| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/143/2012 Rady Gminy Dębnica Kaszubska

z dnia 27 czerwca 2012r.

w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dębnica Kaszubska"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm 1) ) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm 2) ),

uchwla się,
co następuje:

§ 1. Uchwala się "Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dębnica Kaszubska", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębnica Kaszubska.

§ 3. Traci moc uchwała Nr VIII/48/2011 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie ustalenia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dębnica Kaszubska" oraz uchwała Nr X/71/2011 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/48/2011 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie ustalenia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dębnica Kaszubska".

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Dębnica Kaszubska


Jadwiga Karaś

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 109., poz. 1161, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206.


Załącznik do Uchwały Nr XIX/143/2012
Rady Gminy Dębnica Kaszubska
z dnia 27 czerwca 2012 r.

REGULAMIN
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dębnica Kaszubska

Rozdział 1.
Postanowienie ogólne

§ 1. Regulamin określa warunki, sposób ustalania wysokości oraz formy i tryb udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dębnica Kaszubska, w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) regulaminie - należy przez to rozumieć "Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dębnica Kaszubska",

2) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.),

3) kwocie ustawowej - należy przez to rozumieć kwotę określoną w art. 6 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz 992, z późn. zm.),

4) kryterium dochodowym - należy przez to rozumieć miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm), ustalonej na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ww. ustawy,

5) uczniu - należy przez to rozumieć osoby wymienione w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), zamieszkujące na terenie Gminy Dębnica Kaszubska,

6) rodzinie - należy przez to rozumieć osoby spokrewnione i niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, zgodnie z art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm),

7) gminie - należy przez to rozumieć Gminę Dębnica Kaszubska,

8) kierowniku - należy przez to rozumieć kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej,

9) wnioskodawcy - należy przez to rozumieć osoby uprawnione do składania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym, o których mowa w art. 90n ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

Rozdział 2.
Warunki udzielania pomocy materialnej

§ 3. Warunkiem ubiegania się ucznia o przyznanie pomocy materialnej jest złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

§ 4. 1. Do ubiegania się o stypendium szkolne uprawnieni są uczniowie, którzy pochodzą z rodzin o dochodzie miesięcznym na osobę nie większym niż kwota, określana jako kryterium dochodowe.

2. Wysokość kryterium dochodowego może ulec obniżeniu w zależności od ilości uprawnionych oraz wielkości przyznanej gminie z budżetu państwa dotacji, w drodze odrębnej uchwały rady gminy.

§ 5. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Rozdział 3.
Sposób ustalania wysokości pomocy materialnej

§ 6. 1. Wysokość stypendium szkolnego oblicza się w oparciu o kwotę ustawową.

2. Wysokość stypendium szkolnego uzależniona jest od sytuacji dochodowej uczniów oraz wysokości dotacji z budżetu państwa i ustalona jest na podstawie korelacji wysokości stypendium do kryterium dochodowego ustalonego w drodze zarządzenia wójta.

§ 7. Wysokości zasiłku szkolnego ustala się na podstawie indywidualnej oceny skutków zdarzenia losowego, uzasadniającego złożenie wniosku.

Rozdział 4.
Formy udzielania pomocy materialnej

§ 8. 1. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom, zamieszkałym na terenie gminy, w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności w zajęciach rozwijających uzdolnienia artystyczne i sportowe uczniów, zajęcia nauki języków obcych oraz innych przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę jak: wyjazdy do kina, teatru, na wycieczki szkolne i inne;

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup:

a) podręczników, zeszytów, artykułów papierniczo-biurowych,

b) słowników, encyklopedii, atlasów, tablic matematycznych, lektur szkolnych,

c) tornistrów (plecaków szkolnych),

d) obuwia sportowego na w-ef, stroju sportowego,

e) przyborów oraz stroju do przygotowania zawodowego, obligatoryjnie wymaganego przez szkołę,

f) okularów korekcyjnych,

g) tuszu, papieru do drukarek, komputera, oprogramowania, części do komputera, programów komputerowych, pokrycie kosztów abonamentu internetowego (od IX do VI),

h) biurka, krzesła do biurka,

i) stroju galowego.

2. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym opłat za bursę lub internat i koszty dojazdu do szkoły poza miejscem zamieszkania.

3. Stypendium szkolne może być udzielane w formie świadczeń pieniężnych, jeżeli kierownik uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa ust. 1 i 2, nie jest możliwe lub nie jest celowe.

4. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

5. Zasiłek szkolny udziela się w formie pieniężnej.

§ 9. 1. Stypendium szkolne udzielone w formie, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 będzie przekazywane rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom, jako częściowa lub całkowita refundacja kosztów, poniesionych i udokumentowanych zakupów i opłat, na podstawie oryginałów faktur, rachunków i biletów dotyczących dofinansowanych kosztów zakupów lub opłat.

2. Stypendium szkolne udzielone w formie, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 2, będzie realizowane przez zakup i przekazanie rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom, za pokwitowaniem, przedmiotów pomocy rzeczowej lub jako częściowa lub całkowita refundacja kosztów, poniesionych i udokumentowanych zakupów i opłat, na podstawie oryginałów rachunków i faktur.

3. Świadczenia pieniężne z tytułu pomocy materialnej o charakterze socjalnym wypłacane są w gotówce lub przelewem na rachunek bankowy rodziców ucznia (opiekunów prawnych) lub pełnoletniego ucznia.

4. Formę świadczenia oraz sposób rozliczenia, z zastrzeżeniem § 8 ust. 3, wybiera wnioskodawca.

5. Przy przekazywaniu i rozliczaniu stypendium szkolnego § 14 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 5.
Tryb udzielania pomocy

§ 10. 1. Do rozpatrywania wniosków o pomoc materialną powołuje się Szkolne Komisje ds. Pomocy Materialnej przy każdej ze szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina oraz Gminną Komisję ds. Pomocy Materialnej.

2. Szkolna Komisja ds. Pomocy Materialnej składa się z dyrektora szkoły, pedagoga, przedstawicieli rady pedagogicznej (w liczbie co najmniej dwóch osób w zależności od liczby uczniów w szkole) i pracownika administracyjnego. Komisję powołuje dyrektor, będący jednocześnie jej przewodniczącym.

3. Gminna Komisja ds. Pomocy Materialnej składa się z kierownika oraz z co najmniej dwóch pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Komisję powołuje kierownik, będący jednocześnie jej przewodniczącym.

§ 11. 1. Uczniowie realizujący obowiązek w gminnych szkołach publicznych składają wnioski w sprawie o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego do Szkolnych Komisji ds. Pomocy Materialnej. Pozostali uprawnieni - do Gminnej Komisji ds. Pomocy Materialnej. Wniosek o przyznanie pomocy materialnej w formie zasiłku szkolnego składa się do Gminnej Komisji ds. Pomocy Materialnej.

2. Osoba uprawniona wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium szkolnego może złożyć dokumentację potwierdzającą materialną sytuację rodziny.

3. Osoba ubiegająca się o zasiłek szkolny wraz z wnioskiem może złożyć dokument na potwierdzenie zaistniałego zdarzenia.

§ 12. 1. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje lub odmawia przyznania kierownik w drodze decyzji administracyjnej.

2. Szkolne Komisje ds. Pomocy Materialnej i Gminna Komisje ds. Pomocy Materialnej dokonują oceny wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

3. Do zadań komisji należy w szczególności:

1) ocena przedłożonego wniosku pod względem zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych we wniosku o przyznanie stypendium szkolnego w zakresie imienia i nazwiska ucznia i jego rodziców oraz miejsca zamieszkania ucznia, a także czy uprawniony do uzyskania stypendium nie zakończył już spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki albo czy nie ukończył 24 roku życia,

2) sprawdzenia zgodności wykazanej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia,

3) przedłożenie wójtowi projektu decyzji administracyjnej w sprawie przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 13. Dokumenty potwierdzające dokonanie wydatków poniesionych w roku szkolnym oraz okresie poprzedzającym rok szkolny nie dłuższym niż 2 m-ce przed rozpoczęciem roku szkolnego, przedkłada się dyrektorowi szkoły, jeśli uczeń uczęszcza do szkoły publicznej na terenie gminy, a w pozostałych przypadkach kierownikowi, w terminie określonym w decyzji administracyjnej w sprawie przyznania stypendium szkolnego.

§ 14. 1. Dla uczniów pobierających naukę w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina, rozliczenia przyznanych świadczeń pomocy materialnej dokonuje dyrektor szkoły, który jest zobowiązany przedkładać kierownikowi rachunki i inne dokumenty potwierdzające rozliczenie przyznanych świadczeń.

2. W przypadku, gdy świadczenie pomocy materialnej przyznane zostało w formie częściowej lub całkowitej refundacji poniesionych kosztów, jego realizacja następuje na podstawie sprawdzonych, opisanych i zatwierdzonych przez dyrektora szkoły rachunków lub faktur, potwierdzających poniesienie wydatków edukacyjnych zgodnie z decyzjami administracyjnymi w sprawie przyznania stypendium szkolnego.

3. Dla uczniów, którzy uczęszczają do szkół nie wymienionych w ust. 1, rozliczenia przyznanych świadczeń pomocy materialnej dokonuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej, ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4. Obsługę kasową w zakresie udzielanej pomocy materialnej prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej


Załącznik do Uchwały Nr XIX/143/2012
Rady Gminy Dębnica Kaszubska
z dnia 27 czerwca 2012 r.
Zalacznik2.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Wicherkiewicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »