| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/245/12 Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 27 czerwca 2012r.

w sprawie ustalenia ulg na przejazdy komunikacją miejską w Kościerzynie

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz.1591z późn. zm.) oraz na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984r.prawo przewozowe (tekst jednolity z 2000r. Dz.U. Nr 50, poz. 601 z późn. zm.).

Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje:

§ 1. Przyznaje się ulgi na przejazdy komunikacją miejską w Kościerzynie:

1. Uprawnienia do przejazdów z ulgą 100%:

Lp.

Osoby uprawnione

Dokument poświadczający uprawnienia

1.

Dzieci niepełnosprawne

(Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne do ukończenia 24 roku życia oraz studenci dotknięci inwalidztwem lub niepełnosprawni do ukończenia 26 roku życia;

uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo - wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny - i z powrotem)

1) Dla dzieci i młodzieży uczęszczających do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej albo ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym:

a) legitymacja przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego,

b) legitymacja szkolna dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych,

c) legitymacja szkolna albo studencka wraz z jednym z dokumentów wymienionych w pkt.2,

2) Dla dzieci i młodzieży nieuczęszczających do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej albo ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym:

a) legitymacja osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia, wystawiona przez uprawniony organ,

b) legitymacja osoby niepełnosprawnej, wystawiona przez uprawniony organ,

c) wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzający zaliczenie do jednej z grup inwalidów,

d) wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, stwierdzający częściową niezdolność do pracy, całkowitą niezdolność do pracy albo całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji.

e)legitymacja Polskiego Związku Niewidomych,

f)legitymacja Polskiego Związku Głuchych,

g)legitymacja Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym,

h)legitymacja Krajowego Komitetu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Ruchowo przy Zarządzie Głównym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci,

i)duplikat zaświadczenia o stanie zdrowia dziecka dla ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.

Przy przejazdach do i z jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych albo pomocy społecznej bądź organizujących turnusy rehabilitacyjne, wraz z jednym z dokumentów, o których wyżej mowa, wymagane jest zaświadczenie (zawiadomienie, skierowanie) określające odpowiednio:

1) termin i miejsce badania, leczenia, konsultacji, zajęć rehabilitacyjnych, zajęć terapeutycznych albo pobytu w ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej lub na turnusie rehabilitacyjnym,

2) potwierdzenie stawienia się na badania, konsultacje, zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia terapeutyczne.

2.

Opiekun dziecka niepełnosprawnego

(jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych; uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazdy określone w pkt. 1.)

1) dokumenty dziecka określone przy kategorii 1-dzieci niepełnosprawne - jeżeli przejazd odbywany jest wraz z dzieckiem,

2) zaświadczenie wydane przez przedszkole, szkołę, szkołę wyższą, ośrodek lub placówkę o charakterze oświatowym albo placówkę opiekuńczo-wychowawczą, albo zaświadczenie (zawiadomienie, skierowanie), o którym mowa w pkt. 1-dzieci niepełnosprawne - jeżeli przejazd odbywany jest po dziecko lub po jego odwiezieniu.

3.

Opiekun osoby niesamodzielnej

(opiekun towarzyszący w podróży osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji, o znacznym stopniu niepełnosprawności i inwalidzie I grupy)

Jeden z dokumentów określonych w kategorii 3-osoba niesamodzielna w Tabeli "Uprawnienia do przejazdów z ulgą 100 %"

4.

Niewidomy

(osoba niewidoma, jeśli nie jest osobą niezdolną do samodzielnej egzystencji, o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inwalidą I grupy)

Dokumenty określone przy kategorii 3-osoba niesamodzielna, stwierdzające niezdolność do pracy, inwalidztwo lub niepełnosprawność z powodu stanu narządu wzroku.

5.

Przewodnik niewidomego

(przewodnik towarzyszący w podróży osobie niewidomej)

Jeden z dokumentów określonych w kategorii 4-niewidomy w Tabeli: "Uprawnienia do przejazdów z ulgą 100 %"

6.

Dziecko do lat 4

Dokument pozwalający stwierdzić wiek dziecka

7.

Honorowy dawca krwi I stopnia

Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I stopnia

8.

Osoby od 75 lat

Dowód osobisty

2. Uprawnienia do przejazdów ulgowych:

Lp.

Osoby uprawnione

Dokument poświadczający uprawnienia

Ulga

Bilety

jednorazowe

Bilety

miesięczne

1.

Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia

Zaświadczenie dyrektora szkoły lub przedszkola o odbywaniu obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.

Legitymacja szkolna.

50 %

50 %

2.

Dzieci w wieku od 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego

Dokument pozwalający stwierdzić wiek dziecka

50 %

-

3.

Osoby powyżej 65 roku życia

Dowód osobisty

50 %

50 %

4.

Osoba niesamodzielna

(osoba niezdolna do samodzielnej egzystencji ,osoba o znacznym stopniu niepełnosprawności, inwalida I grupy)

1) wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidów,

2) wypis z treści orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej albo komisji lekarskiej podległej MSWiA, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidów,

3) wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, stwierdzający całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji,

4) zaświadczenie ZUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji,

5) wypis z treści orzeczenia lekarza rzeczoznawcy KRUS, stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji,

6) wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej KRUS, stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji,

7) zaświadczenie KRUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji,

8) legitymacja emeryta-rencisty wojskowego z wpisem właściwego organu emerytalnego o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

9) legitymacja emeryta-rencisty policyjnego z wpisem właściwego organu emerytalnego o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

10) legitymacja osoby niepełnosprawnej, stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności, wysta-wiona przez uprawniony organ.

Dokumenty, o których mowa w pkt. 1-7, okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.

50 %

-

§ 2. Tracą moc uchwały:

a) Nr VI/49/03 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie ustalenia ulg na przejazdy komunikacją miejską w Kościerzynie,

b) Nr XXX/216/04 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 października 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/49/03 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie ustalenia ulg na przejazdy komunikacją miejską w Kościerzynie,

c) Nr LI/355/06 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/49/03 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 12 marca 2003 r., zmienionej uchwałą Nr XXX/216/04 Rady Miasta Kościerzyna z 27 października 2004 r. w sprawie ustalenia ulg na przejazdy komunikacją miejską w Kościerzynie.

§ 3. Ustala się opłaty dodatkowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej (Dz. U. 2005.14.117)

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.

§ 5. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogloszeń Urzędu Miasta Kościerzyna oraz w prasie lokalnej.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2012 r.

Przewodniczący Rady Miasta Kościerzyna


Piotr Słomiński


Uzasadnienie

W związku z kolejną zmianą dotyczącą ustalenia ulg na przejazdy komunikacją miejską w Kościerzynie stosowne było ujednolicenie tekstu uchwał, o których mowa w §2 przedmiotowej uchwały. Wobec powyższego zasadne jest podjęcie uchwały.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kalicińska

Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »