| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/175/12 Rady Miejskiej w Pelplinie

z dnia 20 czerwca 2012r.

w sprawie lokalizacji targowiska miejskiego i ustalenia regulaminu organizacyjnego

Na podstawie art. 18 ust.1, art. 7 ust. 1 pkt 11 i 15, art. 40 ust.2 pkt 4 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Pelplinie uchwala , co następuje:

§ 1. 1. Przeznacza się działkę Nr 762/169 o pow. 0,6691 ha, położoną w Pelplinie przy
ul. Wybickiego zapisaną w księdze wieczystej Nr GD1T/00046631/1, stanowiącą własność Gminy Pelplin, pod targowisko miejskie, zwane dalej "targowiskiem". Parking targowiska stanowi działka Nr 762/140 o pow. 0,2796 ha, położoną w Pelplinie przy ul. Wybickiego zapisaną w księdze wieczystej Nr GD1T/00016717/9.

2. Załącznik graficzny Nr 1 do uchwały określa granice targowiska oraz parkingu targowiska.

§ 2. Ustala się regulamin organizacyjny targowiska stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XX/161/04 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 28 maja 2004 roku
w sprawie lokalizacji targowiska miejskiego i ustalenia regulaminu organizacyjnego.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pelplinie


Mirosław Chyła


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/175/12
Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia 20 czerwca 2012 r.

Regulamin organizacyjny targowiska

§ 1. 1. Targowisko miejskie czynne codziennie w godz. 7 00 do 15 00 z wyjątkiem niedziel

i świąt.

2. Targowiskiem zarządza Spółka z o.o. "Pelkom" w Pelplinie.

3. Opłaty targowe pobiera na miejscu inkasent.

4. Miejsce sprzedaży obwoźnej wyznacza inkasent.

5. Wystawione towary i produkty nie mogą ograniczać poruszania się pieszych i ruchu pojazdów samochodowych.

§ 2. Uprawnieni do wykonywania handlu na targowisku są:

1) przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów prawa działalności gospodarczej,

2) posiadacze i użytkownicy indywidualnych gospodarstw rolnych i działek przydomowych,

3) użytkownicy działek pracowniczych i ogrodów działkowych,

4) osoby fizyczne sprzedające rzeczy i przedmioty używane.

§ 3. Zabrania się w szczególności:

1) sprzedaży napojów alkoholowych i środków odurzających.

2) sprzedaży broni, amunicji i materiałów wybuchowych,

3) sprzedaży mięsa i jego przetworów poza samochodami specjalistycznymi mających atest Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

4) sprzedaży grzybów leśnych,

5) uprawniania gier hazardowych,

6) ruchu pojazdów samochodowych po terenie targowiska w godzinach od 10 00 do 15 00 bez zgody inkasenta,

7) postoju samochodów na terenie targowiska poza samochodami specjalistycznymi przystosowanymi do danego rodzaju działalności oraz samochodów handlowców.

§ 4. Osoby prowadzące handel na targowisku są obowiązane do ścisłego przestrzegania przepisów regulaminu targowiska oraz przepisów przeciwpożarowych.

§ 5. 1. Prowadzący handel na targowisku zobowiązani są do oznaczenia miejsca sprzedaży imieniem i nazwiskiem lub nazwą przedsiębiorstwa oraz adresem zamieszkania lub prowadzenia działalności.

2. Prowadzący handel na targowisku zobowiązani są uwidocznić - w sposób

nie budzący wątpliwości - informację o cenach towarów wystawionych do sprzedaży.

§ 6. Osoby fizyczne i przedsiębiorcy prowadzący handel na targowisku zobowiązani są do uporządkowania zajmowanego przez siebie miejsca handlu poprzez złożenie zużytych opakowań do worka lub kartonu zbiorczego, zabezpieczenie go przed otwarciem i umieszczenie w kontenerze na śmieci.

§ 7. Przedsiębiorcy i inne osoby wykonujące handel na targowisku mogą odpłatnie korzystać

z następujących urządzeń targowiska:

a) toalety publicznej,

b) parkingu.

§ 8. Do ważenia i mierzenia towarów mogą być używane wyłącznie zalegalizowane jednostki miar obowiązujące w obrocie towarowym.

§ 9. Sprzedaż towaru, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że jest on szkodliwy dla zdrowia, pochodzi z kradzieży, przemytu lub innego nielegalnego źródła, będzie wstrzymana przez inkasenta targowiska, który jest jednocześnie zobowiązany powiadomić o tym fakcie właściwy organ:

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

- Powiatowy Inspektorat Weterynarii,

- Straż Miejską i/lub Komisariat Policji w Pelplinie

§ 10. Regulamin organizacyjny wchodzi w życie w dacie podjęcia uchwały w sprawie lokalizacji targowiska miejskiego i ustalenia regulaminu organizacyjnego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/175/12
Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia 20 czerwca 2012 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

W związku z podjęciem uchwały Nr XXXIX/368/10 z dnia 22 września 2010 r. Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obejmującym obszar północnej części miasta Pelplina obejmującej część obszaru w dwóch fragmentach: - obszar A oznaczony w planie symbolem 28.C - obszar B oznaczony w planie symbolami 40.U i 008.KDD, oraz ze względu na konieczność dostosowania regulaminu organizacyjnego targowiska do obecnych realiów, zachodzi uzasadniona potrzeba podjęcia nowej uchwały w sprawie w sprawie lokalizacji targowiska miejskiego i ustalenia regulaminu organizacyjnego. Uchwała Nr XX/161/04 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 28 maja 2004 roku w sprawie lokalizacji targowiska miejskiego i ustalenia regulaminu organizacyjnego utraci moc prawną.

Wobec powyższego uchwalenie nowej uchwały w sprawie lokalizacji targowiska miejskiego i ustalenia regulaminu organizacyjnego uważa się za w pełni uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kornelia Ksieniewicz

Ekspert z dziedziny postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »