| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/124/2012 Rady Gminy Kołczygłowy

z dnia 6 lutego 2012r.

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591z późniejszymi zmianami Dz. U. z 2002r.Nr23 poz.220,Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984,Nr 153,poz.1271, Nr 214, poz.1806 , z 2003 r.,Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203,z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r.Dz.U. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz.974 , Nr 173, poz. 1218, z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz.1458 z 2009 r. Nr 52 poz. 420 , Nr 157 poz.1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146,Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217 poz. 1281 ) oraz art. 40 ust.8 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 19 poz.115 z 2007r. zmieniony przez Dz.U. Nr 23 poz.136, Dz.U. Nr 192 poz. 1381 z 2007r. , Dz.U.54 poz. 326, Dz.U.Nr 218 poz. 1391, Dz. U. Nr 227, poz.1505 z 2008r., Dz.U. Nr 19 poz.101, Dz.U. Nr 19 poz.100, Dz. U. Nr 86 poz. 720,Dz.U. Nr 168 poz. 1323, Dz.U. Nr 225 poz. 1466 z 2009r., Dz.U. Nr 106 poz. 675, Dz.U. Nr 152 poz. 1018, Dz.U. Nr 225 poz.1466 z 2010 r., Dz. U. Nr 5 poz. 13, Dz.U. Nr 159 poz. 945

Uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się stawki opłat pobieranych przez Gminę Kołczygłowy za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych publicznych oraz wewnętrznych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym,

2) umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3) umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

4) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1 - 3.

§ 2. 1. Za zajęcie 1m 2 powierzchni jezdni pasa drogowego drogi gminnej publicznej i wewnętrznej, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) przy zajęciu jezdni do 50 % szerokości - 4,00 zł

2) przy zajęciu jezdni powyżej 50 % do całkowitego zajęcia jezdni - 6,00 zł

2. Stawki określone w ust. 1 pkt.1 stosuje się także do chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych.

3. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 i 2 ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1m 2 pasa drogowego w wysokości - 1,00 zł.

§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m 2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej publicznej i wewnętrznej zajętej przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:

1) w jezdni - 40,00 zł

2) w pozostałych elementach pasa drogowego w obszarze zabudowanym - 30 zł

3) w pozostałych elementach pasa drogowego poza obszarem zabudowanym - 15,00 zł

4) ma drogowym obiekcie inżynierskim - 200,00 zł.

§ 4. 1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3 ustala się następujące stawki opłat za 1m 2 powierzchni:

1) Pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego:

- w terenie zabudowanym - 1,00 zł

- poza terenem zabudowanym - 0,50 zł

2) Pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów - 0,50 zł

2. Za każdy dzień umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłaty w wysokości:

1) za 1m 2 powierzchni reklamy - 1,50 zł

2) za każdy następny ( nawet niepełny) dodatkowo - 1,50 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XVI/115/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca


mgr Klaudia Brywczyńska


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVII/124/2012 Rady Gminy Kołczygłowy w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

Uchwała jest wypełnieniem deklaracji zawartej w art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. Nr 19 poz. 115 z 2007 r. z późn.zm.).

Zgodnie z przytoczonym wyżej przepisem organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w drodze uchwały ustala dla dróg, których zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego stawki opłat za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót lub umieszczania obiektu niezwiązanego z infrastrukturą drogową.

Stawki opłat mieszczą się w granicach ustalonych w art. 40 ust. 8 ustawy o drogach publicznych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jagoda Knopp

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »