| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVB Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

z dnia 24 kwietnia 2012r.

w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na rok 2012

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.), art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2012 o 18.854 zł. Dochody po zmianach wynoszą 9.958.351 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 8.898.456 zł,

2) dochody majątkowe: 1.059.895 zł jak w załączniku nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2012 o 18.854 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 9.735.773 zł, w tym:

1) wydatki bieżące na łączną kwotę 9.190.158 zł.

2) wydatki majątkowe na łączną kwotę 545.615 zł. jak w załączniku nr 2.

§ 3. Zwiększa się o 2.035 zł wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej na 2012 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czarna Woda.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Sebastian Schmidt


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV\102\12
Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie
z dnia 24 kwietnia 2012 r.

DOCHODY

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

uzasadnienie

801

Oświata i wychowanie

212 258,00

13 501,00

225 759,00

80104

Przedszkola

94 478,00

13 501,00

107 979,00

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

11 738,00

9 571,00

21 309,00

darowizna na remont przedszkola

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

0,00

3 930,00

3 930,00

dotacja z LGD "Chata Kociewia" na projekt Taniec i muzyka dla smyka

852

Pomoc społeczna

1 552 089,00

318,00

1 552 407,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 278 404,00

318,00

1 278 722,00

0920

Pozostałe odsetki

0,00

6,00

6,00

odsetki od zwróconych przez świadczeniobiorcę świadczeń

2910

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

0,00

312,00

312,00

zwrot świadczenia

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

145 094,00

2 035,00

147 129,00

85395

Pozostała działalność

145 094,00

2 035,00

147 129,00

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

131 152,00

1 730,00

132 882,00

projekt realizowany przez ZSP

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

13 942,00

305,00

14 247,00

projekt realizowany przez ZSP

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

9 130,00

3 000,00

12 130,00

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

9 130,00

3 000,00

12 130,00

0830

Wpływy z usług

9 120,00

3 000,00

12 120,00

wpłata za umieszczenie reklamy - festyn "Dzień Konia"

Razem:

9 939 497,00

18 854,00

9 958 351,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV\102\12
Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 24 kwietnia 2012 r.
WYDATKI

Dział

Rozdział

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

uzasadnienie

801

Oświata i wychowanie

3 784 737,00

13 501,00

3 798 238,00

80104

Przedszkola

691 296,00

13 501,00

704 797,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

63 053,00

18,00

63 071,00

składki ZUS

4120

Składki na Fundusz Pracy

10 218,00

2,00

10 220,00

składki na FP

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

600,00

1 060,00

1 660,00

umowy zlecenia

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

11 750,00

2 850,00

14 600,00

zakup materiałów

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

36 578,00

9 571,00

46 149,00

inwestycje w przedszkolu

852

Pomoc społeczna

2 151 693,00

318,00

2 152 011,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 273 500,00

318,00

1 273 818,00

2910

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

0,00

312,00

312,00

zwrot dotacji do UW

4580

Pozostałe odsetki

0,00

6,00

6,00

zwrot odsetek do UW

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

154 397,00

2 035,00

156 432,00

85395

Pozostała działalność

154 397,00

2 035,00

156 432,00

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

32 518,00

2 035,00

34 553,00

umowy zlecenia

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

350 079,00

3 000,00

353 079,00

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

140 079,00

3 000,00

143 079,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

26 180,00

1 000,00

27 180,00

umowy zlecenia

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

11 900,00

1 000,00

12 900,00

zakup materiałów

4300

Zakup usług pozostałych

44 550,00

1 000,00

45 550,00

zakup usług

Razem:

9 716 919,00

18 854,00

9 735 773,00


Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XV\102\12
Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie
z dnia 24 kwietnia 2012 r.

WYDATKI na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2012

Lp

Dział

Rozdział

§

nazwa zadania

łączne koszty finansowe

rok budżetowy

z tego źródła finansowania

2012

środki krajowe

kredyty i pożyczki

środki z innych źródeł

środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.

jednostka organizac. Realizująca program

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

853

85395

wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży

38 077

14 275

2 141

12 134

Zespół Szkół Publicznych

2

853

85395

projekt systemowy "Uwierz w siebie"

94 487

94 487

14 259

80 228

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

3

853

85395

projekt "Aktywna jesień życia"

47 670

47 670

7 150

40 520

Urząd i Miejska Biblioteka Publiczna

RAZEM

180 234

156 432

23 550

0

0

132 882

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Coris Lex Services sp. z o. o.

Ubezpieczenia ochrony prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »