| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/140/2012 Rady Miejskiej w Bytowie

z dnia 29 lutego 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bytów

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm. [1] ) ), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie, Rada Miejska w Bytowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/303/2006 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bytów (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2006 r. Nr 67, poz. 1411) wprowadza się następujące zmiany:

1) §3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

" 2) selektywne gromadzenie następujących rodzajów odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie nieruchomości:

- odpady surowcowe,

- meble i inne odpady wielkogabarytowe,

- odpady budowlane i rozbiórkowe,

- zużyte opony,

- zużyte baterie i akumulatory,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- przeterminowane leki i chemikalia,

- odpady zielone; " ;

2) §4 otrzymuje brzmienie:

" § 4. Właścicieli nieruchomości zobowiązuje się do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń oraz usuwania śliskości poprzez posypanie piaskiem, z chodników położonych wzdłuż nieruchomości; piasek użyty do powyższych celów należy usunąć niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.; " ;

3) §10 otrzymuje brzmienie:

" § 10. Składowanie odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy Bytów, dozwolone jest w instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, do której przynależy gmina Bytów.; " ;

4) w §11 skreśla się ust. 2;

5) §17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

" 1. Ustala się obowiązek przeprowadzania powszechnych akcji deratyzacji w terminie od 15 marca do 15 kwietnia oraz od 15 września do 15 października każdego roku, obejmujących zabudowania jedno- i wielorodzinne, nieruchomości użytku publicznego i obsługi ludności, zakłady przemysłowe, obiekty handlowe i gastronomiczne oraz gospodarstwa rolne.; " ;

6) w §18 skreśla się pkt 2;

7) w §19 skreśla się pkt 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący


Leszek Waszkiewicz


[1] ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 106, poz. 622, Nr 152, poz. 897, Nr 171, poz. 1016, Nr 230, poz. 1373.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »