| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/204/2012 Rady Gminy Kobylnica

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Kobylnica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) 1) , art. 90 t ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 2) , art. 7b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn.zm.) 3) oraz art. 31 ust 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późn.zm.) 4) Rada Gminy Kobylnica uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Regulamin Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Kobylnica, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Środki finansowe na realizację Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Kobylnica zabezpieczane są corocznie w budżecie Gminy Kobylnica.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylnica.

§ 4.

1. Traci moc Uchwała Nr XLV/519/2006 Rady Gminy Kobylnica z dnia 20 października 2006 roku w sprawie przyznawania Stypendium Wójta Gminy Kobylnica za wyniki w nauce absolwentom szkół gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobylnica, kontynuującym naukę w publicznych szkołach ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym.

2. Traci moc Uchwała Nr V/66/2011 Rady Gminy Kobylnica z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania Stypendium Wójta Gminy Kobylnica za wyniki w nauce absolwentom szkół gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobylnica, kontynuującym naukę w publicznych szkołach ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym.

3. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/400/2005 Rady Gminy Kobylnica z dnia 9 grudnia 2005 roku w sprawie "Stypendium Artystycznego Wójta Gminy Kobylnica".

4. Traci moc Uchwała Nr XIII/143/2007 Rady Gminy Kobylnica z dnia 14 września 2007 roku w sprawie zmiany w Regulaminie przyznawania "Stypendium Artystycznego Wójta Gminy Kobylnica".

5. Traci moc Uchwała Nr V/67/2011 Rady Gminy Kobylnica z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie zmiany w Regulaminie przyznawania "Stypendium Artystycznego Wójta Gminy Kobylnica".

6. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/387/2008 Rady Gminy Kobylnica z dnia 24 listopada 2008 roku w sprawie utworzenia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych oraz uzyskujących wybitne osiągnięcia sportowe uczniów.

7. Traci moc Uchwała Nr V/65/2011 Rady Gminy Kobylnica z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania nagród z "Funduszu Nagród Wójta Gminy Kobylnica" uzdolnionym oraz uzyskującym wybitne osiągnięcia sportowe uczniów.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania, z mocą obowiązującą od 1 września 2012 roku.

1) Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zm. w: Dz. U z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142,Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Nr 21, poz. 113; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281)

2) Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm. w: Dz. U z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz.2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 131, poz. 1091, Nr 122 poz. 1020, Nr 167, poz. 1400, Nr 94, poz. 788, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 115, poz. 791, Nr 181, poz. 1292, Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241,Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206)

3) Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz.123 ze zm. w: Dz.U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658, z 2009 r. Nr 62, poz. 504, z 2011 r. Nr 207, poz. 1230)

4) Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 ze zm. w: Dz.U. z 2010 r. poz. 857, Nr 151, poz. 1014, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 185, poz. 1092, Nr 208, poz.1240 i 1241)


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/204/2012
Rady Gminy Kobylnica
z dnia 26 kwietnia 2012 r.

REGULAMIN
Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
w Gminie Kobylnica

1. Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Kobylnica obejmuje:

1) stypendia za wyniki w nauce Wójta Gminy Kobylnica dla absolwentów szkół gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobylnica, kontynuujących naukę w szkołach ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym.

2) stypendia artystyczne Wójta Gminy Kobylnica,

3) nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe Wójta Gminy Kobylnica.

2. Stypendia i nagrody mają charakter motywacyjny dla najzdolniejszych uczniów.

3. Stypendia i nagrody przyznawane są niezależnie od sytuacji materialnej ucznia.

Rozdział 1.
Stypendia za wyniki w nauce dla absolwentów szkół gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobylnica, kontynuujących naukę w szkołach ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym.
KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW

§ 2.

1. Stypendium przyznawane jest absolwentom gimnazjum, którzy spełniają następujące kryteria:

1) uzyskali średnią ocen końcoworocznych co najmniej 5,00 oraz co najmniej bardzo dobre zachowanie,

2) uzyskali wysokie wyniki z egzaminu gimnazjalnego - nie mniej niż 75% maksymalnej liczby punktów,

3) uzyskali pozytywną opinię wychowawcy,

4) osiągają w kolejnych okresach nauki w szkole ponadgimnazjalnej średnią ocen za semestr i w klasyfikacji końcoworocznej co najmniej 4,5 oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania.

2. W przypadku porównywalnych wyników ocen, pod uwagę bierze się:

1) wyższe wyniki z egzaminu gimnazjalnego,

2) znaczące osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, z wyłączeniem artystycznych i sportowych, na szczeblu co najmniej międzyszkolnym,

3) aktywną działalność na rzecz szkoły oraz gminy.

3. Stypendia przyznawane są na okres nauki w szkole ponadgimnazjalnej z zastrzeżeniem spełnienia kryteriów, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 3 i 4.

PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKÓW

§ 3.

1. Wnioski o przyznanie stypendium do Wójta Gminy Kobylnica mogą składać:

a) dyrektorzy szkół,

b) rodzice lub prawni opiekunowie ucznia.

2. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w sekretariacie Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjno-Gospodarczego Szkół w Kobylnicy, ul. Główna 63, do dnia 30 czerwca każdego roku. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

3. Do wniosku należy dołączyć:

1) dokument potwierdzający uzyskanie średniej ocen oraz oceny z zachowania,

2) opinię wychowawcy,

oraz w przypadku absolwenta szkoły gimnazjalnej dodatkowo:

3) dokument potwierdzający uzyskane wyniki z egzaminu gimnazjalnego,

4) dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe,

5) zaświadczenie potwierdzające podjęcie nauki w szkole ponadgimnazjalnej (dostarczyć po ogłoszeniu wyników w szkole ponadgimnazjalnej, najpóźniej do 15 lipca)

KOMISJA DO SPRAW PRZYZNAWANIA STYPENDIUM

§ 4.

1. Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje i opiniuje Komisja do spraw przyznawania stypendium, zwana dalej "Komisją", nie później niż w ciągu 30 dni od terminu wyznaczonego do składania wniosków.

2. Komisję powołuje Wójt Gminy Kobylnica w drodze Zarządzenia.

3. Decyzje Komisji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 składu. W razie równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

4. Członek Komisji, którego dziecko ubiega się o stypendium nie może brać udziału w głosowaniu nad wnioskiem.

5. Wnioski złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

6. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który podlega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Kobylnica.

7. Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Wójt Gminy Kobylnica.

8. Od decyzji Wójta Gminy Kobylnica odwołanie nie przysługuje.

FORMA I WYSOKOŚĆ STYPENDIUM

§ 5.

1. Stypendium wypłacane jest w równych miesięcznych ratach przez okres dziesięciu miesięcy każdego roku szkolnego (wrzesień-czerwiec) na konto bankowe wskazane przez rodzica / prawnego opiekuna ucznia do ostatniego dnia każdego miesiąca.

2. Z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów, którzy nabędą prawo do otrzymania stypendium, zawarta zostanie stosowna umowa.

3. Wysokość stypendium oraz ich liczbę ustala corocznie Wójt Gminy Kobylnica w drodze Zarządzenia w zależności od wysokości posiadanych środków finansowych w budżecie gminy.

4. W przypadku większej ilości złożonych wniosków niż limit środków finansowych, w pierwszej kolejności stypendia otrzymają uczniowie z najwyższą średnią ocen.

5. Stypendium może być przeznaczone na następujące cele :

1) zakup podręczników i pomocy naukowych,

2) zakup niezbędnej odzieży i obuwia,

3) opłaty związane z przebywaniem ucznia w internacie lub bursie szkolnej, korzystaniem z form zbiorowego żywienia, dojazdem do szkoły,

4) wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły tj. opłat wnoszonych na Komitet Rodzicielski, Radę Rodziców, samorząd,

5) pokrycie kosztów uczestnictwa w wycieczkach szkolnych, płatnych kołach zainteresowań, innych formach edukacyjnych również poza szkołą.

6. Stypendium podlega rozliczeniu w terminie:

1) do dnia 20 lutego każdego roku za I semestr nauki,

2) do dnia 30 czerwca każdego roku za II semestr nauki.

7. Otrzymane stypendium powinno być wydatkowane i rozliczone zgodnie z wymogami, o których mowa w ust.5.

8. Rozliczenie powinno nastąpić za pomocą imiennych dowodów księgowych (faktur, rachunków).

9. Kwoty nie wydatkowane lub wydatkowane niezgodnie z wymogami, o których mowa w ust. 5, podlegają zwrotowi.

10. Do kwot wydatkowanych niezgodnie z wymogami doliczone zostaną odsetki ustawowe za okres od dnia przekazania na konto bankowe do dnia zwrotu.

11. Przerwa w otrzymywaniu stypendium spowodowana nie spełnieniem kryteriów określonych w § 2 ust.1 pkt 3 i 4 nie powoduje utraty prawa do otrzymywania stypendium w okresach następnych, o ile kryteria te zostaną spełnione.

OBOWIĄZKI STYPENDYSTY

§ 6.

1. Wójt może cofnąć przyznane stypendium przed upływem okresu, na jaki zostało przyznane w razie rażącego naruszenia przez stypendystę kryteriów określonych w niniejszym regulaminie, a ponadto w przypadku, gdy uczeń:

1) przerwał naukę,

2) naruszył dobre imię wspólnoty samorządowej,

3) popełnił czyn lub czyny powodujące wszczęcie postępowania dyscyplinującego.

2. W przypadku nie wywiązania się z obowiązków określonych w ust.1 stypendysta zobowiązany jest do zwrotu środków finansowych przyznanych w ramach stypendium.

Rozdział 2.
Stypendia Artystyczne Wójta Gminy Kobylnica
KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW

§ 7.

1. Stypendia są przyznawane uczniom klas piątych i szóstych szkół podstawowych oraz uczniom gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobylnica.

2. Stypendia przyznawane są w następujących dziedzinach:

1) literatura,

2) muzyka,

3) taniec,

4) sztuki plastyczne.

3. Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia w danej dziedzinie sztuki przysługuje uczniom, o których mowa w ust. 1, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

1) wykazują się szczególnymi, wybitnymi uzdolnieniami w uprawianej dziedzinie sztuki,

2) zdobywają czołowe miejsca (od I do III) w konkursach, przeglądach i festiwalach o zasięgu co najmniej ogólnopolskim lub zwycięstwo (I miejsce) w konkursach, przeglądach i festiwalach szczebla wojewódzkiego,

3) biorą udział w licznych wydarzeniach artystycznych na szczeblu co najmniej gminnym (minimum 5),

4) dorobek określony w pkt 1, 2 i 3 musi być poparty recenzją znanej osobistości ze środowiska artystycznego, nauczyciela lub publikacją w piśmie branżowym.

PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKÓW

§ 8.

1. Wnioski o przyznanie stypendium do Wójta Gminy Kobylnica mogą składać:

1) organy szkoły: dyrektor, rada pedagogiczna,

2) stowarzyszenia, instytucje artystyczne oraz rodzice/prawni opiekunowie ucznia

(w porozumieniu z dyrektorem szkoły, do której uczęszcza uczeń),

3) gminne jednostki organizacyjne - dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Promocji, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej.

2. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w sekretariacie Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjno-Gospodarczego Szkół w Kobylnicy, ul. Główna 63, do dnia 30 czerwca każdego roku. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu.

3. Do wniosku należy dołączyć:

1) dokumentację osiągnięć kandydata (potwierdzone kserokopie dyplomów, zaświadczeń potwierdzające udział w konkursach, koncertach w minionym roku szkolnym, katalogi wystaw, reprodukcje prac, recenzje, opinie nauczycieli, krytyków, specjalistów w danej dziedzinie, wycinki z gazet),

2) opinię wnioskodawcy o uczniu w odniesieniu do osiągnięć ucznia. W przypadku składania wniosku przez rodzica/prawnego opiekuna ucznia - opinia dyrektora szkoły.

4. Wnioski złożone po terminie, o którym mowa w ust. 2 oraz wnioski niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia.

KOMISJA DO SPRAW PRZYZNAWANIA STYPENDIUM

§ 9.

1. Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje i opiniuje Komisja do spraw przyznawania stypendium, zwana dalej "Komisją", nie później niż w ciągu 30 dni od terminu wyznaczonego do składania wniosków.

2. Komisję powołuje Wójt Gminy Kobylnica w drodze Zarządzenia.

3. Wójt Gminy Kobylnica może zaprosić do Komisji dodatkowych specjalistów, ekspertów w danej dziedzinie sztuki.

4. Członek Komisji, którego dziecko ubiega się o stypendium nie może brać udziału w głosowaniu nad wnioskiem.

5. Decyzje Komisji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 składu. W razie równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

6. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który podlega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Kobylnica.

7. Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Wójt Gminy Kobylnica.

8. Od decyzji Wójta Gminy Kobylnica odwołanie nie przysługuje.

FORMA I WYSOKOŚĆ STYPENDIUM

§ 10.

1. Stypendium przyznaje się na okres roku szkolnego tj. od września do czerwca.

2. Stypendium wypłacane jest w równych miesięcznych ratach przez okres dziesięciu miesięcy na konto bankowe wskazane przez rodzica / prawnego opiekuna ucznia do ostatniego dnia każdego miesiąca.

3. Z rodzicami / opiekunami prawnymi uczniów, którzy nabędą prawo do otrzymania stypendium, zawarta zostanie umowa.

4. Wysokość stypendium ustala corocznie Wójt Gminy Kobylnica w drodze Zarządzenia w ramach posiadanych środków finansowych w budżecie gminy.

5. Stypendium może być przeznaczone między innymi na:

1) zakup podręczników i pomocy naukowych związanych z zainteresowaną dziedziną sztuki,

2) zakup materiałów do twórczości artystycznej,

3) pokrycie kosztów udziału w płatnych kołach zainteresowań związanych z realizacją i doskonaleniem rozwoju artystycznego stypendysty,

4) opłacenie dojazdów na powyższe zajęcia,

6. Otrzymane stypendium powinno być wydatkowane i rozliczone zgodnie z wymogami zawartymi w umowie.

7. Rozliczenie powinno nastąpić za pomocą imiennych dowodów księgowych (faktur, rachunków).

8. Kwoty nie wydatkowane lub wydatkowane niezgodnie z wymogami, o których mowa w ust. 5, podlegają zwrotowi.

9. Do kwot wydatkowanych niezgodnie z wymogami doliczone zostaną odsetki ustawowe za okres od dnia przekazania na konto bankowe do dnia zwrotu.

OBOWIĄZKI STYPENDYSTY

§ 11.

1. Wójt może cofnąć przyznane stypendium przed upływem okresu, na jaki zostało przyznane w razie rażącego naruszenia przez stypendystę kryteriów określonych w niniejszym regulaminie, a ponadto w przypadku, gdy uczeń:

1) przerwał naukę,

2) naruszył dobre imię wspólnoty samorządowej,

3) popełnił czyn lub czyny powodujące wszczęcie postępowania dyscyplinującego.

2. W przypadku nie wywiązania się z obowiązków określonych w ust.1 stypendysta zobowiązany jest do zwrotu środków finansowych przyznanych w ramach Stypendium.

Rozdział 3.
Nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe Wójta Gminy Kobylnica
KRYTERIA PRZYZNAWANIA NAGRÓD

§ 12.

1. Nagrody są przyznawane corocznie uczniom klas drugich i trzecich gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobylnica.

2. Nagrody są przyznawane uczniom wybitnie uzdolnionym i legitymującym się znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

3. Pod uwagę bierze się osiągnięcia sportowe oraz wyniki za naukę uzyskane w II semestrze klasy pierwszej oraz w I semestrze klasy drugiej dla uczniów klasy drugiej, natomiast w przypadku uczniów klasy trzeciej - wyniki uzyskane w II semestrze klasy drugiej oraz I semestrze klasy trzeciej.

4. Nagroda za wybitne osiągnięcia sportowe może być przyznana uczniowi, który spełnia łącznie następujące kryteria:

1) średnia ocen nie może być niższa niż 4,0,

2) co najmniej dobra ocena z zachowania,

3) udział w zawodach sportowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim,

4) aktywne uczestnictwo w życiu sportowym szkoły oraz pozaszkolnym.

5. Komisja w szczególności uwzględnia osiągnięcia sportowe (indywidualne i zespołowe):

- punkty za zajęte miejsca:

1) indywidualne

- w zawodach gminnych - I m. - 3 pkt; II m. - 2 pkt; III m. - 1 pkt,

- w zawodach powiatowych (w przypadku Powiatowej Olimpiady Młodzieży bierze się pod uwagę wyłącznie zajęte miejsce w turnieju finałowym) - I m. - 15 pkt; II m. - 10 pkt; III m- 5 pkt, IV-V m.- 3 pkt,

- w zawodach wojewódzkich - I m - 20 pkt; II m. - 15 pkt; III m. - 10 pkt, IV-X m.-5 pkt,

- w zawodach ponadregionalnych, krajowych i międzynarodowych - I m. - 40 pkt; II m.-35 pkt; III m. - 30 pkt, IV- XX m. - 25 pkt; XXI - XXX m. - 10 pkt.

2) zespołowe

- w zawodach gminnych - I m. - 2 pkt; II m. - 1 pkt,

- w zawodach powiatowych (w przypadku Powiatowej Olimpiady Młodzieży bierze się pod uwagę wyłącznie zajęte miejsce w turnieju finałowym) - I m. - 10 pkt; II m. - 5 pkt; III m. - 3 pkt, IV-V m.- 1 pkt,

- w zawodach wojewódzkich - I m - 15 pkt; II m. - 10 pkt; III m. - 5 pkt, IV-X m. - 2 pkt,

- w zawodach ponadregionalnych, krajowych i międzynarodowych - I m. - 30 pkt; II m.- 25 pkt; III m. - 20 pkt, IV-XX m. - 15 pkt.

6. W przypadku osiągnięcia jednakowej ilości punktów przez uczniów, dodatkowo będzie przeprowadzony test z wiedzy o ruchu olimpijskim oraz rozmowa z uczniami w terminie wskazanym przez Komisję.

PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKÓW

§ 13.

1. Dyrektorzy Zespołów Szkół Samorządowych, przy których funkcjonują gimnazja typują po trzech najbardziej uzdolnionych i uzyskujących wybitne osiągnięcia sportowe uczniów i składają wnioski o przyznanie nagrody Wójta Gminy Kobylnica do dnia 10 lutego każdego roku w sekretariacie Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjno-Gospodarczego Szkół w Kobylnicy, ul. Główna 63. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego regulaminu.

2. Do wniosku należy dołączyć:

1) dokument potwierdzający uzyskanie oceny końcoworocznej w pierwszej klasie gimnazjum i w I semestrze klasy drugiej (w przypadku uczniów klas drugich) oraz oceny końcoworocznej w drugiej klasie gimnazjum i w I semestrze klasy trzeciej (w przypadku uczniów klas trzecich),

2) dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe - zaświadczenia, dyplomy,

3. Wnioski złożone po terminie, o którym mowa w pkt 1 oraz wnioski niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia.

KOMISJA DO SPRAW PRZYZNAWANIA NAGRÓD

§ 14.

1. Wnioski o przyznanie nagrody Wójta Gminy Kobylnica rozpatruje i opiniuje Komisja do spraw przyznawania nagród, zwana dalej "Komisją", nie później niż w ciągu 30 dni od terminu wyznaczonego do składania wniosków.

2. Komisję powołuje Wójt Gminy Kobylnica w drodze Zarządzenia.

3. Decyzje Komisji zapadają w obecności co najmniej 3/4 składu.

4. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który podlega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Kobylnica.

5. Ostateczną decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Wójt Gminy Kobylnica.

6. Od decyzji Wójta Gminy Kobylnica odwołanie nie przysługuje.

FORMA NAGRÓD

§ 15.

1. Wójt w ramach posiadanych środków finansowych w budżecie gminy przyznaje co roku nagrody dla najwyżej 3 najlepszych, uzdolnionych i uzyskujących wybitne osiągnięcia sportowe uczniów, którzy uzyskali największą ilość punktów .

2. Formą nagrody będzie wyjazd na międzynarodową lub krajową imprezę o charakterze sportowym (zawody, obóz sportowy, mistrzostwa Polski, Europy, świata, olimpiada).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje Wójt Gminy Kobylnica.


Załącznik Nr 1

do Regulaminu

WNIOSEK

o przyznanie Stypendium Wójta Gminy Kobylnica za wyniki w nauce

na okres od ....................................... do .............................................

.................................................................. .....................................................

( imię i nazwisko ucznia ) ( imiona rodziców/ opiekunów )

................................................................. .....................................................

( miejsce zamieszkania ) ( nazwa szkoły )

............................................................... ...................................................

( uzyskana średnia ocen ) ( ocena z zachowania )

.......................................... ...........................................

( miejscowość, data ) ( podpis wnioskodawcy)

Do wniosku należy dołączyć:

1. Zaświadczenie ze szkoły potwierdzające uzyskaną przez ucznia średnią ocen oraz ocenę z zachowania za semestr lub w klasyfikacji końcoworocznej,

2. Opinię wychowawcy klasy,

3. Zaświadczenie potwierdzające uzyskane wyniki z egzaminu gimnazjalnego (w przypadku uczniów rozpoczynających naukę w szkole ponadgimnazjalnej ),

4. Zaświadczenia, dyplomy potwierdzające osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, z wyłączeniem artystycznych i sportowych, na szczeblu co najmniej międzyszkolnym (w przypadku uczniów rozpoczynających naukę w szkole ponadgimnazjalnej ),

5. Zaświadczenie o podjęciu nauki w szkole ponadgimnazjalnej ( w przypadku uczniów rozpoczynających naukę w szkole ponadgimnazjalnej ).


Załącznik Nr 2

do Regulaminu

Wniosek o Stypendium Artystyczne Wójta Gminy Kobylnica

I. Informacje o osobie ubiegającej się o stypendium

1. Imię i nazwisko ucznia ............................................................................................................................

2. Adres, telefon .............................................................................................................................................

3. Imię i nazwisko rodziców/prawnych opiekunów: ...................................................................................

4.Nazwa i adres szkoły ,klasa ....................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................

4. Uprawiana dziedzina artystyczna : ………………………………………............................................

II. Uzasadnienie złożenia wniosku: zainteresowania i potrzeby ucznia w tym zakresie:

............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

III. Szczególne osiągnięcia artystyczne:

............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................ .......................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................

IV. Wykaz załączników dokumentujących osiągnięcia artystyczne:

1. .............................................................................................................................................

2. .............................................................................................................................................

3. .............................................................................................................................................

4. .............................................................................................................................................

5. ..............................................................................................................................................

6. ..............................................................................................................................................

................................................

Miejscowość i data

............................................................. ......................................................

Pieczęć i podpis dyrektora szkoły Podpis wnioskodawcy


Załącznik Nr 3

do Regulaminu

Wniosek o przyznanie nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe Wójta Gminy Kobylnica

I. Informacje o osobie ubiegającej się o przyznanie nagrody

1. Imię i nazwisko ucznia ............................................................................................................

2.Adres,telefon .............................................................................................................................

3. Imię i nazwisko rodziców/prawnych opiekunów: ...................................................................

4.Nazwa i adres szkoły ,klasa ......................................................................................................

II. Wyniki w nauce

1. średnia ocen końcoworocznych uzyskanych w klasie pierwszej (dla ucznia klasy drugiej) lub w klasie drugiej gimnazjum (dla ucznia klasy trzeciej) - ......................................................

2. średnia ocen uzyskanych w I semestrze w klasie drugiej (dla ucznia klasy drugiej) lub trzeciej gimnazjum(dla ucznia klasy trzeciej) - ........................................................................

3. ocena końcoworoczna z zachowania uzyskana w klasie pierwszej (dla ucznia klasy drugiej) lub w klasie drugiej gimnazjum (dla ucznia klasy trzeciej) - ………..........................................

4. ocena z zachowania za I semestr klasy drugiej (dla ucznia klasy drugiej) lub klasy trzeciej gimnazjum (dla ucznia klasy trzeciej) - ......................................................................................

III. Osiągnięcia sportowe

infoRgrafika

IV. Załączniki. Dokumenty (kserokopie, odpisy, zaświadczenia, dyplomy itp.) potwierdzające osiągnięcia sportowe, edukacyjne, z działalności społecznej ucznia)

Liczba załączników: ………………………………

................................................ ................................................

Miejscowość i data Pieczęć i podpis dyrektora szkoły

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax Care

Lider wśród biur księgowych dla mikro- i małych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »