| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/77/2012 Rady Gminy w Skórczu

z dnia 23 lutego 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

Na podstawie Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, 212, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ) Rada Gminy w Skórczu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 42.800,00 zł.

2. Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów budżetowych zawiera załącznik Nr 1

3. Plan dochodów budżetowych ustalony w kwocie 12.310.400,00 zł po zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą zastępuje się kwotą 12.353.200 , 00 zł. w tym: dochody majątkowe w kwocie - 168.800,00 zł dochody bieżące w kwocie - 12.184.400,00 zł

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 5.000,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 47.800,00 zł.

3. Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków budżetowych zawiera załącznik Nr 2

4. Plan wydatków budżetowych ustalony w kwocie 13.460.400,00 zł po zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą zastępuje się kwotą 13.503.200 , 00 zł. w tym: wydatki majątkowe w kwocie - 2.161.100,00 zł wydatki bieżące w kwocie - 11.342.100,00 zł

§ 3. Dokonuje się zmian w wykazie zadań rzeczowych w zakresie inwestycji zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Klin


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/77/2012
Rady Gminy w Skórczu
z dnia 23 lutego 2012 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

926

Kultura fizyczna

86 000,00

42 800,00

128 800,00

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

86 000,00

42 800,00

128 800,00

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

86 000,00

42 800,00

128 800,00

Razem:

12 310 400,00

42 800,00

12 353 200,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/77/2012
Rady Gminy w Skórczu
z dnia 23 lutego 2012 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

370 000,00

- 2 000,00

368 000,00

40002

Dostarczanie wody

370 000,00

- 2 000,00

368 000,00

4480

Podatek od nieruchomości

69 984,00

- 2 000,00

67 984,00

600

Transport i łączność

901 679,00

4 000,00

905 679,00

60016

Drogi publiczne gminne

901 679,00

4 000,00

905 679,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

662 711,00

4 000,00

666 711,00

750

Administracja publiczna

1 381 031,00

15 950,00

1 396 981,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 211 407,00

15 950,00

1 227 357,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

742 745,00

1 250,00

743 995,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

121 883,00

14 515,00

136 398,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

14 206,00

185,00

14 391,00

801

Oświata i wychowanie

5 198 800,00

27 850,00

5 226 650,00

80101

Szkoły podstawowe

2 681 163,00

17 050,00

2 698 213,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

284 905,00

17 050,00

301 955,00

80110

Gimnazja

1 238 360,00

5 400,00

1 243 760,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

130 850,00

5 400,00

136 250,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

493 410,00

2 700,00

496 110,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

22 290,00

2 700,00

24 990,00

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

198 190,00

2 400,00

200 590,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

20 050,00

2 400,00

22 450,00

80195

Pozostała działalność

178 680,00

300,00

178 980,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

5 490,00

300,00

5 790,00

852

Pomoc społeczna

3 046 065,00

- 3 000,00

3 043 065,00

85216

Zasiłki stałe

96 000,00

- 3 000,00

93 000,00

3110

Świadczenia społeczne

96 000,00

- 3 000,00

93 000,00

Razem:

13 460 400,00

42 800,00

13 503 200,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/77/2012
Rady Gminy w Skórczu
z dnia 23 lutego 2012 r.

WYKAZ ZADAŃ W ZAKRESIE INWESTYCJI NA ROK 2012

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

1 167 009,00

0,00

1 167 009,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

37 351,00

0,00

37 351,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

37 351,00

0,00

37 351,00

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Skórcz-budowa kolektora sanitarnego "PÓŁNOC" - Czarnylas

19 711,00

0,00

19 711,00

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Skórcz-budowa kolektora sanitarnego "PÓŁNOC" - Wielki Bukowiec

17 640,00

0,00

17 640,00

01036

Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

15 000,00

0,00

15 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

15 000,00

0,00

15 000,00

Plac zabaw: MIELICZKI

15 000,00

0,00

15 000,00

01041

Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

1 114 658,00

0,00

1 114 658,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

72 412,00

0,00

72 412,00

"Odnowa i rozwój wsi" centrum wsi Pączewo

72 412,00

0,00

72 412,00

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

635 694,00

0,00

635 694,00

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Skórcz-budowa kolektora sanitarnego "PÓŁNOC" -Pączewo

635 694,00

0,00

635 694,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

406 552,00

0,00

406 552,00

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Skórcz-budowa kolektora sanitarnego "PÓŁNOC" -Pączewo

406 552,00

0,00

406 552,00

600

Transport i łączność

662 711,00

4 000,00

666 711,00

60016

Drogi publiczne gminne

662 711,00

4 000,00

666 711,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

662 711,00

4 000,00

666 711,00

Rozbudowa dróg WOLENTAL

662 711,00

0,00

662 711,00

Wiata przystankowa-Wolental

0,00

4 000,00

4 000,00

750

Administracja publiczna

0,00

7 380,00

7 380,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

0,00

7 380,00

7 380,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

7 380,00

7 380,00

Internetowy Manger Punktów Adresowych

0,00

7 380,00

7 380,00

926

Kultura fizyczna

320 000,00

0,00

320 000,00

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

320 000,00

0,00

320 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

320 000,00

0,00

320 000,00

Budowa boiska w Pączewie "ORLIK"

200 000,00

0,00

200 000,00

Hala sportowo-widowiskowa w Pączewie

120 000,00

0,00

120 000,00

Razem

2 149 720,00

11 380,00

2 161 100,00


Uzasadnienie

I. Dochody budżetowe

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 42.800,00 zł

z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków budżetowych.

II. Wydatki budżetowe

1. Zmniejszenia planu:

a) podatek od nieruchomości - dostosowanie do deklaracji - 2.000,00 zł

b) środki własne do dotacji zasiłków stałych ( od 01.01.2012 r .

gmina nie ma obowiązku przeznaczania 20% środków własnych

do otrzymanej dotacji celowej dotyczy zasiłków stałych)- 3.000,00 zł

OGÓŁEM: - 5.000,00 zł

2. Zwiększenia planu:

a) w § 4110 - składki społeczne w działach 750 "Administracja Publiczna"

i 801 "Oświata i wychowanie" w związku ze zwiekszeniem o 2 % składki

emerytalnej (po stronie pracodawcy) od lutego br. w łącznej kwocie 42.150,00 zł

b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w dziale 750

Administracja Publiczna z przeznaczeniem na dopłatę do zatrudnionego

w ramach robót publicznych pracownika "Doradca rolniczy" przez okres

5 m-cy (250,00 + 43,00 + 37,00 =330,00 x 5m-cy) = 1.650,00 zł

c) wiata przystankowa do m.Wolental (ujęta w planie i zamówiona w

roku ubiegłym, dostarczona w roku bieżącym)4.000,00 zł

OGÓŁEM: 47.800,00 zł

III. 1. Dokonuje się zmian w wykazie rzeczowym w zakresie inwestycji w związku

ze zwiększeniem planu na wiatę przystankową 4.000,00 zł

2. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 5/2012 z dnia 31.01.2012r. dokonano

zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych w kwocie 7.380,00 zł

z przeznaczeniem na zakup oprogramowania mającego służyć do

prowadzenia numeracji porządkowych nieruchomości.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »