| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/212/12 Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 25 kwietnia 2012r.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania punktów sprzedaży, wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży, wprowadzania zakazu sprzedaży, podawania, spożywania i wnoszenia napojów alkoholowych oraz kontroli obrotu tymi napojami

Na podstawie; 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) i art. 12 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity - z 2007r. Dz. U. Nr 70, poz. 473 ze zm.).

Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dla miasta Kościerzyna liczbę 70 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

2. Ustala się dla miasta Kościerzyna liczbę 35 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

§ 2. Ustala się zasady usytuowania punktów sprzedaży, wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży, wprowadzenia zakupu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych oraz prowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania zasad obrotu tymi napojami, jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XII/84/07 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania punktów sprzedaży, wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży, wprowadzania zakazu sprzedaży, podawania, spożywania i wnoszenia napojów alkoholowych oraz kontroli obrotu tymi napojami.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Kościerzyna


Piotr Słomiński


Uzasadnienie

Proponowany projekt uchwały oprócz stworzenia tekstu jednolitego powoduje zmianę limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (wzrost o 10 punktów). Ostatnia regulacja ww. limitu punktów sprzedaży alkoholu miała miejsce w 2000 roku tj. od 12 lat nie uległa zmianie.
W ostatnim okresie znacząco wzrosła liczba placówek detalicznych prowadzących sprzedaż alkoholu w ww. formie, jak również zgłaszają się kolejne podmioty handlowe zamierzające prowadzić tego typu sprzedaż.
Powyższy wzrost limitu powinien zabezpieczyć potrzeby przedsiębiorców w tym zakresie na kilka lat.


Załącznik do Uchwały Nr XXVII/212/12
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

I. Zasady wydawania zezwoleń i usytuowania punktów sprzedaży.

1. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez Burmistrza Miasta Kościerzyna.

2. Zezwolenia wydaje się na wniosek zainteresowanego, po spełnieniu warunków określonych w art. 18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a także po spełnieniu poniższych wymogów:

1) przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych są zobowiązani do wywieszania w punktach sprzedaży, w widocznym miejscu, jednego egzemplarza zezwolenia na sprzedaż tych napojów;

2) detaliczne punkty sprzedaży napojów alkoholowych muszą być usytuowane w obiektach o charakterze stałym i spełniać wymogi Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego;

3) gastronomiczne punkty sprzedaży napojów alkoholowych muszą być usytuowane w obiektach o charakterze stałym i spełniać wymogi Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego;

4) sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 4,5% oraz piwa przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży może odbywać się:

- w zakładach gastronomicznych (np. restauracje, motele, zajazdy, pizzerie),

- kawiarniach, barach, winiarniach, ogródkach gastronomicznych wolnostojących.

5) przedsiębiorca posiadający zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do sprzedaży w miejscu sprzedaży może prowadzić sprzedaż i podawanie napojów w prowadzonym przez siebie ogródku gastronomicznym pod warunkiem, że będzie on przylegał bezpośrednio do tego lokalu, to znaczy, że granica ogródka styka się z budynkiem, w którym usytuowany jest lokal.

6) Przedsiębiorca pragnący prowadzić sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w ogródku gastronomicznym wolnostojącym, to jest innym niż w punkcie 5 musi posiadać odrębne zezwolenia.

II. Zasady cofania zezwoleń.

1. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych cofa się jeżeli zachodzą okoliczności określone w art. 18 ust. 10 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i zostały potwierdzone:

- protokołem Straży Miejskiej,

- protokołem z kontroli dokonywanych przez upoważnionych pracowników Urzędu Miasta,

- protokołem członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Przed wydaniem decyzji o cofnięciu zezwolenia, w przypadku sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw zasięga się opinii Komisji Porządku Publicznego i Spraw Społecznych.

III. Zasady sprzedaży, podawania oraz wnoszenia napojów alkoholowych.

1. Na terenie miasta Kościerzyna oprócz zakazów zawartych w art. 14 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wprowadza się następujące zakazy sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych:

1) na terenie zakładów opieki zdrowotnej i opieki społecznej;

2) na terenie obiektów sportowych w czasie masowych imprez sportowych;

3) na terenach rekreacyjnych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży;

4) w czasie trwania imprez dla dzieci i młodzieży;

5) na klatkach schodowych i w piwnicach budynków mieszkalnych wielorodzinnych;

6) na posesjach wokół budynków, których gmina jest współwłaścicielem;

7) w Niedzielę Palmową podczas diecezjalnego spotkania młodzieży z okazji "Światowego Dnia Młodzieży" w części miasta Kościerzyna, obejmującej ulice: Długa, Gdańska, Jeziorna, Kowalska, Miodowa, Młyńska, Ogrodowa, Partyzantów, Ratuszowa, Rynek, Rynkowa, Rzemieślnicza, Słodowa, Strzelecka, Świętojańska, Targowa, Tkaczyka, Traugutta i Źródlana;

8) w dniu "Bożego Ciała" w czasie trwania procesji na wyznaczonych trasach.

2. Godziny zakazu sprzedaży, podawania i spożywania alkoholu, o których mowa w pkt 8 będą określane w formie odrębnego obwieszczenia.

IV. Kontrola przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych.

1. Kontroli podlegają wszyscy przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży.

2. Przeprowadzanie kontroli zgodnie z art. 18 ust. 8 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dokonują:

- Straż miejska

- członkowie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- osoby upoważnione przez Burmistrza Miasta Kościerzyna.

3. Osoby upoważnione do dokonywania kontroli mają prawo do:

1) wstępu na teren nieruchomości, obiektu, lokalu lub części lokalu, gdzie prowadzona jest sprzedaż napojów alkoholowych, w dniach i godzinach, w których jest prowadzona ta działalność,

2) żądania okazania zezwoleń oraz ustnych i pisemnych wyjaśnień.

4. Czynności kontrolnych w zakresie, o którym mowa w art. 18 ww. ustawy dokonuje się w obecności kontrolowanego lub osoby zastępującej kontrolowanego albo przez niego zatrudnionej.

5. Przedsiębiorca kontrolowany obowiązany jest zapewnić warunki i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli.

6. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który wraz z wnioskami niezwłocznie przekazuje się do organu wydającego zezwolenia.

7. Na podstawie wyników kontroli, organ wydający zezwolenia wzywa przedsiębiorcę do usunięcia stwierdzonych uchybień w wyznaczonym terminie, o ile nie są one podstawą do cofnięcia zezwolenia lub wszczyna postępowanie o cofnięciu zezwolenia lub podejmuje inne działania przewidziane prawem.

8. Jednostka kontrolowana w terminie 30 dni od daty otrzymania wezwania do usunięcia stwierdzonych uchybień, przesyła do organu wydającego zezwolenia informację o wykonaniu zaleceń.

9. Sprawdzenie wykonania wniosków pokontrolnych stanowi odrębne zadanie kontrolne.

10. Rada Miasta Kościerzyna otrzymuje corocznie informację o wynikach kontroli przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi od Skarbnika Miasta.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Zierke

Ekspert z zakresu prawa, biznesu i ekonomii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »