| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/428/12 Rady Miasta Gdyni

z dnia 27 czerwca 2012r.

zmieniająca uchwałę Nr XLIV/1058/06 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 sierpnia 2006r. w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 5 Gdyni

Na podstawie art.12 pkt 1 i art. 40 ust.2 pkt 3 i 4 w związku z art.92ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) 1) oraz art. 12 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm. ) 2) , uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miasta Gdyni Nr XLIV/1058/06 z dnia 30 sierpnia 2006r. w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 5 w Gdyni wprowadza się następujące zmiany:

1) zmienia się tytuł uchwały , który otrzymuje brzmienie : " w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej typu rodzinnego Nr 3 w Gdyni ."

2) § 1 otrzymuje brzmienie : " § 1 Nadaje się statut Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego Nr 3 w Gdyni, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały ."

3) w załączniku do uchwały zmienia się:

a) tytuł załącznika, który otrzymuje brzmienie: " Statut Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego Nr 3 w Gdyni"

b) § 1, który otrzymuje brzmienie : "§ 1. Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza typu rodzinnego Nr 3 w Gdyni, zwana dalej "Domem" jest jednostką organizacyjną gminy Miasta Gdyni, finansowaną w formie jednostki budżetowej ."

c) § 3 ust. 1, który otrzymuje brzmienie : " § 3 .1. Dom jest placówką opiekuńczo- wychowawczą typu rodzinnego realizującą zadania określone w ustawie o pomocy społecznej i innych obowiązujących przepisach prawa zapewniającą ciągłą opiekę i wychowanie dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej w warunkach naturalnego środowiska rodzinnego oraz zaspokajającą ich niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne, religijne."

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 22 lutego 2012r.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdyni


Joanna Zielińska

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 217 poz. 1281.Nr 149 poz. 887

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146,Nr 96 poz. 620,Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020,Nr 238 poz. 1578,Nr 257 poz. 1726, Dz. U. z 2011r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386,Nr240 poz. 1429,Nr 291 poz. 1707

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Michał Stępień

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »