Gminy.

§ 3.

1. Dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej w przypadkach niecierpiących zwłoki, osobom uprawnionym do lokalu zamiennego - komunalnego, znajdujących się na liście oczekujących na przydział lokalu bądź zamiany lokalu, Wójt Gminy Słupsk ma prawo po zasięgnięciu opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej, zapewnić mieszkanie w zasobach GTBS Spółka z o.o. w Jezierzycach, przy jednoczesnym pokryciu na rzecz Towarzystwa Budownictwa Społecznego zwiększonych kosztów wynajęcia lokalu z uwagi na różnicę w wysokości czynszu obowiązującego w zasobach komunalnych i zasobach GTBS Spółka z o.o. w Jezierzycach.

2. Zwrot kosztów części czynszu przez Gminę do wysokości wskazanej w pkt 1 następuje na podstawie porozumienia zawartego przez Wójta Gminy Słupsk z GTBS Spółka z o.o. w Jezierzycach bezpośrednio na rzecz GTBS.

3. Zwrot części czynszu będzie równy różnicy pomiędzy wysokością czynszu obowiązującego w zasobie Towarzystwa Budownictwa Społecznego, z którym zawarta została umowa najmu i czynszu obowiązującego w mieszkaniowym zasobie Gminy Słupsk o podobnym standardzie.

§ 4.

Gmina wyznacza z mieszkaniowego zasobu gminy lokale odpowiadające warunkom określonym w art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie praw lokatorów, które po opróżnieniu będą oddawane w najem jako lokale socjalne oraz prowadzi ich ewidencję.

§ 5.

Ustala się następujący tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawieranych na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych:

1. wnioski przyjmowane będą i wstępnie rozpatrywane przez pracownika Urzędu Gminy Słupsk, który sprawdzi wnioski pod względem formalnym.

2. weryfikację wniosków pod względem merytorycznym przeprowadza Społeczna Komisja Mieszkaniowa według kryteriów zawartych w § 7 niniejszej uchwały.

3. Społeczna Komisja Mieszkaniowa opracowuje projekty list osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu,

4. projekty list, o których mowa w pkt. 3 przedstawione przez Społeczną Komisję Mieszkaniową, po wniesionych uwagach i zastrzeżeniach zatwierdza Wójt Gminy Słupsk, jako listy ostateczne.

5. listy podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Słupsku.

§ 6.

Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony, mają osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:

1) zamieszkują w lokalu nie nadającym się na stały pobyt ludzi, a stan techniczny zajmowanych lokali nie jest przez nich zawiniony;

2) zajmują lokale na czas nieoznaczony, w których na jedną osobę przypada nie więcej niż 5 m 2 powierzchni pokoi;

3) uzyskują dochód przypadający na członka gospodarstwa domowego, który w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień zawarcia umowy najmu jest mniejszy niż 110 % najniższej emerytury;

4) przedstawią wydane przez właściwą komisję lekarską orzeczenie o rencie inwalidzkiej, bądź inny dokument stwierdzający niepełnosprawność;

5) wywiązują się z obowiązku utrzymania we właściwym stanie technicznym i sanitarnym dotychczas zajmowanego lokalu i przestrzegają regulaminu porządku domowego;

6) wywiązują się z obowiązku regularnego uiszczania czynszu i opłat niezależnych od właściciela.

§ 7.

1. Zawarcia umowy o najem lokalu na czas nieoznaczony może nastąpić po spełnieniu następujących warunków:

1) lokal, na który ma być zawarta umowa nadaje się na stały pobyt i na jedną uprawnioną osobę przypada więcej niż 5 m 2 powierzchni pokoi,

2) osoby, z którymi ma być zawarta umowa, osiągają średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień zawarcia umowy najmu mniejszy niż 110 % najniższej emerytury.

2. Warunki wymienione w ust. 1 muszą być spełnione łącznie.

§ 8.

1. Zawarcie umowy najmu, o którym mowa w § 7, uzależnia się od wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu przysługujących wynajmującemu w dniu opróżniania lokalu.

2. Kaucja wynosi 12 wymiarów miesięcznych czynszu za lokal.

3. Kaucji nie pobiera się:

1) w przypadkach, o których mowa w art. 6 ust.2 ustawy,

2) w przypadkach, o których mowa w § 14 niniejszej uchwały.

4. Osoby o niskim dochodzie gospodarstwa domowego, mogą zostać zwolnione z wpłaty kaucji w części lub całości. Zgodę na zwolnienie z wpłaty kaucji wydaje Wójt Gminy Słupsk na wniosek osoby, której wskazano lokal do zasiedlenia.

§ 9.

1. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przysługuje osobom, które spełniają łącznie następujące kryteria:

1) zamieszkują w lokalu nie nadających się na stały pobyt ludzi, a stan techniczny zajmowanych lokali nie jest przez nich zawiniony;

2) uzyskują dochód przypadający na członka gospodarstwa domowego niższy niż 60 % najniższej emerytury;

3) wywiązują się z obowiązku utrzymania we właściwym stanie technicznym i sanitarnym dotychczas zajmowanego lokalu i przestrzegają regulaminu porządku domowego;

4) wywiązują się z obowiązku regularnego uiszczania czynszu i opłat niezależnych od właściciela.

5) posiadają prawomocny wyrok do otrzymania lokalu socjalnego.

2. Poza kolejnością Gmina Słupsk powinna zapewnić lokale socjalne osobom, które opuściły dom dziecka w związku z uzyskaniem pełnoletności i pochodzą z Gminy Słupsk oraz osobom, które w wyniku klęski żywiołowej utraciły lokal - na czas jego remontu.

§ 10.

1. Za spełniające warunki do zawarcia umowy o najem lokalu socjalnego uważa się osoby, które;

1) zamieszkują w lokalach nie nadających się na stały pobyt ludzi lub mieszkają w lokalach, w których na jedną uprawnioną osobę przypada mniej niż 5 m 2 powierzchni pokoi;

2) osiągają średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień zawarcia umowy najmu mniejszy niż 90 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 60 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.

2. Warunki wymienione w ust. 1 muszą być spełnione łącznie.

3. Najemca, który spełnia warunki określone w ust. 1 pkt 1, a zajmowany przez niego lokal spełnia wymogi art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie praw lokatorów może wystąpić z wnioskiem do Wójta Gminy Słupsk o uznanie lokalu za lokal socjalny.

§ 11.

Za dochód, o którym mowa w § 6 i § 7 uważa się dochód przeliczony na członka gospodarstwa domowego według przepisów o dodatkach mieszkaniowych.

§ 12.

1. Ustala się następujące warunki zamian lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, dokonywanych w trybie porozumienia między najemcami;

1) dokonanie zamiany może nastąpić między najemcami nie posiadającymi zaległości z tytułu czynszu lub innych dodatkowych obciążeń związanych z eksploatacją najmowanego lokalu,

2) nie może być zawarta umowa najmu uchybiająca normom zagęszczenia powierzchni mieszkalnej, przyjętą w niniejszej uchwale.

2. W przypadku, uzasadnionym względami zdrowotnymi najemcy lub członka jego gospodarstwa domowego, udokumentowanym przez komisję lekarską (orzekającą o stanie jego zdrowia), może być dokonana zamiana lokalu na inny wolny lokal.

3. Dopuszcza się zamianę lokali, z których jeden jest zadłużony na następujących zasadach:

1) najemca lokalu zadłużonego przechodzi na lokal mniejszy,

2) najemca, z którym jest dokonywana zamiana spłaca zaległości czynszowe i pochodne najemcy zadłużonego.

4. Dopuszcza się zamianę lokali przez osoby zajmujące lokale w zasobach gminy z osobami zajmującymi lokale w innych zasobach na warunkach określonych w ust. 1 oraz za zgodą właścicieli lokali.

§ 13.

Łączenie lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy winno spełniać następujące warunki:

1) wolne lokale przyległe mogą być połączone z lokalem zajmowanym przez najemcę na jego wniosek, jeżeli nie przysługuje mu prawo do dodatku mieszkaniowego. Warunek ten musi być spełniony również po połączeniu lokali,

2) łączone mogą być lokale bezpośrednio przylegające do siebie znajdujące się na tej samej kondygnacji.

§ 14.

1. Ustala się następujące zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały
w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy zgodnie z art. 691 Kodeksu cywilnego:

1) wójt zawiera umowę najmu z osobą, która mieszkała stale z najemcą do chwili jego śmierci będącą:

2) małżonkiem;

3) dziećmi lub dziećmi współmałżonka;

4) innymi osobami, wobec których najemca był obowiązany do świadczenia alimentacyjnego;

5) konkubentem.

2. W przypadku braku osób wymienionych w ust. 1 Wójt może zawrzeć umowę najmu z wnukami najemcy po indywidualnym rozpoznaniu sprawy, które były zameldowane i zamieszkiwały wraz z najemcą do chwili jego śmierci, przez okres nie krótszy niż 5 lat.

§ 15.

1. Lokale o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m 2 mogą być oddawane w najem na następujących warunkach:

1) rodzinie wielodzietnej prowadzącej gospodarstwo domowe spełniające warunki określone w § 6 pkt 1, 2, 5 i 6 niniejszej uchwały.

2) najemca deklaruje wykup lokalu w trybie określonym odrębną uchwałą.

3) osobom, które posiadają umowę najmu na inny mniejszy lokal, w przypadku jeśli powierzchnia użytkowa przypadająca w m 2 /osobę nie przekracza 10 m 2 .

2. W razie zmniejszenia ilości osób określonych w ust. 1 pkt 1 Gmina może zaproponować najemcy zamianę na lokal mniejszy o takim samym standardzie.

3. Jeśli rodzina nie spełnia warunków zawartych w ust.1 pkt 1 i 2, lokal może być przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego do mieszkańców Gminy.

4. Jeżeli w pierwszym przetargu ograniczonym nie wyłoni się nabywcy lokalu, można ogłosić przetarg nieograniczony.

§ 16.

1. Umowę najmu tymczasowego pomieszczenia zawiera się na czas oznaczony, nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 6 miesięcy.

2. Umowę najmu tymczasowego pomieszczenia zawiera się z osobą, wobec której wszczęto egzekucje na podstawie tytułu wykonawczego, w którym oznaczono obowiązek opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, bez prawa do lokalu socjalnego lub zamiennego.

3. Prawo do tymczasowego pomieszczenia nie przysługuje dłużnikowi zgodnie z art 25 d w/w ustawy.

§ 17.

1. Wójt Gminy Słupsk powoła Społeczną Komisję Mieszkaniową, której zadaniem jest weryfikacja wniosków o najem lokali oraz wybór osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony lub lokalu socjalnego oraz określi regulamin jej funkcjonowania.

2. Społeczna Komisja Mieszkaniowa działa we współpracy z GOPS i Urzędem Gminy.

3. W skład Społecznej Komisji Mieszkaniowej wchodzą:

1) Zastępca Wójta Gminy Słupsk,

2) przedstawiciel Rady Gminy Słupsk,

3) przedstawiciel administratora gminnego zasobu mieszkaniowego,

4) przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - kierownik ośrodka,

5) przedstawiciel Urzędu Gminy w Słupsku.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Iuridico

Doradztwo Prawne & Tłumaczenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »